149/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
149/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. dubna 2017,
kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 62/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:
"1) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/20/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek.".
2. V § 2 písmeno l) zní:
"l) obalovým prostředkem výrobek, z něhož je obal prodejní, obal skupinový nebo obal přepravní přímo vyroben nebo který je součástí obalu sestávajícího z více částí,".
3. V § 2 se doplňují písmena m) a n), která včetně poznámky pod čarou č. 33 znějí:
"m) plastovou odnosnou taškou nákupní taška s držadly nebo bez nich poskytovaná spotřebiteli v místě prodeje výrobků, která je vyrobena z polymerů ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200633), k nimž mohou být přidány přísady nebo další látky, a které jsou schopny plnit funkci hlavní strukturní složky nákupních tašek,
n) velmi lehkou plastovou odnosnou taškou plastová odnosná taška o tloušťce stěny do 15 mikronů, která je nezbytná z hygienických důvodů nebo je poskytována jako prodejní obal pro volně ložené potraviny v případě, že její použití pomáhá zabránit plýtvání potravinami.
33) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.".
4. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Plastová odnosná taška smí být v místě prodeje výrobků poskytnuta spotřebiteli minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení. To neplatí, jde-li o velmi lehkou plastovou odnosnou tašku.".
5. V § 9 odst. 10 se slovo "nápoje12) " nahrazuje slovy "stolní pivo, výčepní pivo nebo ležáky" a slova "stejné nápoje" se nahrazují slovy "nápoje náležející do uvedených skupin".
Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.
6. V § 23 odst. 1 písm. b) se slova "v rozsahu stanoveném v příloze č. 4 k tomuto zákonu" zrušují.
7. V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Autorizovaná společnost ohlašuje Ministerstvu životního prostředí údaje podle odstavce 1 prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky Ministerstva životního prostředí určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona upravujícího integrovaný registr znečišťování životního prostředí a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
8. V § 23 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah vedení evidence množství obalů a množství odpadů z obalů a způsobu jejich využití podle odstavce 1 písm. b) a rozsah ohlašovaných údajů z této evidence.".
9. V § 30 odstavce 4 až 6 znějí:
"(4) U nedoplatku na registračních a evidenčních poplatcích vzniká úrok z prodlení ve výši 0,1 %.
(5) Výnos registračních a evidenčních poplatků je příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky.
(6) Správcem registračních a evidenčních poplatků je Státní fond životního prostředí České republiky. Správu placení těchto poplatků vykonává celní úřad. Místní příslušnost celního úřadu se řídí podle sídla nebo místa pobytu daňového subjektu. O prominutí úroku z prodlení rozhoduje Ministerstvo životního prostředí.".
Poznámky pod čarou č. 21 a 22 se zrušují.
10. V § 32 písm. g) se text "§ 23 odst. 2" nahrazuje textem "§ 23 odst. 3".
11. Za § 41 se vkládá nový § 41a, který zní:
 
"§ 41a
Pro účely výkonu státní správy v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů poskytuje Generální ředitelství cel na vyžádání Ministerstvu životního prostředí a České inspekci životního prostředí ze svých evidencí tyto informace o dovozech obalů ze zemí, které nejsou členy Evropské unie:
a) identifikační údaje deklaranta a příjemce, a to jméno nebo obchodní firmu, popřípadě název, adresu sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) datum dovozu,
c) hrubou a čistou hmotnost zásilky,
d) zbožový kód,
e) druh a počet nákladových kusů,
f) popis zboží,
g) stát, z něhož byl obal dovezen, a
h) měrnou jednotku a její počet.".
12. V § 44 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňuje text "odst. 1".
13. V § 44 odst. 3 písm. q) se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
14. V § 44 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poskytne v místě prodeje výrobků spotřebiteli plastovou odnosnou tašku jinak než způsobem uvedeným v § 3 odst. 3.".
15. V § 45 písm. a) se slova "nebo podle odstavce 4" nahrazují slovy " , podle odstavce 4 nebo 5".
16. V § 50 se na konci textu odstavce 2 doplňuje text "a § 23 odst. 5".
17. Příloha č. 3 zní:
 
"Příloha č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb.
Požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu
A: recyklace B: celkové využití
I----------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Odpady z obalů I do 31. 12. I do 31. 12. I do 31. 12. I do 31. 12. I od 1. 1.  I
I        I 2016    I 2017    I 2018    I 2019    I 2020    I
I        I------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I
I        I A  I B  I A  I B  I A  I B  I A  I B  I A  I B  I
I        I------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I
I        I %  I %  I %  I %  I %  I %  I %  I %  I %  I %  I
I----------------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I
I Papírových a  I 75 I   I 75 I   I 75 I   I 75 I   I 75 I   I
I lepenkových  I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I
I----------------I------I   I------I   I------I   I------I   I------I   I
I Skleněných   I 75 I   I 75 I   I 75 I   I 75 I   I 75 I   I
I----------------I------I   I------I   I------I   I------I   I------I   I
I Plastových   I 45 I   I 45 I   I 45 I   I 45 I   I 50 I   I
I----------------I------I   I------I   I------I   I------I   I------I   I
I Kovových    I 55 I   I 55 I   I 55 I   I 55 I   I 55 I   I
I----------------I------I   I------I   I------I   I------I   I------I   I
I Dřevěných   I 15 I   I 15 I   I 15 I   I 15 I   I 15 I   I
I----------------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I
I Prodejních   I 40 I 45 I 44 I 49 I 46 I 51 I 48 I 53 I 50 I 55 I
I určených    I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I
I spotřebiteli  I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I
I----------------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I
I Celkem     I 60 I 65 I 65 I 70 I 65 I 70 I 65 I 70 I 70 I 75 I
I----------------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I
Míra recyklace a celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli se stanoví jako podíl množství využitého obalového odpadu získaného zpětným odběrem od spotřebitelů a množství prodejních obalů, které osoba uvedla na trh nebo do oběhu. Ve jmenovateli nejsou zahrnuty prodejní obaly, které jsou současně průmyslovými obaly.
Za obaly z jednoho materiálu se považují obaly, ve kterých daný materiál tvoří alespoň 70 % hmotnosti obalu.
Recyklace a celkové využití jsou určeny v procentech hmotnostních a recyklace se zahrnuje do celkového využití jako jedna z jeho forem, společně s energetickým využitím a organickou recyklací podle § 4 odst. 1 písm. c).".
18. Příloha č. 4 se zrušuje.
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2018, se použije při ohlašování údajů z evidencí autorizované společnosti za rok 2017 i tehdy, jsou-li tyto údaje ohlašovány po 31. prosinci 2017.
2. Ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2018, se poprvé použije při ohlašování údajů z evidencí autorizované společnosti za rok 2018.
3. Pro poplatkové povinnosti u registračních a evidenčních poplatků, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Při správě placení registračních a evidenčních poplatků podle zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nebyly ke dni účinnosti tohoto zákona zaplaceny, se použije § 30 odst. 6 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Státní fond životního prostředí České republiky předá celnímu úřadu nezbytné údaje o těchto nezaplacených poplatcích do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4, 6 až 8, 10, 12 až 16 a 18, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty