289/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
289/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. srpna 2017,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna živnostenského zákona
Čl.I
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 4 se slova "státním příslušníkem" nahrazují slovem "občanem".
2. V § 5 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou
"Povinnost doložit doklad podle věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím odštěpného závodu24c).".
Poznámka pod čarou č. 24c zní:
"24c) § 503 občanského zákoníku.".
3. V § 5 odst. 6 se slova "byl udělen azyl nebo doplňková" nahrazují slovy "byla udělena mezinárodní".
4. V § 6 se na konci odstavce 4 doplňují věty
"V případě, že rozhodnutí bylo vydáno soudem cizího státu, je živnostenský úřad oprávněn si vyžádat předložení opisu pravomocného rozhodnutí soudu od osoby, která živnost ohlašuje nebo která žádá o koncesi. Nepředloží-li tato osoba živnostenskému úřadu opis ve stanovené lhůtě, platí, že neodstranila závady ohlášení nebo žádosti o koncesi. Živnostenský úřad v takovém případě postupuje podle § 47 odst. 5 nebo § 53 odst. 2.".
5. V § 7 odst. 4 větě první se slova "závodu nebo organizační složky závodu" nahrazují slovy "obchodního závodu (dále jen "závod") nebo odštěpného závodu" a ve větě druhé se slova "organizační složky" nahrazují slovem "odštěpného".
6. V § 7 odst. 6 se slova "zvláštním právním předpisem 25d)" nahrazují slovy "zákonem upravujícím ochranu osobních údajů 25d)".
Poznámka pod čarou č. 25d zní:
"25d) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
7. V § 8 odst. 1 písm. a) se slova "v době běhu lhůty podle zvláštního právního předpisu 26)" zrušují.
8. V § 8 odst. 3 a 4 se za slovo "oprávnění" vkládají slova " , oznámit přerušení provozování živnosti nebo pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno,".
9. V § 8 odst. 5 se slova "soudem nebo správním orgánem uložen trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru (§ 7 odst. 4)," nahrazují slovy "uložen zákaz činnosti," a slova "tuto živnost" se nahrazují slovy "živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá,".
10. V § 8 odst. 6 úvodní část ustanovení zní:
"Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, nemůže po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění stejnou živnost provozovat".
11. V § 8 se odstavec 7 zrušuje.
12. V § 10 odst. 1 se za slovo "obchodního" vkládají slova "nebo obdobného".
13. V § 10 odst. 3 písm. a) se číslo "4" nahrazuje číslem "5".
14. V § 10 odst. 4 se slova "organizační složky svého závodu" nahrazují slovy "svého odštěpného závodu".
15. V § 11 odst. 1 se slovo "která" nahrazuje slovem "kterému" a slovo "podnikateli" se nahrazuje slovem "němu".
16. V § 11 odstavec 3 zní:
"(3) Osoba, které byl uložen zákaz činnosti, nemůže být po dobu trvání tohoto zákazu odpovědným zástupcem pro živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá. Odpovědným zástupcem pro stejnou živnost nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen kontrolního orgánu této právnické osoby.".
17. V § 11 odst. 4 písm. b) se slova "jejím statutárním orgánem nebo jeho členem" nahrazují slovy "členem jejího statutárního orgánu" a slova "organizační složky závodu umístěné" se nahrazují slovy "odštěpného závodu umístěného".
18. V § 13 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova " , nebo svěřenský správce, pokud byla majetková práva vztahující se k provozování živnosti pořízením pro případ smrti vložena do svěřenského fondu".
19. V § 17 odst. 5 písm. c) se za slovo "provozovny" vkládají slova " , popřípadě její umístění".
20. V § 17 odst. 7 se slova "umístěna organizační složka" nahrazují slovy "umístěn odštěpný závod".
21. § 18 včetně poznámek pod čarou č. 29f a 29g zní:
 
"§ 18
(1) Obec může vydat tržní řád formou nařízení obce29f). V tržním řádu vymezí místa pro nabídku a prodej zboží (dále jen "prodej zboží") a pro nabídku a poskytování služeb (dále jen "poskytování služeb") mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem29g). Těmito místy jsou tržnice a tržiště (dále jen "tržiště").
(2) Obec může tržním řádem vymezit
a) kapacitu a požadavky na vybavenost tržišť,
b) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,
c) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,
d) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu, nebo
e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště pro zajištění řádného užívání tržiště osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
(3) Obec může tržním řádem dále
a) rozdělit tržiště podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby, nebo
b) stanovit, že se tržní řád nevztahuje na některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděných mimo provozovnu.
(4) Obec může nařízením obce29f) stanovit, že některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu jsou v obci nebo v její části zakázány.
29f) § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
29g) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
22. V § 31 odst. 2 větě první se slova "organizační složku závodu, pokud ji" nahrazují slovy "odštěpný závod, pokud jej" a ve větě druhé a v odstavci 11 se slova "organizační složku závodu" nahrazují slovy "odštěpný závod".
23. V § 45 odst. 2 písm. a) se za slova "státní občanství," vkládá slovo "adresu" a slova "(název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo)" se zrušují.
24. V § 45 odst. 2 písmena c) a d) znějí:
"c) zahraniční fyzická osoba jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, dále adresu bydliště mimo území České republiky, adresu místa pobytu v České republice (pokud byl povolen), označení a adresu umístění odštěpného závodu v České republice; je-li odpovědným zástupcem osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též adresu místa jeho pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,
d) adresu sídla,".
Poznámka pod čarou č. 36a se zrušuje.
25. V § 45 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
"k) případně adresu pro doručování všemi živnostenskými úřady.".
26. V § 45 odst. 3 písmeno a) zní:
"a) obchodní firmu nebo název, adresu sídla, u fyzické osoby nebo u fyzických osob, které jsou členy jejího statutárního orgánu anebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu, jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, adresu bydliště nebo adresu místa pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, datum vzniku funkce, a u právnické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, obchodní firmu nebo název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a datum vzniku funkce; údaje týkající se členů statutárního orgánu neuvádí právnická osoba, která vzniká zápisem do veřejného rejstříku vedeného rejstříkovým soudem68) (dále jen "veřejný rejstřík"),".
Poznámka pod čarou č. 68 zní:
"68) Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.".
27. V § 45 odst. 3 písmeno c) zní:
"c) označení a adresu umístění odštěpného závodu v České republice, jde-li o zahraniční právnickou osobu; je-li odpovědným zástupcem osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též adresu místa jeho pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,".
28. V § 45 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) případně adresu pro doručování všemi živnostenskými úřady.".
29. V § 45a odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena a) až e).
30. V § 45a odst. 2 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).
31. V § 45a odst. 3 se věta poslední zrušuje.
32. V § 45a odst. 4 se slova "příslušnému správci daně údaje získané podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a)," zrušují, slova "b) až d)" se nahrazují slovy "a) až c)", text "písm. e)" se nahrazuje textem "písm. d)", text "písm. b)" se zrušuje a text "písm. f)" se nahrazuje textem "písm. e)".
33. Za § 45a se vkládá nový § 45b, který zní:
 
"§ 45b
(1) Osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční.
(2) Podnikatel může na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v oznámení o změně registračních údajů vztahující se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční.
(3) Podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci nebo v oznámení o změně registračních údajů podle odstavců 1 a 2 lze učinit pouze
a) elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo
b) ústně do protokolu.
(4) Živnostenský úřad předá příslušnému správci daně údaje podle odstavců 1 a 2 v elektronické podobě ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně pro přihlášku k registraci a pro oznámení o změně registračních údajů.
(5) K předání údajů správci daně musí dojít do 3 pracovních dnů ode dne, kdy osoba podle odstavce 1 nebo 2 učinila vůči živnostenskému úřadu podání obsahující tyto údaje.
(6) Na předání údajů živnostenským úřadem správci daně se hledí jako na podání přihlášky k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů, které učinila osoba podle odstavce 1 nebo 2.".
34. V § 46 odst. 1 písm. a) se slovo "druhé" nahrazuje slovem "třetí".
35. V § 46 odst. 1 písm. e) se slova "organizační složku závodu" nahrazují slovy "odštěpný závod" a slovo "tento" se zrušuje.
36. V § 46 odst. 1 písm. f) se slova "organizační složku závodu" nahrazují slovy "odštěpný závod".
37. V § 46 odst. 1 se na konci písmene g) doplňují slova "nebo nezaslal-li odpovědný zástupce prohlášení tomuto úřadu podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu 69)".
Poznámka pod čarou č. 69 zní:
"69) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.".
38. V § 46 odst. 2 písm. e) se za slova "s výjimkou obchodního" vkládají slova "nebo jiného veřejného".
39. V § 46 odst. 2 písm. g) se slova "umístěna organizační složka závodu" nahrazují slovy "umístěn odštěpný závod".
40. V § 46 odst. 2 se na konci písmene h) doplňují slova "nebo nezaslal-li odpovědný zástupce prohlášení tomuto úřadu podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu 69)".
41. V § 46 odst. 6 se za slovo "registrů" vkládají slova "nebo pokud si tyto skutečnosti může živnostenský úřad ověřit bezúplatně dálkovým přístupem z údajů katastru nemovitostí".
42. V § 47 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) jméno a příjmení, titul nebo vědecká hodnost, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození podnikatele a adresa jeho bydliště, u zahraniční osoby adresa bydliště mimo území České republiky, adresa místa pobytu v České republice, pokud byl povolen, označení a adresa umístění odštěpného závodu v České republice, byl-li zřízen,".
43. V § 47 odst. 2 písmeno d) zní:
"d) adresa sídla,".
44. V § 47 odst. 3 písmeno a) zní:
"a) obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby označení a adresa umístění odštěpného závodu v České republice,".
45. V § 48 odst. 1 se číslo "6" nahrazuje číslem "7", slova "organizační složky" se nahrazují slovem "odštěpného" a slova "obchodního rejstříku" se nahrazují slovy "veřejných rejstříků".
46. V § 49 odst. 1 a v § 56 odst. 1 se za slovo "obchodním" vkládají slova "nebo jiném veřejném" a slova "z obchodního rejstříku" se nahrazují slovy "veřejných rejstříků".
47. V § 49 odst. 2 a v § 56 odst. 2 se slova "věta druhá" zrušují.
48. V § 58 odst. 2 a 3 se věta poslední zrušuje.
49. V § 58 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, pokud zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat živnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky (§ 5 odst. 5), tuto podmínku nesplňuje.
(5) Živnostenský úřad může zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky; to neplatí, pokud podnikatel oznámil přerušení provozování živnosti podle § 31 odst. 11.".
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6 až 8.
50. V § 58 se na konci odstavce 7 doplňuje věta
"Je-li zahájeno řízení o zrušení živnostenského oprávnění podle odstavce 2 nebo 3, nelze rozhodnout o zrušení téhož živnostenského oprávnění na žádost podnikatele dříve, než bude rozhodnuto o zrušení živnostenského oprávnění podle odstavce 2 nebo 3.".
51. V § 58 odst. 8 větě první se slova "až 4" nahrazují slovy "a 3 nebo o pozastavení provozování živnosti v provozovně podle odstavce 6", na konci textu věty první se doplňují slova " ; tato doba nesmí být delší než 1 rok" a věta poslední se nahrazuje větou "Nebudou-li ve stanovené době odstraněny důvody, které k pozastavení vedly, živnostenský úřad podle okolností případu opětovně rozhodne o pozastavení provozování živnosti v provozovně, nebo živnostenské oprávnění podnikatele zruší.".
52. V § 60 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) identifikační údaje, a to u
1. fyzické osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, identifikační číslo osoby, má-li obchodní firmu, obchodní firma a adresa sídla,
2. zahraniční fyzické osoby údaje uvedené v bodě 1 a dále též adresa místa pobytu v České republice, pokud byl povolen, označení a adresa umístění jejího odštěpného závodu v České republice a údaje uvedené v bodě 7 týkající se vedoucího tohoto odštěpného závodu,
3. právnické osoby obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby a údaje uvedené v bodech 5 a 6 týkající se členů jejího statutárního orgánu,
4. zahraniční právnické osoby údaje uvedené v bodě 3 a dále též označení a adresa odštěpného závodu umístěného v České republice a údaje uvedené v bodě 7 týkající se vedoucího tohoto odštěpného závodu,
5. fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby nebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu, jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum vzniku a zániku funkce,
6. právnické osoby, která je členem statutárního orgánu, obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby, datum vzniku a zániku funkce,
7. vedoucího odštěpného závodu zahraniční osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky a adresa bydliště mimo území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum vzniku a zániku funkce,
8. odpovědného zástupce jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky a adresa bydliště mimo území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum ustanovení a ukončení výkonu jeho funkce,".
53. V § 60 odst. 2 písm. d) se slova "d) a e)" nahrazují slovy "c) a d)" a číslo "4" se nahrazuje číslem "6".
54. V § 60 odst. 2 písmeno j) zní:
"j) rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu, rozhodnutí o splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí, rozhodnutí o splnění oddlužení a rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující,".
55. V § 60 odst. 2 se na konci písmene n) doplňují slova "a podmínkám provozování živnosti (§ 27)".
56. V § 60 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:
"r) adresa pro doručování podle § 45 odst. 2 písm. k) a podle § 45 odst. 3 písm. h).".
57. V § 60 odst. 3 písm. a) se za text "písm. m)" vkládají slova "a r)".
58. V § 60 odstavec 5 zní:
"(5) Na žádost vydá živnostenský úřad v listinné nebo elektronické podobě a za podmínek uvedených v odstavci 4 o jedné osobě identifikované v žádosti z živnostenského rejstříku
a) výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3; tento výpis se vydá podnikateli, kterého se týká,
b) úplný výpis týkající se jedné osoby, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2,
c) částečný výpis týkající se jedné osoby, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu,
d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není.".
59. V § 60 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 9, které znějí:
"(6) Na žádost vydá živnostenský úřad z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu v listinné nebo elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze základní identifikační údaje o podnikateli, a to jméno, příjmení, nebo obchodní firma, popřípadě název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, a dále, pokud to žadatel požaduje, předmět podnikání a umístění provozovny. Sestava obsahuje údaje platné ke dni zpracování sestavy. Tuto sestavu žadatel nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě.
(7) Žádost o poskytnutí sestavy podle odstavce 6 je možné podat u úřadu příslušného podle § 71 odst. 5 tohoto zákona; žádost musí kromě náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat rozsah požadované sestavy.
(8) Sestava podle odstavce 6 se žadateli poskytne do 30 dnů od podání žádosti. Je-li požadována zvlášť rozsáhlá sestava, lhůta pro její poskytnutí se o 30 dnů prodlužuje. Pokud živnostenský úřad žádosti nevyhoví, byť i jen částečně, vydá ve lhůtě podle věty první, případně věty druhé, rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně části žádosti.
(9) Jiné údaje než údaje uvedené v odstavcích 4, 5 a 6 se neposkytují, pokud tento zákon nestanoví jinak.".
Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 10 až 16.
60. V § 60 odst. 10 se ve větě poslední text "odst. 4" nahrazuje textem "a § 45b".
61. V § 60 odst. 11 se za slova "úřadu České republiky" vkládají slova " , krajským a obecním živnostenským úřadům 39)", slova "živnostenským úřadem a" se nahrazují slovy "těmito úřady podle tohoto zákona," a za slovo "rejstříku" se vkládají slova "a pro výkon jejich kontrolní působnosti podle jiných právních předpisů 70)".
Poznámka pod čarou č. 70 zní:
"70) Například zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.".
62. V § 60 odst. 12 úvodní části ustanovení se číslo "7" nahrazuje číslem "11".
63. V § 60 odst. 12 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) druh a číslo identifikačního dokladu,".
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).
64. V § 60 odst. 13 a 14 úvodních částech ustanovení se číslo "7" nahrazuje číslem "11".
65. V § 60 odst. 16 se za slovo "použít" vkládají slova "a uchovávat".
66. V § 62 odst. 1 písm. j) se slova "organizační složku závodu" nahrazují slovy "odštěpný závod".
67. § 67 včetně poznámky pod čarou č. 71 zní:
 
"§ 67
(1) Adresou na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí kombinace údajů o adresním místě zapsaná v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí71). Adresa se do živnostenského rejstříku zapisuje v rozsahu následujících údajů:
a) název obce nebo vojenského újezdu, v hlavním městě Praze se za názvem obce uvede číslo městského obvodu,
b) název části obce, v hlavním městě Praze název katastrálního území,
c) poštovní směrovací číslo přidělené adresnímu místu,
d) název ulice, pokud je v registru územní identifikace, adres a nemovitostí zapsán,
e) číslo popisné nebo evidenční,
f) číslo orientační, pokud bylo přiděleno, včetně dodatku.
(2) Adresa mimo území České republiky se do živnostenského rejstříku zapisuje v rozsahu údajů název obce a regionu, název ulice a číslo domu, poštovní směrovací číslo a název státu.
71) Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.".
68. V § 71 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Sestavu podle § 60 odst. 6 vydává podle své územní působnosti obecní živnostenský úřad, krajský živnostenský úřad nebo Živnostenský úřad České republiky. Sestavu podle adresy sídla vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodu podnikatel sídlí. Sestavu podle umístění provozovny vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodě se provozovna nachází. Sestavu podle předmětu podnikání vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodě má sídlo nebo provozovnu podnikatel s požadovaným předmětem podnikání.
(6) Uvede-li ohlašovatel živnosti v ohlášení nebo žadatel o koncesi v žádosti adresu pro doručování podle § 45 odst. 2 písm. k) nebo podle § 45 odst. 3 písm. h), jsou všechny živnostenské úřady povinny mu doručovat na uvedenou adresu; to neplatí, pokud má tato osoba zřízenu datovou schránku.".
69. V § 72 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " ; to neplatí v případě žádosti o sestavu podle § 60 odst. 6".
70. V příloze č. 2 k tomuto zákonu se živnost "Zpracování návrhu katalogizačních dat" zrušuje.
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování vázané živnosti "Zpracování návrhu katalogizačních dat podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona", je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" v plném rozsahu. Živnostenský úřad provede do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zápis změny živnosti v živnostenském rejstříku, v němž u živnosti "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" uvede obor činnosti "60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných posudků" a vydá podnikateli výpis podle § 47 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Vydání výpisu podle bodu 1 je osvobozeno od správního poplatku.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.III
V položce 24 části I přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 130/2008 Sb., se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:
i) Vydání sestavy z živnostenského
  rejstříku na žádost za údaje o 
  jednom podnikateli             Kč     5

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty