463/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
463/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2016,
kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky č. 357/2009 Sb., vyhlášky č. 51/2011 Sb., vyhlášky č. 452/2011 Sb., vyhlášky č. 96/2012 Sb., vyhlášky č. 493/2012 Sb., vyhlášky č. 464/2013 Sb., vyhlášky č. 362/2014 Sb. a vyhlášky č. 56/2016 Sb., se mění takto:
1. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 3a
Podrobnější a další třídění příjmů a výdajů
Organizace mohou použít podrobnější nebo další třídění příjmů a výdajů. Podrobnějším tříděním se rozumí třídění příjmů a výdajů podle hledisek stanovených v § 1a a 2 na ještě nižší jednotky třídění, než jsou jednotky třídění stanovené v § 3. Dalším tříděním se rozumí třídění příjmů a výdajů podle dalších hledisek než jen hledisek stanovených v § 1a a 2.".
2. V příloze v části A se za kapitolu 358 vkládá nová kapitola 359, která zní:
"Kapitola 359 Úřad Národní rozpočtové rady".
3. V příloze v části A se doplňuje náplň kapitoly 371, která zní: "Do této kapitoly patří příjmy a výdaje Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (§ 19 až 19m zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 302/2016 Sb.), který vznikl dne 21. září 2016 a je podle § 2 bodu 14 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 302/2016 Sb., ústředním orgánem státní správy.".
4. V příloze v části A se za kapitolu 372 vkládá nová kapitola 373, která zní:
"Kapitola 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
Do této kapitoly patří příjmy a výdaje Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (zákon č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře), který vzniká dne 1. dubna 2017 a je podle § 2 bodu 15 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 319/2016 Sb., ústředním orgánem státní správy.".
5. V příloze v části B v náplni podseskupení 111 se slova "o daních z příjmů" nahrazují slovy "č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů".
6. V příloze v části B položky 1111 až 1113 znějí:
"1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 21a zákona o daních z příjmů) placené plátci (§ 38c téhož zákona). Je to daň z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 zákona).
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 21a zákona o daních z příjmů) placené jejími poplatníky (§ 2 téhož zákona). Je to daň placená podle daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob (§ 38g až 38i zákona).
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 21a zákona o daních z příjmů) vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 38d téhož zákona).".
7. V příloze v části B v náplni položky 1333 se slova "odvody od původců" nahrazují slovy "poplatky za ukládání" a slova "atomového zákona" nahrazují slovy "§ 118 až 135 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon".
8. V příloze v části B se položky 1351, 1352 a 1355 zrušují.
9. V příloze v části B se za položku 1354 vkládá nová položka 1356, která zní:
"1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce
(1) Příjmy Českého báňského úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a obcí z úhrady z dobývacího prostoru a úhrady z vydobytých nerostů podle § 33a až 33w zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 89/2016 Sb., a podle nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady.
(2) Příjmy obcí z poplatků za oprávnění provádět ložiskový průzkum podle § 4b zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 366/2000 Sb.".
10. V příloze v části B náplň položky 1372 zní: "Poplatek podle § 34 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a § 2 nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.".
11. V příloze v části B náplň položky 1373 zní: "Poplatek podle § 34 písm. b) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a § 3 nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.".
12. V příloze v části B se za položku 1373 vkládá nové podseskupení položek 138, které zní:
"138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her
1381 Daň z hazardních her
Na tuto položku se zařazuje daň podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který je účinný ode dne 1. ledna 2017.
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů
Dobíhající odvod z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákonů č. 458/2011 Sb., č. 215/2013 Sb. a č. 380/2015 Sb., zrušeného s účinností od 1. ledna 2017 zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, s výjimkou části odvodu ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (část odvodu podle § 41i odst. 3 tohoto zákona). Část odvodu ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení patří na položku 1383. Na položku 1382 patří i dobíhající odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely, který byl zákonem č. 458/2011 Sb. zrušen. Položka 1382 je od 1. ledna 2017 zřízena pro příjmy, které do 31. prosince 2016 patřily na položku 1351, která je s účinností od 1. ledna 2017 zrušena.
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů
Dobíhající část odvodu z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákonů č. 458/2011 Sb., č. 215/2013 Sb. a č. 380/2015 Sb., zrušeného s účinností od 1. ledna 2017 zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (§ 41i odst. 1 tohoto zákona). Zbytek odvodu patří na položku 1382. Položka 1383 je od 1. ledna 2017 zřízena pro příjmy, které do 31. prosince 2016 patřily na položku 1355, která je s účinností od 1. ledna 2017 zrušena.
1384 Zrušený odvod za státní dozor
Dobíhající odvod za státní dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami, který do 31. prosince 2016 patřil na položku 1352.".
13. V příloze v části B se podseskupení položek 164 zrušuje.
14. V příloze v části B v náplni položky 2119 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá jako odstavec 2 a třetí jako odstavec 3 a v odstavci 2 se slova "na své nemovitosti věcné břemeno mající povahu služby [§ 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty]" nahrazují slovy "na svém pozemku právo stavby (§ 1240 až 1256 občanského zákoníku) nebo na své věci věcné břemeno (§ 1257 až 1308 občanského zákoníku).".
15. V příloze v části B v náplni položky 2146 se slova "sedmá a osmá věta" nahrazují slovy "odstavec 6".
16. V příloze v části B v názvu položky 2343 se slova "z úhrad" nahrazují slovy "dobíhajících úhrad z" a náplň položky zní: "Příjem úhrad dobíhajících podle zrušeného § 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákonů č. 541/1991 Sb., č. 366/2000 Sb., č. 315/2001 Sb., č. 3/2005 Sb., č. 386/2005 Sb. a č. 281/2009 Sb. Příjmy z úhrad odváděných za rok 2017 a další léta podle § 33a až 33w zákona č. 44/1988 Sb., ve znění zákona č. 89/2016 Sb., který je účinný od 1. ledna 2017 a kterým byl § 32a zrušen, patří na položku 1356. Na tu patří i poplatek podle § 4b zákona č. 62/1988 Sb., ve znění zákona č. 366/2000 Sb., inkasovaný od 1. ledna 2017.".
17. V příloze v části B náplň položky 2511 zní: "Příjmy státního rozpočtu ve výši 20 procent cla, které vybírá celní správa podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, a zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, na zvláštní bankovní účet nepodléhající rozpočtové skladbě. Z vyměřeného cla, které se vede na zvláštním účtu, se 80 procent převádí do rozpočtu Evropské unie a 20 procent do státního rozpočtu [čl. 2 odst. 1 písm. a) a odst. 3 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropské unie].".
18. V příloze v části B v náplni podseskupení položek 413 se text "4133, 4134, 4137, 4138 a 4139" nahrazuje textem "4133 až 4139" a odstavec 3 se nahrazuje odstavci 3 a 4, které znějí:
"(3) Peněžním fondem se rozumí nástroj pro shromažďování, ukládání a vydávání peněžních prostředků umožňující placení nebo výběry na požádání, jemuž právní předpis nebo jeho vlastník stanovil režim spočívající zejména v tom, z jakých zdrojů se naplňuje a na financování čeho se používá. Je jím bankovní účet s výjimkou účtu s vkladní knížkou (§ 2662 až 2675 občanského zákoníku), jestliže splňuje tuto podmínku, popřípadě spojený s jiným takovým účtem nebo pokladnou (vyúčtovávanými na něj), nebo jejich skupina či soustava. Může jím být i pokladna používaná v režimu oddělených pokladen (k tomu v náplních položek 4138 a 5348). Rovněž jím může být i místo na takovém bankovním účtu nebo v takové pokladně, případně spojené s jinými takovými účty nebo místy na nich nebo pokladnami nebo místy v nich, jakož i jejich skupiny či soustavy. Není jím účet s vkladní knížkou (§ 2676 až 2679 občanského zákoníku) ani vklad, a to jednorázový vklad včetně vkladu potvrzeného vkladním listem (§ 2680 a 2681) ani žádný jiný vklad, a to ani v případě, že smlouva o něm je nazvána smlouvou o termínovaném vkladu nebo smlouvou o účtu termínovaného vkladu, ani jiný nástroj neumožňující placení nebo výběry na požádání. Převody peněžních prostředků do těchto nástrojů patří na položky 8118, 8128, 8218 a 8228 a převody z nich na položky 8117, 8127, 8217 a 8227.
(4) Na položky podseskupení 413 patří příjmy z převodů mezi peněžními fondy téže organizace bez ohledu na to, zda se převod uskutečňuje mezi bankovními účty, bankovním účtem a oddělenou pokladnou (odstavec 1 náplně položky 4138) nebo mezi oddělenými pokladnami. Patří na ně i příjmy z převodů uvnitř peněžních fondů s výjimkou převodů mezi účty státního rozpočtu a převodů mezi bankovním účtem a vyúčtovávanou pokladnou.".
19. V příloze v části B v náplni položky 4134 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá jako odstavec dva a třetí jako odstavec 3 a doplňuje se odstavec 4, který zní:
"(4) Na položku 4134 nepatří příjem bankovního účtu rozpočtu z peněžních prostředků oddělené pokladny tvořících součást rozpočtu obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady, takový příjem patří na položku 4138.".
20. V příloze v části B v náplni položky 4138 se dosavadní text označuje jako odstavec 1, ve větě první se slovo "funguje" nahrazuje slovy "může fungovat", za slova "a výdaje se" se vkládá slovo "prvotně" a za slova "a výdaji" se vkládají slova "bankovního účtu" a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Položka 4138 vyjadřuje, že převod se uskutečnil z oddělené pokladny a je to převod uvnitř rozpočtu obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady. Zařazují se na ni částky přijaté na bankovní účet rozpočtu z peněžních prostředků z oddělené pokladny tvořících v ní součást peněžních prostředků rozpočtu (výdaj z ní na tento převod se zařazuje na položku 5345) a částky přijaté mezi peněžní prostředky rozpočtu v oddělené pokladně z peněžních prostředků rozpočtu v jiné oddělené pokladně (výdaj z ní na tento převod se zařazuje na položku 5348).".
21. V příloze v části B se za položku 4139 vkládá nové podseskupení položek 414, které zní:
"414 Převody z vlastních fondů přes rok
4140 Převody z vlastních fondů přes rok
(1) Příjem peněžních prostředků, které byly převedeny z jiného vlastního peněžního fondu, na začátku roku v případě, že jejich výdaj z tohoto peněžního fondu byl uskutečněn v předcházejícím roce.
(2) Příjem peněžních prostředků koncem roku z bankovního účtu, z kterého budou odepsány až začátkem následujícího roku, zejména byla-li koncem roku vybrána hotovost prostřednictvím platební karty a složena do pokladny, avšak odepsána z bankovního účtu, ke kterému je platební karta vydána, bude až v roce následujícím.".
22. V příloze v části B v odstavci 2 náplně třídy 5 se slova "tohoto zboží" nahrazují slovy "dodaného zboží nebo při dodávce služeb jeho výdaje či náklady na cestovné", v odstavci 6 větě první se slovo "Organizace" nahrazuje slovy "Organizační složka státu" a na konci náplně se doplňují odstavce 8 až 17, které znějí:
"(8) Při zařazování výdajů na položky nezáleží na tom, zda organizace výdaj provádí z bankovního účtu nebo pokladny umístěných v tuzemsku nebo v zahraničí, ani na tom, zda výdaj se provádí ve prospěch bankovního účtu nebo pokladny umístěných v tuzemsku nebo v zahraničí.
(9) U výdajů na nákupy (seskupení položek 50, 51, 59, 61, 62 a 69) nerozhoduje, jsou-li prováděny ve prospěch tuzemských nebo zahraničních osob. Výjimkou jsou členské příspěvky a podobné platby zahraničním právnickým osobám, jejichž protihodnotou jsou členská práva; tyto výdaje místo na položku 5179 patří na položky z podseskupení položek 55. Výjimkou jsou také sankce placené Evropské unii, ty místo na položku 5191 patří na položku 5512. Zahraniční právnickou osobou se rozumí právnická osoba se sídlem mimo území České republiky (§ 3024 odst. 1 občanského zákoníku, § 26 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém) a zahraniční fyzickou osobou (cizincem) fyzická osoba, která není státním občanem České republiky (§ 26 odst. 1 a § 28 zákona č. 91/2012 Sb.).
(10) Transfery tuzemským osobám patří na položky ze seskupení 52, 53, 54, 57 a 67 a podseskupení 561 až 566, 631 až 637 a 641 až 646 a transfery zahraničním osobám na položky ze seskupení 55 a z podseskupení 567, 638 a 647 podle toho, jsou-li neinvestiční či investiční, jakým osobám jsou poskytovány, zda jsou nenávratné nebo návratné a případně podle právního titulu poskytnutí, a to bez ohledu na to, jsou-li poskytovány na českém území, v zahraničí, z českého území do zahraničí nebo ze zahraničí do českého území (odstavec 8). Na položky ze seskupení 55 patří také členské příspěvky a podobné platby zahraničním právnickým osobám, jejichž protihodnotou jsou členská práva, a sankce placené Evropské unii (odstavec 9).
(11) Pro běžné i kapitálové výdaje platí, že jejich zařazení na položku nezávisí na tom, byl-li výdaj oprávněný nebo neoprávněný.
(12) Pro běžné i kapitálové výdaje na pořízení hodnot též platí, že jejich zařazení na položku nezávisí na tom, byla-li smlouva, podle níž druhá strana poskytne věci, služby, práce, výkony nebo práva a organizace za ně zaplatí, uzavřena ve prospěch organizace nebo třetí strany (§ 1767 a 1768 občanského zákoníku).
(13) Pro běžné i kapitálové výdaje na pořízení hodnot vynaložené ve prospěch třetí osoby (odstavec 12) platí, že i když tyto hodnoty jsou této osobě nutné k tomu, aby mohla plnit ve prospěch organizace, výdaje na ně organizace zařadí na položky podle druhu pořízených hodnot bez ohledu na to, na jakou položku patří výdaje na pořízení hodnot od této osoby, například odměnu předanou nebo poukázanou tlumočnici za tlumočení v zahraničí uskutečněné jako služba (dodávka) organizace zařadí na položku 5169, avšak výdaj za letenku (poddodávku dodavateli), kterou jí poskytla, zařadí na položku 5173, i když pro daňové účely její odměnu tvoří úhrn obou těchto částek.
(14) Při zařazování výdajů na pořízení hodnot na položku nerozhoduje ani to, zda cena se platí předem nebo až po dodávce, najednou nebo ve splátkách a jaká jednotka množství věcí, výkonů či prací, objemu služeb nebo množství či síly práv je pro určení celkové ceny dodávky zvolena, například zda se celková cena nájmu kopírovacího zařízení případně nájmu spojeného s dalšími službami (například s běžnou údržbou nebo s dodávkami tonerů či papíru) vypočítává jako součin dohodnuté částky za den nájmu a počtu dní, po něž nájem trvá, součin dohodnuté částky za okopírovanou stránku a počtu stránek, které nájemce během nájmu okopíruje, nebo případně součin dohodnuté částky za kilowatthodinu elektrické energie použité na kopírování a počtu kilowatthodin spotřebovaných na kopírování po dobu nájmu či zda se cena nájmu automobilu odvozuje z doby nájmu nebo počtu ujetých kilometrů.
(15) Zařazení na položku se řídí druhem pořizované hodnoty s výjimkou výdajů na platby daně z přidané hodnoty, kdy organizace, která je plátcem daně z přidané hodnoty jakožto odběratel, může rozhodnout, že platby této daně místo na položku 5362 se budou zařazovat na položku, na niž patří výdaj za dodanou hodnotu.
(16) Jestliže při pořizování majetku (kupní, směnnou nebo licenční smlouvou) odvisí zařazení výdaje na jeho pořízení na položku od jeho velikosti (například zařazení výdaje na počítač kupovaný za 40 tisíc Kč nebo méně, který patří na položku 5137, oproti výdaji na počítač kupovaný za více než 40 tisíc Kč, který patří na položku 6125) a tento výdaj se neprovádí jednou platbou, rozhoduje výdaj celkový (úhrn splátek).
(17) Při zařazování výdaje na položku rozhoduje právní stav ze dne provedení výdaje. Právní skutečnosti nastalé později nemohou mít za následek přeřazení výdaje na jinou položku. Nemůže-li organizace všechny potřebné informace o právním stavu ze dne provedení výdaje získat ani s vynaložením úsilí, které po ní lze rozumně požadovat, například informace o tom, jaká hodnota ve skupině pořizovaných hodnot převažuje (odstavec 3), organizace stav odhadne.".
23. V příloze v části B položka 5027 zní:
"5027 Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě
Služné, zvláštní příplatek a náhrada za neposkytnuté náhradní volno vojáků, kteří nastoupili výkon vojenské činné služby (vojáků v záloze ve službě), podle § 8 odst. 2 a § 23 a 24 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.".
24. V příloze v části B v náplni položky 5029 se dosavadní text označuje jako odstavec 1, zrušují se v něm slova "odměny vojákům v zahraničí," a " , zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům Armády ČR, kteří vykonávají služby v zahraničí" a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Na tuto položku se zařazuje i příplatek za službu v zahraničí poskytovaný vojákům z povolání a rizikový příspěvek poskytovaný občanskému zaměstnanci podle § 44b zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 46/2016 Sb.
(3) Na položku 5029 patří i příplatky za službu v zahraničí a odměny vojáků, kteří nastoupili výkon vojenské činné služby (vojáků v záloze ve službě), podle § 23, 25 a 26 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.".
25. V příloze v části B náplň položky 5038 zní: "Na tuto položku patří pojistné, které platí organizace jakožto zaměstnavatelé podle § 365 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb., podle § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákonů č. 37/1993 Sb. a č. 220/2000 Sb., a podle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů, České pojišťovně, a. s., nebo Kooperativě, pojišťovně, a. s.".
26. V příloze v části B v odstavci 3 náplně položky 5041 se věta třetí zrušuje a na konci náplně se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Při zařazení výdajů na položku 5041 nerozhoduje cena, za niž se oprávnění užít nehmotný majetek pořizuje, doba použitelnosti tohoto majetku ani doba trvání oprávnění, je-li kratší než doba použitelnosti majetku.".
27. V příloze v části B v náplni položky 5042 větě první a druhé se za slova "počítačových programů" vkládají slova "(softwaru) a databází" a na konci náplně se doplňuje věta "Při zařazení výdajů na položku 5042 nerozhoduje cena, za niž se oprávnění pořizuje, doba použitelnosti počítačového programu nebo databáze, jejichž užití toto oprávnění umožňuje, ani doba jeho trvání, je-li kratší než doba použitelnosti.".
28. V příloze v části B se za náplň seskupení položek 51 vkládá nové podseskupení položek 512, které zní:
"512 Podlimitní věcná břemena
5122 Podlimitní věcná břemena
Na položku 5122 zařazuje organizace platby subjektu, který v její prospěch zřídil na své věci věcné břemeno (§ 1257 až 1308 občanského zákoníku), není-li výdaj za toto právo součástí výdajů na pořízení stavby a nepřesahuje-li celková cena, kterou za ně organizace platí, 40 tisíc Kč. Výdaje na nadlimitní věcná břemena patří na položku 6142.".
29. V příloze v části B v náplni položky 5131 se první věta označuje jako odstavec 1 a druhá jako odstavec 2 a doplňují se odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Na tuto položku patří i výdaje na nákup potravin k zajištění bezplatného stravování vojáků, kteří nastoupili výkon vojenské činné služby (vojáků v záloze ve službě), podle § 18 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.
(4) Na položku 5131 se zařazují i výdaje na nákup potravin k zajištění bezplatného stravování příslušníků bezpečnostních sborů podle § 77 odst. 11 písm. i) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.".
30. V příloze v části B v náplni položky 5136 ve větě druhé se slovo "náplni" nahrazuje slovy "odstavci 2 náplně".
31. V příloze v části B v náplni položky 5139 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Na položku 5139 patří i výdaje na nákup květin a smutečních a dekorativních věnců, jestliže je územní samosprávný celek nebo výjimečně organizační složka státu pořizuje. Výdaje na květiny, které mají být někomu předány, patří na položku 5194.".
32. V příloze v části B v náplni položky 5146 ve větě třetí v závorce se slova "sedmá a osmá věta" nahrazují slovy "odstavec 6".
33. V příloze v části B v náplni položky 5166 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá jako odstavec 2, třetí jako odstavec 3 a čtvrtá jako odstavec 4 a doplňuje se odstavec 5, který zní:
"(5) Na položku 5166 nepatří výdaje organizace ve prospěch poskytovatelů služeb, které vcházejí do ceny, kterou poskytovatel organizaci fakturuje; organizace zařadí výdaje vždy na položky podle druhu pořízených hodnot (odstavec 13 náplně třídy 5).".
34. V příloze v části B v náplni položky 5169 odstavec 1 zní:
"(1) Výdaje na nákup služeb nezařazených v předchozích položkách, patří sem např. výdaje organizačních složek státu, které zabezpečují závodní stravování prostřednictvím jiné organizační složky státu nebo jiné právnické nebo fyzické osoby, na úhradu ceny jídel této organizační složce státu nebo osobě podle smlouvy uzavřené s ní na základě § 4 vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích.".
35. V příloze v části B v náplni položky 5171 odstavec 7 zní:
"(7) Na tuto položku patří i daň z přidané hodnoty placená organizací z přenesené daňové povinnosti (§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákonů č. 47/2011 Sb., č. 502/2012 Sb., č. 360/2014 Sb. a č. 243/2016 Sb.) za stavební práce (§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění zákonů č. 47/2011 Sb. a č. 502/2012 Sb.) provedené za účelem oprav nebo udržování, a to v případě, že organizace tak rozhodla (odstavec 15 náplně třídy 5).".
36. V příloze v části B v náplni položky 5172 větě první se slova "softwaru a jiných" zrušují, za slova "programů" se v obou případech vkládají slova "(softwaru) a databází" a za slova "v jednotlivém případě" se vkládají slova "nebo nepřesahuje-li jejich použitelnost rok".
37. V příloze v části B v náplni položky 5173 v odstavci 1 se za slova "státních zástupců" vkládají slova " , § 20 a 21 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze,", v odstavci 2 se za slovo "pracovní" vkládají slova "nebo služební" a odstavec 4 se nahrazuje odstavci 4, 5 a 6, které znějí:
"(4) Na položku 5173 nepatří cestovní náhrady, které organizace poskytuje podle právních předpisů osobám, které pro ni plní občanskou povinnost (§ 202 zákoníku práce) nebo pro ni vykonávají jiné úkony v obecném zájmu (§ 203 zákoníku práce) nebo jinou externí nezávislou činnost, například cestovní náhrady podle § 158 odst. 10 trestního řádu, § 130 odst. 4 zákona o soudech a soudcích, § 15 odst. 9 zákona o vysokých školách, § 184 odst. 1 školského zákona, § 22 odst. 3 zákona o advokacii a § 13 odst. 1 a 4 prováděcí vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, § 87 odst. 1 věty třetí exekučního řádu, § 107 daňového řádu, § 79 správního řádu a § 2 až 5 prováděcí vyhlášky č. 520/2005 Sb., § 106 až 107 notářského řádu a § 16, § 17 odst. 2 a § 19 prováděcí vyhlášky č. 196/2001 Sb. (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů, § 139 občanského soudního řádu či § 58 soudního řádu správního; tyto náhrady patří na položku 5192.
(5) Na položku 5173 patří i jiné výdaje povahy cestovních náhrad (odstavec 1) a přímé výdaje na zajištění cest (odstavec 2) osob, které pro organizaci vykonávají nějakou činnost nebo které se činnosti organizace účastní nebo ji v souvislosti s její činností navštívily, a to včetně výdajů na poddodávky dodavatelům (odstavec 13 náplně třídy 5). Nepatří na ni však části plateb dodavatelům, kteří do ceny dodávky započítávají i výdaje nebo náklady na cestovné své nebo svých zaměstnanců a uvádějí je ve faktuře. Výdaje za věci, služby, práce, výkony nebo práva (za dodávku) se zařazují na položky podle jejich povahy bez ohledu na to, jaké své výdaje nebo náklady dodavatel do ceny dodávky započítává.
(6) Na položku 5173 nepatří výdaje na jízdenky, stravování a ubytování nesouvisející s činností organizace a vynakládané ze společenských důvodů, například výdaje na jízdenky při cestách se zahraničními hosty k návštěvě pamětihodností, kulturních představení nebo sportovních akcí. Tyto výdaje patří na položku 5169 a výdaje na vstupenky do pamětihodných objektů, na kulturní představení a sportovní akce na položku 5194.".
38. V příloze v části B v náplni položky 5179 odstavec 15 zní:
"(15) Na položku 5179 patří i příspěvky spolkům a pobočným spolkům (§ 214 až 302 občanského zákoníku) a ostatním právnickým osobám, které se zapisují do spolkového rejstříku (§ 26 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) (dále jen "spolek"), se sídlem v České republice, které organizace spoluzaložily nebo se staly jejich členkami (organizační složky státu po splnění podmínek podle § 29 a § 30 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.), a to příspěvky, které nemají povahu transferů, ale jsou jim poskytovány jako protihodnota za členská práva. Členské příspěvky spolkům a podobným právnickým osobám, které jsou zahraničními právnickými osobami (§ 3024 odst. 1 občanského zákoníku, § 26 odst. 1 věta druhá zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém) a sdružují právní subjekty různých států (mezinárodní nevládní organizace), patří na položku 5542. Transfery spolkům se sídlem v České republice patří na položky 5222, 5622, 6322 a 6422 a transfery spolkům a podobným právnickým osobám se sídlem mimo území České republiky na položky 5531, 5532, 5670, 6380 a 6470. Totéž platí pro tzv. euroregiony, jsou-li spolky.".
39. V příloze v části B v náplni položky 5179 v odstavci 16 se slova "Odstavec 15 platí i pro platby téhož druhu spolkům a podobným organizacím, které nejsou zřízeny podle českého práva, jestliže nesměřují do zahraničí. Patří sem" nahrazují slovy "Na tuto položku patří", číslo "5532" se nahrazuje číslem "5541" a na konci se doplňuje věta "Transfery evropským seskupením pro územní spolupráci se sídlem na území České republiky patří na položky 5329, 5649, 6349 a 6449 a se sídlem mimo ně na položky 5511, 5670, 6380 a 6470.".
40. V příloze v části B v náplni položky 5179 se doplňují odstavce 18, 19 a 20, které znějí:
"(18) Totéž, co pro příspěvky spolkům (odstavec 15), platí pro příspěvky zájmovým sdružením právnických osob, i když se nepřeměnily na spolek a řídí se právními předpisy, podle nichž vznikly (§ 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 20f až 20k zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Platby povahy členských příspěvků odváděné těmto sdružením se sídlem v České republice se zařazují na položku 5179 a se sídlem mimo Českou republiku na položku 5542. Transfery zájmovým sdružením právnických osob a podobným právnickým osobám se sídlem v České republice patří na položky 5229, 5629, 6329 a 6429 a transfery zájmovým sdružením právnických osob a podobným právnickým osobám se sídlem mimo území České republiky na položky 5531, 5532, 5670, 6380 a 6470. Stejně se zařazují platby tzv. euroregionům, jsou-li zájmovými sdruženími právnických osob.
(19) Na položku 5179 patří i platby spolkům a profesním komorám k úhradě členských příspěvků jejich zaměstnanců, jestliže je územní samosprávné celky nebo výjimečně organizační složky státu za své zaměstnance platí. Jestli členské příspěvky zaplatili zaměstnanci sami a organizace jim za ně poskytuje náhradu, patří výdaje na takové náhrady na položku 5192.
(20) Na položku 5179 zařazují zřizovatelé veřejných výzkumných institucí (§ 2 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích) peněžitý vklad do těchto institucí (§ 28 odst. 1 téhož zákona).".
41. V příloze v části B v náplni položky 5189 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Na tuto položku se zařazují i převody peněžních prostředků, které má jejich příjemce po splnění plátcových závazků vůči příjemci nebo jiné osobě nebo po skončení smluvního vztahu mezi plátcem a příjemcem nebo jinou osobou plátci vrátit, zejména jistoty (kauce) podle § 2010 a násl. občanského zákoníku a jiných zákonných ustanovení, poskytují-li se v penězích.".
42. V příloze v části B v náplni položky 5191 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Na položku 5191 patří i sankce placené zahraničním osobám, ne však sankce placené Evropské unii, ty patří na položku 5512.".
43. V příloze v části B v náplni položky 5192 se doplňují odstavce 13 až 16, které znějí:
"(13) Na tuto položku patří i náhrady, které organizace poskytují osobám, které pro ně vykonávají závislou činnost a které utrpěly pracovní úraz nebo nemoc z povolání (podle § 271a až 271j zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb., § 102 až 110 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákonů č. 530/2005 Sb. a č. 306/2008 Sb., § 116 až 125 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákonů č. 254/2002 Sb., č. 272/2009 Sb., č. 306/2008 Sb. a č. 332/2014 Sb., § 124 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a dalších).
(14) Na položku 5192 se zařazují i výdaje Ministerstva obrany na finanční podporu zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci nekonali práci z důvodu povolání k výkonu plánovaného pravidelného vojenského cvičení (§ 12 branného zákona) nebo plánované služby v operačním nasazení (§ 12a branného zákona), a osob samostatně výdělečně činných povolaných k výkonu takového cvičení nebo takové služby podle § 36 až 38 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.
(15) Na položku 5192 se rovněž zařazují výdaje Ministerstva obrany, kterými se vojákům z povolání nahrazují jejich přepravní výdaje na cestu na preventivní nebo mimořádnou rehabilitaci nebo léčebnou péči, přepravní a stěhovací výdaje jejich a příslušníků jejich domácností při přestěhování v důležitém zájmu služby, výdaje na cestu jejich a jejich manželek a nezaopatřených dětí na řádnou dovolenou nebo rekreační pobyt a cestovní výdaje při zániku služebního poměru do místa trvalého pobytu nebo hraničního přechodu podle § 92 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
(16) Na tuto položku se zařazují též náhrady vyplácené oprávněně nebo neoprávněně zaměstnancům za členské příspěvky spolkům a profesním komorám zaplacené zaměstnanci, kteří jsou jejich členy, a jiné oprávněně nebo neoprávněně vyplácené náhrady zaměstnancům za jejich výdaje související s jejich prací, například za výdaje na správní poplatky za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.".
44. V příloze v části B v náplni položky 5194 se slova "§ 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a" zrušují.
45. V příloze v části B v náplni položky 5222 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá jako odstavec 2 a doplňuje se odstavec 3, který zní:
"(3) Na položku 5222 patří i neinvestiční transfery zájmovým sdružením právnických osob založeným podle § 20f a násl. zrušeného zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§ 3050 věta první zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) včetně neinvestičních transferů tzv. euroregionům, jsou-li spolky nebo zájmovými sdruženími právnických osob se sídlem v České republice. Neinvestiční transfery tzv. euroregionům se sídlem mimo území České republiky patří na položku 5532.".
46. V příloze v části B se na konci názvu seskupení položek 53 doplňují slova "a platby daní".
47. V příloze v části B v náplni položky 5339 větě druhé závorka zní: "(jiné než právnické osoby, transfery jimž se zařazují na položky 5332, 5333 a 5334)".
48. V příloze v části B v náplni podseskupení položek 534 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Na položky podseskupení 534 patří výdaje na převody mezi peněžními fondy téže organizace bez ohledu na to, zda se převod uskutečňuje mezi bankovními účty, bankovním účtem a oddělenou pokladnou nebo mezi oddělenými pokladnami. Patří na ně i výdaje na převody uvnitř peněžních fondů s výjimkou převodů mezi účty státního rozpočtu a převodů mezi bankovním účtem a vyúčtovávanou pokladnou.".
49. V příloze v části B položka 5343 zní:
"5343 Převody na účet závodního stravování
Na tuto položku patří převody vlastnímu zařízení závodního stravování organizačních složek státu na jeho účet závodního stravování (§ 3 odst. 3 vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích), a to vratné zálohy závodní kuchyni na potraviny (odstavec 10 téhož paragrafu).".
50. V příloze v části B v náplni položky 5345 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Na položku 5345 nepatří výdaj z peněžních prostředků tvořících součást rozpočtu obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady na bankovním účtu na převod do oddělené pokladny, takový výdaj patří na položku 5348.".
51. V příloze v části B v náplni položky 5348 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Položka 5348 vyjadřuje, že převod se uskutečnil do oddělené pokladny a je to převod uvnitř rozpočtu obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady. Zařazují se na ni částky vydané z bankovního účtu rozpočtu do oddělené pokladny mezi peněžní prostředky tvořící součást rozpočtu obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady (příjem oddělené pokladny z tohoto převodu se zařazuje na položku 4134) a částky vydané z peněžních prostředků z oddělené pokladny tvořících v ní součást peněžních prostředků rozpočtu mezi peněžní prostředky tvořící součást rozpočtu jiné oddělené pokladny (její příjem z tohoto převodu se zařazuje na položku 4138).".
52. V příloze v části B se za položku 5349 vkládá nové podseskupení položek 535, které zní:
"535 Převody do vlastních fondů přes rok
5350 Převody do vlastních fondů přes rok
(1) Výdaj peněžních prostředků z vlastního peněžního fondu na převod do jiného vlastního peněžního fondu ke konci roku, očekává-li se, že příjem do tohoto peněžního fondu se uskuteční až v roce následujícím. Uskuteční-li se pak příjem přece jen ve starém roce, převedená částka se z položky 5350 vyřadí a zařadí se na položku odpovídající peněžnímu fondu, do nějž se převedla.
(2) Výdaj, kterým je odepsání částky z bankovního účtu začátkem roku, jestliže tato částka byla z něj vybrána koncem předcházejícího roku, zejména byla koncem předcházejícího roku vybrána v hotovosti prostřednictvím platební karty a složena do pokladny, avšak odepsána z bankovního účtu, ke kterému je platební karta vydána, byla až v roce následujícím.".
53. V příloze v části B se na konci názvu podseskupení položek 536 doplňují slova " , platby daní a další povinné platby".
54. V příloze v části B v náplni položky 5362 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá jako odstavec 2, třetí jako odstavec 3, čtvrtá až sedmá jako odstavec 4 a osmá jako odstavec 5.
55. V příloze v části B v náplni položky 5362 odstavec 3 zní:
"(3) Daň z přidané hodnoty sem patří vždy v případě, že ji organizace platí správci daně [§ 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 47/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 360/2014 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb.] jakožto osoba povinná k dani, která dodala zboží nebo poskytla služby za úplatu v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku (jakožto dodavatel) [§ 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění zákonů č. 502/2012 Sb. a č. 344/2013 Sb.]. Platí-li ji finančnímu úřadu z jiného důvodu [z důvodu podle § 2 odst. 1 písm. c) nebo d) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění zákona č. 502/2012 Sb., nebo podle § 92a až 92i zákona č. 235/2004 Sb., ve znění zákonů č. 47/2011 Sb., č. 370/2011 Sb., č. 502/2012 Sb., č. 360/2014 Sb. a č. 243/2016 Sb.] (jakožto odběratel), může se rozhodnout, že platby této daně místo na položku 5362 se budou zařazovat na položku, na niž patří výdaj za hodnotu, jejíž dodání, poskytnutí, pořízení nebo dovoz (§ 2 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění zákonů č. 502/2012 Sb. a č. 344/2013 Sb.) je předmětem této daně.".
56. V příloze v části B v náplni položky 5362 v odstavci 4 se věty třetí a čtvrtá zrušují.
57. V příloze v části B v náplni položky 5424 větě první se slova "§ 81 odst. 6 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění zákona č. 305/2008 Sb." nahrazují slovy "§ 45 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.".
58. V příloze v části B v náplni položky 5494 větě první se slovo "Např." nahrazuje slovy "Výdaje na", ve větě druhé se text "847 až 852" nahrazuje textem "2884 až 2889" a za větu první se vkládá věta "Na tuto položku patří i výdaje na státní vyznamenání udělovaná podle zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky.".
59. V příloze v části B v náplni položky 5499 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Na tuto položku se zařazuje i služební příspěvek vojákovi na bydlení podle § 61a a jednorázová peněžní výpomoc vojákovi podle § 63 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.".
60. V příloze v části B se v názvu seskupení položek 55 za slovo "transfery" vkládají slova "a související platby" a doplňuje se jeho náplň, která zní:
"(1) Na položky seskupení položek 55 se zařazují neinvestiční transfery (§ 2 odst. 2 věta druhá vyhlášky) zahraničním osobám (§ 26 odst. 1 a § 28 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém) s výjimkou sociálních dávek, členské příspěvky a podobné platby zahraničním právnickým osobám-mezinárodním organizacím, jejichž protihodnotou jsou členská práva, a sankce placené Evropské unii (odstavec 10 náplně třídy 5). Na položky z podseskupení 551 a 552 patří transfery veřejným zahraničním právnickým osobám (mezinárodním vládním organizacím a cizím státům) a platby Evropské unii povahy členských příspěvků a sankcí, na položky z podseskupení 553 transfery zahraničním fyzickým osobám (cizincům) a soukromým zahraničním právnickým osobám (zahraničním právnickým osobám zřízeným podle soukromého práva a mezinárodním nevládním organizacím) a na položky z podseskupení 554 členské příspěvky a podobné platby zahraničním právnickým osobám-mezinárodním organizacím, jejichž protihodnotou jsou členská práva.
(2) Mezinárodními organizacemi se rozumějí sdružení právnických osob různých států, která jsou sama právnickými osobami a Česká republika je jako takové uznává, jsou založená mezinárodní smlouvou nebo zakladatelským právním jednáním jako sdružení (spolek nebo podobná právnická osoba) podle českého nebo cizího práva a jejich převažující činností není činnost podnikatelská.
(3) Mezinárodními vládními organizacemi se rozumějí sdružení států založená mezinárodní smlouvou, například Evropská unie (sdělení č. 44/2004 Sb. m. s. a č. 111/2009 Sb. m. s.), Organizace spojených národů (vyhláška č. 30/1947 Sb. a sdělení č. 36/1999 Sb.), Organizace Severoatlantické smlouvy (sdělení č. 66/1999 Sb.), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (sdělení č. 266/1998 Sb.), Světová obchodní organizace (sdělení č. 191/1995 Sb.), Rada Evropy (sdělení č. 123/1995 Sb.), Mezinárodní agentura pro atomovou energii (vyhláška č. 59/1958 Sb.), Světová zdravotnická organizace (vyhláška č. 189/1948 Sb.), Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu (sdělení č. 196/1947 Sb.), Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace evropských a středomořských zemí pro ochranu rostlin apod., a rovněž sdružení států nebo veřejných právnických osob různých států na základě právního předpisu nadnárodního orgánu, například evropská seskupení pro územní spolupráci se sídlem mimo území České republiky zřízená podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006.
(4) Mezinárodními nevládními organizacemi se rozumějí mezinárodní organizace jiné než vládní. Jsou jimi například Dětský fond Organizace spojených národů, Mezinárodní červený kříž, Mezinárodní organizace pro migraci apod. Mezinárodními nevládními organizacemi jsou i právnické osoby, kterým bylo podle zrušeného zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů, povoleno vyvíjet činnost a které se považují za právnické osoby, které zřídily v České republice zahraniční pobočný spolek nebo které byly zřízeny nebo kterým bylo podle něj povoleno mít sídlo v České republice a které se považují za spolky (§ 126 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob).
(5) Mezinárodními organizacemi nejsou obchodní společnosti a družstva [zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)] včetně evropských společností [nařízení Rady (ES) č. 2157/2001, zákon č. 627/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů], evropských hospodářských zájmových sdružení [nařízení Rady (EHS) č. 2137/1985, zákon č. 360/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů] a evropských družstevních společností [nařízení Rady (ES) č. 1435/2003, zákon č. 307/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů] (§ 3 zákona č. 90/2012 Sb.), ani když jsou jejich společníky osoby z různých států. Bez ohledu na tuto skutečnost transfery jim poskytované, mají-li sídlo v České republice, patří na položky z podseskupení 521, 561, 631 a 641, a mají-li sídlo mimo Českou republiku, na položky z podseskupení 553, 567, 638 a 647.
(6) Při zařazování transferů mezinárodním
organizacím na položky nerozhoduje, zda Česká republika
nebo české právnické osoby jsou jejich členkami.
(7) Zahraničními právnickými osobami nejsou právnické osoby se sídlem v České republice (§ 26 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., § 3024 odst. 1 občanského zákoníku), ani když vystupují jako tuzemské zastoupení mezinárodní nevládní organizace, například Český výbor pro UNICEF, České centrum Mezinárodního PEN klubu, Český červený kříž (§ 3 a 4 zákona č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, ve znění zákona č. 375/2011 Sb.), Společnost pro orbu České republiky apod. Transfery těmto právnickým osobám (spolkům) patří na položky 5222, 5622 a 6322.
(8) Při zařazování výdajů na položky seskupení 55 nerozhoduje, jsou-li prováděny v zahraničí, z českého území do zahraničí, na českém území nebo ze zahraničí do českého území (odstavec 8 náplně třídy 5).
(9) Na položky ze seskupení 55 nepatří transfery českým osobám (tuzemcům a tuzemským právnickým osobám), a to ani když jsou mezinárodními organizacemi, ať už vládními nebo nevládními.".
61. V příloze v části B v názvu podseskupení položek 551 se za slovo "mezinárodním" vkládá slovo "vládním" a doplňuje se jeho náplň, která zní: "Na položky tohoto podseskupení položek patří neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a sankce placené Evropské unii. Jsou to neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím s výjimkou Evropské unie (položka 5511), neinvestiční transfery poskytované Evropské unii (ostatní položky podseskupení) a sankce jí placené (v rámci položky 5512).".
62. V příloze v části B v názvu položky 5511 se za slovo "mezinárodním" vkládá slovo "vládním" a její náplň zní: "Na tuto položku patří transfery mezinárodním vládním organizacím s výjimkou nadnárodních orgánů, ty patří na ostatní položky tohoto podseskupení. Nadnárodním orgánem se rozumí mezinárodní vládní organizace, která svými právními akty může stanovit práva a povinnosti právnickým a fyzickým osobám na českém území.".
63. V příloze v části B náplň položky 5514 zní: "Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa na odvody Evropské unii podle čl. 2 odst. 1 písm. b) a odst. 4 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom (odvody vlastních zdrojů podle daně z přidané hodnoty) poukazované měsíčně podle čl. 10a odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014, ve znění nařízení Rady (EU, Euratom) 2016/804, na účet vedený Evropské unii Českou národní bankou podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení. Na tuto položku patří i částky poukázané nebo přijaté na základě oprav a úprav podle čl. 10a a 10b tohoto nařízení (přijaté částky minusem).".
64. V příloze v části B náplň položky 5515 zní: "Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa na odvody Evropské unii podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom (odvody vlastních zdrojů podle hrubého národního důchodu) poukazované měsíčně podle čl. 10a odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014, ve znění nařízení Rady (EU, Euratom) 2016/804, na účet vedený Evropské unii Českou národní bankou podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení. Na tuto položku patří i částky poukázané nebo přijaté na základě oprav a úprav podle čl. 10a a 10b tohoto nařízení (přijaté částky minusem). Na tuto položku patří i měsíční úhrady, kterými se Česká republika podílí na financování mechanismu opravy pro Spojené království v rozpočtu Evropské unie (čl. 4 a 5 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom o systému vlastních zdrojů), a měsíční úhrady, kterými se Česká republika podílí na financování hrubého snížení ročních příspěvků založených na hrubém národním důchodu, které podle čl. 2 odst. 5 tohoto rozhodnutí obdrží v letech 2014 až 2020 Dánsko, Nizozemsko, Švédsko a na léta 2014 až 2016 Rakousko. Na položku 5515 patří i odvody prostředků, kterými se Česká republika podílí na financování úlev pro země, které se neúčastní na některých společných politikách Evropské unie [čl. 11 odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků], a částky poukázané nebo přijaté na základě oprav a úprav podle čl. 10a a 10b tohoto nařízení (přijaté částky minusem).".
65. V příloze v části B se za položku 5515 vkládá nová položka 5516, která zní:
"5516 Odvody Evropské unii ke krytí záporných úroků
Na tuto položku se zařazují částky, které podle čl. 9 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků, ve znění nařízení Rady (EU, Euratom) 2016/804, poukazuje Ministerstvo financí v rámci kapitoly Všeobecná pokladní správa na bankovní účet Evropské unie vedený Českou národní bankou podle prvního pododstavce téhož odstavce pro vlastní zdroje EU jakožto úhradu případného záporného úroku, který banka Evropské unii z peněžních prostředků, které má na tomto účtu uloženy, strhla.".
66. V příloze v části B se doplňuje náplň podseskupení položek 552, která zní: "Neinvestiční transfery cizím státům, a to bez ohledu na to, jsou-li poskytovány v zahraničí, z českého území do zahraničí nebo na českém území či ze zahraničí do českého území (zastupitelským úřadům cizích států) (odstavec 8 náplně třídy 5).".
67. V příloze v části B se doplňuje náplň podseskupení položek 553, která zní: "Neinvestiční transfery zahraničním osobám (cizincům a zahraničním právnickým osobám) s výjimkou neinvestičních transferů poskytovaných nadnárodním orgánům a jiným mezinárodním vládním organizacím (patří na položky podseskupení 551) a cizím státům (patří na položky podseskupení 552) a s výjimkou sociálních dávek (patří na položku 5410), avšak včetně neinvestičních transferů poskytovaných mezinárodním nevládním organizacím se sídlem mimo území České republiky.".
68. V příloze v části B náplň položky 5531 zní: "Transfery povahy darů (§ 2055 a násl. občanského zákoníku) poskytovaných v penězích zahraničním osobám kromě cizích států [§ 7 odst. 1 písm. n) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 479/2003 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 138/2006 Sb. a č. 366/2011 Sb.].".
69. V příloze v části B náplň položky 5532 zní:
"(1) Na tuto položku patří neinvestiční transfery zahraničním právnickým osobám s výjimkou mezinárodních vládních organizací a cizích států a s výjimkou transferů povahy darů.
(2) Na položku 5532 nepatří dávky sociálního zabezpečení ani v případě, že jsou poskytovány cizincům (§ 26 odst. 1 a § 28 zákona č. 91/2012 Sb.), a to ani tehdy, kdy jsou poskytovány do zahraničí (například § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákonů č. 241/1994 Sb. a č. 424/2003 Sb.); patří na položku 5410.".
70. V příloze v části B se za položku 5532 vkládá nové podseskupení položek 554, které zní:
"554 Členské příspěvky mezinárodním organizacím
Členské příspěvky a podobné platby, jejichž protihodnotou jsou členská práva, placené mezinárodním organizacím s výjimkou Evropské unie (platby tohoto druhu Evropské unii patří na položky 5514, 5515 a 5516).
5541 Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím
Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím (odstavec 3 náplně seskupení položek 55).
5542 Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím
Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím (odstavec 4 náplně seskupení položek 55). Patří sem i platby povahy členských příspěvků tzv. euroregionům, jsou-li spolky, zájmovými sdruženími právnických osob nebo podobnými právnickými osobami se sídlem mimo území České republiky (odstavce 15 a 18 náplně položky 5179).".
71. V příloze v části B v náplni seskupení položek 61 se první dvě věty označují jako odstavec 1, třetí jako odstavec 2 a čtvrtá jako odstavec 3 a v odstavci 2 se slova "Zahrnují se" nahrazují slovy "Není-li organizace plátcem daně z přidané hodnoty jakožto odběratel, zařazuje na položky seskupení položek 61" a na konci odstavce se doplňuje věta, která zní: "Je-li organizace plátcem daně z přidané hodnoty jakožto odběratel, může rozhodnout, že daň z přidané hodnoty, kterou v takovém případě správci daně [§ 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 47/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 360/2014 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb.] platí, se místo na položku 5362 bude zařazovat na položku, na niž patří výdaj za dodanou hodnotu.".
72. V příloze v části B v náplni položky 6111 větě první se za slovo "programy" vkládají slova "(software) a databáze".
73. V příloze v části B v náplni položky 6121 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá jako odstavec 2, třetí jako odstavec 3 a čtvrtá jako odstavec 4 a odstavec 3 zní:
"(3) Na položku 6121 může být zařazována i daň z přidané hodnoty placená organizacemi z přenesené daňové povinnosti (§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákonů č. 47/2011 Sb., č. 502/2012 Sb., č. 360/2014 Sb. a č. 243/2016 Sb.) za stavební práce (§ 92e téhož zákona) k pořízení budov, jiných staveb a dalších věcí a hodnot podle odstavce 1, a to v případě, že organizace tak rozhodla (odstavec 15 náplně třídy 5).".
74. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 6124, která zní: "Výdaje na dodavatelské pořízení a nadlimitní technické zhodnocení pěstitelských celků trvalých porostů (§ 14 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.).".
75. V příloze v části B položka 6127 zní:
"6127 Kulturní předměty
Výdaje na pořízení předmětů, které mají povahu autorského díla [§ 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 216/2006 Sb.], nemají-li být součástí stavby, předmětů kulturní hodnoty (příloha č. 1 k zákonu č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 80/2004 Sb.), sbírek muzejní povahy (§ 2 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb.), sbírkových předmětů (odstavec 3 téhož paragrafu), jsou-li pořizovány pro sbírku muzejní povahy, movitých kulturních památek (§ 2 odst. 1 a § 7 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákonů č. 320/2002 Sb. a č. 142/2012 Sb.) a archiválií [§ 2 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 190/2009 Sb. a č. 167/2012 Sb.]. Na tuto položku patří i výdaje na pořízení jiných kulturních statků [kulturních statků podle přílohy I nařízení Rady (ES) č. 116/2009 o vývozu kulturních statků (kodifikované znění), které nejsou uvedeny ve větě první].".
76. V příloze v části B se za položku 6130 vkládá nové podseskupení položek 614, které zní:
"614 Nadlimitní věcná břemena a právo stavby
6141 Právo stavby
Na položku 6141 zařazuje organizace platby subjektu, který v její prospěch zřídil na svém pozemku právo stavby (§ 1240 až 1256 občanského zákoníku).
6142 Nadlimitní věcná břemena
Na položku 6142 zařazuje organizace platby subjektu, který v její prospěch zřídil na své věci věcné břemeno (§ 1257 až 1308 občanského zákoníku), není-li výdaj za toto právo součástí výdajů na pořízení stavby a přesahuje-li celková cena, kterou za ně organizace platí, 40 tisíc Kč. Výdaje na podlimitní věcná břemena patří na položku 5122.".
77. V příloze v části B se na konci názvu seskupení položek 62 doplňují slova "a vklady do fundací a ústavů".
78. V příloze v části B se za položku 6209 doplňuje nové podseskupení položek, které zní:
"621 Vklady do fundací a ústavů
Výdaje představující vklady do fundací (§ 303 až 401 občanského zákoníku) a ústavů (§ 402 až 418 občanského zákoníku).
6211 Vklady do nadací
Výdaje při zakládání nadací (§ 306 až 393 občanského zákoníku) a v jejich prospěch, představující vklady [§ 310 písm. d) a § 327 až 333] a zvýšení nadační jistiny a nadačního kapitálu (§ 334 odst. 1 a § 342 a 343).
6212 Vklady do nadačních fondů
Výdaje při zakládání nadačních fondů (§ 394 až 401 občanského zákoníku) a v jejich prospěch, představující vklady [§ 396 odst. 1 písm. d)] a dary (§ 398 odst. 1).
6213 Vklady do ústavů
Výdaje při zakládání ústavů (§ 402 až 418 občanského zákoníku) a v jejich prospěch, představující vklady [§ 405 odst. 1 písm. c)].".
79. V příloze v části B v náplni položky 6322 se první věta označuje jako odstavec 1 a druhá jako odstavec 2 a doplňuje se odstavec 3, který zní:
"(3) Na položku 6322 patří i investiční transfery zájmovým sdružením právnických osob založeným podle § 20f a násl. zrušeného zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§ 3050 věta první zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) včetně investičních transferů tzv. euroregionům, jsou-li spolky nebo zájmovými sdruženími právnických osob se sídlem v České republice.".
80. V příloze v části B se za položku 6361 vkládá nová položka 6362, která zní:
"6362 Převody investičních prostředků zpět do FKSP
Na tuto položku zařazuje organizační složka státu nespotřebovanou část peněžních prostředků, které převedla na příjmový účet státního rozpočtu z fondu kulturních a sociálních potřeb a o které překročila rozpočet výdajů na financování reprodukce majetku (§ 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 28/2008 Sb., č. 501/2012 Sb. a č. 25/2015 Sb.) při jejím vrácení z výdajového účtu státního rozpočtu do tohoto fondu (§ 50 odst. 2 věta třetí zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb.). Položku nepoužijí organizační složky státu, které nespotřebovanou část peněžních prostředků převádějí zpět do fondu kulturních a sociálních potřeb přímo z příjmového účtu.".
81. V příloze v části B v názvu položky 8115 se slovo "Změna" nahrazuje slovem "Změny" a za slovo "kromě" se vkládají slova "změn stavů" a v odstavci 1 její náplně se první dvě věty nahrazují větami "Na tuto položku patří změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Je jí rozdíl mezi stavem krátkodobých prostředků na bankovních účtech na počátku období a jejich stavem na jeho konci. V případě jaderného účtu jsou jí výdaje na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů snížené o částku, kterou tato správa vrátila na jaderný účet jakožto nevyčerpané prostředky předcházejícího roku (§ 113 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon)." a v poslední větě se slovo "účtů" nahrazuje slovy "prostředků na účtech".
82. V příloze v části B v odstavci 2 náplně položky 8115 se ve větě druhé za slova "kapitolu OSFA)," vkládá spojka "a" a za tuto větu se vkládá věta "Z jaderného účtu na položku 8115 patří jen výdaje na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů snížené o částku, kterou tato správa vrátila na jaderný účet jakožto nevyčerpané prostředky předcházejícího roku (§ 113 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon).".
83. V příloze v části B v názvu položky 8116 se slovo "Změna" nahrazuje slovem "Změny" a v odstavci 1 její náplně se druhá a třetí věta nahrazují větami "Z jaderného účtu na položku 8116 patří změny jeho stavů s odečtením výdajů, které z něj byly vynaloženy na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů, snížené o částku, kterou tato správa vrátila na jaderný účet jakožto nevyčerpané prostředky předcházejícího roku (§ 113 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon). Změnou stavů účtů se rozumí změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období (rozdíl stavu prostředků na příslušných účtech na počátku a na konci tohoto období). Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). Použití této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví neobjeví. Změna stavu prostředků na účtech se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].".
84. V příloze v části B v náplni položky 8117 se věta první nahrazuje větou "Na tuto položku patří příjmy z prodeje cizích nakoupených krátkodobých dluhopisů a akcií na tuzemském finančním trhu pořízených za účelem řízení likvidity a příjmy z dalších operací, jejichž účelem je zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků.".
85. V příloze v části B v náplních položek 8118, 8128, 8218 a 8228 se na konci věty druhé doplňují slova "a jiná vydání související s dalšími operacemi, jejichž účelem je zhodnocení těchto prostředků".
86. V příloze v části B v odstavci 1 náplní položek 8125 a 8225 se první dvě věty nahrazují větami "Na tuto položku patří změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Je jí rozdíl mezi stavem dlouhodobých prostředků na bankovních účtech na počátku období a jejich stavem na jeho konci.".
87. V příloze v části B v náplni položky 8127 se věta první nahrazuje větou "Na tuto položku patří příjmy z prodeje cizích nakoupených dlouhodobých dluhopisů a akcií na tuzemském finančním trhu pořízených za účelem řízení likvidity a příjmy z dalších operací, jejichž účelem je zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků.".
88. V příloze v části B v náplni položky 8215 v odstavci 1 se první dvě věty nahrazují větami "Na tuto položku patří změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Je jí rozdíl mezi stavem krátkodobých prostředků na bankovních účtech na počátku období a jejich stavem na jeho konci.".
89. V příloze v části B v odstavci 1 náplně položky 8216 se za větu třetí vkládají věty "Změnou stavů účtů se rozumí změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období (rozdíl stavu prostředků na příslušných účtech na počátku a na konci tohoto období). Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). Použití této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví neobjeví.".
90. V příloze v části B v náplni položky 8217 se věta první nahrazuje větou "Na tuto položku patří příjmy z prodeje cizích nakoupených krátkodobých dluhopisů a akcií na zahraničním finančním trhu pořízených za účelem řízení likvidity a příjmy z dalších operací, jejichž účelem je zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků.".
91. V příloze v části B v náplni položky 8227 se věta první nahrazuje větou "Na tuto položku patří příjmy z prodeje cizích nakoupených dlouhodobých dluhopisů a akcií na zahraničním finančním trhu pořízených za účelem řízení likvidity a příjmy z dalších operací, jejichž účelem je zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků.".
92. V příloze v části B v náplních položek 8413, 8414, 8418, 8427 a 8428 se slova "§ 26 odst. 2" nahrazují slovy "§ 115 až 117".
93. V příloze v části B v náplni položky 8417 se slova v hranatých závorkách včetně závorek nahrazují slovy "(§ 115 až 117 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon)".
94. V příloze v části C v náplni paragrafu 1069 se slova "pozemkových úřadů" nahrazují slovy "Státního pozemkového úřadu (zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)".
95. V příloze v části C se za paragraf 2291 vkládá nový paragraf 2292, který zní:
"2292 Dopravní obslužnost
Na tento paragraf zařazují Ministerstvo dopravy, kraje a obce výdaje na dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou (§ 3 a 4 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů), a to své přímé výdaje, výdaje podle smluv s dopravci (kompenzace dopravcům, které v druhovém třídění patří na položku 5193) (§ 8 odst. 1, § 9 a 23 zákona) i výdaje na převody peněžních prostředků právnickým osobám pověřeným plněním úkolů při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících (§ 6 odst. 2 zákona), jsou-li tyto peněžní prostředky určeny na dopravní obslužnost.".
96. V příloze v části C náplň paragrafu 3330 zní: "Náhrady a příspěvky vyplácené církvím a náboženským společnostem podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).".
97. V příloze v části C v názvu paragrafu 3772 se zrušuje slovo "vysoce" a doplňuje se náplň tohoto paragrafu, která zní: "Ukládání radioaktivního odpadu a ostatní činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů podle § 113 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.".
98. V příloze v části C se pododdíl 416 zrušuje.
99. V příloze v části C se za paragraf 5311 vkládá nový paragraf 5312, který zní:
"5312 Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti financování terorismu
Činnost Finančního analytického úřadu (§ 18 odst. 1 a § 29c zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 368/2016 Sb.) podle zákona č. 253/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
100. V příloze v části C v náplni paragrafu 5491 se slova "Ústředí pro mezinárodně právní ochranu mládeže v Brně" nahrazují slovy "Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (§ 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 250/2014 Sb.)".
101. V příloze v části C v náplni paragrafu 6221 věta druhá zní: "Zahrnuje i humanitární pomoc poskytovanou na území České republiky zahraničním uprchlíkům během jejich prvního roku (12 měsíců) pobytu včetně zajištění infrastruktury pro jejich pobyt apod.".
102. V příloze v části C v náplni paragrafu 6223 věta druhá zní: "Patří sem i výdaje institucí, krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad související se spoluprací s rozvojovými zeměmi.".
103. V příloze v části C se na konci náplně paragrafu 6229 doplňuje věta "Rozvojové aktivity schválené vládou v průběhu rozpočtového období v reakci na aktuální mezinárodní vývoj a nepředvídatelné krize nad rámec plánovaných dlouhodobých aktivit.".
104. V příloze v části E v náplni podkladové jednotky 4 se za slovo "oprávnění" vkládají slova "podle § 25 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel".
105. V příloze v části E v náplni podkladové jednotky 5 se věta poslední zrušuje.
106. V příloze v části G se doplňuje náplň dílčího průřezového ukazatele 30, která zní: "Výdaje institucí veřejné správy a jejich organizací realizované v zahraničí i v České republice pro občany rozvojových zemí na jejich podporu nebo s jejich účastí, které jsou financovány z veřejných rozpočtů, např. školení (výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc podle zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů).".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů před tímto dnem se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.

Související dokumenty