34/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb.

Schválený:
34/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. února 2015,
kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 92 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb. a zákona č. 37/2002 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 větě první se slova „běžný“ a „místně příslušné pobočky“ zrušují.
2. V § 1 odst. 2 větě druhé se slova „a identifikační kód banky (dále jen „bankovní spojení“)“ zrušují.
3. V § 1 odst. 3 větě druhé se slova „bankovní spojení“ nahrazují slovy „číslo účtu“.
4. V § 1 odst. 4 se za slova „s identifikačním číslem6) politické strany nebo politického hnutí“ vkládají slova „podle zákona o základních registrech“.
Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
5. V § 2 odst. 1 se slova „snížené o částky cen zúčtované Českou národní bankou na vrub zvláštního účtu“ nahrazují slovy „snížené o částky cen odepsaných Českou národní bankou ze zvláštního účtu“ a slova „bankovní spojení: 772-14422001/0710 s názvem „Příspěvky na volební náklady a kauce z voleb““ nahrazují slovy „číslo účtu 772-5921001/0710“.
6. V § 2 odst. 2 větě první se slova „Ostatní běžné účty“ nahrazují slovy „Jiné běžné účty“, slova „379 - Jiné závazky“ se nahrazují slovy „378 - Ostatní krátkodobé závazky“ a ve větě druhé se číslo „379“ nahrazuje číslem „378“.
7. V § 2 odst. 3 se slova „příslušné pobočky“ zrušují.
8. V názvu přílohy č. 1 se slovo „poboček“ zrušuje.
9. V tabulce přílohy č. 1 se slova „Pobočka ČNB“ nahrazují slovy „Pracoviště ČNB“.
10. V názvu přílohy č. 2 se slovo „poboček“ zrušuje.
11. V tabulce přílohy č. 2 se slova „Pobočka ČNB“ nahrazují slovy „Pracoviště ČNB“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.

Související dokumenty