130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
130/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. března 2008,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Změna: 456/2011 Sb., 17/2012 Sb., 496/2012 Sb.
Změna: 89/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna živnostenského zákona
Čl. I
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 písm. b) se slovo „sanace“ nahrazuje slovem „asanace“.
2. V § 3 odst. 3 písmeno x) včetně poznámky pod čarou č. 23g se zrušuje.
Dosavadní písmena y) až af) se označují jako písmena x) až ae).
3. V § 3 odst. 3 písmeno ag) s textem „poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu23p)“ se označuje jako písmeno af).
4. V § 3 odst. 3 se na konci písmene af) tečka nahrazuje čárkou a písmeno ag) zní:
„ag) činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání dílčí kvalifikace podle zvláštního zákona23q),“.
Poznámka pod čarou č. 23q zní:
„23q) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).“.
5. V § 3 se na konci odstavce 3 doplňuje písmeno ah), které zní:
„ah) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.“.
6. § 4 se zrušuje.
7. V § 5 odstavec 6 zní:
„(6) Fyzická osoba, jíž byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, a její rodinní příslušníci mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako česká osoba.“.
Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje, včetně odkazu na poznámku pod čarou.
8. V § 5 se odstavec 7 zrušuje.
9. V § 6 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 25a zní:
„(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, nebo
b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, na který se nevztahuje ustanovení písmene a), jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen25a).
25a) Například § 60, 60a, 70 trestního zákona.“.
10. V § 6 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 25b zní:
„(3) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u zahraničních fyzických osob doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo b). Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu25b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
25b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.
11. V § 7 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 25c znějí:
„(4) Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro účely tohoto zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen „pracovněprávní vztah“). Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.
(5) Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie prokázat též doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie
a) po dobu 6 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
b) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
c) po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
d) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
e) po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně 3 roky v odborné funkci s odpovědností za nejméně jedno oddělení podniku, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
f) po dobu 5 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
g) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
h) po dobu 5 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
i) po dobu 6 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
j) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
k) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
l) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 3 roky v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi, nebo
m) po dobu 3 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
pokud tak stanoví § 21 odst. 2 u řemeslných živností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu nebo u jednotlivých vázaných nebo koncesovaných živností přílohy č. 2 nebo 3 k tomuto zákonu; při posuzování odborné způsobilosti se použije zákon o uznávání odborné kvalifikace25c).
25c) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6. Dosavadní poznámka pod čarou č. 25c se označuje jako poznámka pod čarou č. 25d včetně odkazu na poznámku pod čarou.
12. V § 7 odst. 6 se slova „nařízení vlády vydaném podle § 73a odst. 2“ nahrazují slovy „příloze č. 5 k tomuto zákonu“ a slova „toto nařízení stanoví25a)“ se nahrazují slovy „jsou v této příloze stanoveny“ a za větu první se vkládá věta „Zvláštní právní předpisy stanovující odbornou způsobilost fyzických osob pro výkon určité živnosti nejsou tímto ustanovením dotčeny.“.
13. § 7a se zrušuje.
14. V § 8 odstavec 2 zní:
„(2) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Živnost dále nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. Byl-li konkurs zrušen z jiného důvodu, překážka provozování živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí rozhodnutí o zrušení konkursu. Živnostenský úřad může prominout překážku uvedenou ve větě první nebo druhé, jestliže dlužník prokáže, že u něho jsou splněny předpoklady pro řádné plnění povinností při podnikání a pro řádné plnění finančních závazků.“.
15. V § 8 odstavec 5 zní:
„(5) Fyzická osoba, které byl soudem nebo správním orgánem uložen trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru (§ 7 odst. 4), nemůže po dobu trvání tohoto zákazu tuto živnost provozovat. Jedná-li se o živnost volnou, nemůže tato osoba provozovat činnost v rámci živnosti volné, na kterou se vztahuje trest nebo sankce zákazu činnosti, a to po dobu trvání tohoto zákazu; provozování ostatních činností v rámci živnosti volné zůstává nedotčeno.“.
16. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Živnost nemůže provozovat podnikatel, kterému bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 až 4. Podnikatel může ohlásit ohlašovací živnost nebo požádat o udělení koncese v oboru nebo příbuzném oboru nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; to neplatí, jedná-li se o zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 3 věty poslední. Žádost o udělení koncese v jiném oboru může podnikatel podat nejdříve po uplynutí 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.“.
17. V § 10 odst. 1 v úvodní části ustanovení se slova „odstavci 8“ nahrazují slovy „odstavci 5“.
18. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „§ 47 odst. 6 větě druhé a v § 47 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 47 odst. 5 větě druhé a v § 47 odst. 6“.
19. V § 10 odstavec 3 zní:
„(3) Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění
a) výpisem ze živnostenského rejstříku s údaji podle § 60 odst. 4 písm. a), b) nebo c) (dále jen „výpis“),
b) do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu, a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy28c) nebo pravomocným rozhodnutím o udělení koncese.
Poznámka pod čarou č. 28c) zní:
„28c) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.“.
20. V § 10 odstavce 4 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 28 znějí:
„(4) Živnostenský úřad potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním výpisu zahraničním fyzickým osobám, které nejsou státními příslušníky členských států Evropské unie, nebo zakladatelům, popřípadě orgánům nebo osobám, oprávněným podat návrh na zápis české právnické osoby do obchodního nebo obdobného rejstříku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena, nebo zahraničním právnickým osobám; ode dne doručení výpisu začíná běžet lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku podle obchodního zákoníku28).
(5) Osobám uvedeným v odstavci 4 vzniká živnostenské oprávnění dnem jejich zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení výpisu nebo není-li návrhu vyhověno, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel podmínky pro vznik živnostenského oprávnění nesplnil.
28) § 62 obchodního zákoníku.“.
21. V § 10 se odstavce 6 až 8 zrušují.
Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 6 a 7.
22. V § 10 se odstavec 7 zrušuje.
23. V § 11 odst. 1 se věta třetí zrušuje a slovo „dva“ se nahrazuje slovem „čtyři“.
24. V § 11 odst. 4 písm. a) a b) se slova „ , nejedná- li se o ohlašovací živnost provozovanou průmyslovým způsobem“ zrušují.
25. V § 11 odst. 5 se slova „příslušnému podle § 45“ zrušují, věty druhá a třetí se nahrazují větou „Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.“, slova „třicátým dnem po“ se nahrazují slovem „dnem“ a slova „ , neoznámil-li podnikatel živnostenskému úřadu ustanovení jiného odpovědného zástupce před uplynutím této lhůty“ se zrušují.
26. V § 11 odst. 7 se slova „příslušnému podle § 50“ zrušují, věty čtvrtá a pátá se nahrazují větou „Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.“, slova „třicátým dnem po“ se nahrazují slovem „dnem“ a slova „ , neschválil-li živnostenský úřad jiného odpovědného zástupce před uplynutím této lhůty“ se zrušují.
27. V § 11 odst. 8 se slova „živnostenské oprávnění pozastaveno“ nahrazují slovy „provozování živnosti pozastaveno“.
28. V § 13 odst. 4 se slova „ , který byl naposledy místně příslušný (§ 45 odst. 1, § 50 odst. 1) pro zůstavitele“ zrušují a věta druhá se nahrazuje větou „Živnostenský úřad provede zápis těchto osob do živnostenského rejstříku a vydá pro ně výpis s tím, že živnostenské oprávnění má v tomto případě platnost omezenou na dobu 6 měsíců od skončení řízení o dědictví; tuto skutečnost uvede též ve výpisu.“.
29. V § 14 se slovo „anebo“ nahrazuje čárkou, za slova „na jednoho společníka“ se vkládají slova „ , nebo k rozdělení společnosti odštěpením“, za slova „může právní nástupce“ se vkládají slova „ , který dosud nemá příslušné živnostenské oprávnění,“, za slova „zániku svého právního předchůdce“ se vkládají slova „nebo nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se povoluje zápis rozdělení společnosti odštěpením do obchodního rejstříku,“ a slova „odst. 6, § 47 odst. 7“ se nahrazují slovy „odst. 5 a 6“.
30. § 16 se včetně nadpisu zrušuje.
31. § 17 včetně poznámek pod čarou č. 29b, 29c a 29e zní:
 
㤠17
(1) Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen „automat“) a mobilní provozovna.
(2) Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.
(3) Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud k nim podnikatel má vlastnické nebo užívací právo. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny; to neplatí pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o koncesi podle § 50 a pro automaty a mobilní provozovny. V oznámení podnikatel uvede údaje podle odstavce 5.
(4) Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů29b) a byla řádně označena. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny; to neplatí pro automaty.
(5) V oznámení podle odstavce 3 podnikatel uvede
a) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,
b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
c) sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání; zahraniční osoba adresu pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, a umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
d) adresu provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti,
e) datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.
(6) Živnostenský úřad, který obdrží oznámení podle odstavce 3, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.
(7) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, bylo-li přiděleno. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.
(8) Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům29c) musí být trvale a zvenčí viditelně označena také
a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.
(9) Při uzavření provozovny uvedené v odstavci 8 je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.
(10) Podnikatel může prodávat zboží nebo poskytovat služby, pokud prodej zboží nebo poskytování služeb nevyžaduje koncesi, pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem. Prodej zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy29e).
29b) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
29c) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
29e) Například zákon č. 79/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.“.
Dosavadní poznámky pod čarou č. 29e a 29f se označují jako poznámky pod čarou č. 29f a 29g včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou.
32. Část druhá včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 30, 30a, 31 a 31a zní:
 
,,ČÁST DRUHÁ
DRUHY ŽIVNOSTÍ
 
HLAVA I
ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ
 
§ 19
Ohlašovacími živnostmi jsou
a) živnosti řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22,
b) živnosti vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 k tomuto zákonu, není-li dále stanoveno jinak,
c) živnost volná, u které není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena.
Díl 1
Živnosti řemeslné
 
§ 20
Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
Odborná způsobilost
 
§ 21
(1) Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o
a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30) v příslušném oboru vzdělání,
b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31) v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání31) v příslušném oboru vzdělání,
d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání31a) v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo
e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace25c),
f) ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání23q).
(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost též
a) u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e),
b) u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h), nebo
c) u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m).
 
§ 22
Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o
a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání31) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání31a) v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
e) řádném ukončení rekvalifikace30a) pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
f) vykonání šestileté praxe v oboru.
Díl 2
Živnosti vázané
 
§ 23
Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
 
§ 24
Odborná způsobilost
(1) Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.
(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.
Díl 3
Živnost volná
 
§ 25
(1) Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1).
(2) Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
 
HLAVA II
ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ
 
§ 26
Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
 
§ 27
Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti
(1) Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č. 3 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.
(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.
(3) Živnostenský úřad stanoví nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na základě tohoto zákona anebo na základě zvláštních právních předpisů.
30) Například zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 31/1987 Sb., o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích, vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
30a) Vyhláška č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 324/1992 Sb.
Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání .
31) Například zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
31a) § 45, 46 a § 98 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.“.
33. V § 28 odstavec 1 zní:
„(1) Rozsah živnostenského oprávnění (dále jen „rozsah oprávnění“) se posuzuje podle předmětu podnikání uvedeného ve výpisu s přihlédnutím k ustanovením této části. Živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné opravňuje k výkonu činností uvedených v příloze č. 4 k tomuto zákonu.“.
34. V § 31 odst. 2 se slova „pro účely doručování písemností podle odstavce 16“ zrušují.
35. V § 31 odst. 12 se věta druhá zrušuje a slova „Živnost je přerušena“ se nahrazují slovy „Provozování živnosti je přerušeno“.
36. V § 31 odstavec 14 zní:
„(14) Na základě oznámení podle odstavců 12 a 13 živnostenský úřad zapíše tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.“.
37. V § 31 se odstavce 15 a 16 zrušují.
Dosavadní odstavce 17 až 21 se označují jako odstavce 15 až 19.
38. § 33 se zrušuje.
39. V § 34 odst. 1 se slova „maloobchodě nebo velkoobchodě“ nahrazují slovy „obchodní činnosti“.
40. V § 34 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „na jeho žádost“.
41. V § 34 se odstavec 5 zrušuje.
42. Nadpis části čtvrté zní: „VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ, ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK“.
43. Nadpis hlavy I části čtvrté zní: „OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI“.
44. Nadpis nad § 45 se zrušuje a § 45 zní:
 
㤠45
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu.
(2) Fyzická osoba v ohlášení uvede
a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození (obec, okres, stát) a rodné příjmení,
b) u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení písmene a) obdobně, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,
c) zahraniční fyzická osoba jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, dále bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen), označení a umístění organizační složky podniku v České republice (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a údaje uvedené pod písmenem a) týkající se vedoucího organizační složky podniku36a) (s výjimkou rodného příjmení a údaje o místu narození). Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky podniku osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,
d) místo podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo),
e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění,
f) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
g) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,
h) datum zahájení provozování živnosti,
i) datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou; osoba, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený pobyt podle § 5 odst. 5, může ohlásit provozování živnosti nejdéle na dobu povoleného pobytu,
j) datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení.
(3) Právnická osoba v ohlášení uvede
a) obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její
části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, bydliště nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy,
b) u odpovědného zástupce údaje uvedené v ustanovení odstavce 2 písm. a) obdobně, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,
c) označení a umístění organizační složky podniku v České republice a údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) týkající se vedoucího organizační složky podniku36a) (s výjimkou rodného příjmení a údaje o místu narození), jde-li o zahraniční právnickou osobu. Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky podniku osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,
d) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
e) předmět podnikání s vymezením podle odstavce 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění,
f) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,
g) datum zahájení provozování živnosti,
h) datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou,
i) datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení.
(4) Ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou určitostí a jednoznačností. U ohlášení živnosti volné ohlašovatel uvede obory činností, které bude v rámci svého podnikání vykonávat. Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu s názvem oboru činnosti uvedeným v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č. 1 a 2 k tomuto zákonu v úplném nebo částečném rozsahu.
(5) Údaje uváděné podle odstavců 2 a 3 ohlašovatel není povinen uvést v případě, že tyto údaje jsou již evidovány v živnostenském rejstříku, s výjimkou jeho identifikačních údajů.“.
45. V § 45a odst. 1 a 2 se slovo „příslušném“ zrušuje.
46. V § 45a odst. 3 se slova „ , podávané podle odstavců 1 a 2,“ zrušují.
47. V § 45a odst. 4 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmeno b) se zrušuje a současně se zrušuje označení písmene a).
48. V § 45a odst. 5 se slovo „příslušném“ zrušuje a slova „současně s oznámením podle § 49 odst. 1 nebo podle § 56 odst. 1“ se nahrazují slovy „v souvislosti s plněním oznamovací povinnosti podle tohoto zákona“.
49. V § 46 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 36i zní:
„(1) Fyzická osoba připojí k ohlášení, pokud zákon nestanoví jinak,
a) je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty druhé. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto bodu může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,
b) je-li občanem jiného státu než státu uvedeného v písmenu a), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
c) je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie, předkládá doklady podle písmene a); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
d) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
e) je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku, doklad prokazující, že má tento podnik mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o provozování podniku nedokládá státní příslušník členského státu Evropské unie,
f) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí; má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním místa podnikání v jeho sídle,
g) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
h) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu36i).
36i) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.“.
Poznámka pod čarou č. 36h se zrušuje.
50. V § 46 odst. 2 písm. a) se slova „výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce;“, slovo „předkládá“ a slova „bodu 2“ zrušují.
51. V § 46 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).
52. V § 46 odst. 2 písmeno f) zní:
„f) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,“.
53. V § 46 se odstavec 6 zrušuje.
54. Nadpis nad § 47 se zrušuje.
55. § 47 až 49 znějí:
 
㤠47
(1) Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.
(2) Ve výpisu vydaném fyzické osobě se uvede
a) jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno,
jinak datum narození podnikatele a jeho bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, označení a umístění organizační složky podniku v České republice, byla-li zřízena, a jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a bydliště, popřípadě místo pobytu v České republice jejího vedoucího,
b) obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
c) předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst. 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění, pokud je podnikatel v ohlášení uvedl,
d) místo podnikání,
e) doba trvání živnostenského oprávnění, je-li ohlášeno provozování živnosti na dobu určitou, nebo u osoby uvedené v § 5 odst. 5 doba povoleného pobytu,
f) den vzniku živnostenského oprávnění,
g) datum a místo vydání výpisu.
(3) Ve výpisu vydaném právnické osobě se uvede
a) obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby označení a umístění organizační složky podniku v České republice a jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a bydliště, popřípadě místo pobytu v České republice jejího vedoucího,
b) předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst. 4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění, pokud je podnikatel v ohlášení uvedl,
c) doba trvání živnostenského oprávnění, je-li ohlášeno provozování živnosti na dobu určitou,
d) den vzniku živnostenského oprávnění,
e) datum a místo vydání výpisu.
(4) Nemá-li ohlášení náležitosti podle § 45 a 46, vyzve živnostenský úřad ohlašovatele ve lhůtě podle odstavce 1 k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na žádost podnikatele prodloužit lhůtu i opakovaně. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku a vydání výpisu.
(5) Odstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě prodloužené, považuje se ohlášení od počátku za bezvadné. Neodstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo; jedná-li se o ohlášení osob uvedených v § 10 odst. 4, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Pokud ohlašovatel před vydáním rozhodnutí závady odstraní a živnostenský úřad zjistí, že jsou splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, řízení ukončí zápisem do živnostenského rejstříku a vydá výpis.
(6) Nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené tímto zákonem, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. Jedná-li se o ohlášení osoby podle § 10 odst. 4, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.
(7) Jedná-li se o ohlášení zahraniční fyzické osoby, která je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5 a která prokázala splnění všech podmínek s výjimkou podmínky povolení k pobytu, vydá živnostenský úřad zahraniční fyzické osobě pro účely řízení o povolení k pobytu potvrzení o tom, že k datu vydání tohoto potvrzení splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Toto potvrzení neopravňuje k provozování živnosti.
(8) Doloží-li osoba uvedená v odstavci 7 doklad o povolení k pobytu podle zvláštního právního předpisu24b) do 6 měsíců ode dne vydání potvrzení podle odstavce 7, živnostenský úřad do 5 dnů vydá výpis podle § 10 odst. 4; nedoloží-li tato osoba doklad o povolení k pobytu ve stanovené lhůtě, zahájí živnostenský úřad řízení o tom, že ohlášením oprávnění nevzniklo, nebo o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.
(9) Nemůže-li živnostenský úřad ze závažných důvodů provést zápis do živnostenského rejstříku a vydat výpis ve lhůtě podle odstavce 1 a nejedná-li se o postup podle odstavce 4, požádá nadřízený orgán o prodloužení lhůty k jeho vydání. Ohlašovatele živnosti je povinen o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení informovat.
(10) Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis do živnostenského rejstříku na základě ohlášení byl proveden v rozporu se zákonem, zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění. Řízení ukončí provedením nového zápisu a vydá nový výpis nebo vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění a vydá výpis.
(11) Chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v zápisu v živnostenském rejstříku nebo ve výpisu z něj živnostenský úřad kdykoli opraví provedením opravného zápisu a podnikateli vydá nový výpis.
 
§ 48
(1) Živnostenský úřad zašle výpis, případně jiným způsobem (§ 60 odst. 5) sdělí údaje o živnosti a o podnikateli místně příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daně z příjmů, Českému statistickému úřadu, správě sociálního zabezpečení místně příslušné podle bydliště nebo sídla podnikatele, u zahraniční osoby podle místa povoleného pobytu, místa podnikání nebo umístění organizační složky podniku zahraniční osoby, příslušné zdravotní pojišťovně, je-li mu známa, a orgánu nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění. Tato povinnost živnostenského úřadu se vztahuje i na změny v živnostenském rejstříku, včetně změn živnostenského oprávnění při pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele, na přerušení a pozastavení provozování živnosti, na rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, na rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, a na opatření vydané podle § 47 odst. 10 a 11.
(2) Živnostenský úřad neprodleně písemně oznámí příslušným orgánům cizinecké policie vydání potvrzení zahraniční fyzické osobě podle § 47 odst. 7, vznik živnostenského oprávnění, pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění a rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, rozhodnutí o zastavení řízení o udělení koncese a rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení koncese.
(3) Živnostenský úřad plní povinnosti uvedené v odstavci 1 ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení zápisu do živnostenského rejstříku, pokud tento zákon nestanoví jinak.
 
§ 49
(1) Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku.
(2) Na základě oznámení podle odstavce 1 živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností případu vydá výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu. Není-li oznámená změna nebo doplnění doložena doklady podle odstavce 1, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů, stanoví lhůtu pro splnění této povinnosti, která činí nejméně 15 dní, a zápis do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede. Týká-li se změna rozsahu předmětu podnikání a není-li doložena doklady podle tohoto zákona, rozhodne živnostenský úřad v samostatném řízení, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo.
(3) Jedná-li se o změnu odpovědného zástupce, podnikatel je povinen doložit k oznámení doklady podle § 46 a živnostenský úřad v případě, že podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce splňuje podmínky provozování živnosti, provede zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele. Nesplňuje-li podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce, ačkoli to zákon vyžaduje, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti.“.
56. Nadpis hlavy II části čtvrté zní: „ŘÍZENÍ O KONCESI“.
57. V § 50 odstavec 1 zní:
„(1) Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu.“.
58. V § 50 odst. 2 se slova „§ 45 odst. 2 až 4“ nahrazují slovy „§ 45 odst. 2 až 5“.
59. V § 51 odst. 1 se věta první zrušuje a věta druhá se nahrazuje větou „Zjistí-li živnostenský úřad, že nejsou splněny náležitosti žádosti o koncesi, vyzve žadatele ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti k odstranění závad.“.
60. V § 52 odst. 3 se slova „§ 47 odst. 8 a 9“ nahrazují slovy „§ 47 odst. 7 a 8“.
61. V § 53 odstavce 4 a 5 znějí:
„(4) Osobě uvedené v § 5 odst. 5 živnostenský úřad udělí koncesi na dobu povoleného pobytu.
(5) Pro náležitosti rozhodnutí o udělení koncese se použije ustanovení § 47 odst. 2 písm. a) až e) a § 47 odst. 3 písm. a) až c) obdobně. V rozhodnutí o udělení koncese živnostenský úřad stanoví podmínky provozování živnosti podle § 27 odst. 3.“.
62. § 54 a 55 znějí:
 
㤠54
(1) Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.
(2) Pro vydání výpisu se použije ustanovení § 47 odst. 2, 3 a 11 obdobně.
 
§ 55
(1) Informační povinnosti živnostenského úřadu podle § 48 platí obdobně.
(2) Živnostenský úřad zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, o její změně nebo o jejím zrušení, údaje o přerušení nebo o pozastavení provozování živnosti, výpis, popřípadě jiným dohodnutým způsobem sdělí údaje o koncesované živnosti a o podnikateli též orgánu, který k udělení koncese vydával stanovisko podle § 52 odst. 1.“.
63. V § 56 odst. 1 se za slovo „vzniku“ vkládají slova „ ; to neplatí, pokud se jedná o změny a doplnění již zapsané v obchodním rejstříku“ a věta druhá se zrušuje.
64. V § 56 odst. 2 se slova „vydá koncesní listinu se změněnými údaji nebo rozhodne o pozastavení provozování živnosti nebo živnostenské oprávnění zruší anebo písemně vyrozumí podnikatele o provedení změny v živnostenském rejstříku. Pro rozesílání opisů rozhodnutí platí ustanovení § 48 obdobně“ nahrazují slovy „provede zápis změn do živnostenského rejstříku, vydá výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu nebo rozhodne o pozastavení provozování živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění“.
65. V § 56 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Následně provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá výpis se změněnými údaji ve lhůtě podle § 54 odst. 1.“.
66. V § 56 odst. 4 se věty třetí a čtvrtá zrušují.
67. V § 57 odst. 1 písm. c) se slova „živnostenský list nebo koncesní listina byly vydány“ nahrazují slovy „bylo živnostenské oprávnění omezeno“.
68. V § 57 odstavec 2 zní:
„(2) Živnostenské oprávnění nezaniká uplynutím doby podle odstavce 1 písm. c), pokud podnikatel před uplynutím doby, na kterou bylo živnostenské oprávnění omezeno, oznámí změnu data ukončení provozování živnosti nebo požádá o změnu rozhodnutí o udělení koncese vydané na dobu určitou. Zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat živnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky, je povinna k oznámení doložit nové povolení k pobytu. Nedoloží-li toto povolení, živnostenský úřad ji vyzve, aby tak učinila ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. Není-li povolení doloženo ve stanovené lhůtě, živnostenské oprávnění zaniká posledním dnem této lhůty.“.
69. V § 58 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „příslušný podle § 45 odst. 1 nebo § 50 odst. 1“ zrušují.
70. V § 58 odst. 1 se na konci textu písmene b) slovo „nebo“ nahrazuje slovy „nejedná-li se o překážku podle § 8 odst. 6 u živnosti volné,“.
71. V § 58 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) zápis do živnostenského rejstříku na základě ohlášení byl proveden v rozporu se zákonem (§ 47 odst. 10).“.
72. V § 58 odst. 2 se slova „příslušný podle odstavce 1“ zrušují.
73. V § 58 odst. 3 se slova „příslušný podle odstavce 1“ zrušují a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova „ ; to neplatí, pokud podnikatel oznámil přerušení provozování živnosti podle § 31 odst. 12“.
74. V § 58 odst. 4 se slova „příslušný podle § 45 odst. 1 nebo § 50 odst. 1“ zrušují.
75. V § 58 se odstavce 5 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 38a zrušují.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 5 a 6.
76. V § 58 odst. 5 se slova „§ 45 odst. 1 a § 50 odst. 1 a podle místa podnikání“ nahrazují slovy „sídla, místa podnikání nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky“.
77. V § 60 odst. 1 se slova „odstavci 2 až 6“ nahrazují slovy „odstavci 2 až 5“ a slova „odstavci 4 a 5“ se nahrazují slovy „odstavci 3 a 4“.
78. V § 60 odst. 2 písm. a) se za slova „zahraniční osoby též“ vkládají slova „označení a“ a za slova „datum narození a dále“ se vkládají slova „označení a“.
79. V § 60 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „s výjimkou mobilních provozoven a automatů,“.
80. V § 60 odst. 2 písm. e) se slova „listu nebo koncesní listiny“ nahrazují slovem „oprávnění“.
81. V § 60 odst. 2 písmeno j) zní: „j) datum doručení výpisu podle § 10 odst. 4,“.
82. V § 60 odst. 2 písm. o) se slova „(§ 7a odst. 8, § 28 odst. 2 a § 45 odst. 4)“ nahrazují slovy „[§ 45 odst. 2 písm. e), § 45 odst. 3 písm. e) a § 45 odst. 4]“.
83. V § 60 odst. 2 se věta poslední zrušuje.
84. V § 60 odstavec 3 zní:
„(3) Rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem, s výjimkou údajů uvedených v odstavci 2 písm. n) a rodných čísel, které živnostenský úřad sděluje pouze podnikateli a v případech stanovených zvláštními právními předpisy.“.
85. V § 60 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.
86. V § 60 odstavec 4 zní:
„(4) Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydává v listinné nebo elektronické podobě
a) podnikateli výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3,
b) úplný výpis, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2, s výjimkou údajů uvedených v odstavci 3,
c) částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu, s výjimkou údajů uvedených v odstavci 3,
d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.“.
87. V § 60 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „anebo prostřednictvím příslušné adresy centrálního registru. Při předávání údajů podle § 45a odst. 4 se postupuje obdobně“.
88. V § 60 odst. 6 se slova „v části rejstříku, která je veřejným seznamem,“ nahrazují slovy „v rejstříku s výjimkou údajů uvedených v odstavci 2 písm. n) a rodných čísel“.
89. V § 60 odst. 7 písm. a) bodu 2 a písm. b) bodu 2 se za slovo „datum“ vkládají slova „a místo“.
90. V § 60 odst. 7 v poslední větě se slova „kontrolní účely a k provádění jejich přímého zápisu do informačního systému rejstříku“ nahrazují slovy „výkon činností stanovených zákonem živnostenským úřadům“.
91. V nadpisu části páté se slovo „pokuty“ nahrazuje slovy „správní delikty“.
92. V § 60a se slova „koncesní listině“ nahrazují slovy „rozhodnutí o udělení koncese“.
93. § 60e se zrušuje.
94. V části páté hlava II včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 40 a 41 zní:
 
„HLAVA II
SPRÁVNÍ DELIKTY
 
§ 61
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 13 odst. 2
1. jako osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. a) až d) neoznámí, že hodlá pokračovat v provozování živnosti, nebo
2. jako osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. b) až d) neprodleně neustanoví odpovědného zástupce, nebo
b) jako správce dědictví neustanoví odpovědného zástupce podle § 13 odst. 3.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že doloží nepravdivé čestné prohlášení podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo b).
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je
a) živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění,
b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění, nebo
c) předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a),
d) do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b),
e) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. c).
(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč.
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
 
§ 62
(1) Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími podmínky odborné způsobilosti,
b) neoznámí ustanovení odpovědného zástupce nebo neoznámí živnostenskému úřadu ukončení výkonu jeho funkce pro živnost ohlašovací podle § 11 odst. 5,
c) nepředloží živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce nebo neoznámí ukončení výkonu jeho funkce pro živnost koncesovanou podle § 11 odst. 7,
d) neustanoví nového odpovědného zástupce podle § 11 odst. 8,
e) v rozporu s § 17 odst. 3
1. neprokáže vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny,
2. nedoloží souhlas vlastníka, spoluvlastníka nebo správce bytu nebo nemovitosti, nebo
3. neprokáže oprávněnost umístění mobilní provozovny,
f) neoznámí zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně,
g) nezajistí způsobilost provozovny nebo neustanoví osobu odpovědnou za činnost provozovny podle § 17 odst. 4,
h) neoznačí provozovnu podle § 17 odst. 7, 8 nebo 9,
i) v rozporu s § 17 odst. 10 nezajistí, aby prodej zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů neumožňovaly získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštním zákonem,
j) poruší podmínku stanovenou živnostenským úřadem pro provozování koncesované živnosti podle § 27 odst. 3,
k) v rozporu s § 31 odst. 2
1. neoznačí místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku, nebo
2. neprokáže vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo k objektům nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku,
l) v rozporu s § 31 odst. 4 neidentifikuje účastníka smluvního vztahu nebo předmět smluvního vztahu, nebo nevede evidenci o účastnících nebo předmětu smluvního vztahu,
m) v rozporu s § 31 odst. 7 neeviduje nebo neuschovává údaje podle § 31 odst. 4, 5, 6,
n) v rozporu s § 31 odst. 8 koupí zboží nebo ho přijme do zástavy nebo zprostředkuje jeho nákup,
o) v rozporu s § 31 odst. 9 nezajistí, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli byla přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka,
p) v rozporu s § 31 odst. 10 nezajistí, aby jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti,
q) neoznámí přerušení provozování živnosti podle § 31 odst. 12,
r) neoznámí pokračování v provozování živnosti podle § 31 odst. 13,
s) nevydá na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby podle § 31 odst. 15,
t) v rozporu s § 31 odst. 16 nesdělí, zda provozuje živnost, nebo nedoloží doklady,
u) v rozporu s § 31 odst. 17 zaměstnává zaměstnance, kteří nemají doklad o splnění způsobilosti pro výkon povolání stanovené zvláštními právními předpisy nebo doklad o znalosti bezpečnostních předpisů nebo předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví,
v) doloží nepravdivé čestné prohlášení podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo b),
w) v rozporu s § 49 odst. 1 neoznámí změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, nebo nepředloží doklady o nich, s výjimkou neoznámení změny oboru činnosti u živnosti volné, nebo
x) v rozporu s § 56 odst. 1 neoznámí změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, nebo nepředloží doklady o nich,
y) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb podle § 69a odst. 4.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i), l), m), n), s), u),
b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), g), h), j), k), o), p), q), t), v), y),
c) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), f),
d) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. w), x),
e) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. r).
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 Kč v blokovém řízení, je-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a právnická nebo podnikající fyzická osoba je ochotna pokutu zaplatit. Na blokové řízení podle tohoto zákona se použijí obdobně ustanovení o blokovém řízení podle zvláštního zákona40).
 
§ 63
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dále tím, že provozuje činnost, která je
a) živností volnou,
b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, nebo
c) předmětem živnosti koncesované,
aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
b) do 750 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).
 
§ 64
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají obecní živnostenské úřady.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby41) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.
40) § 84 a 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
41) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.
95. V části páté se hlavy III a IV včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 41 zrušují.
96. § 67 se včetně nadpisu zrušuje.
97. V § 68 odst. 1 se za slova „podle zvláštních předpisů“ vkládají slova „vzájemně spolupracují“.
98. § 71 včetně nadpisu zní:
 
㤠71
Místní příslušnost
(1) Podání podle tohoto zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. K postupu podle tohoto zákona je příslušný obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu.
(2) V řízení o správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob podle tohoto zákona a v řízení o zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti se místní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle správního řádu. V řízení o přestupcích se místní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle zákona o přestupcích.
(3) Informační povinnost soudů a jiných orgánů vyplývající ze zvláštních právních předpisů se plní u živnostenského úřadu, který je místně příslušný podle odstavce 2. Tento úřad provede příslušný zápis do živnostenského rejstříku.
(4) Živnostenský úřad, který provede úkon, v jehož důsledku je třeba provést zápis do živnostenského rejstříku, je příslušný k provedení tohoto zápisu.“.
Poznámka pod čarou č. 45 se zrušuje.
99. § 72 zní:
 
㤠72
(1) Podání podle tohoto zákona obecnímu živnostenskému úřadu lze učinit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy28c).
(2) Kontaktní místo veřejné správy přijaté podání neprodleně doručí obecnímu živnostenskému úřadu, který si podatel zvolí. Pokud si podatel obecní živnostenský úřad nezvolí, doručí se podání obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle místa podání. Je-li podání učiněno u zastupitelského úřadu a nezvolí- li si podatel obecní živnostenský úřad, určuje se příslušnost obecního živnostenského úřadu podle správního řádu.
(3) Pokud je pro podání stanovena lhůta, je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u kontaktního místa veřejné správy. Lhůta pro vyřízení podání počíná běžet jeho doručením včetně příloh obecnímu živnostenskému úřadu.
(4) Podání se doručuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup s využitím komunikační infrastruktury živnostenského rejstříku, pokud to dovoluje povaha podání. Kontaktní místo veřejné správy zašle neprodleně obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle odstavce 2 listinnou podobu podání.“.
100. § 73a zní:
 
㤠73a
Vláda nařízením stanoví obsahovou náplň jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné.“.
101. Přílohy č. 1 až 3 znějí:
 
„Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb.
ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ
Část A
Řeznictví a uzenářství
Mlékárenství
Mlynářství
Pekařství, cukrářství
Pivovarnictví a sladovnictví
Zpracování kůží a kožešin
Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi
Broušení a leptání skla
Zpracování gumárenských směsí
Zpracování kamene
Slévárenství, modelářství
Kovářství, podkovářství
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Galvanizérství, smaltérství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Hodinářství
Zlatnictví a klenotnictví
Truhlářství, podlahářství
Výroba a opravy hudebních nástrojů
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Zednictví
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel
Vodoinstalatérství, topenářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Izolatérství
Malířství, lakýrnictví, natěračství
Pokrývačství, tesařství
Klempířství a oprava karoserií
Kamnářství
Opravy silničních vozidel
Holičství, kadeřnictví
Část B
Barvení a chemická úprava textilií
Čištění a praní textilu a oděvů
Kominictví
Část C
Hostinská činnost
Kosmetické služby
Pedikúra, manikúra
 
Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb.
ŽIVNOSTI VÁZANÉ
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
    Předmět podnikání              Požadovaná odborná způsobilost                    Poznámka
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
        1                          2                             3
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------     ------------------------------------------------
Diagnostická, zkušební      pro diagnostickou, zkušební a poradenskou činnost v ochraně rostlin: 
a poradenská činnost v ochraně  odborná způsobilost podle § 85 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb.,
rostlin a ošetřování rostlin,  o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů;
rostlinných produktů, objektů  
a půdy proti škodlivým      pro ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti
organismům přípravky na ochranu škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními
rostlin nebo biocidními     přípravky:
přípravky            a) odborná způsobilost podle § 85 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb.,
                  o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve
                  znění zákona č. 131/2006 Sb., nebo
                 b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
                  zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Geologické práce*)        osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem životního    *) s výjimkou geologických prací, které jsou
                 prostředí**)                             hornickou činností nebo činností prováděnou
                                                    hornickým způsobem podle § 2 a § 3 zákona
                                                    č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
                                                    výbušninách a o státní báňské správě,
                                                    ve znění zákona č. 128/1999 Sb. a zákona
                                                    č. 206/2002 Sb.
                                                    
                                                    **) § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb.,
                                                    o geologických pracích, ve znění zákona
                                                    č. 3/2005 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                                                    
Zpracování tabáku a výroba    a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
tabákových výrobků         zaměřeném na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 1 rok praxe ve znění pozdějších předpisů
                  v oboru, nebo
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném
                  na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 3 roky praxe v oboru,
                  nebo
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 3 roky praxe v oboru,
                  nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Výroba a zpracování paliv    a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   
a maziv               zaměřeném na chemii a 1 rok praxe v oboru, nebo
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii
                  a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru, nebo
                 e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e)
                  živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Výroba nebezpečných chemických  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   *) § 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb.,
látek a nebezpečných chemických   zaměřeném na chemii, hornictví, hutnictví, strojírenství,     o chemických látkách a chemických přípravcích
přípravků a prodej chemických    stavebnictví, elektrotechniku, požární ochranu, potravinářství,  a o změně některých zákonů, ve znění
látek a chemických přípravků    lékařství, veterinární lékařství, farmacii, přírodní vědy,     pozdějších předpisů;
klasifikovaných jako vysoce     zemědělství nebo lesnictví a 1 rok praxe v oboru, nebo       pro výrobu chemické látky a chemického
toxické*) a toxické*)      b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii,    přípravku se nepožaduje živnostenské
                  hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, požární ochranu, oprávnění pro tuto živnost, pokud výroba
                  elektrotechniku, zdravotnictví, farmacii, veterinární vědy,    chemické látky a chemického přípravku je
                  zemědělství nebo lesnictví a 3 roky praxe v oboru, nebo      současně předmětem další živnosti uvedené
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném  v této příloze nebo v příloze č. 3 zákona
                  na chemii, hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví,   č. 455/1991 Sb., ve znění zákona
                  požární ochranu, elektrotechniku, zdravotnictví, farmacii,     č. 130/2008 Sb.
                  veterinární vědy, zemědělství nebo lesnictví a 3 roky praxe
                  v oboru, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru, nebo
                 e) doklad podle § 41 odst. 4 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických
                  látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších
                  zákonů, nebo
                 f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e)
                  živnostenského zákona;
                 
                  pro prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných
                  jako vysoce toxické a toxické lze odbornou způsobilost prokázat též:
                 a) dokladem o nejméně pětileté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                  podnikatele nebo vedoucího zaměstnance, nebo
                 b) dokladem o nejméně dvouleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                  podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o ukončeném
                  vzdělání v oboru, nebo
                 c) dokladem o nejméně tříleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                  podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a     dokladem o rekvalifikaci
                  nebo jiným dokladem o kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu,
                  nebo
                 d) dokladem o nejméně tříleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                  zaměstnance a dokladem o ukončeném vzdělání v oboru, nebo
                 e) dokladem o čtyřleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                  zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o
                  kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Výroba a opravy sériově     a) odborná způsobilost k výkonu povolání ortotik - protetik podle  *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
zhotovovaných            zvláštního právního předpisu*), nebo               získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
- protéz,            b) odborná způsobilost k výkonu povolání ortoticko- protetický    nelékařských zdravotnických povolání
- trupových ortéz,         technik podle zvláštního právního předpisu*) a 3 roky praxe    a k výkonu činností souvisejících
- končetinových ortéz,       v oboru, nebo                           s poskytováním zdravotní péče a o změně
- měkkých bandáží        c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci některých zákonů (zákon o nelékařských
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným  zdravotnických povoláních), ve znění
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným pozdějších předpisů
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, 
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 d) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e)
                  živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Oční optika           a) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle  *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
                  zvláštního právního předpisu*), nebo                získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání diplomovaný oční optik   nelékařských zdravotnických povolání
                  nebo diplomovaný oční technik, nebo                a k výkonu činností souvisejících
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání oční optik s poskytováním zdravotní péče a o změně
                  nebo oční technik, nebo                      některých zákonů (zákon o nelékařských
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci  zdravotnických povoláních), ve znění zákona
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným   č. 125/2005 Sb.
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Podnikání v oblasti nakládání  a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo         § 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb.,
s nebezpečnými odpady      b) vyšší odborné vzdělání v technickém nebo přírodovědném oboru    o odpadech a o změně některých dalších
                  vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo               zákonů
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém
                  nebo přírodovědném oboru vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Projektová činnost ve výstavbě  a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona § 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb.,
                  č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů    o územním plánování a stavebním řádu
                  a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve (stavební zákon)
                  výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo             
                 b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a
                  studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
                  a 3 roky praxe v projektování staveb, nebo
                 c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
                  a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
                  a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
                 d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví
                  a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
                 e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Provádění staveb, jejich změn  a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona § 160 zákona č. 183/2006 Sb.
a odstraňování           č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo         
                 b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a
                  studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
                  a 3 roky praxe v provádění staveb, nebo
                 c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a
                  studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let
                  praxe v provádění staveb, nebo
                 d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví
                  a 5 let praxe v provádění staveb, nebo
                 e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na stavebnictví a 5 let praxe v provádění
                  staveb, nebo
                 f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e)
                  živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Nákup a prodej kulturních    a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   *) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové
památek*) nebo předmětů kulturní  zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství nebo dějiny umění,   péči, ve znění pozdějších předpisů
hodnoty**)             nebo                                 
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na výtvarné   **) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji
                  umění, restaurátorství, konzervátorství nebo výtvarnou       a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve
                  a uměleckořemeslnou tvorbu a 1 rok praxe v oboru, nebo       znění pozdějších předpisů
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném  
                  na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství, výtvarnou a
                  uměleckořemeslnou tvorbu nebo obchodování se starožitnostmi a 1 rok
                  praxe v oboru, nebo
                     d) střední vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání
                  zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství nebo
                  výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Obchod se zvířaty určenými pro  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru  
zájmové chovy            zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární
                  lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství
                  zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky
                  praxe v oboru, nebo
                 d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na
                  chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a
                  4 roky praxe v oboru, nebo
                 f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
                  zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Činnost účetních poradců, vedení a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo        
účetnictví, vedení daňové    b) vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, nebo
evidence             c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 5 let praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Provádění dobrovolných dražeb  a) vysokoškolské vzdělání, nebo                    zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
movitých věcí podle zákona    b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v obchodní činnosti, nebo  ve znění pozdějších předpisů
o veřejných dražbách       c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v obchodní  
                  činnosti, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru, nebo
                 e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
                  zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Oceňování majetku pro*)     pro oceňování věcí movitých a nemovitých:               *) ohlašovatel vymezí předmět podnikání
-  věci movité,         a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   podle § 45 odst. 4 věty první zákona
-  věci nemovité,         zaměřeném na oceňování majetku, nebo                č. 455/1991 Sb., ve znění zákona
-  nehmotný majetek,      b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání   č. 130/2008 Sb., v souladu
-  finanční majetek,        podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 4 semestrů s předloženými doklady o odborné
-  podnik             zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo        způsobilosti
                 c) vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední  
                  vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být **) § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
                  oceňování vykonáváno, a absolvování celoživotního vzdělávání podle školách a o změně a doplnění dalších zákonů
                  zvláštního právního předpisu**) v rozsahu 2 semestrů zaměřeného na (zákon o vysokých školách), ve znění zákona
                  oceňování majetku dané kategorie, nebo               č. 147/2001 Sb.
                 d) vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední
                  vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být
                  oceňování vykonáváno, a absolvování pomaturitního kvalifikačního
                  studia v rozsahu nejméně 2 školních roků zaměřeného na oceňování
                  majetku dané kategorie, nebo
                 e) vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední
                  vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být
                  oceňování vykonáváno, a 2 roky praxe v oboru, nebo
                 f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 5 let praxe v oboru;
                 
                 pro oceňování nehmotného majetku, finančního majetku a podniku:
                 a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
                  zaměřeném na oceňování majetku, nebo
                 b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání
                  podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 4 semestrů
                  zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo
                 c) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání
                  podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 2 semestrů
                  zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie a 2 roky praxe
                  v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Výkon zeměměřických činností*)  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   *) zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a
                  zaměřeném na zeměměřictví a 1 rok praxe v oboru, nebo        o změně
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví  a doplnění některých zákonů souvisejících
                  a 3 roky praxe v oboru, nebo                     s jeho zavedením, ve znění pozdějších
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném   předpisů
                  na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo             
                     d) oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním**),   **) § 14 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění
                  nebo                                 zákona č. 186/2001 Sb.
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Zpracování návrhu        a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   zákon č. 309/2000 Sb., o obranné
katalogizačních dat         zaměřeném na zpracování návrhu katalogizačních dat, nebo      standardizaci, katalogizaci a státním
                 b) vyšší odborné vzdělání v příslušném oboru vzdělání a 3 roky praxe ověřování jakosti výrobků a služeb
                  v oboru, nebo                           určených k zajištění obrany státu
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání a o změně živnostenského zákona, ve
                  a 3 roky praxe                           znění zákona č. 413/2005 Sb.
                  v oboru, nebo                            
                 d) osvědčení o rekvalifikaci, nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost, vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Měření znečišťujících      a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a pachových látek, ověřování    zaměřeném na přírodní vědy, technické vědy a technologie, nebo   a o změně některých dalších zákonů
množství emisí skleníkových   b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na přírodní   (zákon o ochraně ovzduší),
plynů a zpracování rozptylových   vědy, technické vědy a technologie a 1 rok praxe v oboru, nebo   ve znění pozdějších předpisů
studií              c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na přírodní vědy, technické vědy a technologie a 1 rok praxe
                  v oboru, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 2 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Revize, prohlídky a zkoušky   osvědčení vydané drážním správním úřadem               § 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
určených technických zařízení                                     ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona
v provozu                                               č. 191/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                                                    
Restaurování děl z oboru     a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   *) zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně
výtvarných umění, která nejsou   zaměřeném na restaurátorství nebo výtvarné umění, nebo       sbírek muzejní povahy
kulturními památkami nebo jejich b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na        a o změně některých dalších zákonů,
částmi, ale jsou uložena ve     restaurátorství nebo výtvarné umění, nebo             ve znění pozdějších předpisů
sbírkách muzeí a galerií*) nebo c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném         
se jedná o předměty kulturní    restaurátorském, výtvarném nebo uměleckořemeslném oboru vzdělání a **) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji
hodnoty **)             3 roky praxe v restaurátorství, nebo                a vývozu předmětů kulturní hodnoty,
                 d) střední vzdělání s výučním listem v příslušném uměleckořemeslném  ve znění pozdějších předpisů
                  nebo výtvarném oboru vzdělání a 5 let praxe v restaurátorství, nebo 
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 6 roků praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Speciální ochranná dezinfekce,  pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci bez    
dezinsekce a deratizace     použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek
                 a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce,
-  bez použití toxických nebo  dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech:
 vysoce toxických chemických   a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
 látek a chemických přípravků    o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
 s výjimkou speciální ochranné   zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo
 dezinfekce, dezinsekce a    b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
 deratizace v potravinářských    zákona;
 a zemědělských provozech,    
                 pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
-  v potravinářských nebo    v potravinářských nebo zemědělských provozech:
 zemědělských provozech,     a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb.,
                  ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo
-  toxickými nebo vysoce    b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
 toxickými chemickými látkami    zákona;
 nebo chemickými přípravky,   
 s výjimkou speciální ochranné  pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
 dezinsekce a deratizace     toxickými nebo vysoce
 v potravinářských nebo     toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou
 zemědělských provozech     speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo
                 zemědělských provozech:
                 a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,
                  ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo
                 b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
                  zákona
                 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Průvodcovská činnost       a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a dílčí kvalifikace pro   *) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a
horská               horskou průvodcovskou činnost podle zvláštního právního předpisu*),uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o
                      nebo                                změně některých zákonů (zákon o uznávání
                 b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci  výsledků dalšího vzdělávání)
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným    
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,  
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Vodní záchranářská služba    osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro 
                 příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle
                 zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                 do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Technicko - organizační činnost a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
v oblasti požární ochrany      zaměřeném na požární ochranu, nebo                 ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na požární
                  ochranu, nebo
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na požární ochranu, nebo
                 d) osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra,
                  nebo
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 2 roky praxe v oboru
                  
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                  
Poskytování služeb v oblasti   a) vysokoškolské vzdělání                      
bezpečnosti a ochrany zdraví při  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 1 rok praxe v
práci                oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
                 b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce
                  nebo ochrany zdraví při práci, nebo
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oblasti
                  bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při
                  práci
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Poskytování tělovýchovných    a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   *)ohlašovatel vymezí předmět podnikání podle
a sportovních služeb v oblasti*)  zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo      § 45 odst. 4 věty první zákona č. 455/1991
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou   Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb.,
                  kulturu, tělovýchovu a sport, nebo                 v souladu s předloženými doklady o odborné
                 c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci  způsobilosti
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným    
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Provozování autoškoly      profesní osvědčení vydané příslušným krajským úřadem*) a 1 rok praxe *) § 21 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.,
                 v oboru                                o získávání a zdokonalování odborné
                                                    způsobilosti k řízení motorových vozidel
                                                    a o změnách některých zákonů, ve znění zákona
                                                    č. 478/2001 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                                                    
Pořádání kurzů k získání     odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,    
znalostí k výkonu speciální   o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ochranné dezinfekce, dezinsekce ve znění zákona č. 392/2005 Sb.
a deratizace           
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Péče o dítě do tří let věku   odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo      *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
v denním režimu         zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky  získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
                 nebo záchranáře podle zvláštního právního předpisu*),         nelékařských zdravotnických povolání a k
                 nebo odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka   výkonu činností souvisejících s poskytováním
                 nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního    zdravotní péče a o změně některých
                 předpisu**)                              souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
                                                    zdravotnických povoláních), ve znění zákona
                                                    č. 125/2005 Sb.
                                                    **) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
                                                    službách
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                                                    službách
Psychologické poradenství    vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru psychologie a v případě   
a diagnostika          jednooborového studia 1 rok praxe v oboru a v případě víceoborového
                 studia 3 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Drezúra zvířat          a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru  
                  zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární
                  lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství
                  zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky     praxe v oboru, nebo
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky
                  praxe v oboru, nebo
                 d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na
                  chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a
                  4 roky praxe v oboru, nebo
                 f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
                  zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Činnosti, při kterých je     a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře  *) zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách
porušována integrita lidské kůže  podle zvláštního právního předpisu*), nebo             získávání a uznávání odborné způsobilosti
                 b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní  a specializované způsobilosti k výkonu
                  asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického     zdravotnického povolání lékaře, zubního
                  asistenta podle zvláštního právního předpisu**), nebo       lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č.
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v oboru 125/2005 Sb.
                  vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o  
                  odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována    **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona
                  integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle    č. 125/2005 Sb.
                  zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro kosmetičku a pro činnosti, při kterých je porušována integrita
                  lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
                  právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
                  školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
                  působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky
                  praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Masérské, rekondiční       a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná   *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona
a regenerační služby        způsobilost v oboru specializace rehabilitační a fyzikální medicína č. 125/2005 Sb.
                  nebo tělovýchovné lékařství podle zvláštního právního předpisu*), 
                  nebo                                **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona
                 b) odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra  č. 125/2005 Sb.
                  nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zvláštního právního
                  předpisu**), nebo
                 c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
                  rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
                 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Provozování solárií       a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře  *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona
                  podle zvláštního právního předpisu*) a osvědčení o rekvalifikaci  č. 125/2005 Sb.
                  nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní   
                  činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních  **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona
                  předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství,   č. 125/2005 Sb.
                  mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti   
                  patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
                 b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní
                  asistentky, ergoterapeuta, radiologického asistenta, asistenta
                  ochrany veřejného zdraví, zdravotnického záchranáře,
                  biomedicínského technika, biotechnického asistenta, radiologického
                  technika, fyzioterapeuta, radiologického fyzika, biomedicínského
                  inženýra, odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví nebo
                  zdravotnického asistenta podle zvláštního právního předpisu**)
                  a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  nebo
                 c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
                  zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a osvědčení o
                  rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou
                  pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
                  právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
                  školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
                  působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci pro nezdravotnické pracovníky nebo jiný
                  doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný
                  zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo
                  zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže
                  a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří
                  odvětví, v němž je živnost provozována, a 1 rok praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

 
Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb.
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
  Předmět podnikání   Požadovaná odborná a jiná zvláštní   Podmínky, jejichž splnění se  Orgán státní správy, který se        Poznámka
             způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2      vyžaduje podle        vyjadřuje     k žádosti
                                     § 27 odst. 3           o koncesi
                                                        
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
      1                2                  3               4                 5
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Výroba a úprava     a) vysokoškolské vzdělání ve studijním                 Ministerstvo zemědělství    zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o
kvasného lihu,       programu a studijním oboru zaměřeném                                 změně a doplnění zákona
konzumního lihu,      na potravinářskou technologii,                                    č. 455/1991 Sb., o živnostenském
lihovin a ostatních    chemii, zemědělství, farmacii,                                    podnikání (živnostenský zákon),
alkoholických nápojů (s  lékařství nebo veterinární                                      ve znění pozdějších předpisů, a
výjimkou piva, ovocných  lékařství, nebo                                           zákona č. 587/1992 Sb.,
vín, ostatních vín   b) vyšší odborné vzdělání v oboru                                    o spotřebních daních, ve znění
a medoviny a ovocných   vzdělání zaměřeném na potravinářskou                                 pozdějších předpisů, (zákon o
destilátů získaných    technologii, chemii, zemědělství,                                  lihu), ve znění pozdějších
pěstitelským pálením)   farmacii nebo veterinární lékařství                                 předpisů
              a 3 roky praxe v oboru, nebo                                     
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
              na potravinářskou technologii,
              chemii, zemědělství, nebo v oboru
              laborant pro farmaceutickou výrobu a
              3 roky praxe v oboru, nebo
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže a
              tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
              jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 3
              roky praxe v oboru, nebo
            e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),
              b), c), d) nebo e) živnostenského
              zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Výroba a úprava lihu  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním                 Ministerstvo průmyslu a obchodu zákon č. 61/1997 Sb., ve znění
sulfitového nebo lihu   programu a studijním oboru zaměřeném                                 pozdějších předpisů
syntetického        na chemii, nebo
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru
              vzdělání zaměřeném na chemii a 3
              roky praxe v oboru, nebo
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
              na chemii a 3 roky praxe v oboru,
              nebo
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 3
              roky praxe v oboru, nebo
            e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),
              b), c), d) nebo e) živnostenského
              zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Výzkum, vývoj, výroba, pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování spolehlivost podnikatele nebo  Ministerstvo průmyslu      *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991
ničení, zneškodňování, výbušnin: vysokoškolské vzdělání    statutárního orgánu nebo členů a obchodu **)          Sb., kterým se stanoví některé
zpracování, nákup    ve studijním programu a studijním    statutárního orgánu*)                      další předpoklady pro výkon
a prodej výbušnin    oboru zaměřeném na technické vědy nebo                                 některých funkcí ve státních
            technologie;                                              orgánech a organizacích České
                                                                a Slovenské Federativní
            pro ničení a zneškodňování výbušnin:                                  Republiky, České republiky
            oprávnění nebo průkaz pyrotechnika                                   a Slovenské republiky
            vydané obvodním báňským úřadem a věk                                  
            nejméně 21 let;                                             **) § 23, 35, 36 zákona
                                                                č. 61/1988 Sb., o hornické
            pro nákup a prodej výbušnin: oprávnění                                 činnosti, výbušninách a o státní
            nebo průkaz pyrotechnika nebo                                      báňské správě, ve znění zákona
            střelmistra nebo odpalovače ohňostrojů                                 č. 542/1991 Sb.
            vydané obvodním báňským úřadem nebo                                   
            oprávnění technického vedoucího
            odstřelů vydané Českým báňským úřadem
            
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Vývoj, výroba, opravy, pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy,   spolehlivost podnikatele nebo  pro vývoj, výrobu, ničení,    *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991
úpravy, přeprava,    znehodnocování a ničení zbraní:     statutárního orgánu nebo členů zneškodňování, střeliva     Sb.
nákup, prodej,     a) vysokoškolské vzdělání ve studijním statutárního orgánu*),     Ministerstvo průmyslu      
půjčování, uschovávání,  programu a studijním oboru zaměřeném pro nabývání výbušnin      a obchodu***)          **) § 21 odst. 1 a 2 zákona č.
znehodnocování a ničení  na technické vědy nebo technologie a a výbušných předmětů**)                     61/1988 Sb. , ve znění zákona č.
zbraní a střeliva     3 roky praxe v oboru, nebo      a provádění činností s nimi                   542/1991 Sb.
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru    musí podnikatel nebo odpovědný                  
              vzdělání zaměřeném na technické vědy zástupce podnikatele splňovat                  ***) pro vývoj, výrobu, ničení a
              nebo technologie a 3 roky praxe   odbornou způsobilost                       zneškodňování střeliva
              v oboru, nebo            stanovenou pro obor výzkum,                   § 23 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.,
            c) střední vzdělání s maturitní     vývoj, ničení, zneškodňování,                  ve znění zákona č. 542/1991     Sb.
              zkouškou v oboru vzdělání      zpracování, nákup a prodej                   
              s technickým zaměřením a 3 roky   výbušnin, a to přiměřeně                     
              praxe v oboru, nebo         rozsahu živnostenského
            d) střední vzdělání s výučním listem  oprávnění
              v oboru vzdělání puškař nebo
              nástrojař a 3 roky praxe v oboru,
              nebo
            e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 4
              roky praxe v oboru;
            
            pro nákup, prodej, přepravu, půjčování
            a uschovávání zbraní a střeliva:
            a) vysokoškolské vzdělání ve studijním
              programu a studijním oboru zaměřeném
              na ekonomii, vojenství, policii,
              technické vědy nebo technologie a 1
              rok praxe v oboru, nebo
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru
              vzdělání zaměřeném na ekonomii,
              vojenství, policii, technické vědy
              nebo technologie a 2 roky praxe v
              oboru, nebo
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou v oboru vzdělání
              s technickým, ekonomickým, vojenským
              nebo policejním zaměřením a 2 roky
              praxe v oboru, nebo
            d) střední vzdělání s výučním listem v
              oboru vzdělání prodavač se
              specializací na zbraně a střelivo
              nebo v příbuzném oboru a 3 roky
              praxe v obchodní činnosti se
              zbraněmi a střelivem, nebo
            e) střední vzdělání s výučním listem
              v oboru vzdělání puškař nebo
              nástrojař a 3 roky praxe v oboru
              a nebo 1 rok praxe v obchodní
              činnosti se zbraněmi a střelivem,
              nebo
            f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 4
              roky praxe v oboru;
            
            pro výrobu, opravy, úpravy,
            znehodnocování a ničení střeliva:
            odborná způsobilost stanovená pro
            vývoj, výrobu, opravy, úpravy,
            znehodnocování a ničení zbraní,
            oprávnění nebo průkaz pyrotechnika a
            věk nejméně 21 let;
            
            pro vývoj střeliva:
            vysokoškolské vzdělání ve studijním
            programu a studijním oboru zaměřeném
            na technické vědy nebo technologie,
            studijní obor teorie a technologie
            výbušnin a 3 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Nákup a prodej,     a) vysokoškolské vzdělání ve studijním bezúhonnost všech zaměstnanců  souhlas okresního (městského,  § 3 odst. 2 zákona č. 310/2006 Sb.,
půjčování, vývoj,     programu a studijním oboru zaměřeném (§ 6 odst. 2 zákona       obvodního) ředitelství Policie  o nakládání s některými
výroba, opravy, úpravy,  na technické vědy, ekonomii,     č. 455/1991 Sb., ve znění    České republiky         věcmi využitelnými k obranným a
uschovávání,        vojenství nebo policii a věk nejméně zákona č. 130/2008 Sb.)                     bezpečnostním účelům na území
skladování, přeprava,   21 let, nebo                                             České republiky a o změně
znehodnocování a ničení b) vyšší odborné vzdělání v oboru                                    některých dalších zákonů (zákon
bezpečnostního       vzdělání zaměřeném na technické                                    o nakládání s bezpečnostním
materiálu         vědy, ekonomii, vojenství nebo                                    materiálem)
              policii a věk nejméně 21 let, nebo
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou nebo výučním listem v oboru
              vzdělání s technickým, ekonomickým,
              vojenským nebo policejním zaměřením
              a věk nejméně 21 let, nebo
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže a
              tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
              jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a l
              rok praxe v oboru a věk nejméně 21
              let
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Výroba tepelné energie a) vysokoškolské vzdělání ve studijním fyzická nebo právnická osoba,  Státní energetická        *) zákon č. 458/2000 Sb.,
a rozvod tepelné      programu a studijním oboru zaměřeném která žádá o udělení koncese  inspekce             o podmínkách podnikání a o výkonu
energie, nepodléhající   na technické vědy a 3 roky praxe v  a není držitelem licence                     státní správy v energetických
licenci*) realizovaná   oboru, nebo             na výrobu tepelné energie                    odvětvích a o změně některých
ze zdrojů tepelné    b) vyšší odborné vzdělání v oboru    a licence na rozvod tepelné                   zákonů (energetický zákon), ve
energie s instalovaným   vzdělání s technickým zaměřením   energie,*) musí prokázat, že                   znění pozdějších předpisů
výkonem jednoho zdroje   a 6 roků praxe v oboru, nebo     má technické předpoklady                     
nad 50 kW        c) střední vzdělání s maturitní     k zajištění výkonu koncesované                  **) § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb.,
              zkouškou v oboru vzdělání      činnosti,**) a že touto                     o podrobnostech udělování licencí
              s technickým zaměřením a 6 roků   činností nedojde k ohrožení                   pro podnikání v energetických
              praxe v oboru;            života a činnosti osob,                     odvětvích
                                majetku či zájmu na ochranu
            u zdrojů tepelné energie do       životního prostředí. Fyzická
            instalovaného výkonu 1 MW včetně a   nebo právnická osoba, která
            samostatného rozvodného zařízení    žádá o udělení koncese, musí
            tepelné energie s instalovaným výkonem mít uzavřeno pojištění
            do 1 MW včetně postačuje:        odpovědnosti.
            a) střední vzdělání s výučním listem v 
              oboru vzdělání s technickým
              zaměřením a 3 roky praxe v oboru,
              nebo
            b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              provozování malých energetických
              zdrojů vydaný zařízením
              akreditovaným podle zvláštních
              právních předpisů, zařízením
              akreditovaným Ministerstvem
              školství, mládeže a tělovýchovy,
              nebo ministerstvem, do jehož
                  působnosti patří odvětví, v němž je
              živnost provozována
              
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Silniční motorová    § 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční                 dopravní úřad          zákon č. 111/1994 Sb., o silniční
doprava         dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb.                                   dopravě, ve znění pozdějších
- nákladní                                                         předpisů
 vnitrostátní                                                          
 provozovaná vozidly
 o největší povolené
 hmotnosti do 3,5 tuny
 včetně,
 
- nákladní
 vnitrostátní
 provozovaná vozidly o
 největší povolené
 hmotnosti nad 3,5 tuny,

- nákladní
 mezinárodní provozovaná
 vozidly o největší
 povolené hmotnosti do
 3,5 tuny včetně,

- nákladní
 mezinárodní provozovaná
 vozidly o největší
 povolené hmotnosti nad
 3,5 tuny,

- vnitrostátní
 příležitostná osobní,

- mezinárodní
 příležitostná osobní,

- vnitrostátní
 veřejná linková,

- vnitrostátní
 zvláštní linková,

- mezinárodní
 linková,

- mezinárodní
 kyvadlová,

- taxislužba
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Vnitrozemská vodní   § 33a zákona č. 114/1995 Sb.,                      Ministerstvo dopravy      zákon č. 114/1995 Sb.,
doprava         o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona                                 o vnitrozemské plavbě, ve znění
            č. 358/1999 Sb.                                             pozdějších předpisů
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------                                                                
Kontrolní testování   odborná způsobilost podle § 85 odst. 2 schválení provozovny      Státní rostlinolékařská správa § 66 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb.,
mechanizačních     zákona č. 326/2004 Sb.,                                         o rostlinolékařské péči
prostředků na ochranu  o rostlinolékařské péči a změně                                     a o změně některých souvisejících
rostlin         některých souvisejících zákonů,                                     zákonů
            ve znění zákona č. 131/2006 Sb.
            
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Provádění        oprávnění nebo průkaz pyrotechnika bez spolehlivost podnikatele nebo                  *) § 1 odst. 5 zákona
pyrotechnického     rozlišení druhu pyrotechnického     statutárního orgánu nebo členů                  č. 451/1991 Sb.
průzkumu        oprávnění a věk nejméně 21 let     statutárního orgánu*)                      
                                
            
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Provádění veřejných   pro provádění veřejných dražeb                     Ministerstvo pro místní rozvoj § 6 zákona č. 26/2000 Sb.,
dražeb         dobrovolných:                                              o veřejných dražbách, ve znění
-  dobrovolných    a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok                                    zákona č. 315/2006 Sb.
-  nedobrovolných     praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            b) vyšší odborné vzdělání a 3 roky
              praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            c) střední vzdělání a 5 let praxe
              v dražební nebo realitní činnosti,
              nebo
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže a
              tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
              jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 9
              let praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j),
              k), l) nebo m) živnostenského
              zákona;
            
            pro provádění veřejných dražeb
            nedobrovolných:
            a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky
              praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            b) vyšší odborné vzdělání a 4 roky
              praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            c) střední vzdělání a 6 let praxe
              v dražební nebo realitní činnosti,
              nebo
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 10
              let praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j),
              k), l) nebo m) živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Provozování cestovní  a) vysokoškolské vzdělání ve                      Ministerstvo pro místní     *) zákon č. 179/2006 Sb., o
kanceláře         studijním programu a studijním oboru                rozvoj**)            ověřování a uznávání výsledků
              zaměřeném na cestovní ruch, nebo                                   dalšího vzdělávání a o změně
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru                                    některých zákonů(zákon o uznávání
              vzdělání zaměřeném na cestovní ruch,                                 výsledků dalšího vzdělávání)
              nebo                                                 
            c) střední vzdělání s maturitní                                     **) zákon č. 159/1999 Sb.,
              zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném                                 o některých podmínkách podnikání
              na cestovní ruch, nebo                                        v oblasti cestovního ruchu
            d) vysokoškolské vzdělání a 1 rok                                    a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
              praxe v oboru, nebo                                         občanský zákoník, ve znění
            e) vyšší odborné vzdělání a 3 roky                                   pozdějších předpisů, a zákona č.
              praxe v oboru, nebo                                         455/1991 Sb., o živnostenském
            f) střední vzdělání s maturitní                                         podnikání (živnostenský zákon),
              zkouškou a 6 let praxe v oboru, nebo                                 ve znění pozdějších předpisů
            g) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný                                 
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 6
              let praxe v oboru, nebo
            h) doklad o dílčí kvalifikaci pro
              provozování cestovní kanceláře podle
              zvláštního právního předpisu*) a 2
              roky praxe v oboru
            i) doklady podle § 7 odst. 5
              písm. b),c), f), g), h) nebo i)
              živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Ostraha majetku a osob a) střední vzdělání s maturitní     spolehlivost podnikatele nebo                  *) § 1 odst. 5 zákona
a služby soukromých    zkouškou nebo výučním listem, nebo  statutárního orgánu nebo členů                  č. 451/1991 Sb.
detektivů        b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný statutárního orgánu*)                      
              doklad o odborné kvalifikaci pro   a bezúhonnost všech                       
              příslušnou pracovní činnost vydaný  zaměstnanců
              zařízením akreditovaným podle    (§ 6 odst. 2 zákona
              zvláštních právních předpisů,    č. 455/1991 Sb., ve znění
              zařízením akreditovaným       zákona č. 130/2008 Sb.)
              Ministerstvem školství, mládeže a  
              tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
              jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Poskytování technických a) vysokoškolské vzdělání ve studijním bezúhonnost všech zaměstnanců                  
služeb k ochraně      programu a studijním oboru zaměřeném (§ 6 odst. 2 zákona
majetku a osob       na strojírenství, elektrotechniku,  č. 455/1991 Sb., ve znění
              telekomunikace nebo výpočetní    zákona č. 130/2008 Sb.)
              techniku a 1 rok praxe v oboru, nebo 
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru    
              vzdělání zaměřeném na strojírenství,
              elektrotechniku, telekomunikace nebo
              výpočetní techniku a 2 roky praxe
              v oboru, nebo
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
              na strojírenství, elektrotechniku,
              telekomunikace nebo výpočetní
              techniku a 2 roky praxe v oboru,
              nebo
            d) střední vzdělání s výučním listem
              v oboru vzdělání zaměřeném na
              strojírenství, elektrotechniku,
              telekomunikace nebo výpočetní
              techniku a 3 roky praxe v oboru,
              nebo
            e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 4
              roky praxe v oboru
            
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Vedení spisovny     a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok    schválení provozovny a     Státní oblastní archiv      § 68 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., 
              praxe v administrativě, nebo     bezúhonnost všech zaměstnanců  příslušný podle místa      o archivnictví a spisové
            b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky   (§ 6 odst. 2          provozovny            službě a o změně některých zákonů
              praxe v administrativě, nebo     zákona č. 455/1991 Sb.,                     
            c) střední vzdělání s maturitní     ve znění zákona č. 130/2008                   
              zkouškou a 3 roky praxe       Sb.)
              v administrativě, nebo        
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný 
              doklad o odborné kvalifikaci pro   
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže a
              tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
              jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 4
              roky praxe v administrativě
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Provozování střelnic  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním spolehlivost podnikatele nebo                  *) § 1 odst. 5 zákona
a výuka a výcvik ve    programu a studijním oboru zaměřeném statutárního orgánu nebo členů                  č. 451/1991 Sb.
střelbě se zbraní     na vojenství, policii nebo tělesnou statutárního orgánu*)                      
              kulturu, tělovýchovu a sport a 2   
              roky praxe v řízení střeleb nebo
              provozování střelnic, nebo
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru
              vzdělání zaměřeném na vojenství,
              policii nebo tělesnou kulturu,
              tělovýchovu a sport a 2 roky praxe v
              řízení střeleb nebo provozování
              střelnic, nebo
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
              na vojenství nebo policii a 2 roky
              praxe v řízení střeleb nebo
              provozování střelnic, nebo
            d) průkaz rozhodčího nebo trenéra
              střeleb a 3 roky praxe v řízení
              střeleb nebo provozování střelnic
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Provádění trhacích   a) oprávnění nebo průkaz střelmistra  spolehlivost podnikatele nebo                  *) § 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb., 
a ohňostrojných prací   vydané obvodním báňským úřadem*) a  statutárního orgánu nebo členů                  ve znění zákona 542/1991 Sb.
              věk nejméně 21 let, nebo       statutárního orgánu**)                      
            b) oprávnění technického vedoucího                                    **) § 1 odst. 5 zákona
              odstřelů vydané Českým báňským                                    č. 451/1991 Sb.
              úřadem*) a věk nejméně 24 let, nebo                                  
            c) oprávnění nebo průkaz odpalovače
              ohňostrojů vydané obvodním báňským
              úřadem*)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------                
Provozování pohřební  § 6 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o                  krajské hygienické        § 6 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., 
služby         pohřebnictví a o změně některých                    stanice             o pohřebnictví a o změně
            zákonů                                                  některých zákonů, ve znění zákona
                                                                 č. 67/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------                                                                
Provádění balzamace   § 10 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o                 krajské hygienické stanice    § 10 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., 
a konzervace      pohřebnictví a o změně některých                                     o pohřebnictví a o změně
            zákonů                                                  některých zákonů, ve znění zákona
                                                                 č. 320/2002 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------                                                                
Provozování krematoria § 13 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o                 krajské hygienické stanice    § 13 odst. 4 zákona
            pohřebnictví a o změně některých                                     č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
            zákonů,                                                 a o změně některých zákonů, ve
            ve znění zákona č. 67/2006 Sb. "                                     znění zákona č. 67/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------

102. Za přílohu č. 3 se doplňují přílohy č. 4 a 5, které znějí:
 
„Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb.
ŽIVNOST VOLNÁ
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činností náležející do živnosti volné
1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
2. Činnost odborného lesního hospodáře
3. Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
8. Pěstitelské pálení
9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
17. Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
18. Výroba hnojiv
19. Výroba plastových a pryžových výrobků
20. Výroba a zpracování skla
21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
23. Broušení technického a šperkového kamene
24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
31. Výroba strojů a zařízení
32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
33. Stavba a výroba plavidel
34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
37. Výroba a opravy čalounických výrobků
38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
39. Výroba zdravotnických prostředků
40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
47. Zprostředkování obchodu a služeb
48. Velkoobchod a maloobchod
49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
54. Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
55. Ubytovací služby
56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
59. Pronájem a půjčování věcí movitých
60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
61. Projektování pozemkových úprav
62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
63. Projektování elektrických zařízení
64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
65. Testování, měření, analýzy a kontroly
66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
68. Fotografické služby
69. Překladatelská a tlumočnická činnost
70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
76. Poskytování technických služeb
77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 
„Příloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb.
Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
     Živnost            Požadovaná odborná způsobilost              Poznámka
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
      1                     2                       3
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Obchod se zvířaty určenými a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a     *) vyhláška č. 524/2004 Sb., o
pro zájmové chovy       studijním oboru zaměřeném na veterinární lékařství a  akreditaci zařízení k provádění
               hygienu, chovatelství zvířat nebo zootechniku, nebo  rekvalifikace uchazečů o zaměstnání
              b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném   a zájemců o zaměstnání
               na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství,
               nebo                          **) zákon č. 18/2004 Sb.,
              c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru     o uznávání odborné kvalifikace a
               vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku jiné způsobilosti státních
               nebo veterinářství, nebo                příslušníků členských států
              d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání   Evropské unie a o změně některých
               zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku,   zákonů (zákon o uznávání odborné
               nebo                          kvalifikace), ve znění pozdějších 
              e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o     předpisů 
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost   
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
               předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
               školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
               jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
               provozována, nebo
              f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
               v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku)
               nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
              g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
               zvláštního právního předpisu**), nebo
              h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
               zákona
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Průvodcovská činnost    a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a dílčí    
horská            kvalifikace pro horskou průvodcovskou činnost podle   *) zákon č. 179/2006 Sb., o
               zvláštního právního předpisu*)              ověřování a uznávání výsledků
              b) osvědčení o rekvalifikaci**) nebo jiný doklad o     dalšího vzdělávání a o změně
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost   některých zákonů (zákon
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních o uznávání výsledků dalšího
               předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem   vzdělávání)
               školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,   
               do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost   **) vyhláška č. 524/2004 Sb.
               provozována, nebo                    
              c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru         ***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
               v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) pozdějších předpisů
               nebo v pracovněprávním vztahu, nebo           
              d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle      
               zvláštního právního předpisu***)
              
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Vodní záchranářská služba a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o     *) vyhláška č. 524/2004 Sb.
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost  
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních    **) vyhláška č. 447/2001 Sb., o
               právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným    báňské záchranné službě, ve znění
               Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo  vyhlášky č. 87/2006 Sb.
                   ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,   
               v němž je živnost provozována, nebo          ***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
              b) doklad o specializaci báňský záchranář**) - potápěč,  pozdějších předpisů
               nebo                          
              c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém
               postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo
               v pracovněprávním vztahu, nebo
              d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
               právního předpisu***)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Poskytování tělovýchovných a) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném   *) vyhláška č. 524/2004 Sb.
a sportovních služeb     na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo     
v oblasti-         b) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a    **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
               studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu,    pozdějších předpisů
               tělovýchovu a sport, nebo
              c) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
               předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
               školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
               do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
               provozována, nebo
              d) doklad o odborné způsobilosti vydaný vzdělávací
               institucí tělovýchovného zaměření (např. vzdělávací
               instituce tělovýchovných svazů), nebo
              e) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
               v nezávislém postavení
               (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním
               vztahu, nebo
              f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
               zvláštního právního předpisu**)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Péče o dítě do tří let   a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné    *) zákon č. 96/2004 Sb., o
věku v denním režimu     sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele podmínkách získávání a uznávání
               nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo všeobecné hozpůsobilosti k výkonu nelékařských
               sanitáře podle zvláštního právního předpisu,*) nebo  zdravotnických povolání a k výkonu
               odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního    činností souvisejících
               pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle s poskytováním zdravotní péče
               zvláštního právního předpisu,**) nebo         a o změně některých souvisejících
              b) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru        zákonů (zákon o nelékařských
               v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního     zdravotnických povoláních), ve
               zákoníku)nebo v pracovněprávním vztahu, nebo      znění zákona č. 125/2005 Sb.
              c) doklad o uznání odborné kvalifikace podle       **) zákon č. 108/2006 Sb., o
               zvláštního právního předpisu***)            sociálních službách
                                           ***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
                                           pozdějších předpisů
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Činnosti, při kterých je  a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo   *) zákon č. 95/2004 Sb., o
porušována          zubního lékaře podle zvláštního právního předpisu*),  podmínkách získávání a uznávání
integrita lidské kůže     nebo                          odborné způsobilosti
              b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné    a specializované způsobilosti k
               sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře výkonu zdravotnického povolání
               nebo zdravotnického asistenta podle zvláštního     lékaře, zubního lékaře
               právního předpisu**), nebo               a farmaceuta, ve znění zákona č.
              c) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním   125/2005 Sb.
               listem v oboru vzdělání kosmetička a osvědčení     
               o rekvalifikaci***) pro činnosti, při kterých je    **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění
               porušována integrita lidské kůže, nebo jiný doklad   zákona č. 125/2005 Sb.
               o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost 
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních    ***) vyhláška č. 524/2004 Sb.
               právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným    
               Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo   ****) zákon č. 18/2004 Sb., ve
               ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,   znění pozdějších předpisů
               v němž je živnost provozována, nebo          
              d) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad
               o odborné způsobilosti pro kosmetičku a pro činnosti,
               při kterých je porušována integrita lidské kůže,
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
               právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
               Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo
               ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
               v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru,
               nebo
              e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
               právního předpisu****)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Masérské, rekondiční    a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a    *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění
a regenerační služby     specializovaná způsobilost v oboru specializace    zákona č. 125/2005 Sb.
               rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné  
               lékařství podle zvláštního právního předpisu*), nebo **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění
              b) odborná způsobilost k výkonu povolání         zákona č. 125/2005 Sb.
               fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého        
               a slabozrakého maséra podle zvláštního právního    ***) vyhláška č. 524/2004 Sb.
               předpisu**), nebo                    
              c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a    ****) zákon č. 18/2004 Sb., ve
               studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného  znění pozdějších předpisů
               zaměření, nebo                      
              d) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad
               o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
               předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
               školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem,
               do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
               provozována, nebo
              e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
               zvláštního právního předpisu****)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------                  
Provozování solárií    a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad      *) vyhláška č. 524/2004 Sb.
               o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost 
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních    **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
               právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným    pozdějších předpisů
               Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo   
               ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,    
               v němž je živnost provozována, nebo          
              b) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém  
               postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo
               v pracovněprávním vztahu, nebo
              c) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
               právního předpisu**)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Kosmetické služby     a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání   *) vyhláška č. 524/2004 Sb.
               kosmetička, nebo                    
              b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru     **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
               vzdělání kosmetička, nebo s předměty odborné přípravy pozdějších předpisů
               v příslušném oboru, nebo                
              c) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání kosmetička,
               nebo
              d) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti studijního
               programu a studijního oboru zaměřeném na oblast
               živnosti, nebo
              e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
               právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
               Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo
               ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
               v němž je živnost provozována, nebo
              f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém
               postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo
               v pracovněprávním vztahu, nebo
              g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
               právního předpisu**), nebo
              h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
               zákona
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Pedikúra, manikúra     a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání   *) vyhláška č. 524/2004 Sb.
               kosmetička, nebo                    
              b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru     **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
               vzdělání kosmetička, nebo s předměty odborné přípravy pozdějších předpisů
               v příslušném oboru, nebo                 
              c) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání kosmetička,
               nebo
              d) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti
               studijního programu a studijního oboru zaměřeném
               na oblast živnosti, nebo
              e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
               předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
               školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
               do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
               provozována, nebo
              f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
               v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku)
               nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
              g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
               zvláštního právního předpisu**), nebo
              h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
               zákona."
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------

Čl. II
Přechodná ustanovení ke změně živnostenského zákona
1. Právo provozovat živnosti, které jsou do dne nabytí účinnosti tohoto zákona dílčími činnostmi v rámci živnosti provozované průmyslovým způsobem, zůstává zachováno. Živnostenský úřad místně příslušný podle bydliště fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (u zahraniční fyzické osoby podle umístění organizační složky podniku, případně podle povoleného pobytu, a nelze-li příslušnost určit podle povoleného pobytu, pak podle místa podnikání, u zahraniční právnické osoby podle umístění organizační složky podniku) vyzve do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona podnikatele k doložení dokladů o odborné způsobilosti, pokud ji nová právní úprava vyžaduje. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k doložení dokladů. Jestliže podnikatel živnostenskému úřadu doklady nepředloží nebo jimi neprokáže splnění podmínek pro provozování živnosti, živnostenský úřad živnostenské oprávnění pro uvedenou živnost zruší.
2. Dosavadní živnostenská oprávnění zůstávají zachována. Právo provozovat živnost se prokazuje dosavadním průkazem živnostenského oprávnění až do doby vydání prvního výpisu podnikateli. Výpis vydá živnostenský úřad na žádost nebo na základě oznámení změny podle § 49 nebo 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Řízení o udělení a změně koncese zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Řízení o správních deliktech, které nebylo pravomocně skončeno ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud není úprava podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona pro účastníka řízení výhodnější.
5. Došlo-li tímto zákonem ke změně vázané živnosti na živnost řemeslnou, doklady, kterými byla prokázána odborná způsobilost pro živnost vázanou, se považují za doklady podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností ohlašovacích, je podnikatel oprávněn ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat živnosti v rozsahu podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí při sloučení živností ohlašovacích vázaných, splňují-li osoby, které ke dni účinnosti tohoto zákona provozovaly živnosti uvedené ve větě první nebo pro ně byly ustanoveny odpovědnými zástupci, odbornou způsobilost požadovanou novou právní úpravou pouze pro provozování živnosti v částečném rozsahu. V tomto případě je podnikatel oprávněn k provozování vázané živnosti ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona v rozsahu oprávnění zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností koncesovaných, je podnikatel oprávněn ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat živnosti v rozsahu oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 8. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování živnosti, která je podle tohoto zákona živností ohlašovací volnou, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování živnosti ohlašovací volné v plném rozsahu.
9. Doklady o odborné způsobilosti uvedené v § 21 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona nahradit dokladem o vykonání kvalifikační zkoušky podle vyhlášky č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných, ve znění vyhlášky č. 235/2000 Sb., vykonané do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Předměty podnikání ohlašovacích živností volných podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se stávají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona obory činností živnosti volné v souladu s přílohou č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Živnostenský úřad příslušný podle bydliště fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (u zahraniční fyzické osoby podle umístění organizační složky podniku, případně podle povoleného pobytu, a nelze-li příslušnost určit podle povoleného pobytu, pak podle místa podnikání, u zahraniční právnické osoby podle umístění organizační složky podniku) provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis s obory činností podle přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona při první ohlášené změně nebo na žádost podnikatele.
11. Oprávnění k projektování pozemkových úprav podle dosavadních právních předpisů zůstávají zachována. Podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozoval uvedenou činnost a hodlá v jejím provozování pokračovat, je povinen tuto skutečnost oznámit do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona písemně živnostenskému úřadu. Živnostenský úřad provede neprodleně zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis. Marným uplynutím jednoroční lhůty právo provozovat tuto živnost zaniká.
12. V případě, že bylo před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně neskončeno řízení pro překážku provozování živnosti z důvodu zrušení konkurzu pro splnění rozvrhového usnesení, řízení se zastaví.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:
1. V části I přílohy položka 10 se na konci textu Poznámky doplňují věty, které znějí: „Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy26), vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.“.
2. V části I přílohy položka 24 zní:
„Položka 24
a) Ohlášení živnosti při vstupu
do živnostenského podnikání            Kč 1 000
b) Další ohlášení živnosti             Kč 500
c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu
do živnostenského podnikání            Kč 1 000
d) Přijetí další žádosti o koncesi         Kč 500
e) Změna rozhodnutí o udělení koncese       Kč 500
f) Vydání rozhodnutí o schválení
odpovědného zástupce pro
koncesovanou živnost                Kč 500
g) Vydání výpisu z živnostenského
rejstříku po provedení oznámené
změny                       Kč 100
h) Vydání úplného nebo částečného
výpisu z živnostenského rejstříku
na žádost                     Kč 20
za každou i započatou stránku
i) přijetí podání kontaktním místem
veřejné správy podle § 72
živnostenského zákona               Kč 50
Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
4. Změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
5. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.
Poznámky
1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.“.
3. V části XII přílohy položka 155 se doplňuje písmeno c), které zní:
„c)     přijetí podání podle § 72
živnostenského zákona           Kč 150“.
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud bylo na správním poplatku zaplaceno více, než je stanoveno v položce 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, správní úřad rozdíl poplatníkovi vrátí.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
Čl. V
V § 3 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), se slovo „vázané“ nahrazuje slovem „volné“.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o silniční dopravě
Čl. VI
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 S.b, zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 226/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 6 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.
2. V § 6 se odstavce 8 a 9 zrušují.
Čl. VII
Přechodná ustanovení
1. Dopravcům a odpovědným zástupcům, u kterých byla odborná způsobilost z předmětů stanovených prováděcím právním předpisem před účinností tohoto zákona nahrazena vysvědčením o státní nebo maturitní zkoušce z daného oboru, vydá dopravní úřad na jejich žádost do 15 dnů ode dne podání žádosti osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování dopravy. Při podání žádosti podle věty prvé žadatel doloží, že mu bylo uděleno živnostenské oprávnění v oboru silniční motorová doprava osobní nebo nákladní nebo taxislužba, nebo že byl odpovědným zástupcem pro tyto druhy živností, a zároveň doloží vysvědčení o státní nebo maturitní zkoušce, které v jeho případě ve smyslu § 6 odst. 7 zákona nahrazovalo odbornou způsobilost.
2. Tento úkon je osvobozen od správního poplatku.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna puncovního zákona
Čl. VIII
Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb., zákona č. 127/2003 Sb. a zákona č. 157/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 43 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) jako výrobce klenotnických slitin nebo dentálních drahých kovů používá tyto materiály ke klenotnické výrobě, nebo pro dentální účely anebo je k těmto účelům uvádí do oběhu, aniž by byla držitelem platného osvědčení podle ustanovení § 48.“.
2. § 48 zní:
 
㤠48
(1) Výrobce před zahájením provozování činnosti spočívající ve výrobě klenotnických slitin nebo dentálních drahých kovů požádá Puncovní úřad o vydání osvědčení o splnění dalších podmínek odborné způsobilosti pro její provozování. Do doby jeho získání nesmí být vyrobené materiály používány ke klenotnické výrobě nebo pro dentální účely, ani k těmto účelům uváděny do oběhu.
(2) Puncovní úřad na základě žádosti výrobce vydá osvědčení o splnění dalších podmínek pro provozování výroby klenotnických slitin nebo dentálních drahých kovů, a to po přezkoumání spolehlivosti výsledků chemických zkoušek a po prověrce technologické úrovně jejich výroby. Nejsou-li tyto podmínky splněny, Puncovní úřad žádost zamítne.
(3) Zjistí-li Puncovní úřad porušení podmínek, za kterých bylo osvědčení vydáno, a výrobce neodstraní závady ve stanovené lhůtě, Puncovní úřad osvědčení odejme.“.
 
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
Čl. IX
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. X
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 59 odst. 1 se slova „a povolení vydané pro účely podle zvláštního právního předpisu20) příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Pro vydání povolení neplatí správní řád“ zrušují.
Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.
2. V § 59 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
 
ČÁST OSMÁ
zrušena
Čl. XI
zrušen
 
ČÁST DEVÁTÁ
zrušena
Čl. XII
zrušen
 
ČÁST DESÁTÁ
zrušena
Čl. XIII
zrušen
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. XIV
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 269/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
„m) koordinuje a vytváří podmínky pro činnost kontaktních míst veřejné správy.“.
2. § 5b zní:
 
㤠5b
Orgány veřejné správy uplatňují opatření odpovídající bezpečnostním požadavkům na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních systémech veřejné správy.“.
3. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:
„Kontaktní místa veřejné správy
 
§ 8a
(1) Podání správním orgánům lze činit v rozsahu a za podmínek stanovených jinými právními předpisy prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu - Czech POINT).
(2) Kontaktními místy veřejné správy jsou
a) notáři,
b) krajské úřady,
c) matriční úřady,
d) obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,
e) zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,
f) držitel poštovní licence15) a Hospodářská komora České republiky.
(3) Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky mohou za provedení správního úkonu kontaktního místa veřejné správy požadovat poplatek, jehož výše nesmí přesáhnout sazbu správního poplatku stanovenou pro tento správní úkon v zákoně o správních poplatcích.
(4) Nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak, je působnost kontaktního místa veřejné správy výkonem přenesené působnosti krajských a obecních úřadů.
(5) Označení Český podací ověřovací informační národní terminál nebo Czech POINT lze užít jen pro kontaktní místo veřejné správy.
(6) Systém kontaktních míst veřejné správy (Český podací ověřovací informační národní terminál - Czech POINT) provozuje ministerstvo.“.
4. V § 9 odstavec 2 zní:
„(2) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, výpis podle odstavce 1 (dále jen „výpis“) nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v informačním systému veřejné správy není v elektronické podobě označené elektronickou značkou11b) správce (dále jen „výstup z informačního systému veřejné správy“), ověřují a ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy na žádost vydávají kontaktní místa veřejné správy. S přihlédnutím k současným technickým podmínkám mohou kontaktní místa veřejné správy vydávat ověřené výstupy i z ostatních registrů veřejné správy, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy.“.
5. V § 9d odst. 2, v § 12 odst. 1 písm. j) a v § 12 odst. 2 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8a“.
6. V § 9d se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
7. V § 12 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena g) až i).
8. § 12a se zrušuje.
Čl. XV
Přechodné ustanovení
Obecní úřady a zastupitelské úřady, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vydávaly ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, se považují za kontaktní místa veřejné správy podle § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. XVI
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 345/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 11a odst. 1 se slova „notáře, krajského úřadu, obecního úřadu, matričního úřadu nebo zastupitelského úřadu, které jsou oprávněny podle zvláštního zákona4a) k vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy (dále jen „pověřený orgán“)“ nahrazují slovy „kontaktního místa veřejné správy4a)“.
Poznámka pod čarou č. 4a zní:
„4a) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.“.
2. V § 11a odst. 2, 3 a 4 a v § 11b odst. 2 a 3 se slova „pověřený orgán“ nahrazují slovy „kontaktní místo veřejné správy4a)“.
3. V § 11a odst. 5 se slova „pověřeným orgánem“ nahrazují slovy „kontaktním místem veřejné správy“.
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. XVII
Zrušuje se:
1. Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných.
2. Nařízení vlády č. 468/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných.
3. Nařízení vlády č. 492/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb.
4. Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením.
5. Vyhláška č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných.
6. Vyhláška č. 235/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných.
7. Vyhláška č. 295/2001 Sb., o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu.
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl. XVIII
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Související dokumenty