355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel

Schválený:
355/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. června 2006
o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel
Změna: 144/2012 Sb.
Změna: 163/2017 Sb.
Změna: 257/2023 Sb.
Změna: 257/2023 Sb. (část)
Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 7 odst. 4, § 79a odst. 5 a § 79b odst. 7 zákona:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a) způsob a podmínky registrace historického a sportovního vozidla,
b) vzor průkazu historického vozidla,
c) podmínky provozu historického a sportovního vozidla,
d) způsob a podmínky testování historického a sportovního vozidla,
e) vzor žádosti o provedení testování historického a sportovního vozidla,
f) způsob a podmínky testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel (dále jen „silniční vozidlo“),
g) vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla,
h) vzor dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.
 
§ 2
Registrace historického vozidla
(1) Místně příslušný úřad zapíše přidělení zvláštní registrační značky pro historická vozidla, údaje o vlastníkovi historického vozidla a údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem historického vozidla, jakož i technické údaje o historickém vozidle do průkazu historického vozidla. V průkazu historického vozidla vylepí barevné fotografie historického vozidla, a je-li to nutné, stanoví zvláštní podmínky při jeho provozu na pozemních komunikacích podle zápisu uvedeného v žádosti o provedení testování historického vozidla. Platnost testování a výsledek technické prohlídky historického vozidla ověří místně příslušný úřad a vyznačí do průkazu historického vozidla při jeho vydání. V osvědčení o registraci vozidla uvede přidělení zvláštní registrační značky pro historická vozidla, údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem historického vozidla, technické údaje o historickém vozidle a v kolonce "jiné záznamy" provede zápis "PLATÍ S PRŮKAZEM HISTORICKÉHO VOZIDLA".
(2) Pokud vlastník nebo provozovatel historického vozidla hodlá provozovat více než jedno historické vozidlo pod jednou zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, předkládá žádost o registraci spolu se stanovenými doklady pro všechna tato vozidla. Místně příslušný úřad provede souhrnnou registraci všech těchto historických vozidel a žadateli přidělí jen jednu zvláštní registrační značku pro historická vozidla, kterou zapíše při výdeji do všech průkazů historického vozidla a současně k nim vydá pro všechna tato historická vozidla osvědčení o registraci vozidla.
(3) Hodlá-li vlastník nebo provozovatel historického vozidla provozovat další historické vozidlo a má již přidělenu zvláštní registrační značku pro stávající historické vozidlo, předkládá k žádosti o rozšíření registrace dalšího vozidla pod touto zvláštní registrační značkou doklady stanovené pro registraci tohoto dalšího vozidla.
(4) Do spisu historického vozidla místně příslušný úřad zakládá původní registrační doklady a doklady původu, pokud byly předloženy, a žádost o provedení testování historického vozidla, která obsahuje protokol o kladném testování a případně další předložené doklady. Do registru historických a sportovních vozidel místně příslušný úřad vkládá naskenované kopie těchto dokladů.
(5) Vzor průkazu historického vozidla je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky, vzor žádosti o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky a vzor žádosti o provedení testování historického vozidla je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.
 
§ 3
Registrace sportovního vozidla
(1) Místně příslušný úřad zapíše přidělení zvláštní registrační značky pro sportovní vozidlo, údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo údaje o provozovateli sportovního vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem sportovního vozidla, a technické údaje o sportovním vozidle do registru historických a sportovních vozidel. V osvědčení o registraci vozidla zapíše přidělenou zvláštní registrační značku pro sportovní vozidlo, údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo údaje o provozovateli sportovního vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem sportovního vozidla, a technické údaje o vozidle a v kolonce "jiné záznamy" provede zápis "PLATÍ S PRŮKAZEM SPORTOVNÍHO VOZIDLA".
(2) Každému sportovnímu vozidlu je přidělena zvláštní registrační značka pro sportovní vozidla. Na přední části sportovního automobilu může být tabulka se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidla nahrazena natištěnou na samolepicí fólii o rozměrech 330 x 85 mm, kdy znaky písmen a číslic musí být minimálně o výšce 56 mm a šířce 30 mm, síla čáry je 8 mm. Standardní tabulka se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo je umístěna uvnitř sportovního automobilu na pravých zadních dveřích. U sportovního motocyklu může být zvláštní registrační značka pro sportovní vozidla nahrazena natištěnou na samolepicí fólii o rozměrech 80 x 100 mm, kdy znaky písmen a číslic musí být minimálně o výšce 28 mm a šířce 15 mm, síla čáry je 4 mm.
(3) Do spisu sportovního vozidla místně příslušný úřad zakládá původní zahraniční registrační doklady, bylo-li vozidlo registrováno v zahraničí. Součástí spisu sportovního vozidla jsou kopie technických výkresů a další doklady stanovené pro přestavbu nebo stavbu sportovního vozidla.
(4) Vzor žádosti o registraci sportovního vozidla v registru historických a sportovních vozidel je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky a vzor žádosti o testování sportovního vozidla je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky.
 
§ 4
Provoz historického vozidla na pozemních komunikacích
Historické vozidlo při provozu na pozemních komunikacích lze provozovat, jen pokud splňuje technické požadavky na obrysová světla, platné pro danou kategorii vozidla v době prvního schválení technické způsobilosti vozidla v České republice. V případě, že vozidlo není vybaveno předepsaným počtem obrysových světel od výrobce vozidla, musí být vybaveno dvěma obrysovými světly bílé barvy vpředu a dvěma obrysovými světly červené barvy vzadu, s výjimkou jednostopých vozidel, která musí být vybavena jedním světlem bílé barvy vpředu a jedním světlem červené barvy vzadu. U historických vozidel může být předepsáno doprovodné vozidlo se žlutým výstražným světlem pro zajištění bezpečné přepravy nadrozměrných vozidel nebo vojenských bojových vozidel, určena jeho maximální rychlost a další podmínky při jeho provozu na pozemních komunikacích, které stanoví místně příslušný úřad. Tyto skutečnosti musí být zaznamenány v průkazu historického vozidla.
 
§ 5
Provoz sportovního vozidla na pozemních komunikacích
Provoz sportovního vozidla na pozemních komunikacích je umožněn v rámci sportovní soutěže, která je uveřejněna v národních sportovních řádech, které jsou součástí kalendáře národních a mezinárodních automobilových a motocyklových sportovních soutěží. Organizátor sportovní soutěže provádí technickou přejímku sportovních vozidel za účasti technických komisařů, kteří kontrolují, zda sportovní vozidlo splňuje technické požadavky stanovené předpisem Mezinárodní automobilové federace nebo Mezinárodní motocyklové federace a technické podmínky stanovené zákonem. Technické přejímce se podrobují všechna sportovní vozidla přihlášená na sportovní soutěž. Pokud sportovní vozidlo nemá platné testování, nemůže být technicky převzato. Sportovní vozidlo nemůže být technicky převzato, jestliže při technické přejímce vykazuje závady.
 
§ 6
Testování historického nebo silničního vozidla
(1) Testování historického nebo silničního vozidla provádí právnická osoba, která má oprávnění udělené Mezinárodní federací historických vozidel, podle Mezinárodního technického kodexu Mezinárodní federace historických vozidel - FIVA, International Technical Code (dále jen "mezinárodní technický kodex"), v platném znění, nebo Mezinárodní automobilovou federací, podle přílohy K Mezinárodních sportovních řádů - FIA, Appendix K to the International Sporting Code (dále jen "mezinárodní sportovní řády").
(2) Právnická osoba, která provedla testování vozidla na historickou původnost, poskytne ministerstvu elektronicky údaje o vozidle, které prošlo testováním s kladným výsledkem, v rozsahu tovární značka, typ, identifikační číslo vozidla (VIN), vlastník a provozovatel, a naskenovanou kopii úplné a potvrzené žádosti o provedení testování historického vozidla.
(3) Při testování historického nebo silničního vozidla se ověřuje jeho historická původnost. Výsledek testování historického nebo silničního vozidla vyznačí právnická osoba do žádosti o provedení testování historického vozidla a do průkazu historického vozidla, byl-li vydán.
(4) V příloze č. 6 této vyhlášky jsou stanovena pravidla pro jednotné testování historických vozidel.
(5) Pro testování silničního vozidla se použije příloha č. 6 k této vyhlášce obdobně.
(6) Vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce a vzor dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.
 
§ 6a
zrušen
 
§ 7
Testování sportovních vozidel
(1) Testování sportovních vozidel se provádí celostátně jednou za kalendářní rok. Testování se zabezpečuje ve stanici technické kontroly, nejvýše ve čtyřech termínech prostřednictvím právnické osoby, které bylo uděleno oprávnění Mezinárodní automobilovou federací nebo Mezinárodní motocyklovou federací.
(2) Místo a termíny celostátního testování stanoví právnická osoba uvedená v odstavci 1 po dohodě s ministerstvem. Testování se provádí za účasti ministerstva v pověřené zkušebně, prováděná měření se provádějí na náklady vlastníka nebo provozovatele sportovního vozidla.
(3) Při testování sportovních vozidel provádějí testovací komisaři kontrolu, zda sportovní vozidlo odpovídá homologačnímu listu, národním nebo mezinárodním sportovním řádům a schváleným technickým předpisům. Součástí testování je provedení zvláštní technické prohlídky vozidla v plném rozsahu pravidelné technické prohlídky ve stanici technické kontroly, kontrola vnějšího hluku vozidla a kontrola hladiny emisí škodlivin vozidel ve výfukových plynech. Měření emisí škodlivin ve výfukových plynech nepodléhají sportovní motocykly.
(4) Vykazuje-li sportovní vozidlo při testování závady, testování se ukončí a výsledek se do průkazu sportovního vozidla nezapisuje. Opakované testování se provádí po dohodě s právnickou osobou v určeném náhradním termínu v pověřené zkušebně.
(5) Pokud bude schvalována technická způsobilost sportovního vozidla uváděného do provozu nebo bude vozidlo dovezeno jednotlivě ze zahraničí mimo termíny pravidelných testování sportovních vozidel, může být provedeno testování těchto sportovních vozidel mimo stanovené termíny v pověřené zkušebně.
(6) Pokud bylo sportovní vozidlo kladně otestováno podle odstavce 4 nebo 5, vyznačí ministerstvo do průkazu sportovního vozidla povolení k jeho provozu na pozemních komunikacích.
 
§ 8
Přechodná ustanovení
(1) Platnost tabulek se zvláštní registrační značkou - trvale manipulační, které byly přiděleny historickým vozidlům, končí dnem 31. prosince 2006.
(2) Platnost průkazů historických vozidel, které byly vydány historickým vozidlům podle vyhlášky č. 240/2002 Sb., končí dnem 31. prosince 2008.
(3) Platnost tabulek se standardní registrační značkou, které byly přiděleny sportovním vozidlům před účinností této vyhlášky, končí dnem 31. prosince 2008.
 
§ 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 240/2002 Sb., o registraci historických vozidel a sportovně historických vozidel a o jejich testování a provozu.
 
§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.
 
Příl.1
Vzor průkazu historického vozidla
(Rozměr 88 mm x 125 mm)
    
 
Příl.2
Vzor žádosti o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel
    

 
Příl.3
Vzor žádosti o provedení testování historického vozidla
     
Příl.4
Vzor žádosti o registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel
    

 
Příl.5
Vzor žádosti o testování sportovního vozidla
    

 
Příl.6
Pravidla pro jednotné testování historických vozidel
1. V zájmu zachování jednotnosti testování historických vozidel na historickou původnost se toto testování v České republice provádí podle mezinárodního technického kodexu nebo podle mezinárodního sportovního řádu.
2. Podle mezinárodního technického kodexu lze testovat jako historické vozidlo mechanicky poháněné vozidlo minimálně 30 let staré, jehož typ se již nevyrábí a které je uchováváno a udržováno v historicky původním stavu a v technických vlastnostech jeho hlavních konstrukčních částí nebyly provedeny podstatné změny, a je proto součástí technického a kulturního dědictví.
3. Žadatel o testování vozidla na historickou původnost spolu s vyplněnou žádostí o provedení testování historického vozidla dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 této vyhlášky přistaví vozidlo k ověření skutečného stavu vozidla a současně připraví doklady k ověření uvedených údajů v žádosti a k ověření historické původnosti, o nichž by mohly vzniknout pochybnosti při testování. Barevné fotografie vozidla přikládané k žádosti mohou být v elektronické formě nebo o rozměru 6 x 9 cm na tvrdém lesklém fotopapíru.
 
Příl.7
Vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla
     
Příl.8
Vzor dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost
    


Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 163/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
Tiskopisy přihlášky o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel a přihlášky o registraci sportovního vozidla v registru historických a sportovních vozidel podle příloh č. 2 a 4 vyhlášky č. 355/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze používat nejdéle do 31. prosince 2018.
Čl.II vyhlášky č. 257/2023 Sb.
Přechodné ustanovení
Tiskopisy vyrobené podle vzorů uvedených v přílohách č. 2 až 5 a 7 k vyhlášce č. 355/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze používat do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2028.

Související dokumenty