189/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
189/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. dubna 2020,
kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 341/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 113/2020 Sb. a zákona č. 117/2020 Sb., se mění takto:
1. Za § 9d se vkládá nový § 10, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 10
Online zprostředkování
(1) Kdo zprostředkuje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku kontakt poskytovatele služeb cestovního ruchu se zákazníkem za účelem uzavření smlouvy o službě cestovního ruchu podle § 1a, je povinen sdělit obecnímu živnostenskému úřadu do 30 dnů od doručení jeho výzvy
a) počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě,
b) celkovou cenu za služby cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě,
c) adresu místa, na které jsou služby cestovního ruchu poskytovány, a
d) označení poskytovatele služby, se kterým zákazníkovi zprostředkoval uzavření smlouvy související s poskytováním služeb cestovního ruchu, a to
1. u fyzické osoby její jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště,
2. u podnikající fyzické osoby její jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, adresu sídla a identifikační číslo osoby,
3. u právnické osoby její obchodní firmu nebo název, adresu sídla a identifikační číslo osoby a
4. další kontaktní údaje osob uvedených v bodech 1 až 3, pokud jsou zprostředkovateli známy.
(2) Obecní živnostenský úřad může předat jinému orgánu vykonávajícímu veřejnou moc na základě jeho žádosti údaje získané podle odstavce 1.".
2. V § 10b se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
"(9) Zprostředkovatel podle § 10 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že živnostenskému úřadu na výzvu a ve stanovené lhůtě nesdělí údaje podle § 10 odst. 1.".
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.
3. V § 10b odst. 10 písm. b) se slova "nebo 6" nahrazují slovy " , 6 nebo 9".
4. V § 10b se doplňuje odstavec 11, který zní:
"(11) Za přestupek podle odstavce 9 lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku.".
Čl.II
Technická notifikace
Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Související dokumenty