143/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
143/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 3. května 2016,
kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 127/1998 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., a podle § 16 odst. 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 225/1999 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 656/2004 Sb., vyhlášky č. 519/2005 Sb., vyhlášky č. 356/2007 Sb., vyhlášky č. 127/2010 Sb., vyhlášky č. 302/2012 Sb. a vyhlášky č. 280/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. d) se slovo "škod" nahrazuje slovy "nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci".
2. V § 1 odst. 2 se slova "a finanční prostředky vytvářené využíváním základního fondu, zejména úroky" zrušují.
3. V § 1 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "U resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (dále jen "zaměstnanecká pojišťovna") jsou prostředky podle odstavce 2 a maximálně 0,1 % z pojistného na veřejné zdravotní pojištění po přerozdělování 1) zdrojem základního fondu pouze v případě, že nebylo dosaženo vyrovnaného hospodaření základního fondu.".
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.".
4. V § 1 odst. 3 se ve větě třetí za slovo "úvěr" doplňují slova "(dále jen "vyrovnané hospodaření")".
5. V § 1 odst. 4 písm. a) se slova "regulační poplatky a" zrušují.
6. V § 2 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).
7. V § 2 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
8. V § 2 odst. 5 se slovo "půjček" nahrazuje slovem "zápůjček".
9. V § 3 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až m) se označují jako písmena d) až l).
10. V § 3 odst. 4 písm. a) se slova "Centra mezistátních úhrad" nahrazují slovy "subjektu, který byl pro oblast veřejného zdravotního pojištění určen jako styčné místo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, s nimiž vyslovil souhlas Parlament a jimiž je Česká republika vázána, nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 4a), a subjektu, který byl pověřen výkonem činnosti vnitrostátního kontaktního místa podle zákona o veřejném zdravotním pojištění 22a)".
Poznámka pod čarou č. 22a zní:
"22a) § 14c zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 60/2014 Sb.".
11. V § 3 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) U zaměstnaneckých pojišťoven je možné použít jako zdroj fondu prevence, v případě splnění podmínky vyrovnaného hospodaření základního fondu zaměstnanecké pojišťovny, prostředky provozního fondu.".
Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako odstavce 7 až 12.
12. V § 3 se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavce 9 až 12 se označují jako odstavce 8 až 11.
13. V § 4 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až l) se označují jako písmena e) až k).
14. V § 4 odst. 4 písm. c) se slovo "půjček" nahrazuje slovem "zápůjček".
15. V § 4 odst. 4 písm. d) se slovo "půjček" nahrazuje slovem "zápůjček".
16. V § 6 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena f) až h).
Čl.II
Přechodné ustanovení
V případě úroků, které jsou vytvářeny nepřevedenými finančními prostředky zdravotních pojišťoven na účty v České národní bance, se postupuje podle vyhlášky č. 418/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. května 2016.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.

Související dokumenty