201/1997 Sb. o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
201/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 31. července 1997
o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 155/2000 Sb.
Změna: 14/2002 Sb.
Změna: 279/2002 Sb.
Změna: 425/2002 Sb.
Změna: 420/2002 Sb.
Změna: 192/2003 Sb.
Změna: 309/2002 Sb.
Změna: 630/2004 Sb.
Změna: 626/2004 Sb.
Změna: 261/2007 Sb.
Změna: 261/2007 Sb. (část)
Změna: 418/2009 Sb.
Změna: 425/2010 Sb.
Změna: 347/2011 Sb.
Změna: 332/2014 Sb.
Změna: 315/2019 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
PLAT A NĚKTERÉ DALŠÍ NÁLEŽITOSTI STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ
 
§ 1
Zákon v této části upravuje plat a některé další náležitosti spojené s výkonem funkce státního zástupce.
 
§ 2
(1) Státnímu zástupci náleží za vykonanou práci plat.
(2) Státnímu zástupci, o němž to stanoví tento zákon, náleží též naturální plnění.
 
§ 3
Plat
(1) Plat je peněžité plnění poskytované měsíčně ve výši a za podmínek stanovených tímto zákonem.
(2) Plat se určí jako součin platové základny a platového koeficientu stanoveného podle počtu let započitatelné praxe (dále jen "praxe") a stupně státního zastupitelství, ke kterému je státní zástupce přidělen1) nebo přeložen,2) nestanoví-li tento zákon jinak. Plat se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.
(3) Platová základna činí 90 % platové základny stanoven