382/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
382/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. listopadu 2016,
kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů
Česká národní banka stanoví podle § 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., k provedení § 9 odst. 3, § 37 odst. 4, § 47 odst. 3 a § 54 odst. 4 zákona:
Čl.I
Vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V § 3 odst. 5 a v § 6 odst. 5 písmeno c) zní:
"c) doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem každé osoby podle písmene a) a každé osoby podle písmene b),".
2. V § 5 odst. 1 a § 11 odst. 1 se text "2 až 4" nahrazuje textem "2 až 5".
3. V § 5 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 23 znějí:
"(5) Pokud žadatel hodlá v souvislosti s výkonem činnosti podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona poskytovat spotřebitelský úvěr podle zákona o spotřebitelském úvěru, přikládá rovněž doklady o výši počátečního kapitálu23) a doklady o jeho původu.
(6) Pokud poskytovatel platebních služeb malého rozsahu žádá podle § 42 zákona o rozšíření rozsahu platebních služeb, podává žádost na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavce 4, u nichž v souvislosti s rozšířením rozsahu platebních služeb dochází ke změně. Pokud je předmětem žádosti rozšíření registrace o poskytování spotřebitelského úvěru podle zákona o spotřebitelském úvěru, přikládá rovněž doklady podle odstavce 5.
23) § 3 odst. 1 písm. k) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.".
4. V § 11 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Pokud žadatel hodlá v souvislosti s výkonem činnosti podle § 46 odst. 2 písm. d) zákona poskytovat spotřebitelský úvěr podle zákona o spotřebitelském úvěru, přikládá rovněž doklady o výši počátečního kapitálu23) a doklady o jeho původu.
(6) Pokud vydavatel elektronických peněz malého rozsahu žádá podle § 58a zákona o rozšíření rozsahu platebních služeb, podává žádost na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavce 4, u nichž v souvislosti s rozšířením rozsahu platebních služeb dochází ke změně. Pokud je předmětem žádosti rozšíření registrace o poskytování spotřebitelského úvěru podle zákona o spotřebitelském úvěru, přikládá rovněž doklady podle odstavce 5.".
5. V § 55 odst. 2 písmeno d) zní:
"d) popis skutečnosti, na základě které se osoba stává osobou ovládající platební instituci, pokud dochází k ovládnutí.".
6. V § 57 se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Pokud žadatel v žádosti nedokládá splnění některého požadavku z důvodu přednostní aplikace mezinárodní smlouvy, která je součástí českého právního řádu, označí tuto mezinárodní smlouvu, včetně ustanovení, jehož aplikace se dovolává.".
7. V příloze č. 4 tabulky 2, 5c a 5d včetně nadpisů znějí:8. V příloze č. 7 tabulky 2, 4c a 4d včetně nadpisů znějí:Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2016.
Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.

Související dokumenty