137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Schválený:
137/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. března 2020
o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Změna: 263/2020 Sb.
Změna: 449/2020 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
(1) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do 30. června 2022.
(2) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího evidenci tržeb evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení do 31. prosince 2022.
 
§ 2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II zákona č. 263/2020 Sb.
Přechodné ustanovení
Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle § 11a zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 256/2019 Sb., podaná ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. září 2020, se považuje za podanou dnem 1. října 2020.
Čl.II zákona č. 449/2020 Sb.
Přechodné ustanovení
Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle § 11a zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 256/2019 Sb., podaná do 30. června 2022 se považuje za podanou dne 1. července 2022.

Související dokumenty