151/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady

Schválený:
151/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. května 2016,
kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 330/2011 Sb. a zákona č. 150/2016 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady, se mění takto:
1. V názvu vyhlášky se za slovo "vězení" vkládají slova "a využitím elektronického kontrolního systému" a za slovo "způsob" se vkládá slovo "jejich".
2. V § 1 se za slova "trestu domácího vězení" vkládají slova "a nákladů spojených s využitím elektronického kontrolního systému" a na konci textu se doplňují slova "nebo ve kterém byl alespoň zčásti využíván elektronický kontrolní systém".
3. V § 2 odst. 1 se za slova "výkonu trestu domácího vězení" vkládají slova "nebo využití elektronického kontrolního systému" a za slova "výkonem trestu domácího vězení" se vkládají slova "nebo využitím elektronického kontrolního systému".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.
Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

Související dokumenty