152/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
152/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. dubna 2017,
kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pohonných hmotách
Čl.I
Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 91/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2014 Sb. a zákona č. 157/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 1 úvodní části ustanovení se slova "Evropských společenství1) " nahrazují slovy "Evropské unie1) ".
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady č. 93/12/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/17/ES ze dne 3. března 2003, kterou se mění směrnice č. 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.".
2. V § 1 písm. d) se za slovo "čerpacích" vkládají slova "a dobíjecích".
3. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 1a až 1c zní:
"(2) Tento zákon se nevztahuje na dobíjecí stanice, které jsou připojeny a užívány pro bezúplatné dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě1a) nepodnikající fyzické osoby nebo pro dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě bytového družstva1b) nebo společenství vlastníků jednotek1c) výhradně pro členy tohoto družstva nebo společenství nebo pro uživatele družstevního bytu tohoto družstva nebo jednotky tohoto společenství, na dobíjecí stanice s výkonem do 3,7 kW, které jsou určené pro dobíjení jednostopých elektrických vozidel. Tento zákon se dále nevztahuje na dobíjení vozidel veřejné hromadné dopravy napájené přímo z trakčního nebo trolejového vedení.
1a) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1b) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb.
1c) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.".
4. V § 2 písm. a) se slova "zkapalněné ropné plyny, biopalivo nebo jiné palivo z obnovitelných zdrojů," zrušují a slova " , stlačený a zkapalněný zemní plyn" se nahrazují slovy "a alternativní palivo".
5. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) alternativním palivem palivo nebo zdroj energie, které slouží alespoň zčásti jako náhrada zdrojů fosilní ropy v dodávkách energie pro dopravu a které mají potenciál přispět k její dekarbonizaci a zvýšit environmentální výkonnost odvětví dopravy; alternativním palivem je zejména biopalivo nebo jiné palivo z obnovitelných zdrojů, syntetické a parafinické palivo, stlačený zemní plyn včetně biomethanu, zkapalněný zemní plyn včetně biomethanu, zkapalněný ropný plyn, elektřina a vodík,".
Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena c) až k).
6. V § 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) elektrickým vozidlem motorové vozidlo s pohonem zahrnujícím alespoň jedno neperiferní elektrické zařízení jako měnič energie s elektricky dobíjeným systémem ukládání energie, který je možno dobíjet externě,".
Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena f) až l).
7. V § 2 písm. f) se za slovo "hmota" vkládají slova " , s výjimkou elektřiny", za slova "prodává nebo" se vkládají slova "prodává a" a slova "které je provozní nádrží umístěnou v provozu, pokud" se nahrazují slovy "z něhož".
8. V § 2 písm. g) se za slova "skladovací nádrže" vkládá slovo "zpravidla" a na konci textu písmene f) se doplňují slova " , bezúplatné dobíjení elektrického vozidla elektřinou nebo bezúplatná výměna jeho baterie".
9. V § 2 písm. h) se za slovo "prodávaných" vkládají slova "nebo prodávaných a vydávaných".
10. V § 2 písm. l) se na konci textu bodu 1 doplňují slova "nebo dobíjecí stanice".
11. V § 2 písm. l) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 3 a 4, které znějí:
"3. prodeje elektřiny, pokud je její prodejce držitelem platné licence na obchod s elektřinou podle energetického zákona,
4. prodeje pohonných hmot, pokud je jejich prodejce vydavatelem palivové karty a pohonné hmoty byly nakoupeny z čerpací stanice prostřednictvím jím vydané palivové karty.".
12. V § 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až r), která včetně poznámky pod čarou č. 1d znějí:
"m) veřejně přístupnou čerpací stanicí čerpací stanice na dodávku pohonných hmot, jejíž provozovatel uživatelům z Evropské unie poskytuje nediskriminační přístup; nediskriminační přístup může zahrnovat různé podmínky ověření, použití a platby,
n) dobíjecí stanicí jeden nebo více dobíjecích bodů,
o) dobíjecím bodem zařízení, které umožňuje dobíjet v určitém okamžiku jedno elektrické vozidlo nebo u něhož je v určitém okamžiku možno provést výměnu baterie u jednoho elektrického vozidla, a jehož hlavním účelem je dobíjení elektrického vozidla,
p) běžnou dobíjecí stanicí dobíjecí stanice, která umožňuje přenos elektřiny do elektrického vozidla s výkonem 22 kW nebo nižším, s výjimkou zařízení o výkonu 3,7 kW nebo nižším, jež jsou umístěna v domácnostech nebo jejichž hlavním účelem není dobíjet elektrická vozidla a jež nejsou veřejně přístupná,
q) vysoce výkonnou dobíjecí stanicí dobíjecí stanice, která umožňuje přenos elektřiny do elektrického vozidla s výkonem vyšším než 22 kW,
r) veřejně přístupnou dobíjecí stanicí dobíjecí stanice na dodávku elektřiny, jejíž provozovatel uživatelům z Evropské unie poskytuje nediskriminační přístup, přičemž nediskriminační přístup může zahrnovat různé podmínky ověření, použití a platby; veřejně přístupnou dobíjecí stanicí není dobíjecí stanice, kterou
1. výrobce vozidel1d) provozuje výhradně pro účely dobíjení elektrických vozidel své vlastní výroby nebo
2. využívá provozovatel dobíjecí stanice nebo jím ovládaná osoba nebo osoba ovládající tohoto provozovatele dobíjecí stanice výhradně za účelem dobíjení elektrických vozidel, která používá některá z uvedených osob pro svou potřebu nebo pro účely svého podnikání nebo pro potřebu svých zaměstnanců, přičemž předmětem podnikání v takovém případě nesmí být poskytování služby dobíjení elektrického vozidla prostřednictvím této dobíjecí stanice nebo
3. provozuje prodejce vozidel pro dobíjení elektrických vozidel pro účely jejich prodeje a která není přístupná veřejnosti nebo
4. provozuje provozovatel autoservisu pro dobíjení zde servisovaných vozidel a která není přístupná veřejnosti.
1d) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
13. V § 3 odst. 1 se za slovo "hmoty" vkládají slova " , s výjimkou elektřiny,".
14. V § 3 odstavec 2 zní:
"(2) Osoba, která uvádí motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky podle zákona o spotřebních daních14) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové území České republiky podle zákona o spotřebních daních14) pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu, uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, je povinna zpřístupnit při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty informaci o obsahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v motorové naftě.".
15. V § 4 odst. 2 se za slovo "sil3) " vkládají slova " , vozidel základní složky integrovaného záchranného systému10) ".
16. V nadpise § 5 se za slovo "hmot" vkládají slova " , s výjimkou elektřiny".
17. V § 5 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 zní:
"(1) Prodej nebo prodej a výdej pohonných hmot, s výjimkou elektřiny, je povolen z čerpací stanice, která splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy5) a českou technickou normou upravující požadavky na umístění čerpacích stanic a hygienické, technické a technologické požadavky pro projektování nových a stavebních změn stávajících čerpacích stanic6) a je užívána na základě rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem.
5) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
6) ČSN 73 6060.".
18. V § 5 se odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 7 až 9 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 2 až 7.
19. V § 5 odst. 2 se slova "odstavců 1 až 3 se nevztahují" nahrazují slovy "odstavce 1 se nevztahuje" a slova " , na výdej pohonných hmot pouze pro vlastní potřebu podle § 2 písm. d) a na prodej nebo výdej stlačeného zemního plynu" se zrušují.
20. V § 5 odst. 6 se slova "podle odstavce 1 písm. b)" zrušují.
21. V § 5 odst. 7 písm. a) se slovo "obchodním" zrušuje a slova "a číslem příslušné české technické normy, která stanovuje složení a jakost pohonné hmoty" se nahrazují slovy " , který je v souladu s příslušnou českou technickou normou, jež stanovuje složení a jakost pohonné hmoty, číslem české technické normy a grafickým označením, pokud na něj česká technická norma odkazuje".
22. V § 5 odst. 7 se na konci písmene b) doplňují body 4 a 5, které znějí:
"4. o ceně prodávaného stlačeného nebo zkapalněného zemního plynu nebo vodíku porovnané s cenou motorového benzinu nebo motorové nafty; způsob porovnání cen stanoví prováděcí právní předpis,
5. o kompatibilitě prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot s vozidlem nebo zvláštním vozidlem,".
23. V § 5 odst. 7 se na konci písmene d) doplňuje slovo "a".
24. V § 5 odst. 7 se na konci písmene e) čárka a slovo "a" nahrazují tečkou a písmeno f) se zrušuje.
25. § 5a včetně nadpisu zní:
 
"§ 5a
Nákup pohonných hmot
(1) Distributor pohonných hmot a provozovatel čerpací stanice je povinen na území České republiky nakupovat pohonné hmoty pouze
a) od osoby registrované jako distributor pohonných hmot,
b) od osoby, která je držitelem platné licence na obchod s plynem podle energetického zákona v případě nákupu stlačeného zemního plynu, nebo
c) z čerpací stanice zapsané v evidenci čerpacích stanic.
(2) Nákup pohonných hmot
a) s výjimkou nákupu elektřiny a stlačeného zemního plynu,
b) s výjimkou nákupu z čerpací stanice zapsané v evidenci čerpacích stanic,
c) od osoby jiné než osoby registrované jako distributor pohonných hmot, nebo
d) od osoby jiné než osoby, která je vydavatelem palivové karty, a pohonné hmoty byly nakoupeny prostřednictvím této karty z čerpací stanice
se zakazuje.".
26. V nadpisu § 6 se za slovo "čerpacích" vkládají slova "a dobíjecích".
27. V § 6 odst. 1 větě první a větě druhé se za slovo "čerpacích" vkládají slova "a dobíjecích", ve větě třetí se slova "čerpacích stanic, na kterých se prodávají pohonné hmoty, a" nahrazují slovy "veřejně přístupných čerpacích a veřejně přístupných dobíjecích stanic," a slova "c) a d)" se nahrazují slovy "c) a e) až g)" a ve větě poslední se za slovo "čerpacích" vkládají slova "a dobíjecích".
28. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "čerpacích" vkládají slova "a dobíjecích".
29. V § 6 odst. 2 písm. a) se za slovo "čerpací" vkládají slova "nebo dobíjecí".
30. V § 6 odst. 2 písm. b) se za slovo "čerpací" vkládají slova "nebo dobíjecí".
31. V § 6 odst. 2 písm. c) se za slovo "čerpací" vkládají slova "nebo dobíjecí".
32. V § 6 odst. 2 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) až f), která znějí:
"d) údaj, zda je čerpací nebo dobíjecí stanice veřejně přístupná nebo nikoliv,
e) název pohonných hmot podle § 5 odst. 7 písm. a) prodávaných na čerpací stanici,
f) počet dobíjecích bodů na dobíjecí stanici,".
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno g).
33. V § 6 odst. 2 písm. g) se za slovo "čerpací" vkládají slova "nebo dobíjecí".
34. V § 6 odst. 3 písm. a) se text "c)" nahrazuje textem "e)".
35. V § 6 odst. 3 písm. b) se text "c)" nahrazuje textem "e)".
36. V § 6 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Vlastník dobíjecí stanice je povinen ministerstvu
a) před uvedením dobíjecí stanice do provozu oznámit údaje podle odstavce 2 písm. a) až d) a f),
b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení provozu dobíjecí stanice a každou změnu údaje podle odstavce 2 písm. a) až d) a f).".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
37. Za § 6p se vkládá nový § 6q, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 16 až 18 zní:
 
"§ 6q
Provozování dobíjecí stanice
(1) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice je povinen na dobíjecí stanici zpřístupnit informace o kompatibilitě dobíjecí stanice s elektrickým vozidlem.
(2) Provozovatel běžné dobíjecí stanice je povinen zajistit, aby jím provozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční jednotky, splňovala požadavky stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím technické požadavky na stavby16) a českou technickou normou upravující technické požadavky na nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením a požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud17). V případě běžných dobíjecích stanic, které byly uvedeny do provozu nebo obnoveny před 18. listopadem 2017, se věta první nepoužije.
(3) Provozovatel vysoce výkonné dobíjecí stanice je povinen zajistit, aby jím provozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční jednotky, splňovala požadavky stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím technické požadavky na stavby16) a českými technickými normami upravujícími technické požadavky na nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením a požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud a požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý nebo stejnosměrný proud18). V případě vysoce výkonných dobíjecích stanic, které byly uvedeny do provozu nebo obnoveny před 18. listopadem 2017, se věta první nepoužije.
(4) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice je povinen ceny účtované na jím provozované dobíjecí stanici zveřejnit.
(5) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice je povinen poskytnout uživatelům elektrických vozidel rovněž možnost jednorázového dobití bez uzavření smlouvy s daným provozovatelem, která by uživatele vázala nad rámec tohoto jednorázového dobití.
16) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
17) ČSN EN 62196-2.
18) ČSN EN 62196-2 a ČSN EN 62196-3.".
38. V § 7 odst. 1 písm. a) se za slovo "čerpacích" vkládají slova "a dobíjecích".
39. V § 7 odst. 2 písm. a) se za slovo "hmot" vkládají slova " , s výjimkou elektřiny,".
40. V § 7 odst. 2 písmeno b) zní:
"b) plnění povinností podle § 3 odst. 1 a 2, § 5 odst. 3 až 5, § 5 odst. 7 písm. a), b), d) až f) a § 6q odst. 1, 4 a 5,".
41. V § 7 odst. 2 písm. b) se text "až f)" nahrazuje textem "a e)".
42. V § 7 odst. 2 písm. c) se číslo "8" nahrazuje slovy "6 a § 6q odst. 2 a 3".
43. V § 7 odst. 3 se číslo "9" nahrazuje číslem "7".
44. V § 7 se odstavec 6 zrušuje.
45. V § 8 odst. 1 písm. c) se číslo "7" nahrazuje číslem "5".
46. V § 8 odst. 1 písm. d) se číslo "4" nahrazuje číslem "5", slova "nebo c) nebo" se nahrazují slovy " , c), d) nebo e) nebo", za slova "písm. b) neoznámí" se vkládají slova "bez zbytečného odkladu" a slova "nebo c), nebo" se nahrazují slovy " , c), d) nebo e),".
47. V § 8 odst. 1 písm. e) se text "odst. 5" nahrazuje textem "odst. 3".
48. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a slovem "nebo" a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) jako vlastník dobíjecí stanice v rozporu s § 6 odst. 4 písm. a) neoznámí před uvedením dobíjecí stanice do provozu údaje do evidence dobíjecích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b), c), d) nebo f) nebo v rozporu s § 6 odst. 4 písm. b) neoznámí bez zbytečného odkladu uvedení dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení provozu dobíjecí stanice anebo změnu údaje zapisovaného do evidence dobíjecích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b), c), d) nebo f).".
49. V § 8 odst. 2 se za text "d)" vkládá text "nebo f)".
50. V § 9 odst. 1 se na konci písmene c) slovo "nebo" zrušuje.
51. V § 9 odst. 1 písm. d) se číslo "7" nahrazuje číslem "5".
52. V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a slovem "nebo" a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) nakoupí pohonnou hmotu v rozporu s § 5a odst. 2.".
53. V § 9 odst. 2 se slova "nebo c)" nahrazují slovy " , c), d) nebo e)" a za slova "písm. b) neoznámí" se vkládají slova "bez zbytečného odkladu".
54. V § 9 odst. 3 se slova "podle § 5 odst. 1 písm. b)" zrušují a číslo "8" se nahrazuje číslem "6".
55. V § 9 odst. 4 písm. a) se text "odst. 5" nahrazuje textem "odst. 3".
56. V § 9 odst. 4 písm. b), c), d), f) a g) se číslo "9" nahrazuje číslem "7".
57. V § 9 odst. 4 písm. e) se číslo "6" nahrazuje číslem "4".
58. V § 9 odst. 4 se na konci písmene e) doplňuje slovo "nebo".
59. V § 9 odst. 4 se na konci písmene f) čárka a slovo "nebo" nahrazují tečkou a písmeno g) se zrušuje.
60. V § 9 odstavec 5 zní:
"(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 3 odst. 2 dopustí správního deliktu tím, že nezpřístupní při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty informaci o obsahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v motorové naftě podle § 3 odst. 2.".
61. V § 9 se na konci textu odstavce 9 doplňují slova "odst. 1".
62. V § 9 se za odstavec 9 vkládají nové odstavce 10 až 13, které znějí:
"(10) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník dobíjecí stanice dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 6 odst. 4 písm. a) neoznámí před uvedením dobíjecí stanice do provozu údaje do evidence dobíjecích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b), c), d) nebo f) nebo v rozporu s § 6 odst. 4 písm. b) neoznámí bez zbytečného odkladu uvedení dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení provozu dobíjecí stanice anebo změnu údaje zapisovaného do evidence dobíjecích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b), c), d) nebo f).
(11) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice se dopustí správního deliktu tím, že nezpřístupní na dobíjecí stanici informace podle § 6q odst. 1 nebo nezveřejní ceny podle § 6q odst. 4 nebo neposkytne uživatelům elektrických vozidel rovněž možnost jednorázového dobití podle § 6q odst. 5.
(12) Provozovatel běžné dobíjecí stanice se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí, aby jím provozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční jednotky, splňovala požadavky podle § 6q odst. 2.
(13) Provozovatel vysoce výkonné dobíjecí stanice se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí, aby jím provozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční jednotky, splňovala požadavky podle § 6q odst. 3.".
Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 14 a 15.
63. V § 9 odst. 14 písm. a) se za slova "odstavce 1 písm. a)" vkládají slova "nebo e)" a na konci textu písmene a) se doplňují slova "nebo odstavce 12 nebo odstavce 13".
64. V § 9 odst. 14 se na konci textu písmene c) doplňují slova "nebo odstavce 10".
65. V § 9 odst. 14 se na konci textu písmene d) doplňují slova "nebo odstavce 11".
66. V § 9 odst. 14 písm. a) se slova " , odstavce 3 nebo odstavce 5 písm. a)" nahrazují slovy "nebo odstavce 3".
67. V § 9 odst. 14 písm. b) se slova "nebo g)" zrušují.
68. V § 9 odst. 14 písm. c) se slova "odstavce 5 písm. b)" nahrazují slovy "odstavce 5".
69. V § 10 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a 11 až 13".
70. V § 10 odst. 4 písm. a) se slova "a e) až g)" nahrazují slovy " , e) a f)".
71. V § 10 odst. 4 písm. b) se za text "d)" vkládá text "a f)" a slova "a 7" se nahrazují slovy " , 7 a 10".
72. V § 10 odst. 4 písm. c) se za slovo "podle" vkládají slova "§ 9 odst. 1 písm. e),".
73. V § 11 se číslo "6" nahrazuje slovy "4, § 5 odst. 7 písm. b) bodu 4".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Čerpací stanice, které byly zřízeny a splňují požadavky podle § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za čerpací stanice podle tohoto zákona.
2. Vlastník čerpací stanice, která byla uvedena do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen ministerstvu do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámit údaje podle § 6 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Vlastník dobíjecí stanice, která byla uvedena do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen ministerstvu do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámit údaje podle § 6 odst. 2 písm. a) až d), f) a g) zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 91/2011 Sb.
Čl.III
V části první čl. I zákona č. 91/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 201/2012 Sb., se body 6, 10, 14, 19 až 23 a 25 zrušují.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna energetického zákona
Čl.IV
V § 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) na využití elektřiny při provozování dobíjecí stanice podle zákona o pohonných hmotách.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 37, pokud jde o § 6q odst. 2 a 3, které nabývají účinnosti dnem 18. listopadu 2017, a s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 14, 23, 24, 41, 58, 59, 60, 66 až 68 a 70 a části druhé, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty