253/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony

Schválený:
253/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. července 2003, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony
Změna: 531/2005 Sb.
Změna: 503/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
Čl.III
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.IV
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 229/1991 Sb.
Čl.V
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., zákona č. 131/1994 Sb., zákona č. 166/1995 Sb., zákona č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
V § 13 se doplňují nové odstavce 6 a 7, které znějí:
"(6) Oprávněná osoba má právo na převod pozemku ve vlastnictví státu do 2 let ode dne právní moci rozhodnutí Pozemkového úřadu. V případě, že o právu na převod pozemku nerozhoduje Pozemkový úřad, oprávněná osoba má právo na převod pozemku ve vlastnictví státu do 2 let od doby, kdy mohla nárok na převod uplatnit u Pozemkového fondu poprvé.
(7) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 6 právo na převod pozemku ve vlastnictví státu zaniká.".
Čl.VI
Přechodné ustanovení
Pokud rozhodnutí Pozemkového úřadu nabylo právní moci anebo nárok na převod byl uplatněn před účinností tohoto zákona, lhůta pro převod pozemku končí dnem 31. prosince 2005.
-----------------------------------------------------------------
*) Pozn. ASPI: Čl. VI zákona č. 253/2003 Sb., pokud se týká 
   oprávněných osob, kterým vzniklo právo na jiný pozemek podle 
   § 11 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 
   vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona 
   č. 183/1993 Sb., a jejich dědiců, se zrušuje.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Čl.VII
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Související dokumenty