3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Schválený:
3/2013 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 12. prosince 2012
o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 379/2007 Sb., aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.
V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.
Ministr:
Fiala v. r.
 
Příloha
Aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. Název         Identifikační Sídlo výzkumné organizace       Datum nabytí právní  Doba platnosti
číslo výzkumné organizace  číslo                         moci rozhodnutí,   schválení výzkumné
               výzkumné                       kterým byla      organizace pro
               organizace                      výzkumná       přijímání výzkumných
                                          organizace      pracovníků ze třetích
                                          schválena pro     zemí, počítaná ode dne
                                          přijímání       nabytí právní moci
                                          výzkumných      rozhodnutí o schválení
                                          pracovníků
                                          ze třetích zemí
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  Agrofest fyto, s.r.o.   25328859   Havlíčkova 2787/121,          6. května 2012    5 let   
                      767 11 Kroměříž

2  Agrovýzkum Rapotín,    26788462   Výzkumníků 267,            30. května 2012    5 let                  
   s.r.o.                 788 13 Rapotín

3  Astronomický ústav AV   67985815   Fričova 298/1, 251 65 Ondřejov     23. března 2008    5 let
   ČR, v.v.i.

4  Biofyzikální ústav AV   68081707   Královopolská 135, 612 65 Brno     22. března 2008    5 let
   ČR, v.v.i.

5  Biologické centrum AV   60077344   Branišovská 31,            22. března 2008    5 let
   ČR, v.v.i.               370 05 České Budějovice

6  Biotechnologický ústav  86652036   Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4     22. března 2008    5 let
   AV ČR, v.v.i.

7  Botanický ústav AV ČR,  67985939   Zámek 1,252 43 Průhonice        22. března 2008    5 let
   v.v.i.

8  Centrum dopravního    44994575   Líšeňská 33a, 636 00 Brno       8. srpna 2008     5 let
   výzkumu, v.v.i.

9  Centrum výzkumu globální 67179843   Bělidla 986/4a, 603 Brno        30. června 2012    5 let
   změny AV ČR, v.v.i.

10  Česká zemědělská     60460709   Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol  26. července 2008   5 let
   univerzita v Praze

11  České vysoké učení    68407700   Zikova 4, 166 36 Praha 6        22. března 2008    5 let
   technické v Praze

12  Ekologické služby s.r.o. 26733544   Areál ČOV, 268 01 Hořovice       22. února 2010    5 let

13  Etnologický ústav AV ČR, 68378076   Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1   10. prosince 2008   5 let
   v.v.i.

14  Evropský polytechnický  63468352   Osvobození 699, 686 04 Kunovice    30. dubna 2008    5 let
   institut, s.r.o.

15  Filosofický ústav AV ČR, 67985955   Jilská 361/1, 110 01 Praha 1      25. dubna 2008    5 let
   v.v.i.

16  Fyzikální ústav AV ČR,  68378271   Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8   22. března 2008    5 let
   v.v.i.

17  Fyziologický ústav AV   67985823   Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4     22. března 2008    5 let
   ČR, v.v.i.

18  Geofyzikální ústav AV   67985530   Boční II 1401/1a, 141 31 Praha 4    1. listopadu 2008   5 let
   ČR, v.v.i.

19  Geologický ústav AV ČR,  67985831   Rozvojová 269,             7. března 2009    5 let
   v.v.i.                 165 00 Praha 6 - Lysolaje

20  Janáčkova akademie    62156462   Beethovenova 650/2,          1. března 2012    5 let
   múzických umění v Brně         662 15 Brno

21  Jihočeská univerzita v  60076658   Branišovská 31,            22. března 2008    5 let
   Českých Budějovicích          370 05 České Budějovice

22  Masarykova univerzita   00216224   Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno   22. března 2008    5 let

23  Masarykův onkologický   00209805   Žlutý kopec 7, 656 53 Brno       15. října 2011    5 let
   ústav

24  Matematický ústav AV ČR, 67985840   Žitná 25, 115 67 Praha 1        22. března 2008    5 let
   v.v.i.

25  Mendelova univerzita v  62156489   Zemědělská 1, 613 00 Brno       22. března 2008    5 let
   Brně

26  Mikrobiologický ústav AV 61388971   Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4     3. dubna 2008     5 let
   ČR, v.v.i.

27  Národohospodářský ústav  67985998   Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1  3. dubna 2008     5 let
   AV ČR, v.v.i.

28  Ostravská univerzita   61988987   Dvořákova 7, 701 03 Ostrava      2. června 2012    5 let
   v Ostravě

29  Psychiatrické centrum   00023752   Ústavní 91, 181 03 Praha 8-Bohnice   20. srpna 2008    5 let
   Praha

30  Slezská universita v   47813059   Na Rybníčku 1,746 01 Opava       7. června 2008    5 let
   Opavě

31  Slovanský ústav AV ČR,  68378017   Valentinská 1, 110 00 Praha 1     18.dubna 2008     5 let
   v.v.i.

32  Sociologický ústav AV   68378025   Jilská 1, 110 00 Praha 1        23. března 2008    5 let
   ČR, v.v.i.

33  Technická univerzita v  46747885   Studentská 2, 461 17 Liberec      23 března 2008    5 let
   Liberci

34  Univerzita Hradec     62690094   Rokitanského 62,            23. dubna 2008    5 let
   Králové                200 03 Hradec Králové

35  Univerzita Jana      44555601   Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem    14. června 2008    5 let
   Evangelisty Purkyně v
   Ústí nad Labem

36  Univerzita Karlova v   00216208   Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1     22. března 2008    5 let
   Praze

37  Univerzita Palackého v  61989592   Křížkovského 8, 771 47 Olomouc     19. dubna 2008    5 let
   Olomouci

38  Univerzita Pardubice   00216275   Studentská 95, 532 10 Pardubice    22. března 2008    5 let

39  Univerzita Tomáše Bati  70883521   Mostní 5139, 760 01 Zlín        22. března 2008    5 let
   ve Zlíně

40  Ústav analytické chemie  68081715   Veveří 97, 602 00 Brno         15. června 2008    5 let
   AV ČR, v.v.i.

41  Ústav anorganické chemie 61388980   Husinec-Řež č. p. 1001,        6. dubna 2008     5 let
   AV ČR, v.v.i.             250 68 Husinec-Řež

42  Ústav biologie      68081766   Květná 8, Brno             22. března 2008    5 let
   obratlovců AV ČR, v.v.i.

43  Ústav dějin umění AV ČR, 68378033   Husova 4, 110 00 Praha 1        7. března 2009    5 let
   v.v.i.

44  Ústav experimentální   61389030   Rozvojová 263,             22. března 2008    5 let
   botaniky AV ČR, v.v.i.         165 02 Praha 6 - Lysolaje

45  Ústav experimentální   68378041   Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4     30. července 2008   5 let
   medicíny AV ČR, v.v.i.

46  Ústav fotoniky a     67985882   Chaberská 1014/57,           22. března 2008    5 let
   elektroniky AV ČR,           182 51 Praha 8-Kobylisy
   v.v.i.

47  Ústav fyzikální chemie  61388955   Dolejškova 3, 182 23 Praha 8      22. března 2008    5 let
   J. Heyrovského AV ČR,
   v.v.i.

48  Ústav fyziky atmosféry  68378289   Boční II 1401/1a, 141 31 Praha 4    22. března 2008    5 let
   AV ČR, v.v.i.

49  Ústav fyziky materiálů  68081723   Žižkova 22, 616 62     Brno        23. března 2008    5 let
   AV ČR, v.v.i.

50  Ústav fyziky plazmatu AV 61389021   Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8  22. března 2008    5 let
   ČR, v.v.i.

51  Ústav chemických procesů 67985858   Rozvojová 135, 165 02 Praha 6     22. března 2008    5 let
   AV ČR, v.v.i.

52  Ústav informatiky AV ČR, 67985807   Pod Vodárenskou Věží 2,        24. prosince 2008   5 let
   v.v.i.                 182 07 Praha 8

53  Ústav jaderné fyziky AV  61389005   Husinec-Řež č.p. 130,         22. března 2008    5 let
   ČR, v.v.i.               250 68 Husinec-Řež

54  Ústav makromolekulami   61389013   Heyrovského náměstí 2, 162 06 Praha 6 27. března 2008    5 let
   chemie AV ČR, v.v.i.          - Břevnov

55  Ústav molekulární     68378050   Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4     22. března 2008    5 let
   genetiky A V ČR, v.v.i.

56  Ústav organické chemie a 61388963   Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 6  22. března 2008    5 let
   biochemie AV ČR, v.v.i.

57  Ústav pro českou     68378068   Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1   25. dubna 2008    5 let
   literaturu AV ČR, v.v.i.

58  Ústav pro hydrodynamiku  67985874   Pod Paťankou 30, 166 12 Praha 6    23. března 2008    5 let
   AV ČR, v.v.i.

59  Ústav pro jazyk český AV 68378092   Letenská 4, 118 51 Praha 1       22. března 2008    5 let
   ČR, v.v.i.

60  Ústav přístrojové     68081731   Královopolská 147, 612 64 Brno     6. dubna 2008     5 let
   techniky AV ČR, v.v.i.

61  Ústav struktury a     67985891   V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8   21. června 2008    5 let
   mechaniky hornin AV ČR,
   v.v.i.

62  Ústav teoretické a    68378297   Prosecká 76, 190 00 Praha 9      2. dubna 2011     5 let
   aplikované mechaniky

63  Ústav teorie informace a 67985556   Pod Vodárenskou věží 4,        22. března 2008    5 let
   automatizace AV ČR,          182 08 Praha 8
   v.v.i.

64  Ústav termomechaniky AV  61388998   Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8   6. dubna 2008     5 let
   ČR, v.v.i.

65  Ústav živočišné      67985904   Rumburská 89, 277 21 Liběchov     6. září 2008     5 let
   fyziologie a genetiky AV
   ČR, v.v.i.

66  Veterinární a       62157124   Palackého třída 1/3,          17. června 2012    5 let
   farmaceutická univerzita        612 42 Brno
   Brno

67  Vysoká škola báňská -   61989100   tř. 17. listopadu 15/2172,       24. dubna 2008    5 let
   Technická univerzita          708 33 Ostrava-Poruba
   Ostrava

68  Vysoká škola chemicko-  60461373   Technická 5, 166 28 Praha 6      26. března 2008    5 let
   technologická v Praze

69  Vysoké učení technické v 00216305   Antonínská 548/1, 601 90 Brno     7. června 2008    5 let
   Brně

70  Výzkumný ústav      00027162   Hudcova 296/70, 621 00         24. června 2012    5 let
   veterinárního lékařství,        Brno-Medlánky
   v.v.i.

71  Výzkumný ústav živočišné 00027014   Přátelství 815,            9. července 2008   5 let
   výroby, v.v.i.             104 00 Praha Uhříněves

72  Západočeská univerzita v 49777513   Univerzitní 8, 306 14 Plzeň      25. dubna 2008    5 let
   Plzni
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Související dokumenty