100/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
100/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. března 2017,
kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 44/2013 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 2 se na konci textu písmene r) doplňují slova "v prvním stupni příbuzenství".
3. V nadpisu § 4 se slova "nezletilých osob" nahrazují slovy "osob, které nenabyly plné svéprávnosti" a slova "zbavených způsobilosti k právním úkonům" se nahrazují slovy "s omezenou svéprávností".
4. V § 4 odst. 1 se slova "kterými jsou nezletilé osoby5), osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu6) (dále jen "osoba zbavená způsobilosti") nebo osoby" nahrazují slovy "kteří jsou osobami, které nenabyly plné svéprávnosti, nebo osobami s omezenou svéprávností (dále jen "osoba, která není plně svéprávná") anebo osobami".
Poznámky pod čarou č. 5 a 6 se zrušují.
5. V § 4 odst. 1 písm. d), v § 7 odst. 1 větě druhé a v § 15 odst. 1 se slova "nezletilá osoba nebo osoba zbavená způsobilosti" nahrazují slovy "osoba, která není plně svéprávná".
6. V § 5 odst. 1 se slova "nezletilým osobám, osobám zbaveným způsobilosti" nahrazují slovy "osobám, které nejsou plně svéprávné".
7. V § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 5 písm. b) se slova "nezletilé osobě, osobě zbavené způsobilosti" nahrazují slovy "osobě, která není plně svéprávná".
8. V § 5 odst. 3, § 7 odst. 6 a v § 16 odst. 1 písm. c) části věty za středníkem se slova "nezletilé osoby nebo osoby zbavené způsobilosti" nahrazují slovy "osoby, která není plně svéprávná".
9. V § 5 odst. 5 závěrečné části ustanovení, § 5 odst. 6 písm. a), b) a g) a v § 5 odst. 8 se slova "nezletilé osoby, osoby zbavené způsobilosti" nahrazují slovy "osoby, která není plně svéprávná".
10. V § 5 odst. 6 písm. d) a v § 5 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova "nezletilé osoby nebo osoby zbavené způsobilosti" nahrazují slovy "osoby, která není plně svéprávná".
11. V § 5 odst. 7 písm. a) se slova "nezletilou osobu nebo osobu zbavenou způsobilosti" nahrazují slovy "osobu, která není plně svéprávná,".
12. V § 6 odst. 6 se slova "nezletilé osoby nebo zákonný zástupce osoby zbavené způsobilosti" nahrazují slovy "osoby, která není plně svéprávná".
13. V § 7 odst. 1 větě čtvrté, v § 7 odst. 2 větě první, § 7 odst. 5, § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení a § 16 odst. 1 písm. c) se slova "nezletilé osoby nebo zákonný zástupce osoby zbavené způsobilosti" nahrazují slovy "osoby, která není plně svéprávná".
14. V § 7 odst. 2 větě čtvrté a v § 7 odst. 4 se slova "nezletilé osoby nebo zákonného zástupce osoby zbavené způsobilosti" nahrazují slovy "osoby, která není plně svéprávná".
15. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova "nezletilou osobou nebo osobou zbavenou způsobilosti" nahrazují slovy "osobou, která není plně svéprávná".
16. V § 15 odst. 2 se slova "nezletilá osoba nebo osoba zbavená způsobilosti" nahrazují slovy "osoba, která není plně svéprávná".
17. V § 16 odst. 2 se slova "nezletilou osobu nebo osobu zbavenou způsobilosti" nahrazují slovy "osobu, která není plně svéprávná".
18. V § 18 odst. 5 se na konci textu písmen a) až c) doplňují slova " , která je určena k přímému přenosu do těla příjemce".
19. V § 21 písmeno b) zní:
"b) provedené transplantace tkání určených k přímému přenosu do těla příjemce hlásit do Národního registru provedených transplantací orgánů,".
20. V § 25 odst. 2 písm. e) se za slovo "orgány" vkládají slova "a pro tkáně určené k přímému přenosu do těla příjemce".
21. V § 26a odst. 2 písm. a) se slovo "desetimístnou" zrušuje.
22. V poznámce pod čarou č. 21 se doplňuje věta "Směrnice Komise (EU) 2015/566 ze dne 8. dubna 2015, kterou se provádí směrnice 2004/23/ES, pokud jde o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky.".
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 29. dubna 2017.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty