185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Schválený:
185/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. července 2015
o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Změna: 61/2016 Sb.
Změna: 19/2017 Sb., 49/2017 Sb.
Změna: 234/2019 Sb.
Změna: 64/2020 Sb.
Změna: 217/2020 Sb.
Změna: 177/2021 Sb.
Změna: 32/2022 Sb.
Změna: 84/2023 Sb.
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI OPATŘENÍ ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
 
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy.
 
§ 2
Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy
(1) V rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytují dotace
a) na založení lesního porostu,
b) na péči o lesní porost po dobu 5 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž byl lesní porost založen (dále jen „dotace na péči o lesní porost“), nebo
c) za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku po dobu 10 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž byl lesní porost založen (dále jen „dotace za ukončení zemědělské výroby“).
(2) Dotace na založení lesního porostu se poskytne na výsadbu jednotlivých druhů lesních dřevin, v příslušném cílovém hospodářském souboru a alespoň v minimálním počtu uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení na vymezeném dílu půdního bloku vhodném k zalesnění vedeném v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů2) podle zákona o zemědělství (dále jen "evidence využití půdy").
(3) Dotace na péči o lesní porost a dotace za ukončení zemědělské výroby se poskytne nejvýše na výměru zalesněného pozemku, na kterou byla poskytnuta dotace na založení lesního porostu, nestanoví-li toto nařízení jinak.
(4) Dotace za ukončení zemědělské výroby se poskytne, pokud nejméně 50 % plochy dílu půdního bloku, na kterém se nachází zalesněný pozemek, bylo nepřetržitě alespoň od 15. května do 31. října kalendářního roku bezprostředně předcházejícího roku doručení žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu vedeno v evidenci využití půdy.
(5) Dotaci v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy lze poskytnout na vymezený díl půdního bloku vhodný k zalesnění, na kterém jsou v evidenci využití půdy vedeny druhy zemědělské kultury podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
a) standardní orná půda,
b) travní porost,
c) úhor,
d) trvalý travní porost,
e) vinice,
f) chmelnice,
g) ovocný sad,
h) školka,
i) jiná trvalá kultura, nebo
j) jiná kultura.
 
§ 3
Žadatel o poskytnutí dotace
(1) Žadatelem o poskytnutí dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy (dále jen „žadatel“) může být
a) vlastník pozemku určeného k založení lesního porostu,
b) spolek vlastníků pozemků určených k založení lesního porostu,
c) spoluvlastník pozemku určeného k založení lesního porostu, a to za podmínky písemného souhlasu spoluvlastníků nakládajících většinou hlasů,
d) nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř pozemku určeného k založení lesního porostu, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníka, popřípadě spoluvlastníků nakládajících většinou hlasů, k využití pozemku pro založení lesního porostu, a za podmínky, že nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce nebo pachtovní smlouva umožňuje dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 8 odst. 2 písm. a), nebo
e) spolek nájemců, vypůjčitelů nebo pachtýřů pozemků určených k založení lesního porostu, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníka nebo vlastníků, popřípadě spoluvlastníků nakládajících většinou hlasů, k využití pozemků pro založení lesního porostu, a za podmínky, že nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce nebo pachtovní smlouva umožňuje dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 8 odst. 2 písm. a).
(2) Na pozemek ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví České republiky nebo územního samosprávného celku lze poskytnout pouze dotaci na založení lesního porostu.
(3) Dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se neposkytne žadateli, který je příspěvkovou organizací nebo organizační složkou státu.
(4) Dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se neposkytne na pozemek, který se nachází na území hlavního města Prahy.
 
§ 4
Ohlášení vstupu do opatření zalesňování zemědělské půdy
(1) Ohlášení vstupu do opatření zalesňování zemědělské půdy (dále jen „ohlášení“) doručí žadatel před založením lesního porostu Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději do 15. května kalendářního roku, ve kterém hodlá podat žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu.
(2) V ohlášení žadatel uvede nejvyšší předpokládanou výměru zemědělské půdy, na kterou hodlá podat žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu v příslušném kalendářním roce.
(3) V případě, že žadatel nepodá ohlášení podle odstavce 1, Fond žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu zamítne.
(4) Ohlášení podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2023 a pro období následující.
 
§ 5
Žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu
(1) Žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu pro příslušný kalendářní rok doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři po založení lesního porostu, a to nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, ve kterém byl lesní porost založen; k žádosti doručené po tomto datu Fond nepřihlíží.
(2) Žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu obsahuje
a) seznam pozemků, na kterých byl založen lesní porost, jejich označení v katastru nemovitostí a příslušnost k dílu půdního bloku vedeného v evidenci využití půdy (dále jen „zalesněný pozemek“), včetně druhu zemědělské kultury podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů před založením lesního porostu a jeho výměry, zkratku druhu lesní dřeviny, cílový hospodářský soubor a alespoň minimální počet jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin na 1 ha uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b) písemný souhlas vlastníka pozemku, popřípadě spoluvlastníků nakládajících většinou hlasů, s jeho zalesňováním, jde-li o žadatele podle § 3 odst. 1 písm. c), d) nebo e),
c) nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo pachtovní smlouvu nebo jejich kopie umožňující dodržení podmínky uvedené v § 8 odst. 2 písm. a), jde-li o žadatele podle § 3 odst. 1 písm. d) nebo e),
d) rozhodnutí orgánu státní správy lesů o prohlášení zalesněného pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa podle lesního zákona; doba, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ke dni doručení žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu, nesmí být delší než lhůta stanovená pro založení lesního porostu podle lesního zákona3),
e) vyjádření Státního pozemkového úřadu v těch případech, kdy zalesněný pozemek je na základě rozhodnutí v řízení o pozemkových úpravách evidován v katastru nemovitostí již jako lesní pozemek; doklad podle tohoto písmene nahrazuje doklad podle písmen d), k) a l); doba, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ke dni doručení žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu, nesmí být delší než lhůta pro zalesnění podle lesního zákona 3),
f) projekt založení lesního porostu, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
g) odborné stanovisko Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o typologickém zařazení zalesňovaných pozemků,
h) potvrzení odborného lesního hospodáře, že projekt založení lesního porostu podle písmene f) byl zpracován v souladu s vyjádřením podle písmene g) a založení lesního porostu bylo provedeno v souladu s tímto projektem,
i) doklad o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin použitého při založení lesního porostu,
j) zákres příslušných dílů půdních bloků v mapě dílů půdních bloků z evidence využití půdy v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším s vyznačením rozmístění jednotlivých druhů lesních dřevin a umístění oplocení, pokud je navrhováno, včetně zakreslení nezalesněných ploch uvedených v § 7 odst. 3,
k) kopii ohlášení změny druhu pozemku na lesní pozemek potvrzenou příslušným katastrálním úřadem a
l) rozhodnutí o změně využití území4); v případě, že žadatel hodlá zalesnit pozemek menší než 300 m2, doloží namísto rozhodnutí o změně využití území souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
(3) Dokladem o původu podle odstavce 2 písm. i) se rozumí průvodní list5), který nesmí být ke dni doručení žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu starší 12 měsíců. Použije-li vlastník lesa k zalesňování reprodukční materiál původem z lesních porostů nacházejících se na území České republiky, které jsou v jeho vlastnictví, a pokud v těchto lesních porostech nejsou uznané zdroje reprodukčního materiálu, lze u všech druhů lesních dřevin, s výjimkou smrku ztepilého, borovice lesní a modřínu opadavého, nahradit průvodní list potvrzením odborného lesního hospodáře o původu takového reprodukčního materiálu obsahujícím zejména
a) identifikaci místa, odkud reprodukční materiál pochází, uvedením jednotek prostorového rozdělení lesa6),
b) přírodní lesní oblast, odkud reprodukční materiál pochází,
c) nadmořskou výšku nebo výškové pásmo místa, odkud reprodukční materiál pochází,
d) druh lesní dřeviny, věk a způsob pěstování sadebního materiálu a jeho množství.
(4) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2023 a pro období následující.
 
§ 6
Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost a žádost o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby
(1) Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok do 15. května příslušného kalendářního roku7); žádost se podává každoročně po dobu 5 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu.
(2) Žádost o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok do 15. května příslušného kalendářního roku7); žádost se podává každoročně po dobu 10 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu.
(3) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1 nebo 2, Fond dotaci za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie8) sníží nebo žádost o poskytnutí dotace zamítne.
(4) Současně s doručením žádosti uvedené v odstavci 1 nebo 2 žadatel doručí Fondu formulář jednotné žádosti, ve kterém uvede veškerou jím obhospodařovanou plochu v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky9).
(5) Případnou změnu žádosti o poskytnutí dotace na péči o lesní porost nebo žádosti o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie16) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.
 
§ 7
Sazba dotace
(1) Sazba dotace
a) na založení lesního porostu
1. dřevinami jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska a jasan činí 3 035 EUR/1 ha, nebo
2. ostatními dřevinami neuvedenými v bodě 1 činí 2 100 EUR/1 ha,
b) na péči o lesní porost pro dřeviny podle
1. písmene a) bodu 1 činí 669 EUR/1 ha, nebo
2. písmene a) bodu 2 činí 298 EUR/1 ha,
c) za ukončení zemědělské výroby na pozemku, který byl v evidenci využití půdy před jeho zalesněním veden s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka nebo jiná trvalá kultura podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, činí 488 EUR/1 ha, nebo
d) za ukončení zemědělské výroby na pozemku, který byl v evidenci využití půdy před jeho zalesněním veden s druhem zemědělské kultury travní porost, úhor, trvalý travní porost nebo jiná kultura podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, činí 161 EUR/1 ha.
(2) Výši dotace na založení lesního porostu, dotace na péči o lesní porost a dotace za ukončení zemědělské výroby Fond vypočte jako součin výměry zalesněného pozemku, na kterou je poskytována dotace, a sazby uvedené v odstavci 1.
(3) Neosázené plochy nepřesahující šířku 4 metrů, které slouží zejména jako rozčleňovací průseky nebo nezpevněné lesní cesty podle lesního zákona, se z výměry zalesněného pozemku, na kterou se poskytuje dotace na založení lesního porostu, neodečítají.
(4) Je-li v příslušném kalendářním roce zalesněný pozemek deklarován žadatelem v jednotné žádosti jako plocha využívaná v ekologickém zájmu podle § 16 odst. 2 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, dotace za ukončení zemědělské výroby podle odstavce 1 písm. c) a d) se neposkytne na výměru zalesněného pozemku vyhrazenou jako plocha využívaná v ekologickém zájmu.
(5) Fond poskytne platbu v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.
 
§ 8
Podmínky poskytnutí dotace
(1) Dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytne, jestliže
a) zalesněný pozemek žadatele byl před zalesněním veden v evidenci využití půdy a je součástí dílu půdního bloku, který je v této evidenci vymezen jako vhodný k zalesnění, a
b) zalesněna je souvislá plocha o výměře nejméně 0,5 ha, nejde-li o plochu navazující na stávající pozemek určený podle lesního zákona k plnění funkcí lesa; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že překážka návaznosti na stávající pozemek určený k plnění funkcí lesa nebo souvislosti zalesněné plochy není širší než 4 metry.
(2) Dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytne pod podmínkou, že žadatel
a) dodrží výměru zalesněného pozemku, na kterou Fond poskytne dotaci na založení lesního porostu, po dobu 10 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu,
b) zajistí, aby v období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce založení lesního porostu do konce pátého roku po roce založení lesního porostu vykazoval porost znaky péče a ochrany směřující k jeho zajištění podle lesního zákona; jde o stav, kdy stromky nejsou výrazně poškozeny, jsou jednotlivě nebo skupinovitě rovnoměrně rozmístěny po zalesněné ploše a počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin na 1 ha zalesněného pozemku neklesne v tomto období pod 80 % minimálního počtu stanoveného podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, a
c) bude dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě.
(3) Dotace na založení lesního porostu se poskytne, jestliže
a) plochy lesních dřevin uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu jsou na pozemku osázeny v souladu s předloženým projektem založení lesního porostu podle § 5 odst. 2 písm. f); do plochy pozemku, na níž musí být dodrženy minimální počty jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, se započte i neosázená plocha podle § 7 odst. 3,
b) žadatel po založení lesního porostu ohlásil změnu druhu zemědělské kultury v evidenci využití půdy a
c) počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin rovnoměrně rozmístěných na zalesněném pozemku neklesne v období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu do 14. května následujícího kalendářního roku po roce založení lesního porostu pod 90 % minimálního počtu těchto jedinců na 1 ha pozemku stanoveného podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
(4) Fond poskytne dotaci na založení lesního porostu v příslušném kalendářním roce nejvýše na výměru zemědělské půdy, kterou žadatel uvedl do ohlášení podle § 4.
(5) Dřeviny, které nejsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení, a nedeklarované dřeviny jsou součástí plochy způsobilé pro dotaci k založení lesního porostu a dotaci na péči o lesní porost, pokud je jejich souvisle osázená výměra nižší nebo rovna 50 m
2
.
(6) Skladba dřevin se u dotace za ukončení zemědělské výroby nezohledňuje.
 
§ 9
Snížení nebo neposkytnutí dotace
(1) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 8 odst. 3 písm. c), a to tak, že počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení rovnoměrně rozmístěných na zalesněném pozemku klesl na hodnotu
a) nižší než 90 % a zároveň vyšší nebo rovnou 80 %, dotaci na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku sníží o 5 %,
b) nižší než 80 % a zároveň vyšší nebo rovnou 70 %, dotaci na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku sníží o 10 %,
c) nižší než 70 %, dotaci na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku neposkytne.
(2) Bylo-li příčinou nesplnění podmínky uvedené v § 8 odst. 3 písm. c) působení biotických nebo abiotických činitelů bez zavinění žadatele a žadatel bez zbytečného odkladu provede dosadbu v souladu s projektem založení lesního porostu zajišťující splnění stanovených podmínek a provedení dosadby oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, postup podle odstavce 1 se neuplatní.
(3) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 8 odst. 2 písm. b), a to tak, že počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení rovnoměrně rozmístěných na zalesněném pozemku klesl na hodnotu
a) nižší než 80 % a zároveň vyšší nebo rovnou 70 %, dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby na daném dílu půdního bloku sníží o 10 %,
b) nižší než 70 % a zároveň vyšší nebo rovnou 60 %, dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby na daném dílu půdního bloku sníží o 20 %,
c) nižší než 60 %, dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby na daném dílu půdního bloku neposkytne.
(4) Bylo-li příčinou nesplnění podmínky uvedené v § 8 odst. 2 písm. b) působení biotických nebo abiotických činitelů bez zavinění žadatele a žadatel bez zbytečného odkladu provede dosadbu v souladu s projektem založení lesního porostu zajišťující splnění stanovených podmínek a provedení dosadby oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, postup podle odstavce 3 se neuplatní.
(5) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 6 odst. 4 a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v jednotné žádosti9) a souhrnem celkové plochy uvedené v jednotné žádosti a v jednotné žádosti nevykázané je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby o 1 %10),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby o 2 %10), nebo
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby o 3 %10).
(6) Nedoručí-li žadatel formulář jednotné žádosti podle § 6 odst. 4, sníží Fond dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby o 3 %.
(7) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 8 odst. 3 písm. b), sníží dotaci na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku o 3 %.
(8) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 2 písm. c), dotaci v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy sníží nebo neposkytne podle přímo použitelného předpisu Evropské unie11).
(9) V případě opakovaného nesplnění některé z podmínek odůvodňujícího snížení dotace podle odstavce 3, 6 nebo 7 se dotace sníží o dvojnásobek snížení stanoveného dotčeným ustanovením.
(10) Za opakované nesplnění se pro účely tohoto nařízení považuje nesplnění stejné podmínky více než jednou v průběhu závazku. Opakované nesplnění nemůže nastat v průběhu jednoho kalendářního roku.
(11) Fond dotaci v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy neposkytne na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, zjistí-li, že na ní byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.
 
§ 10
Vrácení dotace
(1) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 8 odst. 2 písm. a), rozhodne o vrácení dotace poskytnuté v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy nebo její části odpovídající výměře zalesněné zemědělské půdy, na které žadatel podmínku nesplnil.
(2) Odstavec 1 se nepoužije, dojde-li k nesplnění podmínky uvedené v § 8 odst. 2 písm. a) v důsledku
a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi12),
b) provedení pozemkové úpravy13), nebo
c) zřízení stavby ve veřejném zájmu14).
(3) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 8 odst. 2 písm. b), a to tak, že počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení rovnoměrně rozmístěných na zalesněném pozemku klesl na hodnotu
a) nižší než 80 % a zároveň vyšší nebo rovnou 70 %, rozhodne Fond o vrácení části poskytnuté dotace na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku ve výši 5 %,
b) nižší než 70 % a zároveň vyšší nebo rovnou 60 %, rozhodne Fond o vrácení části poskytnuté dotace na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku ve výši 10 %,
c) nižší než 60 %, rozhodne Fond o vrácení části poskytnuté dotace na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku ve výši 30 %.
(4) Vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel, jemuž byla dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy již poskytnuta, nesplňoval podmínky pro její poskytnutí, vrátí na základě rozhodnutí Fondu poskytnutou dotaci za příslušný kalendářní rok na bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla dotace poskytnuta; obdobně se postupuje v případě dodatečného zjištění skutečností, které byly důvodem pro snížení dotace.
 
§ 11
Převod závazku
(1) Pokud fyzická osoba, která je žadatelem, ukončí zemědělskou činnost, nebo právnická osoba, která je žadatelem, zanikne bez likvidace, a nový uživatel zalesněného pozemku nebo právní nástupce zaniklé právnické osoby (dále jen „nabyvatel“) tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení dílů půdních bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně se zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek stanovených tímto nařízením, nepovažuje se to za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením a Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.
(2) Pokud v důsledku převodu nebo pachtu části nebo celého obchodního závodu dojde u žadatele ke snížení výměry zalesněného pozemku, na kterou je poskytována dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy, a nabyvatel části nebo celého obchodního závodu tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení dílů půdních bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně se zaváže pokračovat v plnění podmínek tohoto nařízení na nabyté části tohoto obchodního závodu ve stejném rozsahu, a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce v případě převodu části tohoto obchodního závodu bude pokračovat v plnění podmínek tohoto nařízení na nepřeváděné části obchodního závodu, Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.
(3) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek tohoto nařízení na nabyté výměře zalesněného pozemku podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, ve kterém původní žadatel nebo nabyvatel žádal o dotace podle tohoto nařízení, ke snížení výměry zalesněného pozemku nebo k nesplnění jiných podmínek tohoto nařízení, rozhodne Fond o vrácení dotace nabyvatelem podle zjištěného porušení.
 
§ 12
Společná ustanovení
(1) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci15), ustanovení § 9 a 10 se nepoužijí.
(2) Způsobilost půdy podle § 3 odst. 2 pro poskytnutí dotace na péči o lesní porost nebo dotace za ukončení zemědělské výroby se posuzuje ke dni doručení žádosti o dotaci na založení lesního porostu.
 
§ 12a
Lhůty pro podání žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu nebo žádosti o poskytnutí dotace na péči o lesní porost v roce 2020
(1) Žadatel, který v roce 2020 hodlá podat žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu podle § 5, doručí Fondu ohlášení podle § 4 do 15. června 2020.
(2) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost podle § 6 odst. 1 nebo žádost o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby podle § 6 odst. 2 doručit Fondu do 15. června 2020.
(3) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost nebo žádost o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby doručena po lhůtě uvedené v odstavci 2, použije se § 6 odst. 3 obdobně.
 
§ 13
Zaokrouhlování
Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.
 
§ 14
Přechodné ustanovení
Žadatel, který hodlá podat žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu podle § 5 v roce 2015, doručí Fondu ohlášení podle § 4 do 31. října 2015.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám
 
§ 15
Nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 86/2010 Sb., nařízení vlády č. 107/2012 Sb., nařízení vlády č. 332/2012 Sb., nařízení vlády č. 298/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb. a nařízení vlády č. 50/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Žadatel o poskytnutí platby podle odstavce 1 doručí Fondu žádost o její poskytnutí do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti21).“.
Poznámka pod čarou č. 21 zní:
„21) Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.“.
2. V § 12 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Při posuzování žádosti o platbu na rok 2015 Fond neuplatní snížení plateb nebo zamítnutí žádosti podle odstavce 1, pokud byla žádost doručena do 29. května 2015.“.
 
§ 16
Přechodné ustanovení
Řízení o žádostech pro rok 2015 zahájená podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 
§ 17
V § 10 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:
„(4) Jsou-li plochy podle odstavce 1 přeměněné podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, nejde o porušení ochrany trvalých travních porostů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie25).
25) Čl. 45 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.“.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
 
§ 18
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2015.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.
 
Příloha 1
Jednotlivé druhy lesních dřevin, příslušné cílové hospodářské soubory a minimální počet jejich jedinců na 1 ha při zalesňování
Část A.
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Druh lesní       I Cílové hospodářské soubory - vhodná stanoviště               I Sadební materiál   I
I dřeviny/zkratka    I                                      I lesních dřevin    I
I druhu lesní      I                                      I podle části B.    I
I dřeviny        I                                      I v tis. ks na 1 ha**) I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Borovice lesní/BO   I 13, 21, 23                                 I     9      I
I            I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I            I 01*), 27, 39, 41, 43, 47, 51, 53, 57                    I     8      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Bříza bělokorá/BR   I 01*), 13, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71, I     6      I
I            I 73, 75, 77, 79                               I           I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Bříza pýřitá/BRP    I 01*), 39, 77, 79                              I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Bříza karpatská/BRC  I 01*), 71, 73, 75                              I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Buk lesní/BK      I 25, 27, 45, 55,                              I     9      I
I            I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I            I 01*), 13, 21, 23, 41, 43, 47, 51, 53, 57, 71, 73, 75, 77          I     8      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Douglaska       I 13, 21, 23, 25, 41, 43, 45, 51, 53, 55                   I     3      I
I tisolistá/DG      I                                      I           I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Dub letní/DB      I 19, 25, 45                                 I     10     I
I            I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I            I 01*), 27, 29, 39, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*), 57*), 59*)         I     9      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Dub zimní/DBZ     I 25,45                                   I     10     I
I            I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I            I 01*), 13, 21, 23, 27, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*)             I     9      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Dub cer/CER      I 23*), 25*)                                 I     6          I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Habr obecný/HB     I 01*), 19, 21, 23, 25, 41, 45                        I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Jasan ztepilý/JS    I 01*), 19, 21, 25, 29, 45, 47, 55, 57                    I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Jasan úzkolistý/JSU  I 19                                     I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Javor mléč/JV     I 01*), 19, 21, 25, 41, 45, 47, 51, 55, 57                  I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Javor klen/KL     I 01*), 19, 21, 25, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75, 77, 79    I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Javor babyka/BB    I 01*), 19, 21, 25, 45                            I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Jedle bělokorá/JD   I 01*), 21, 23, 25, 27, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, I     5      I
I            I 77, 79                                   I           I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Jeřáb ptačí/JR     I 01*), 13, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75, 77, 79        I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Jeřáb břek, břek/BRK  I 01*), 25                                  I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Jeřáb muk, muk/MK   I 01*), 25                                  I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Jilm habrolistý/JL   I 01*), 19, 25, 41, 45, 47                          I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Jilm horský/JLH    I 25, 41, 45, 51, 55                             I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Jilm vaz/JLV      I 19, 25, 41, 45                               I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Lípa malolistá/LP   I 01*), 19, 21, 23, 25, 27, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57          I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Lípa velkolistá/LPV  I 01*), 25, 41, 45, 51, 55, 57                        I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Modřín opadavý/MD   I 13, 21, 23, 25, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75         I     3      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Olše lepkavá/OL    I 01*), 19, 25, 27, 29, 39, 47, 57, 59                    I     4      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Olše šedá/OLS     I 01*), 29, 39, 47, 57, 59, 77, 79                      I     4      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Smrk ztepilý/SM    I 51, 53, 55                                 I     4      I
I            I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I            I 39, 57, 59                                 I     3,5     I
I            I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I            I 01*), 71, 73, 75, 77, 79                          I     3      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Topol osika/OS     I 01, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71,  I     4      I
I            I 73, 75, 77, 79                               I           I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Třešeň ptačí/TR    I 25, 45, 55                                 I     6      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Vrba jíva/JIV     I 01*)                                    I     4      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Vrba bílá/VR      I 19, 29                                   I     4      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
*) Platí pouze pro některé soubory lesních typů zařazené do cílových hospodářských souborů podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.
**) Počet kusů sadebního materiálu na 1 ha se odvodí vynásobením minimálních hektarových počtů procentem projektovaného zastoupení dřeviny.
Část B.
Sadebním materiálem lesních dřevin jsou rostliny získané ze semenného materiálu, z částí rostlin nebo z přirozeného zmlazení, které se podle způsobu pěstování člení na semenáčky, sazenice, poloodrostky a odrostky.
1. Semenáček - rostlina vyrostlá ze semene, u níž v průběhu pěstování nebyl upravován kořenový systém (přepichováním, školkováním, podřezáváním kořenů, přesazením do obalů, zakořeňováním).
2. Sazenice - rostlina vypěstovaná ze semenáčku nebo vegetativním množením, u níž byl kořenový systém upravován (přepichováním, školkováním, podřezáváním kořenů, přesazením do obalů nebo zakořeňováním náletových semenáčků) s nadzemní částí o výšce do 70 cm.
3. Poloodrostek - rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáváním kořenů nebo přesazením do obalu, popřípadě kombinací těchto operací, s nadzemní částí o výšce u jehličnatých dřevin od 51 cm do 120 cm a u listnatých dřevin o výšce od 81 cm do 120 cm, popřípadě s tvarovanou korunou.
4. Odrostek - rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáváním kořenů nebo přesazením do obalu, popřípadě kombinací těchto operací, s nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm a s tvarovanou korunou.
 
Příloha 2
Náležitosti projektu založení lesního porostu
A. Povinné údaje uváděné v projektu založení lesního porostu
I. Identifikace žadatele:
a) je-li fyzickou osobou
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, popřípadě obchodní firma,
2. datum narození,
3. identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
4. adresa místa trvalého pobytu - ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část obce) a
5. telefon, e-mail, popřípadě datová schránka,
b) je-li právnickou osobou
1. obchodní firma nebo název právnické osoby,
2. identifikační číslo osoby,
3. sídlo právnické osoby - ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část obce),
4. telefon, e-mail, popřípadě datová schránka, a
5. statutární orgán právnické osoby, jméno, popřípadě jména, příjmení, titul.
II. Identifikace zpracovatele projektu založení lesního porostu:
a) je-li fyzickou osobou
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, popřípadě obchodní firma,
2. adresa místa trvalého pobytu - ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část obce),
3. telefon, e-mail, popřípadě datová schránka, a
4. číslo licence odborného lesního hospodáře podle § 5 odst. 2 písm. h),
b) je-li právnickou osobou
1. obchodní firma nebo název právnické osoby,
2. identifikační číslo osoby,
3. sídlo právnické osoby - ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část obce),
4. telefon, e-mail, popřípadě datová schránka,
5. statutární orgán právnické osoby, jméno, popřípadě jména, příjmení, titul a
6. číslo licence odborného lesního hospodáře podle § 5 odst. 2 písm. h).
III. Identifikace zalesňovaných pozemků:
a) soupis parcel podle evidence katastru nemovitostí
1. kód a název katastrálního území,
2. parcelní číslo,
3. kód druhu pozemku,
4. výměra v hektarech na čtyři desetinná místa a
5. součet výměr k založení lesního porostu v hektarech na čtyři desetinná místa,
b) identifikace dílů půdních bloků,
c) zařazení pozemků do souborů lesních typů a cílových hospodářských souborů podle odborného stanoviska Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů a typologického zařazení zalesňovaných pozemků podle § 5 odst. 2 písm. g),
d) kopie katastrální mapy včetně částí okolních parcel, v níž nesmí být žadatelem provedeny úpravy; v případě založení lesního porostu na zemědělských pozemcích menších než 0,5 ha musí být součástí mapového podkladu i části parcely přiléhajícího pozemku určeného k plnění funkcí lesa a
e) kopie katastrální mapy včetně částí okolních parcel s vyznačením rozmístění jednotlivých dřevin a umístění oplocení, pokud je navrhováno.
IV. Identifikace sadebního materiálu lesních dřevin použitého k založení lesního porostu:
a) cílový hospodářský soubor zalesňovaného pozemku a počty a plochy jednotlivých druhů lesních dřevin uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení na jednotlivých parcelách v kusech a v hektarech a plochy jednotlivých druhů dřevin celkem, při dodržení minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, s určením základních dřevin a jejich podílu podle vyhlášky č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, včetně zakreslení nezalesněných ploch uvedených v § 7 odst. 3 tohoto nařízení,
b) druh, věk, způsob pěstování a kvalita sadebního materiálu podle § 1 odst. 6 až 11 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů,
c) doklad o původu reprodukčního materiálu podle § 5 odst. 2 písm. i) odpovídající zásadám přenosu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
B. Nepovinné údaje uváděné v projektu založení lesního porostu
I. Způsob přípravy půdy před založením lesního porostu.
II. Technologie výsadby jednotlivých druhů dřevin.
III. Způsoby a četnost ochrany do doby zajištění porostu proti buřeni, proti zvěři, klikorohu, popřípadě dalším škůdcům.
IV. U oplocení minimální technické parametry, u individuálních způsobů ochrany druh a počet kusů, popřípadě další činnosti nutné k zdárnému vývoji založeného porostu (například přihnojení, výsek nežádoucích náletových dřevin).
Vybraná ustanovení novel
Čl. X nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.II nařízení vlády č. 19/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.XXXIV nařízení vlády č. 49/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.II nařízení vlády č. 234/2019 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace na založení lesního porostu zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
2. Dotace na péči o lesní porost podle § 2 odst. 1 písm. b) a dotace za ukončení zemědělské výroby podle § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 185/2015 Sb. na lesním porostu, který byl založen na zemědělské půdě podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se poskytuje podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.XIV nařízení vlády č. 64/2020 Sb.
Přechodné ustanovení
Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.XXII nařízení vlády č. 217/2020 Sb.
Přechodné ustanovení
Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.XXIV nařízení vlády č. 177/2021 Sb.
Přechodné ustanovení
Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.II nařízení vlády č. 32/2022 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace na založení lesního porostu zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
2. Dotace na péči o lesní porost podle § 2 odst. 1 písm. b) a dotace za ukončení zemědělské výroby podle § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 185/2015 Sb. na lesním porostu, na jehož založení byla poskytnuta dotace podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se poskytuje podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.XXIV nařízení vlády č. 84/2023 Sb.
Přechodné ustanovení
Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.
Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost.
2) Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.
3) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
4) § 77 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb.
5) § 8 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 6 odst. 3 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.
7) Čl. 13 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
8) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
9) Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
10) Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
11) Čl. 39 a 40 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
12) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
13) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
14) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
15) Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
16) Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.

Související dokumenty