381/2015 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci

Schválený:
381/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. prosince 2015
o jednorázovém příspěvku důchodci
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
Jednorázový příspěvek důchodci (dále jen „příspěvek“) poskytne stát poživatelům důchodů jako finanční výpomoc.
 
§ 2
(1) Nárok na příspěvek má fyzická osoba, která má nárok na výplatu důchodu (části důchodu) z českého důchodového pojištění aspoň po část rozhodného měsíce, pokud tento důchod byl přiznán ode dne, který spadá do období před rokem 2016; rozhodným měsícem se rozumí druhý kalendářní měsíc po kalendářním měsíci, v němž tento zákon nabyl účinnosti. Má-li poživatel důchodu v rozhodném měsíci nárok na výplatu více důchodů, náleží příspěvek jen jednou.
(2) Výše příspěvku činí 1 200 Kč.
 
§ 3
(1) Příspěvek se vyplatí bez žádosti v rozhodném měsíci, popřípadě v nejblíže následujícím termínu výplaty důchodu, pokud důchod nebude v rozhodném měsíci vyplacen. Zanikl-li nárok na výplatu důchodu v rozhodném měsíci přede dnem, který je termínem výplaty důchodu, vyplatí se příspěvek na základě písemné žádosti oprávněného do 60 dnů ode dne doručení této žádosti.
(2) Příspěvek vyplatí orgán sociálního zabezpečení, který je příslušný k výplatě důchodu v rozhodném měsíci.
(3) Příspěvek se vyplatí stejným způsobem, jakým se vyplatí důchod v rozhodném měsíci, popřípadě důchod vyplacený v nejblíže následujícím termínu. V případě uvedeném v odstavci 1 větě druhé se příspěvek vyplatí v hotovosti nebo na účet podle žádosti oprávněného; pokud oprávněný způsob výplaty ve své žádosti neuvede, vyplatí se příspěvek v hotovosti.
(4) O nároku na příspěvek vydá orgán sociálního zabezpečení písemné rozhodnutí, jen požádá-li o to písemně poživatel důchodu nebo oprávněný uvedený v odstavci 1 větě druhé. Byla-li žádost o poskytnutí příspěvku zamítnuta, vydá se vždy písemné rozhodnutí. O poskytnutí příspěvku může podat žádost jen poživatel důchodu nebo oprávněný uvedený v odstavci 1 větě druhé. V řízení o žádosti o příspěvek se postupuje obdobně jako v řízení ve věcech důchodového pojištění, včetně podání námitek proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení, pokud se dále nestanoví jinak.
(5) Nárok na příspěvek zaniká, pokud žádost o poskytnutí příspěvku nebo žádost o důchod, k němuž by příspěvek náležel, nebudou podány nejpozději do 31. prosince 2016.
(6) Nárok na příspěvek nepřechází na jiné osoby.
(7) Byl-li příspěvek vyplacen neprávem, má orgán sociálního zabezpečení, který příspěvek vyplatil, nárok na vrácení neprávem vyplaceného příspěvku. Při vymáhání neprávem vyplaceného příspěvku se postupuje obdobně jako při vymáhání neprávem vyplaceného důchodu.
 
§ 4
(1) Pokud se pro účely jiných právních předpisů zjišťuje výše příjmu, k příspěvku se nepřihlíží.
(2) Příspěvek nelze postihnout výkonem rozhodnutí.
(3) Náklady na výplatu příspěvku včetně nákladů souvisejících s jeho výplatou se hradí ze státního rozpočtu.
 
§ 5
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty