52/2017 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří

Schválený:
52/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. února 2017
o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:
 
§ 1
Vymezení zón
(1) Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen „zóna“) na území Chráněné krajinné oblasti Poodří1).
(2) Vyznačení hranic zón na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu2).
(3) Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Poodří je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
 
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příl.
Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Poodří1) Nařízení vlády č. 51/2017 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Poodří.
2) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

Související dokumenty