139/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb, o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
139/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. dubna 2016,
kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
Čl.I
Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. e) bodě 1 se číslo "20" nahrazuje číslem "10".
2. V § 5 odstavec 7 zní:
"(7) Distributor je povinen klasifikovat podle § 4 audiovizuální upoutávky nebo jiné formy reklamy vztahující se k jím distribuovanému kinematografickému dílu určené pro kinematografická představení, pokud z hlediska vhodnosti obsahu pro děti a mladistvé splňují podmínky pro klasifikaci podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d), a je povinen takovou klasifikaci oznámit pořadateli kinematografického představení. Distributor kinematografického díla již klasifikovaného podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d) je povinen zajistit, aby audiovizuální upoutávky nebo jiné formy reklamy vztahující se k takovému kinematografickému dílu obsahovaly označení klasifikace pro takové kinematografické dílo, je-li kinematografické dílo klasifikováno přísněji, než jak byla podle věty prvé klasifikována audiovizuální upoutávka nebo jiná forma reklamy k němu se vztahující.".
3. V § 6 odstavce 5 a 6 znějí:
"(5) Výrobce nebo koproducent uvedený v odstavci 1 je povinen předat Národnímu filmovému archivu rozmnoženiny českého kinematografického díla, které jsou předmětem smlouvy uzavřené podle odstavce 4, ve lhůtě do 6 měsíců od uzavření smlouvy; digitální rozmnoženiny nesmějí být šifrovány. Ve stejné lhůtě je výrobce nebo koproducent povinen předat Národnímu filmovému archivu rovněž ostatní věci, které jsou předmětem smlouvy.
(6) Na výrobce nebo koproducenta podle odstavce 1, který je současně příjemcem podpory kinematografie podle § 31 odst. 1 písm. b), se povinnost podle odstavce 1 nevztahuje. Takový výrobce nebo koproducent je však povinen do 60 dnů ode dne zveřejnění tohoto díla nabídnout písemně Národnímu filmovému archivu jednu nepoškozenou rozmnoženinu takového díla v kvalitě rozmnoženiny určené pro kinematografická představení, popřípadě více takových rozmnoženin za podmínek podle odstavce 2, propagační materiály k tomuto dílu a kopii jeho literárního scénáře, a to formou návrhu na uzavření darovací smlouvy ve prospěch České republiky. Pro předání věci po přijetí takové nabídky se použije odstavec 5 obdobně.".
4. V § 6 se na začátek odstavce 7 vkládá věta "Okamžikem předání věci podle odstavce 5 nebo 6 se tato věc stává majetkem České republiky, s nímž je příslušný hospodařit Národní filmový archiv 12).".
5. V § 7 odst. 1 se za slovo "Výrobce" vkládá slovo "českého".
6. V § 8 odst. 3 se slova " , k nimž má oprávnění zpřístupnit dílo veřejnosti," zrušují a slova "občanským sdružením 20)" se nahrazují slovy "spolkům 20), ústavům 46)".
Poznámky pod čarou č. 20 a 46 znějí:
"20) § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
46) § 402 občanského zákoníku.".
7. V § 8 odst. 6 se slova "úkony učiněné" nahrazují slovy "jednání učiněná" a slovo "neplatné" se nahrazuje slovem "neplatná".
8. V § 9 odst. 3 se věty třetí a čtvrtá nahrazují větami "Návrh statutu Fondu nebo jeho změn předkládá ředitel Fondu ministru kultury (dále jen "ministr"), a to po projednání s Dozorčím výborem (dále jen "Výbor") a odsouhlasení Radou Fondu (dále jen "Rada"). Rada posuzuje návrh statutu Fondu nebo jeho změn v rozsahu své působnosti podle § 13 odst. 1.".
9. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova " , poplatku z vysílání reklamy 25)" včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušují.
10. V § 10 odst. 1 písm. b) se slovo "audiovize" nahrazuje slovem "kinematografie".
11. V § 10 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
"h) vykonává metodickou, propagační a koncepční činnost v oblasti kinematografie a filmového průmyslu,".
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).
12. V § 11 odst. 1 se slova "Dozorčí výbor (dále jen "Výbor")" nahrazují slovem "Výbor".
13. V § 12 odst. 3 písmeno c) zní:
"c) vydává rozhodnutí o filmových pobídkách a pobídkových projektech,".
14. V § 13 odst. 1 písm. c) se slova " , a to s přihlédnutím k expertní analýze" nahrazují slovy "a podmínkách, za nichž je podpora poskytnuta".
15. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Je-li člen Rady vyloučen z rozhodování o žádosti o podporu, je vyloučen z rozhodování o všech žádostech o podporu podaných pro stejný dotační okruh v rámci jedné výzvy podle § 33 odst. 1.".
16. V § 14 odstavec 2 zní:
"(2) Členové Rady jsou voleni a odvoláváni Poslaneckou sněmovnou na návrh ministra z řad uznávaných osobností, které mají zkušenosti z oblasti kinematografie, navržených odborovými organizacemi sdružujícími pouze autory audiovizuálních děl nebo děl audiovizuálně užitých, spolky, obecně prospěšnými společnostmi, ústavy a zájmovými sdruženími právnických osob působícími v oblasti kinematografie, s výjimkou kolektivních správců autorských práv nebo práv souvisejících s právem autorským, a dále středními a vyššími odbornými školami filmového zaměření a vysokými školami filmového zaměření (dále jen "profesní organizace"). Návrhy se podávají Fondu, který je předá ministrovi.".
17. V § 14 odst. 8 se za slovo "Podrobnosti" vkládají slova "o náležitostech návrhu kandidáta na člena Rady a postupu při jeho projednávání, o volbě předsedy a místopředsedy Rady a".
18. V § 15 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) plně svéprávná,".
19. V § 16 odst. 1 písmeno d) zní:
"d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, jímž byla členu Rady omezena svéprávnost,".
20. § 17 včetně nadpisu zní:
 
"§ 17
Výbor
(1) Výbor kontroluje činnost a hospodaření Fondu.
(2) Při výkonu kontroly podle odstavce 1 jsou členové Výboru oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů Fondu v držení Fondu.
(3) Člen Výboru je vyloučen z projednání a hlasování o věci a odstavec 2 se nepoužije v případě, že má na projednávané věci osobní zájem nebo by mu v souvislosti s projednávanou věcí nebo s přístupem k dokladům a záznamům podle odstavce 2 mohla vzniknout osobní výhoda, a to přímo nebo prostřednictvím osoby blízké.".
Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje.
21. V § 18 odstavec 2 zní:
"(2) Dva členové Výboru jsou jmenováni a odvoláváni ministrem, 2 členové Výboru jsou jmenováni a odvoláváni ministrem financí a 5 členů Výboru je jmenováno a odvoláváno na návrh plátce nebo poplatníka audiovizuálních poplatků ministrem; návrhy se podávají Fondu, který je předá ministrovi.".
22. V § 18 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
23. V § 18 odst. 9 se za slovo "Podrobnosti" vkládají slova "o náležitostech návrhu kandidáta na člena Výboru a postupu při jeho projednávání, o volbě předsedy a místopředsedy Výboru a".
24. V § 19 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) plně svéprávná,".
25. V § 20 odst. 1 písm. b) se slovo "ministrovi" nahrazuje slovy "tomu, kdo je oprávněn jej do funkce jmenovat".
26. V § 20 odst. 1 písmeno d) zní:
"d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, jímž byla členu Výboru omezena svéprávnost,".
27. V § 20 odst. 1 písm. g) se slovo "poplatník" nahrazuje slovy "poplatník nebo plátce audiovizuálního poplatku".
28. V § 20 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "Ministr odvolá člena Výboru z funkce," nahrazují slovy "Ten, kdo je oprávněn člena Výboru jmenovat do funkce, jej odvolá,".
29. V § 20 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) to navrhl a řádně odůvodnil plátce nebo poplatník audiovizuálního poplatku, na jehož návrh byl člen Výboru jmenován.".
30. V § 21 odst. 1 se slova "za každou organizaci obsahové a ekonomické" zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta "Návrhy se podávají Fondu, který je předá ministrovi.".
31. V § 21 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) je plně svéprávná,".
32. V § 21 odst. 2 písm. c) se slova "a zkušenou" zrušují a na konci textu písmene c) se doplňují slova "má zkušenosti s činnostmi, jejichž podpora je předmětem dotačního okruhu podle § 31, za který je navržena, a".
33. V § 21 odst. 3 se za slova "s funkcí" vkládají slova "člena Rady, člena Výboru,".
34. V § 21 odst. 4 se slova "s pracovním poměrem" nahrazují slovy "se základním pracovněprávním vztahem".
35. V § 21 odst. 5 se slova "obsahové a ekonomické" zrušují.
36. V § 22 odst. 1 se slova " , ze kterého bude ředitel Fondu nebo jím pověřený zaměstnanec Fondu za přítomnosti alespoň dvou členů Rady k tomu pověřených Radou, losem vybírat experty, kteří vytvoří expertní analýzy" a věta poslední zrušují.
37. V § 22 odst. 2 písmeno c) zní:
"c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, jímž byla členu Výboru omezena svéprávnost,".
38. V § 22 odst. 3 se na konci písmene d) slovo "nebo" zrušuje.
39. V § 22 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) expertní analýzy vypracované expertem neplní podle usnesení Rady účel uvedený v § 23 odst. 1.".
40. V § 23 odst. 2 se slova "jednu obsahovou a jednu ekonomickou expertní analýzu" nahrazují slovy "2 expertní analýzy".
41. V § 23 odstavec 3 zní:
"(3) Podrobnosti o náležitostech návrhu kandidáta na experta a postupu při jeho podávání, o výběru expertů pro vypracování expertních analýz, o náležitostech expertní analýzy a o výši odměny experta stanoví statut Fondu.".
42. § 24 včetně poznámky pod čarou č. 47 zní:
 
"§ 24
(1) Finančními zdroji Fondu jsou zejména
a) audiovizuální poplatky,
b) správní poplatky podle tohoto zákona,
c) příjem ze sjednaných podílů Fondu na zisku z podpořených projektů,
d) příjmy z nakládání s majetkem České republiky, se kterým je Fond příslušný hospodařit,
e) úroky z prostředků Fondu uložených v bance,
f) příjmy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob ve filmovém průmyslu, s nimiž je příslušný hospodařit Fond,
g) příjmy z veřejných sbírek pořádaných ve prospěch Fondu a podpory kinematografie,
h) příjmy z využití kinematografických děl, pokud byla na Fond převedena,
i) příjmy za užití kinematografických děl, u nichž Fond vykonává autorská práva výrobce, která na něj přešla na základě jiného právního předpisu, a u nichž se Fond považuje za výrobce17),
j) příjmy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných osob,
k) dary, dědictví a odkazy pro Fond,
l) odvody za porušení rozpočtové kázně32) včetně penále,
m) dotace ze státního rozpočtu,
n) dotace ze státního rozpočtu účelově určená na filmové pobídky,
o) každoročně poskytovaná dotace ze státního rozpočtu účelově určená na poskytování podpory kinematografie, jejíž výši a způsob výpočtu upravuje § 24a, a
p) další zdroje stanovené jinými právními předpisy33).
(2) Zůstatek finančních zdrojů Fondu na konci kalendářního roku zůstává Fondu a převádí se do následujícího kalendářního roku; zůstatek zdrojů Fondu podle odstavce 1 písm. m) až o) lze použít v následujících letech pouze na účel, na který byla dotace poskytnuta, a v souladu s odstavcem 3, přičemž tyto dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok, v němž dojde k ukončení používání nebo poskytování finančních prostředků na příslušný účel.
(3) Z finančních zdrojů Fondu podle odstavce 1 písm. a) až m), o) a p) se hradí poskytování podpory kinematografie podle okruhů podle § 31 a ostatní výdaje, včetně výdajů podle § 11 odst. 4, pokud nejsou pokryty z dotace podle § 11 odst. 4. Z finančních zdrojů Fondu podle odstavce 1 písm. n) se hradí poskytování filmových pobídek. Dotace ze státního rozpočtu podle odstavce 1 písm. o) je do výše upravené v § 24a nároková.
(4) Fond vytváří fond kulturních a sociálních potřeb, na jehož tvorbu a hospodaření s prostředky se použijí ustanovení zvláštního právního předpisu obdobně47).
(5) Fond může po předchozím souhlasu Ministerstva financí zřídit u banky nebo pobočky zahraniční banky nad rámec účtů u České národní banky účet, popřípadě účty, na kterých bude vedena část finančních zdrojů podle odstavce 1, a ze kterých lze uskutečňovat výdaje související s pracovní cestou prostřednictvím platebních karet při pracovních cestách. Prostřednictvím platebních karet lze z těchto účtů uskutečňovat další výdaje, jejichž úhradu není možné provést jiným způsobem.
47) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.".
43. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:
 
"§ 24a
(1) Finančním zdrojem Fondu je každoročně poskytovaná dotace ze státního rozpočtu, jejíž výše odpovídá částce výnosů Fondu z audiovizuálních poplatků za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, ve kterém se sestavuje rozpočet Fondu na následující kalendářní rok.
(2) Podkladem pro určení částky výnosů podle odstavce 1 je roční účetní závěrka Fondu.".
44. V § 25 se na konci písmene b) slovo "a" nahrazuje čárkou.
45. V § 25 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) poplatek z vysílání reklamy.".
46. V § 26 odstavec 6 zní:
"(6) Plátce poplatku z kinematografického představení je povinen vést evidenci pro účely poplatku, jež obsahuje veškeré údaje vztahující se k poplatkové povinnosti, zejména
a) název audiovizuálního díla a datum pořádání kinematografického představení,
b) počet diváků kinematografického představení a výši vstupného vybraného za pořádání kinematografického představení.".
47. Za § 28 se vkládají nové § 28a až 28c, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 28a
Poplatek z vysílání reklamy
(1) Poplatníkem poplatku z vysílání reklamy je provozovatel jiného než místního nebo regionálního televizního vysílání nechráněného podmíněným přístupem, který toto vysílání provozuje na základě licence k vysílání šířenému prostřednictvím vysílačů a šíří program, do něhož jsou zařazována rovněž kinematografická díla.
(2) Předmětem poplatku z vysílání reklamy je příjem z vysílání reklamy.
(3) Základem poplatku z vysílání reklamy je u poplatníka, který
a) je účetní jednotkou, výnos z vysílání reklamy,
b) není účetní jednotkou, příjem z vysílání reklamy.
(4) Pokud poplatník dosahuje výnos nebo příjem nepřímým prodejem vysílacího času prostřednictvím osob, které jsou spojenými osobami podle zákona upravujícího daně z příjmů s poplatníkem a které nejsou konečnými uživateli vysílacího času, zahrnuje se do základu poplatku namísto tohoto výnosu nebo příjmu výnos nebo příjem, kterého by poplatník dosáhl přímým prodejem tohoto vysílacího času.
(5) Sazba poplatku z vysílání reklamy činí 2 %.
(6) Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.
(7) Poplatník poplatku z vysílání reklamy je povinen vést v evidenci pro účely poplatku údaje vztahující se k jeho poplatkové povinnosti, a to
a) datum, kdy byl poskytnut vysílací čas pro reklamu,
b) jméno osoby, které poplatník poskytuje vysílací čas,
c) daňové identifikační číslo osoby, které poplatník poskytuje vysílací čas,
d) celkovou peněžní hodnotu vysílacího času pro reklamu, který byl poskytnut k datu podle písmene
a) za poplatkové období,
e) výši vypočteného poplatku za poplatkové období.
 
§ 28b
Dorovnání poplatku z vysílání reklamy
(1) Činí-li celkový výnos poplatku z vysílání reklamy méně než 150 000 000 Kč, poplatek se zvýší o dorovnání poplatku z vysílání reklamy, které se vypočte jako součin
a) rozdílu mezi částkou 150 000 000 Kč a součtem poplatků z vysílání reklamy všech poplatníků a
b) koeficientu.
(2) Koeficient se vypočte jako podíl poplatku z vysílání reklamy poplatníka a součtu poplatků z vysílání reklamy všech poplatníků.
(3) Dorovnání poplatku z vysílání reklamy je příslušenstvím poplatku.
 
§ 28c
Stanovení a placení dorovnání poplatku z vysílání reklamy
(1) Správce poplatku vyměří dorovnání poplatku z vysílání reklamy v platebním výměru, kterým se vyměřuje poplatek.
(2) Dorovnání poplatku z vysílání reklamy je splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.
(3) Doměřuje-li správce poplatku poplatek z vysílání reklamy, správce poplatku doměří z moci úřední dorovnání poplatku z vysílání reklamy všem poplatníkům. Je-li doměřené dorovnání poplatku z vysílání reklamy vyšší než poslední stanovené dorovnání, je rozdíl splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení dodatečného platebního výměru.".
48. V § 29 odst. 4 se za slovo "plátce" vkládají slova "nebo poplatník".
49. V § 29 odst. 5 se za slovo "Plátce" vkládají slova "nebo poplatník".
50. V § 29 odst. 6 se slova "Formu a strukturu" nahrazují slovem "Strukturu" a na konci odstavce se doplňuje věta "Poplatkové přiznání jsou plátci i poplatníci poplatků povinni podávat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup.".
51. V hlavě čtvrté nadpis dílu 4 zní: "Evidence v oblasti podpory kinematografie".
52. Nadpis § 30 zní: "Evidence v oblasti podpory kinematografie".
53. V § 31 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
54. V § 31 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Fond zveřejní k 31. lednu každého kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup výši prostředků, které plánuje v daném roce poskytnout, zejména odhad
a) celkových výdajů Fondu ve všech dotačních okruzích podle odstavce 1 za kalendářní rok,
b) výdajů v jednotlivých okruzích za kalendářní rok a
c) výdajů v jednotlivých okruzích v návaznosti na jednotlivé výzvy podle § 33 odst. 1.".
55. V § 32 odst. 2 se slova "ve smlouvě je sjednáno zvláštní ustanovení o podílu" nahrazují slovy "ve výroku rozhodnutí o poskytnutí podpory se uvede podíl".
56. V § 33 odstavec 1 zní:
"(1) Fond na základě koncepce Rady vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie.".
57. Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
58. V § 34 odst. 4 se slova "b) až g)" nahrazují slovy "b) až f) a v případech uvedených v § 39 odst. 3 rovněž předpokladů podle § 39 odst. 1 písm. a)" a na konci odstavce se doplňuje věta "Splnění předpokladů podle § 39 odst. 1 písm. b) až f) se osvědčuje čestným prohlášením.".
59. V § 35 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Postup, jímž jsou přijímána rozhodnutí Rady o žádostech o podporu kinematografie, stanoví statut Fondu. V odůvodnění rozhodnutí se Rada vypořádá též s expertními analýzami.
(5) Rada může ve výjimečných případech rozhodnout i bez expertních analýz, zejména pokud Fond nemá dostatek jmenovaných expertů pro příslušný okruh podle § 31, kteří nejsou vyloučeni pro podjatost, nebo pokud expert, který byl pověřen vypracováním expertní analýzy, nedodá expertní analýzu včas.".
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6 a 7.
60. V § 35 se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Pro řízení, ve kterém se rozhoduje o podpoře kinematografie podle tohoto zákona, se nepoužije ustanovení § 146 správního řádu.".
61. V § 36 odst. 1, 3 a 4 se slova "podmínek stanovených v" zrušují.
62. V § 36 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Žádost o změnu rozhodnutí o podpoře kinematografie se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup. Žádost o změnu rozhodnutí o podpoře kinematografie musí být žadatelem vložena v elektronické podobě do systému Fondu vedeného způsobem umožňujícím dálkový přístup.".
63. V § 37 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "Kancelář Fondu předá Radě žádost o podporu kinematografie podle věty předchozí a expertní analýzy.".
64. V § 37 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "O zastavení řízení o žádosti o podporu kinematografie, která nesplňuje formální náležitosti podle § 34, rozhoduje ředitel Fondu.".
65. V § 37 odstavec 2 zní:
"(2) O žádosti o podporu kinematografie podle odstavce 1 musí Rada rozhodnout nejdéle do 90 dnů od konce lhůty pro podávání žádostí o podporu kinematografie.".
66. V § 37 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) O hlasování Rady o žádosti o podporu kinematografie se pořizuje protokol, který obsahuje údaje o tom, jak každý člen Rady žádost hodnotil a jak o ní hlasoval.".
67. V § 38 odst. 1 písm. a) se slova "podmínek stanovených v" zrušují.
68. V § 38 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a protokol o hlasování Rady o žádosti o podporu kinematografie a o žádosti o změnu rozhodnutí o podpoře kinematografie".
69. V § 38 odst. 1 písmeno c) zní:
"c) informace o
1. výši a formě poskytnuté podpory kinematografie a o lhůtě pro dokončení projektu, na jehož realizaci byla podpora kinematografie poskytnuta,
2. změnách výše nebo formy poskytnuté podpory kinematografie nebo lhůty pro dokončení projektu, o nichž bylo rozhodnuto na základě žádosti podle § 36, a
3. zamítnutí žádosti o podporu kinematografie a žádosti o změnu rozhodnutí o podpoře kinematografie.".
70. § 39 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 48 zní:
 
"§ 39
Příjemce podpory kinematografie
(1) Příjemce podpory kinematografie musí splňovat tyto předpoklady:
a) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory či členem statutárního orgánu příjemce podpory právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem podpory zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento předpoklad musí příjemce podpory splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu,
c) není v likvidaci,
d) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
e) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
f) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu a
g) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
(2) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele, který je občanem České republiky, si Fond vyžádá podle jiného právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů žadatele. Je-li žadatelem právnická osoba se sídlem na území České republiky, vyžádá si výpis z evidence Rejstříku trestů této právnické osoby a taktéž statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby, a je-li jejím statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu této právnické osoby taktéž právnická osoba se sídlem na území České republiky, vyžádá si též výpis z evidence Rejstříku trestů této právnické osoby, která působí ve funkci statutárního orgánu žadatele a taktéž statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby, která působí ve funkci statutárního orgánu žadatele.
(3) Je-li žadatelem občan jiného státu nebo občan České republiky, který v posledních 3 letech soustavně pobýval v jiném státu po dobu minimálně 6 měsíců, připojí za účelem doložení bezúhonnosti výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo státu, ve kterém v posledních 3 letech soustavně pobýval po dobu minimálně 6 měsíců (dále jen "zahraniční výpis z evidence trestů"). Je-li žadatelem občan jiného státu, připojí za účelem doložení bezúhonnosti taktéž výpis z evidence trestů České republiky (dále jen "tuzemský výpis z evidence trestů"). Je-li žadatelem právnická osoba, připojí za účelem doložení bezúhonnosti zahraniční výpis z evidence trestů a tuzemský výpis z evidence trestů takovéto právnické osoby a taktéž statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu, a je-li jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu právnická osoba, připojí též zahraniční výpis z evidence trestů a tuzemský výpis z evidence trestů této právnické osoby a taktéž statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby. Cizinec, který byl nebo je státním občanem jiného členského státu Evropské unie, nebo který měl nebo má bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo zahraničním výpisem z evidence trestů bezúhonnost doložit výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie48).
(4) Nevydává-li stát uvedený v odstavci 3 zahraniční výpis z evidence trestů, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem státu, jehož je občanem, nebo před notářem státu posledního pobytu, nebo před notářem České republiky. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce a mohou být nahrazeny dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud takový doklad prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti a není starší než 3 měsíce.
48) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.".
71. V § 40 odstavec 3 zní:
"(3) Příjemce prostředků Fondu ve výši 3 000 000 Kč a výše je povinen předložit Fondu spolu s vyúčtováním podle odstavce 2 zprávu auditora o ověření vynaložených nákladů. Náležitosti zprávy auditora, které jsou v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a standardy Rady pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB), stanoví metodika Fondu.".
72. V § 40 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Všechna podání související s podporou kinematografie, která žadatel nebo příjemce podpory činí vůči Fondu, se podávají v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup. Taková podání musí být žadatelem nebo příjemcem podpory kinematografie vložena v elektronické podobě do systému Fondu způsobem umožňujícím dálkový přístup.".
73. § 42 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 49 zní:
 
"§ 42
Podmínky pro poskytování filmových pobídek a vymezení pojmů
(1) Filmovou pobídku lze poskytnout na výrobu audiovizuálního díla,
a) jehož výroba alespoň částečně probíhá v České republice,
b) které je
1. hraným nebo animovaným audiovizuálním dílem, jehož délka činí minimálně 70 minut,
2. dokumentárním audiovizuálním dílem, jehož délka činí minimálně 70 minut,
3. dílem hraného audiovizuálního seriálu, jehož délka činí minimálně 30 minut, nebo audiovizuálním seriálem o více takových dílech, nebo
4. dílem animovaného audiovizuálního seriálu, jehož délka činí minimálně 5 minut, nebo audiovizuálním seriálem o více takových dílech,
c) které splňuje obsahové předpoklady, jimiž se pro účely filmové pobídky rozumí, že obsah audiovizuálního díla
1. je v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie49), což se prokazuje kulturním testem při podání žádosti o registraci,
2. je v souladu s právními předpisy České republiky a
3. není pornografické povahy, neschvaluje násilí nebo otevřeně neuráží lidskou důstojnost, a
d) jehož celková výše uznatelných nákladů dosáhne bez daně z přidané hodnoty alespoň
1. 15 000 000 Kč v případě podle písmene b) bodu 1,
2. 2 000 000 Kč v případě podle písmene b) bodu 2,
3. 8 000 000 Kč v případě podle písmene b) bodu 3, je-li pobídkovým projektem jeden díl hraného audiovizuálního seriálu,
4. násobku částky 8 000 000 Kč a počtu dílů v případě podle písmene b) bodu 3, je-li pobídkovým projektem více dílů hraného audiovizuálního seriálu,
5. 1 000 000 Kč v případě podle písmene b) bodu 4, je-li pobídkovým projektem jeden díl animovaného audiovizuálního seriálu, nebo
6. násobku částky 1 000 000 Kč a počtu dílů v případě podle písmene b) bodu 4, je-li pobídkovým projektem více dílů animovaného audiovizuálního seriálu.
(2) Pro účely filmových pobídek se výrobou audiovizuálního díla rozumí pořízení zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla, což zahrnuje
a) přípravné práce,
b) natáčení, v případě animovaných audiovizuálních děl animační práce a
c) dokončovací práce.
(3) Pobídkovým projektem se rozumí výroba audiovizuálního díla a související činnosti směřující k pořízení jeho zvukově obrazového záznamu, na něž jsou vynakládány uznatelné náklady podle odstavce 4. Součástí pobídkového projektu nejsou činnosti předcházející výrobě a tvořící vývoj audiovizuálního díla, mezi které patří zejména tvorba scénářů, na jejichž základě má být audiovizuální dílo vytvořeno a činnosti související se zajištěním finančních zdrojů jeho výroby. Je-li pobídkovým projektem jeden nebo více dílů hraného nebo animovaného audiovizuálního seriálu, zahrnou se do počtu dílů takového seriálu rozhodného pro určení výše uznatelných nákladů podle odstavce 1 písm. d) všechny další díly takového seriálu, jejichž, byť částečnou, výrobu v České republice zajišťuje stejný žadatel v období od podání žádosti o registraci pobídkového projektu do podání žádosti o filmovou pobídku, ledaže je výroba takových dílů součástí jiného pobídkového projektu.
(4) Pro účely filmových pobídek se uznatelnými náklady rozumí bez daně z přidané hodnoty
a) správní poplatek zaplacený žadatelem při podání žádosti o registraci pobídkového projektu a dále náklady žadatele na dodávky zboží a služeb přímo související s pobídkovým projektem ze strany osoby, která má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky a která je v České republice zaregistrována k dani z příjmů, za podmínky, že tomu odpovídající výnos takové osoby není předmětem daně obdobné dani z příjmů v jiném státě než v České republice, a pokud k úhradě takových nákladů žadatelem došlo po podání žádosti o registraci pobídkového projektu, o níž bylo rozhodnuto podle § 45 odst. 3, a před podáním žádosti o filmovou pobídku,
b) náklady žadatele na odměny hercům a členům štábu, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo mimo území České republiky, pokud je tato odměna předmětem daně z příjmů v České republice, a pokud k úhradě takových nákladů žadatelem došlo po podání žádosti o registraci pobídkového projektu, o níž bylo rozhodnuto podle § 45 odst. 3, a před podáním žádosti o filmovou pobídku,
c) výnos žadatele mající povahu jeho odměny za zajištění výroby audiovizuálního díla nebo její části, který byl žadateli uhrazen před podáním žádosti o filmovou pobídku, je-li žadatel osobou, která není výrobcem ani koproducentem audiovizuálního díla, ale osobou, která na objednávku pro výrobce nebo koproducenta audiovizuálního díla zajišťuje výrobu audiovizuálního díla nebo její část v rámci pobídkového projektu a pokud takový výnos žadatele není předmětem daně obdobné dani z příjmů v jiném státě než v České republice. Výnos žadatele podle tohoto písmena však může být uznatelným nákladem nejvýše ve výši rozdílu celkových výnosů žadatele souvisejících s realizací pobídkového projektu a celkových nákladů žadatele souvisejících s realizací pobídkového projektu a současně nejvýše ve výši 7 % celkových nákladů žadatele souvisejících s realizací pobídkového projektu.
(5) Statut Fondu stanoví
a) pozitivní a negativní výčet uznatelných nákladů a podrobnější pravidla uznatelnosti nákladů,
b) způsob prokazování nákladů a jejich uznatelnosti,
c) bližší podmínky poskytování filmových pobídek v zákoně neupravené,
d) způsob prokazování splnění podmínek pro poskytnutí filmové pobídky vyplývajících ze zákona, ze statutu Fondu nebo z rozhodnutí Fondu a
e) výčet činností, které spadají do výroby audiovizuálního díla pro účely filmových pobídek.
(6) Minimální délka trvání audiovizuálního díla podle odstavce 1 písm. b) musí být dodržena při prvním zpřístupnění audiovizuálního díla veřejnosti takovým způsobem, pro které bylo především vytvořeno.
49) Sdělení Komise 2013/C 332/01 o státní podpoře filmů a dalších audiovizuálních děl.".
Poznámky pod čarou č. 38 až 40 se zrušují, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
74. V § 43 odstavec 4 zní:
"(4) Filmová pobídka se poskytuje
a) ve výši odpovídající 20 % uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. a) a c),
b) ve výši odpovídající 66 % z částky daně z příjmů vybrané nebo sražené v České republice z uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. b) a
c) pouze ve vztahu k uznatelným nákladům podle § 42 odst. 4 představujícím v souhrnu nejvýše 80 % celkových nákladů na výrobu audiovizuálního díla; pokud uznatelné náklady podle § 42 odst. 4 přesahují 80 % celkových nákladů na výrobu audiovizuálního díla, vychází se při výpočtu filmové pobídky nejdříve z uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. a), poté z uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. c) a nakonec z uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. b), dokud není uvedené nejvýše přípustné výše uznatelných nákladů dosaženo.".
75. V § 43 se odstavce 6 a 7 zrušují.
76. § 44 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 50 a 51 zní:
 
"§ 44
Žádost o registraci pobídkového projektu
(1) Žádost o registraci pobídkového projektu může podat jen osoba, která je daňovým rezidentem České republiky50) nebo je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, má na území České republiky stálou provozovnu51) a bude výrobcem nebo koproducentem audiovizuálního díla, nebo pro výrobce nebo koproducenta audiovizuálního díla na objednávku zajistí výrobu audiovizuálního díla nebo jeho část.
(2) Žádost o registraci pobídkového projektu se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup. Žádost o registraci pobídkového projektu musí být žadatelem vložena v elektronické podobě do systému Fondu vedeného způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Žádost o registraci pobídkového projektu musí obsahovat vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu též kulturní test, jehož obsah stanoví statut Fondu, a další přílohy žádosti, které stanoví statut Fondu.
(4) Při podání žádosti o registraci pobídkového projektu je žadatel povinen uhradit správní poplatek.
(5) Ve vztahu ke shodnému pobídkovému projektu může podat žádost o registraci pobídkového projektu více žadatelů.
(6) Žádost o registraci pobídkového projektu nemůže podat osoba, které bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu vydané na její žádost ve vztahu k témuž pobídkovému projektu podle § 47, pokud toto osvědčení o evidenci pobídkového projektu bylo Fondem zrušeno podle § 47 odst. 4. Žádost o registraci pobídkového projektu nemůže podat osoba, které bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu vydané na její žádost podle § 47 ve vztahu k jinému pobídkovému projektu, pokud toto osvědčení o evidenci pobídkového projektu bylo Fondem zrušeno podle § 47 odst. 4, a to po dobu 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu.
(7) Ředitel Fondu může z důvodu hodného zvláštního zřetele zastavit příjem žádostí o registraci pobídkového projektu. Sdělení o tom, že příjem žádostí o registraci pobídkového projektu je zastaven a dobu, po kterou toto opatření platí, Fond uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po takto vymezenou dobu nelze podávat žádosti o registraci pobídkového projektu.
50) § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
51) § 22 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
77. V § 45 odst. 1 větě poslední se slova "žádost o registraci pobídkového projektu odmítne" nahrazují slovy "řízení o žádosti usnesením zastaví" a na konci odstavce se doplňují věty "Byla-li žádost o registraci pobídkového projektu podána v době podle § 44 odst. 7, Fond rovněž řízení o žádosti usnesením zastaví. V případě, že žadatel nesplňuje podmínky podle § 44 odst. 1 věty první, nebo byla-li žádost o registraci pobídkového projektu podána v rozporu s § 44 odst. 6, Fond žádost zamítne.".
78. V § 45 odstavec 2 zní:
"(2) Pokud Fond podle odstavce 1 žádost o registraci pobídkového projektu nezastaví nebo nezamítne, předá žádost o registraci pobídkového projektu Komisi pro filmové pobídky (dále jen "Komise"), která ji posoudí z hlediska splnění obsahových předpokladů a stanoviskem určí, zda pobídkový projekt splňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, a pokud určí, že pobídkový projekt nesplňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, své stanovisko zdůvodní.".
79. V § 45 odst. 3 se slova " , a to ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti o registraci pobídkového projektu" zrušují a na konci odstavce se doplňují věty "Fond v osvědčení o registraci stanoví lhůtu pro podání žádosti o evidenci pobídkového projektu a podmínky závazné pro žadatele při poskytování informací, týkajících se realizace pobídkového projektu, Fondu. Fond může v osvědčení o registraci pobídkového projektu označit takové podmínky, jejichž porušení žadatelem je považováno za méně závažné.".
80. V § 45 odst. 5 se slova " , a to ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti o registraci pobídkového projektu" a věta poslední zrušují.
81. V § 45 odst. 6 se za slovo "projektu" vkládají slova "a proti usnesení Fondu o zastavení řízení".
82. V § 45 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
"(7) Žádost o registraci pobídkového projektu lze podat opakovaně, bylo-li o ní rozhodnuto podle odstavce 1 nebo 5. Žadatel může žádost o registraci shodného pobídkového projektu podat až po uplynutí lhůty pro podání žádosti o evidenci pobídkového projektu stanovené v osvědčení o registraci pobídkového projektu; pro účely posouzení uznatelnosti nákladů podle § 42 odst. 4 se v tomto případě za rozhodný považuje den podání opakované žádosti o registraci pobídkového projektu.
(8) Pro účely poskytování filmových pobídek se za shodné považují projekty, v jejichž rámci má být podle podaných žádostí realizována výroba audiovizuálního díla na základě téhož, třebaže pozměněného scénáře, a to bez ohledu na případnou změnu názvu.".
83. § 46 až 48 včetně nadpisů znějí:
 
"§ 46
Žádost o evidenci pobídkového projektu
(1) Žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o registraci pobídkového projektu, je oprávněn podat žádost o evidenci pobídkového projektu, a to nejpozději ve lhůtě určené v osvědčení o registraci pobídkového projektu, pokud
a) splňuje předpoklady podle § 50 odst. 2,
b) neporušil podmínky uvedené v osvědčení o registraci pobídkového projektu, s výjimkou takových podmínek, jejichž porušení žadatelem je podle osvědčení o registraci pobídkového projektu považováno za méně závažné,
c) o evidenci shodného pobídkového projektu dosud nepožádala jiná osoba, ledaže osvědčení o evidenci pobídkového projektu vydané na základě takové žádosti bylo zrušeno nebo jiné osobě marně uplynula lhůta pro podání žádosti o filmovou pobídku podle § 48,
d) osvědčení o evidenci pobídkového projektu, které bylo na jeho žádost Fondem vydáno podle § 47 ve vztahu ke shodnému pobídkovému projektu, nebylo Fondem pravomocně zrušeno podle § 47 odst. 4, a
e) žádné jiné osvědčení o evidenci pobídkového projektu, které bylo na jeho žádost Fondem vydáno podle § 47, nebylo Fondem pravomocně zrušeno podle § 47 odst. 4 v průběhu 2 předchozích let.
(2) Žádost o evidenci pobídkového projektu se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup. Žádost o evidenci pobídkového projektu musí být žadatelem vložena v elektronické podobě do systému Fondu vedeného způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Žádost o evidenci pobídkového projektu obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu rovněž přílohy, které stanoví statut Fondu.
 
§ 47
Posouzení žádosti o evidenci pobídkového projektu a evidence pobídkového projektu
(1) Neobsahuje-li žádost o evidenci pobídkového projektu veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem nebo statutem Fondu, Fond vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud je žádost o evidenci pobídkového projektu doplněna ve lhůtě stanovené Fondem, považuje se za datum úplné a řádně podané žádosti datum podání doplnění žádosti o evidenci pobídkového projektu. Pokud žadatel žádost o evidenci pobídkového projektu nedoplní do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Fondu, Fond řízení o žádosti usnesením zastaví.
(2) V případě, že žadatel nebo pobídkový projekt nesplňují podmínky stanovené zákonem nebo statutem Fondu, Fond žádost o evidenci pobídkového projektu zamítne.
(3) Nepostupuje-li Fond podle odstavce 1 věty třetí nebo podle odstavce 2, vydá osvědčení o evidenci pobídkového projektu. Osvědčení o evidenci pobídkového projektu obsahuje předpokládanou výši částky filmové pobídky. Fond v osvědčení o evidenci pobídkového projektu určí podmínky závazné pro žadatele, pokud jde o stanovení povinnosti podle § 50 odst. 3 písm. d), o dodržení lhůt při realizaci pobídkového projektu a o poskytování informací, týkajících se realizace pobídkového projektu, Fondu. Fond může v osvědčení o evidenci pobídkového projektu určit v souladu se žádostí o evidenci pobídkového projektu pro podání žádosti o pobídku kratší lhůtu, než je lhůta stanovená v § 48 odst. 1. Fond může v osvědčení o evidenci pobídkového projektu označit takové podmínky, jejichž porušení žadatelem je považováno za méně závažné.
(4) Pokud žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, poruší podmínky v něm uvedené, s výjimkou těch, jejichž porušení je podle osvědčení o evidenci pobídkového projektu považováno za méně závažné, Fond může rozhodnout o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu. Pokud po vydání osvědčení o evidenci pobídkového projektu vyjde najevo, že žadatel porušil v době předcházející vydání osvědčení o evidenci pobídkového projektu podmínky uvedené v osvědčení o registraci téhož pobídkového projektu, s výjimkou těch, jejichž porušení je podle osvědčení o registraci pobídkového projektu považováno za méně závažné, Fond může rozhodnout o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu.
(5) Dojde-li po vydání osvědčení o evidenci pobídkového projektu k tomu, že odpadne realizace pobídkového projektu, nebo k tomu, že v důsledku změny okolností nebude možno na výrobu audiovizuálního díla podat žádost o filmovou pobídku, je žadatel povinen o tom bez odkladu informovat Fond. Fond rozhodne o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu.
(6) Dojde-li po vydání osvědčení o evidenci pobídkového projektu k tomu, že se v důsledku změny okolností zvýší nebo sníží předpokládaná výše částky filmové pobídky o více než 5 % nebo o více než 1 000 000 Kč, je žadatel povinen podat žádost o změnu osvědčení o evidenci pobídkového projektu, a to nejpozději ve lhůtě uvedené v osvědčení o evidenci pobídkového projektu. Fond vydá rozhodnutí o změně osvědčení o evidenci pobídkového projektu.
(7) Pokud žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, přestane splňovat podmínky podle § 50 odst. 2, je povinen o tom bez odkladu informovat Fond. Fond rozhodne o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu. Zjistí-li Fond jinak, že žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, přestal splňovat podmínky podle § 50 odst. 2, rozhodne o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu.
(8) Proti rozhodnutí Fondu o žádosti o evidenci pobídkového projektu, o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu a o změně osvědčení o evidenci pobídkového projektu a proti usnesení Fondu o zastavení řízení se nelze odvolat.
(9) Evidenci pobídkových projektů a lhůty Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 48
Žádost o filmovou pobídku
(1) Žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, je oprávněn podat žádost o filmovou pobídku, a to nejpozději do uplynutí 4 let ode dne, kdy mu bylo doručeno osvědčení o registraci pobídkového projektu, není-li v osvědčení o evidenci pobídkového projektu uvedena kratší lhůta, pokud
a) osvědčení o evidenci pobídkového projektu nebylo Fondem zrušeno,
b) splňuje předpoklady podle § 50 odst. 2.
(2) Žádost o filmovou pobídku se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup. Žádost o filmovou pobídku musí být žadatelem vložena v elektronické podobě do systému Fondu vedeného způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Je-li součástí pobídkového projektu natáčení audiovizuálního díla v České republice v rozsahu alespoň 10 natáčecích dnů a nejde-li o animované audiovizuální dílo, lze žádost o filmovou pobídku ve vztahu k jednomu pobídkovému projektu podat postupně dvakrát, pokaždé ve vztahu k odlišným uznatelným nákladům. První z obou žádostí lze podat nejdříve po ukončení natáčení audiovizuálního díla v České republice. Ve vztahu k první ze dvou takových postupných žádostí o filmovou pobídku však musí být splněn minimální limit uznatelných nákladů podle § 42 odst. 1 písm. d). Jinak lze žádost o filmovou pobídku ve vztahu k jednomu pobídkovému projektu podat pouze jednou, nebyla-li předchozí žádost zamítnuta nebo řízení o ní zastaveno.
(4) Částka odpovídající filmové pobídce podle žádosti o filmovou pobídku může být vyšší než částka předpokládané filmové pobídky uvedená v osvědčení o evidenci pobídkového projektu až o 5 %, nejvýše však o 1 000 000 Kč. Podává-li žadatel postupně 2 žádosti o filmovou pobídku ve vztahu k témuž pobídkovému projektu podle odstavce 3, platí ustanovení věty první pro součet částek uvedených v obou žádostech o pobídku.
(5) Žádost o filmovou pobídku obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu přílohy, které stanoví statut Fondu.
(6) Součástí žádosti o filmovou pobídku je zpráva auditora, který je oprávněn vykonávat auditorskou činnost podle jiného právního předpisu44) a který má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetí osobě a limit sjednaného pojistného plnění činí alespoň 100 000 000 Kč. Náležitosti zprávy auditora, které jsou v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a standardy Rady pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB), stanoví metodika Fondu.".
Poznámka pod čarou č. 42 se zrušuje.
84. V § 49 odst. 1 se slova "žádost o filmovou pobídku odmítne" nahrazují slovy "řízení o žádosti usnesením zastaví".
85. V § 49 odst. 2 se slova " , a to do 30 dnů ode dne doručení žádosti o poskytnutí filmové pobídky" a slova "ve stejné lhůtě" zrušují.
86. V § 49 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Obsahuje-li však žádost o filmovou pobídku částku odpovídající filmové pobídce vyšší, než jak vyplývá z tohoto zákona, Fond žádost nezamítne a v rozhodnutí o filmové pobídce určí výši filmové pobídky v souladu s tímto zákonem.".
87. V § 49 odst. 3 se slova "informační povinnosti podle § 47 odst. 11" nahrazují slovy "podmínky uvedené v osvědčení o evidenci pobídkového projektu, s výjimkou těch, jejichž porušení je podle osvědčení o evidenci pobídkového projektu považováno za méně závažné".
88. V § 49 odst. 4 se číslo "14" nahrazuje číslem "30" a na konci textu věty první se doplňují slova " , pokud žadatel v okamžiku vyplacení filmové pobídky splňuje podmínky podle § 50 odst. 2".
89. V § 49 odst. 5 se slova "se nelze odvolat" nahrazují slovy "a proti usnesení Fondu o zastavení řízení se nelze odvolat".
90. V § 49 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Přestane-li žadatel splňovat podmínky podle § 50 odst. 2 před vyplacením filmové pobídky, nebo vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel nebo pobídkový projekt nesplňoval předpoklady pro vydání rozhodnutí o filmové pobídce, Fond rozhodnutí o filmové pobídce zruší. Proti rozhodnutí Fondu o zrušení rozhodnutí o filmové pobídce se nelze odvolat.".
91. V § 50 odst. 2 písm. a) se slova "písm. b) až g)" nahrazují slovy "a § 44 odst. 1".
92. V § 50 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova "nebo exekucí".
93. V § 50 odst. 3 písm. a) se slova "vybrané účetní položky jsou vykazovány na pobídkový projekt a skutečně odpovídají realizovanému pobídkovému projektu" nahrazují slovy "příslušné účetní položky jsou vykazovány na pobídkový projekt a souvisejí s jeho realizací".
94. V § 50 odst. 3 písm. b) se slova "ukončení realizace pobídkového projektu" nahrazují slovy "vyplacení filmové pobídky a na výzvu je poskytnout Fondu".
95. V § 50 odst. 3 písmena c) až e) znějí:
"c) plnit podmínky obsažené v osvědčení o registraci pobídkového projektu a v osvědčení o evidenci pobídkového projektu,
d) v závěrečných titulcích audiovizuálního díla, jehož výroba byla součástí pobídkového projektu, uvést, že výroba audiovizuálního díla byla podpořena filmovou pobídkou podle tohoto zákona, a to způsobem uvedeným v osvědčení o evidenci pobídkového projektu,
e) bezúplatně poskytnout Fondu kopii audiovizuálního díla, jehož výroba byla součástí pobídkového projektu, na nosiči zvukově obrazového záznamu, a to do 6 měsíců od prvního zpřístupnění audiovizuálního díla veřejnosti.".
96. V § 50 odst. 3 se písmeno f) zrušuje.
97. V § 50 odstavec 4 zní:
"(4) Porušení povinností podle odstavce 3 je považováno za porušení rozpočtové kázně podle jiného právního předpisu43).".
98. V § 51 odstavec 5 zní:
"(5) Členové Komise jsou jmenováni a odvoláváni ministrem z řad uznávaných osobností, které mají zkušenosti v oblasti audiovize, navržených profesními organizacemi. Návrhy se podávají Fondu, který je předá ministrovi.".
99. V § 51 odstavec 10 zní:
"(10) Podrobnosti o náležitostech návrhu kandidáta na člena Komise a postupu při jeho podávání, o volbě předsedy a místopředsedy Komise a o jednání a další činnosti Komise stanoví statut Fondu.".
100. V § 52 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) plně svéprávná,".
101. V § 52 odst. 4 se slova "s pracovním poměrem" nahrazují slovy "se základním pracovněprávním vztahem".
102. V § 52 odst. 5 písmeno d) zní:
"d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, jímž byla členu Komise omezena svéprávnost,".
103. V § 55 odst. 4 písm. c) se slova "bezúplatný převod vlastnictví" nahrazují slovy "formou návrhu na uzavření darovací smlouvy" a slova "jedné nepoškozené rozmnoženiny" se nahrazují slovy "jednu nepoškozenou rozmnoženinu".
104. Za § 57 se vkládá nový § 57a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 57a
Intenzita veřejné podpory
(1) Intenzita veřejné podpory, jíž se pro účely tohoto zákona rozumí objem veřejné podpory poskytnuté na projekt, na jehož realizaci byla poskytnuta podpora podle tohoto zákona, nesmí přesáhnout
a) 60 % celkových nákladů projektu, jde-li o projekt, na jehož realizaci je poskytnuta podpora kinematografie v okruhu podle § 31 odst. 1 písm. a) nebo b), a který je realizován v koprodukci žadatele o podporu kinematografie a jednoho nebo více koproducentů s místem podnikání, místem trvalého pobytu nebo sídlem na území jiného členského státu Úmluvy, nebo
b) 50 % celkových nákladů projektu v ostatních případech.
(2) Intenzita veřejné podpory podle odstavce 1 může být zvýšena až na 90 % celkových nákladů projektu, jde-li o kulturně náročný projekt, nebo je-li v rámci projektu realizován vývoj, výroba, distribuce nebo propagace kulturně náročného audiovizuálního díla.
(3) Kritéria pro posouzení kulturní náročnosti projektu nebo audiovizuálního díla podle odstavce 2 stanoví statut Fondu. To, zda příslušný projekt nebo audiovizuální dílo, na jehož realizaci je poskytnuta podpora kinematografie podle tohoto zákona, je kulturně náročným projektem nebo audiovizuálním dílem a to, jaká je v takovém případě nejvyšší intenzita veřejné podpory, stanoví Rada v rozhodnutí o poskytnutí podpory kinematografie, s výjimkou podle následující věty. To, zda audiovizuální dílo, na jehož realizaci je poskytnuta filmová pobídka a ve vztahu ke kterému nebylo ke dni podání žádosti o filmovou pobídku vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory kinematografie v okruhu podle § 31 odst. 1 písm. b), je kulturně náročným audiovizuálním dílem a jaká je v takovém případě nejvyšší intenzita veřejné podpory, určí stanoviskem Komise. Stanovisko Komise je pro Fond závazné při stanovení podmínek poskytnutí filmové pobídky v rozhodnutí o filmové pobídce.
(4) Za veřejnou podporu se považuje podpora kinematografie a filmová pobídka podle tohoto zákona a veškeré další zdroje mající povahu veřejné podpory49), poskytnuté na realizaci projektu žadateli o podporu kinematografie nebo žadateli o filmovou pobídku a všem ostatním fyzickým nebo právnickým osobám, které se účastní financování projektu. Za celkové náklady projektu se považují náklady na realizaci celého projektu vynaložené žadatelem o podporu kinematografie, žadatelem o filmovou pobídku nebo jinými osobami účastnícími se realizace projektu. V případě filmových pobídek se pro tento účel projektem rozumí celá výroba audiovizuálního díla, nikoli jen část výroby, realizovaná v rámci pobídkového projektu.
(5) Statut Fondu stanoví postup při zjišťování a prokazování intenzity veřejné podpory.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Expertům jmenovaným před nabytím účinnosti tohoto zákona odděleně pro oblast ekonomickou a obsahovou se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ruší specializace a považují se za experty jmenované podle zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. O žádosti o podporu kinematografie podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona Fond rozhodne podle zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. O žádosti o registraci pobídkového projektu, o žádosti o evidenci téhož pobídkového projektu a o žádosti o filmovou pobídku ve vztahu k témuž pobídkovému projektu Fond rozhodne podle zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, byla-li alespoň žádost o registraci pobídkového projektu podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. O žádosti o registraci pobídkového projektu podané po nabytí účinnosti tohoto zákona, avšak před 1. lednem 2017, jakož i o žádosti o evidenci téhož pobídkového projektu a o žádosti o filmovou pobídku ve vztahu k témuž pobídkovému projektu, rozhodne Fond podle zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2017. Žadatelé, o jejichž žádosti o evidenci pobídkového projektu bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnuto podle § 47 odst. 5, 6 nebo 7 zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podají žádost o evidenci pobídkového projektu podle § 46 odst. 2 zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve lhůtě 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. O žádostech o registraci pobídkového projektu podaných před 1. lednem 2017 Fond rozhodne nejpozději do 31. ledna 2017.
4. Pro poplatkové povinnosti u poplatku z vysílání reklamy za poplatková období předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona, a pro poplatkové období, které započalo v roce 2016, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Členové Výboru jmenovaní podle dosavadních právních předpisů vykonávají funkce do doby, než bude jmenováno alespoň 5 členů Výboru podle zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Do doby, než Fond spustí elektronickou aplikaci pro podání žádosti o registraci pobídkového projektu, žádosti o evidenci pobídkového projektu, žádosti o změnu osvědčení o evidenci pobídkového projektu a žádosti o filmovou pobídku, se tyto žádosti podávají písemně s využitím formulářů zveřejněných Fondem způsobem umožňujícím dálkový přístup.
7. Do doby, než Fond spustí elektronickou aplikaci pro podávání poplatkových přiznání, se poplatková přiznání podávají písemně nebo elektronicky s využitím formulářů zveřejněných Fondem způsobem umožňujícím dálkový přístup.
8. Částka výnosů pro účely § 24a zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, určená podle roční účetní závěrky Fondu za rok 2015 odpovídá součtu výnosů z audiovizuálních poplatků a výnosů z poplatku z vysílání reklamy.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Čl.III
V zákoně č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 196/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 406/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 79/2015 Sb., se § 32a až 32g včetně nadpisu nad § 32a a poznámky pod čarou č. 19 zrušují.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 73 až 97, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty