147/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
147/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. dubna 2017,
kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
V § 48 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se slova "obce podle zákona o obcích nebo kraje podle zákona o krajích" nahrazují slovy "státu, obce nebo kraje".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty