50/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

Schválený:
50/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. února 2017,
kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, se mění takto:
1. V § 19 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
"(1) Provozovatel lokální distribuční soustavy v oblasti elektroenergetiky, kterému bylo povoleno odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů5), sestavuje a předkládá pouze regulační výkazy uvedené v příloze č. 1 bodu 1 písm. B k této vyhlášce.
5) § 19a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
2. V § 19 odst. 2 se text "12-T1a) OPM, 12-T1b), 12-T1c) a 12-L" nahrazuje slovy "uvedené v příloze č. 1 bodu 1 písm. C k této vyhlášce".
3. V příloze č. 1 bod 1 zní:
"1. Držitel licence na distribuci elektřiny
Držitel licence na činnost číslo 12 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následujících tabulkách
a) v elektronické podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence, nebo
b) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.
A. Provozovatel regionální distribuční soustavy
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I
I Označení  I     Název výkazu      I Termín předložení I Formát souboru I
I  výkazu  I                 I           I         I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I
I 12-A    I Výkaz aktiv a změn aktiv     I 30. dubna v členění I  xls, xlsx  I
I       I                 I na napěťové hladiny I         I
I       I                 I  30. června v   I         I
I       I                 I   členění na   I         I
I       I                 I   technologie   I         I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I
I 12-IA    I Výkaz souhrnu aktivovaných    I   30. dubna   I  xls, xlsx  I
I       I investičních akcí        I           I         I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I
I 12-HV - V  I Výkaz hospodářského výsledku -  I   30. dubna   I  xls, xlsx  I
I       I výnosy              I           I         I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I
I 12-HV - N  I Výkaz hospodářského výsledku -  I   30. dubna   I  xls, xlsx  I
I       I náklady             I           I         I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I
I 12-N    I Výkaz nákladů          I   30. dubna   I  xls, xlsx  I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I
I 12-N2    I Výkaz nákladů na připojení    I   30. dubna   I  xls, xlsx  I
I       I účastníků trhu s elektřinou k  I           I         I
I       I distribuční soustavě       I           I         I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I
I 12-I a)   I Výkaz investičních výdajů    I 30. dubna v členění I  xls, xlsx  I
I       I                 I na napěťové hladiny I         I
I       I                 I  30. června v   I         I
I       I                 I   členění na   I         I
I       I                 I   technologie   I         I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I
I 12-I b)   I Výkaz nedokončených investic   I   30. června   I  xls, xlsx  I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I
I 12-B1    I Výkaz roční bilance elektřiny  I   30. dubna   I  xls, xlsx  I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I
I 12-B2a)   I Měsíční hodinová maxima součtu  I   30. dubna   I  xls, xlsx  I
I       I bilančního salda výkonu na    I           I         I
I       I rozhraní sítí držitele licence  I           I         I
I       I na přenos elektřiny a držitele  I           I         I
I       I licence na distribuci elektřiny I           I         I
I       I na hladině 110 kV        I           I         I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I
I 12-B2b)   I Měsíční hodinová maxima výkonů  I   30. dubna   I  xls, xlsx  I
I       I na rozhraní VVN mezi       I           I         I
I       I distribučními soustavami     I           I         I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I
I 12-B2c)   I Měsíční hodinová maxima výkonů  I   30. dubna   I  xls, xlsx  I
I       I na rozhraní VN mezi       I           I         I
I       I distribučními soustavami     I           I         I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I
I 12-B4    I Výkaz ročních hodinových     I   15. září    I  xls, xlsx  I
I       I diagramů spotřeby maloodběru a  I           I         I
I       I celkových ztrát v sítích     I           I         I
I       I držitele licence         I           I         I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I
I 12-D1    I Výkaz plánovaných podporovaných I   30. dubna   I  xls, xlsx  I
I       I zdrojů energie          I           I         I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I
I 12-T1a)   I Výkaz rezervace kapacity a roční I   30. dubna   I  xls, xlsx  I
I       I spotřeby elektřiny zákazníků z  I           I         I
I       I napěťové hladiny VVN a VN    I           I         I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I
I 12-T1a)   I Výkaz rezervace kapacity a roční I   30. dubna   I  xls, xlsx  I
I podklady  I spotřeby elektřiny zákazníků z  I           I         I
I       I napěťové hladiny VVN a VN    I           I         I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I
I 12-T1a) OPM I Výkaz technických jednotek pro  I   30. dubna   I  xls, xlsx  I
I       I účtování složky ceny na podporu I           I         I
I       I elektřiny z podporovaných zdrojů I           I         I
I       I energie             I           I             I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I
I 12-T1b)   I Výkaz tarifní statistiky pro   I 30. dubna za rok  I  xls, xlsx  I
I       I odběr zákazníků z napěťové    I    "i-2",    I         I
I       I hladiny NN - kategorie      I 31. srpna za období I         I
I       I maloodběru podnikatelů      I 1. července roku  I         I
I       I                 I "i-2" až 30. června I         I
I       I                 I   roku "i-1"   I         I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I
I 12-T1c)   I Výkaz tarifní statistiky pro   I 30. dubna za rok  I  xls, xlsx  I
I       I odběr zákazníků z napěťové    I    "i-2",    I         I
I       I hladiny NN - kategorie      I 31. srpna za období I         I
I       I maloodběru obyvatelstva     I 1. července roku  I         I
I       I                 I "i-2" až 30. června I         I
I       I                 I   roku "i-1"   I         I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I
I 12-L    I Výkaz změn energetických     I   30. dubna   I xls, xlsx, xlsm I
I       I zařízení             I           I         I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I
 
B. Provozovatel lokální distribuční soustavy, který požádal o odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných
  nákladu5)
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I--------------------I
I Označení  I     Název výkazu      I Termín předložení I   Formát   I   Poznámka   I
I  výkazu  I                 I           I   souboru   I          I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I--------------------I
I 12-A    I Výkaz aktiv a změn aktiv     I   30. dubna   I  xls, xlsx  I Nevyplňují sloupce I
I       I                 I           I         I  "Zůstatková   I
I       I                 I           I         I hodnota aktiv k 1. I
I       I                 I           I         I 1. (c), Aktivovaný I
I       I                 I           I         I  majetek (d),  I
I       I                 I           I         I Vyřazený majetek I
I       I                 I           I         I (f), Plán (h - o)" I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I--------------------I
I 12-HV - V  I Výkaz hospodářského výsledku -  I   30. dubna   I  xls, xlsx  I          I
I       I výnosy              I           I         I          I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I--------------------I
I 12-HV - N  I Výkaz hospodářského výsledku -  I   30. dubna   I  xls, xlsx  I          I
I       I náklady             I           I         I          I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I--------------------I
I 12-N    I Výkaz nákladů          I   30. dubna   I  xls, xlsx  I          I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I--------------------I
I 12-N2    I Výkaz nákladů na připojení    I   30. dubna   I  xls, xlsx  I          I
I       I účastníků trhu s elektřinou k  I           I         I          I
I       I distribuční soustavě       I           I         I          I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I--------------------I
I 12-B1a)   I Výkaz roční bilance elektřiny  I   30. dubna   I  xls, xlsx  I          I
I       I provozovatele lokální      I           I         I          I
I       I distribuční soustavy       I           I         I          I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I--------------------I
I 12-B5    I Rezervace kapacity u nadřazené  I   30. dubna   I  xls, xlsx  I          I
I       I distribuční soustavy       I           I         I          I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I--------------------I
I 12-T1a)   I Výkaz rezervace kapacity a roční I   30. dubna   I  xls, xlsx  I          I
I       I spotřeby elektřiny zákazníků z  I           I         I          I
I       I napěťové hladiny VVN a VN    I           I         I          I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I--------------------I
I 12-T1a)   I Výkaz rezervace kapacity a roční I   30. dubna   I  xls, xlsx  I          I
I podklady  I spotřeby elektřiny zákazníků z  I           I         I          I
I       I napěťové hladiny VVN a VN    I           I         I          I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I--------------------I
I 12-T1a)   I Výkaz technických jednotek pro  I   30. dubna   I  xls, xlsx  I          I
I OPM     I účtování složky ceny na podporu I           I         I          I
I       I elektřiny z podporovaných zdrojů I           I         I          I
I       I energie             I           I         I          I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I--------------------I
I 12-T1b)   I Výkaz tarifní statistiky pro   I 30. dubna za rok  I  xls, xlsx  I          I
I       I odběr zákazníků z napěťové    I    "i-2",    I         I          I
I       I hladiny NN - kategorie      I 31. srpna za období I         I          I
I       I maloodběru podnikatelů      I 1. července roku  I         I          I
I       I                 I "i-2" až 30. června I         I          I
I       I                 I   roku "i-1"   I         I          I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I--------------------I
I 12-T1c)   I Výkaz tarifní statistiky pro   I 30. dubna za rok  I  xls, xlsx  I          I
I       I odběr zákazníků z napěťové    I    "i-2",    I         I          I
I       I hladiny NN - kategorie      I 31. srpna za období I         I          I
I       I maloodběru obyvatelstva     I 1. července roku  I         I          I
I       I                 I "i-2" až 30. června I         I          I
I       I                 I   roku "i-1"   I         I          I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I--------------------I
I 12-L    I Výkaz změn energetických     I   30. dubna   I xls, xlsx, xlsm I          I
I       I zařízení             I           I         I          I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I--------------------I
 
 
C. Provozovatel lokální distribuční soustavy používající cenu služby distribuční soustavy až do výše ceny 
  služby distribuční soustavy provozovatele regionální distribuční soustavy
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I--------------------I
I Označení  I     Název výkazu      I Termín předložení I Formát souboru I   Poznámka   I
I  výkazu  I                 I           I         I          I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I--------------------I
I 12-T1a) OPM I Výkaz technických jednotek pro  I   30. dubna   I  xls, xlsx  I          I
I       I účtování složky ceny na podporu I           I         I          I
I       I elektřiny z podporovaných zdrojů I           I         I          I
I       I energie             I           I         I          I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I--------------------I
I 12-T1b)   I Výkaz tarifní statistiky pro   I   30. dubna   I  xls, xlsx  I Nevyplňují sloupce I
I       I odběr zákazníků z napěťové    I           I         I "Tržby (j - m)" a I
I       I hladiny NN - kategorie      I           I         I "Průměrná cena  I
I       I maloodběru podnikatelů      I           I             I   REAS (n)"   I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I--------------------I
I 12-T1c)   I Výkaz tarifní statistiky pro   I   30. dubna   I  xls, xlsx  I Nevyplňují sloupce I
I       I odběr zákazníků z napěťové    I           I         I "Tržby (j - m)" a I
I       I hladiny NN - kategorie      I           I         I "Průměrná cena  I
I       I maloodběru obyvatelstva     I           I         I   REAS (n)"   I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I--------------------I
I 12-L    I Výkaz změn energetických     I   30. dubna   I xls, xlsx, xlsm I          I
I       I zařízení             I           I         I          I
I-------------I----------------------------------I---------------------I-----------------I--------------------I
                                                       ".
4. V příloze č. 1 úvodní části textu bodů 2 až 8 se text
"a) prostřednictvím datové schránky,
b) elektronicky s elektronickým podpisem držitele licence nebo osoby oprávněné jednat za držitele licence, nebo
c) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě"
nahrazuje textem
"a) v elektronické podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence, nebo
b) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě"
5. V příloze č. 1 bodě 3 se poslední řádek tabulky zrušuje.
6. Příloha č. 2 zní:
 
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.
Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 12 - distribuce elektřiny
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I
I 1. I Výkaz 12-A:       I Výkaz aktiv a změn aktiv,               I
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I
I 2. I Výkaz 12-IA:      I Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí,     I
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I
I 3. I Výkaz 12-HV - V:    I Výkaz hospodářského výsledku - výnosy,         I
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I
I 4. I Výkaz 12-HV - N:    I Výkaz hospodářského výsledku - náklady,        I
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I
I 5. I Výkaz 12-N:       I Výkaz nákladů,                     I
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I
I 6. I Výkaz 12-N2:      I Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou I
I   I             I k distribuční soustavě,                I
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I
I 7. I Výkaz 12-I a):     I Výkaz investičních výdajů,               I
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I
I 8. I Výkaz 12-I b):     I Výkaz nedokončených investic,             I
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I
I 9. I Výkaz 12-B1:      I Výkaz roční bilance elektřiny,             I
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I
I 10. I Výkaz 12-B1a):     I Výkaz roční bilance elektřiny provozovatele lokální  I
I   I             I distribuční soustavy,                 I
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I
I 11. I Výkaz 12-B2a):     I Měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu I
I   I             I na rozhraní sítí držitele licence na přenos elektřiny I
I   I             I a držitele licence na distribuci elektřiny na hladině I
I   I             I 110 kV,                        I
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I
I 12. I Výkaz 12-B2b):     I Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VVN mezi  I
I   I             I distribučními soustavami,               I
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I
I 13. I Výkaz 12-B2c):     I Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VN mezi   I
I   I             I distribučními soustavami,               I
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I
I 14. I Výkaz 12-B4:      I Výkaz ročních hodinových diagramů spotřeby maloodběru I
I   I             I a celkových ztrát v sítích držitele licence,      I
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I
I 15. I Výkaz 12-B5:      I Rezervace kapacity u nadřazené distribuční soustavy,  I
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I
I 16. I Výkaz 12-D1:      I Výkaz plánovaných podporovaných zdrojů energie,    I
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I
I 17. I Výkaz 12-T1a):     I Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny  I
I   I             I zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN,         I
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I
I 18. I Výkaz 12-T1a) podklady: I Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny  I
I   I             I zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN,         I
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I
I 19. I Výkaz 12-T1a) OPM:   I Výkaz technických jednotek pro účtování složky ceny na I
I   I             I podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie,   I
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I
I 20. I Výkazy 12-T1b):     I Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z     I
I   I             I napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru       I
I   I             I podnikatelů,                      I
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I
I 21. I Výkazy 12-T1c):     I Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z     I
I   I             I napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru       I
I   I             I obyvatelstva,                     I
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I
I 22. I Výkaz 12-L:       I Výkaz změn energetických zařízení.           I
I-----I-------------------------I--------------------------------------------------------I


7. V přílohách č. 3 až 9 se věta "Vzory výkazů zveřejňuje Energetický regulační úřad způsobem umožňující dálkový přístup." zrušuje.
8. V příloze č. 3 vzor regulačního výkazu
13-A: Výkaz aktiv a změn aktiv zní:
     


9. V příloze č. 3 vzor regulačního výkazu
13-HV: Výkaz hospodářského výsledku zní:
     


10. V příloze č. 3 vzor regulačního výkazu
13-I a): Výkaz investičních výdajů zní:
     


11. V příloze č. 4 se bod 11 a vzor regulačního výkazu 14-D3: Výkaz výkupu elektřiny v rámci povinného výkupu použité pro osvobození od daně z elektřiny zrušují.
12. V příloze č. 4 vzor regulačního výkazu
14-HV: Výkaz hospodářského výsledku zní:
     


13. V příloze č. 5 vzor regulačního výkazu
15-HV: Výkaz hospodářského výsledku zní:
     


14. V příloze č. 5 vzory regulačních výkazů
Výkaz 15-D: Výkaz rozsahu poskytovaných služeb a technických parametrů a
Výkaz 15-D-PZ: Výkaz podporovaných zdrojů elektřiny znějí:


15. V příloze č. 6 vzor regulačního výkazu
22-A: Výkaz aktiv a změn aktiv zní:
     


16. V příloze č. 6 vzory regulačních výkazů
Výkaz 22-HV - V: Výkaz hospodářského výsledku - výnosy a
Výkaz 22-HV - N: Výkaz hospodářského výsledku - náklady znějí:


17. V příloze č. 7 vzor regulačního výkazu
23-A: Výkaz aktiv a změn aktiv zní:
     


18. V příloze č. 7 vzory regulačních výkazů
Výkaz 23-HV: Výkaz hospodářského výsledku;
Výkaz 23-N: Výkaz nákladů a
Výkaz 23-I a): Výkaz investičních výdajů znějí:19. V příloze č. 8 vzor regulačního výkazu
25-HV: Výkaz hospodářského výsledku zní:
     


Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.
Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.

Související dokumenty