129/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
129/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. dubna 2016,
kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se slova "podřízenou Ministerstvu dopravy" nahrazují slovy "v působnosti Ministerstva dopravy".
2. V § 2 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 2, 11 a 12 zní:
"(1) Finanční prostředky, s nimiž Fond hospodaří, lze použít na financování nebo předfinancování
a) výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy silnic nebo dálnic1),
b) výstavby nebo modernizace drah, s výjimkou lanových drah, které neslouží k zajišťování dopravní obslužnosti, výstavby nebo modernizace zařízení služeb nebo oprav, údržby nebo provozování celostátních nebo regionálních drah nebo zařízení služeb2),
c) výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy dopravně významných vnitrozemských vodních cest3) nebo movitých nebo nemovitých věcí užívaných za účelem provozování přístavu ve Spolkové republice Německo ve městě Hamburk, které jsou ve vlastnictví České republiky nebo které má Česká republika v pronájmu na dobu delší než 10 let,
d) průzkumných nebo projektových prací anebo studijních nebo expertních činností v oblasti výstavby, modernizace nebo oprav dopravní infrastruktury uvedené v písmenech a) až c),
e) opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace,
f) výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích,
g) zavedení nebo provozování systému elektronického mýtného,
h) úhrady koncesionářům podle zákona o pozemních komunikacích nebo nákladů souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy,
i) nákladů souvisejících s pořízením, zabudováním nebo provozem kontrolních vah na pozemních komunikacích ve vlastnictví státu,
j) nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se zřízením a trváním věcného břemene k pozemkům, na nichž se nachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví státu, nebo pozemkům sloužícím účelům ochrany nebo údržby dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu,
k) nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se zřízením nebo trváním věcných břemen k pozemkům, na nichž se nachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví kraje, přešlo-li vlastnictví dopravní infrastruktury na kraj ze státu na základě rozhodnutí ústředního správního úřadu podle zvláštního právního předpisu11), nebo k pozemkům sloužícím účelům ochrany nebo údržby takové dopravní infrastruktury,
l) výstavby, modernizace nebo oprav multimodálních překladišť nebo jejich napojení na dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské vodní cesty,
m) výstavby, modernizace, nebo oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech, kde stavební objekty těchto místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací kříží dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské vodní cesty, nebo oprav staveb vodních děl, jimiž bylo v souvislosti s výstavbou, modernizací nebo opravou dálnice, silnice nebo celostátní nebo regionální dráhy upraveno, změněno nebo zřízeno koryto vodního toku,
n) nákladů souvisejících s nabytím strojů nebo zařízení nezbytných pro výstavbu, modernizaci, opravy nebo údržbu dálnic, silnic, celostátních nebo regionálních drah nebo dopravně významných vodních cest do vlastnictví státu nebo s opravami nebo provozem takových strojů nebo zařízení, jsou-li ve vlastnictví státu, nebo
o) nákladů souvisejících s vybavením drážních vozidel palubními součástmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy podle rozhodnutí Evropské komise o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému12),
p) nákladů souvisejících s vybavením letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy.
2) § 2 odst. 9 a § 3 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů.
12) Rozhodnutí Komise č. 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému, ve znění rozhodnutí Komise 2012/696/EU a rozhodnutí Komise (EU) 2015/14.".
3. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Finanční prostředky, s nimiž Fond hospodaří, lze dále použít
a) na úhradu splátek Fondem přijatých úvěrů nebo úroků z těchto úvěrů nebo dalších výdajů s tím spojených, nebo
b) na úhradu nákladů na činnost Fondu.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
4. V § 2 odst. 3 se slovo "Peněžní" nahrazuje slovem "Finanční" a slova "a dalším" se nahrazují slovem "dalším".
5. V § 2 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "a, jde-li o účel podle odstavce 1 písm. o), provozovatelům drážní dopravy provozujícím drážní vozidla, která mají být vybavena palubními součástmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy, a jde-li o účel podle odstavce 1 písm. p), provozovatelům letišť".
6. V § 2 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Na poskytnutí prostředků z Fondu není právní nárok.".
7. V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Subjektům uvedeným v odstavci 3 může Fond v odůvodněných případech poskytnout finanční prostředky, s nimiž hospodaří, na financování v rozsahu uvedeném v odstavci 1 také prostřednictvím účelově vázaného úvěru.".
8. V § 3 odstavec 1 zní:
"(1) Fond zajišťuje efektivní využití poskytovaných prostředků podle schváleného rozpočtu. Fond poskytuje příjemcům finanční prostředky z Fondu na základě smlouvy, která obsahuje alespoň
a) určení výše poskytovaných finančních prostředků,
b) specifikaci účelu, pro který se finanční prostředky poskytují, a
c) podmínky, za kterých se finanční prostředky poskytují.".
Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.
9. V § 3 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:
"(2) Pro financování víceletých akcí spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie se uzavírá smlouva na celou dobu realizace akce.
(3) Je-li předmětem smlouvy financování provozování, oprav nebo údržby celostátních nebo regionálních drah, uzavírá se smlouva s příjemcem finančních prostředků z Fondu na dobu 5 let. Smlouva obsahuje alespoň
a) vymezení celostátní nebo regionální dráhy a vymezení činností, které jsou předmětem financování, a jejich rozsahu,
b) způsob vymezení výše a struktury poskytovaných finančních prostředků a způsob poskytování finančních prostředků příjemci po dobu platnosti smlouvy,
c) vymezení cílů, které mají být dosaženy poskytnutím finančních prostředků, a kritérií pro hodnocení jejich dosažení,
d) vymezení možných průtahů, zpoždění nebo jiných nedostatků při údržbě dráhy, které mohou mít vliv na provoz dráhy a strukturu poskytovaných finančních prostředků,
e) ujednání podporující snižování nákladů příjemce při výkonu financovaných činností a snižování ceny za užití dráhy,
f) vymezení údajů, které příjemce Fondu poskytuje, způsobu a četnosti jejich poskytování,
g) úpravu postupu při mimořádných situacích týkajících se financovaných činností,
h) úpravu postupu při neplnění povinností některou ze smluvních stran, včetně nápravných opatření,
i) ujednání o výpovědi smlouvy, včetně důvodů výpovědi a výpovědní lhůty, a
j) dobu platnosti.
(4) Návrh smlouvy podle odstavce 3 zveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup. Každý může k návrhu smlouvy uplatnit odůvodněné připomínky. Za tím účelem Fond stanoví přiměřenou lhůtu, kterou oznámí spolu se zpřístupněním návrhu. Uzavřenou smlouvu zveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne jejího uzavření.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 5 a 6.
10. V § 3 odst. 5 se slova "smluv uzavřených podle odstavce 1" nahrazují slovy "uzavřených smluv".
11. V § 3 odst. 5 se za větu druhou vkládá věta "V rozsahu, v jakém došlo k vrácení finančních prostředků, pozastavení jejich čerpání nebo k uskutečnění dalších nezbytných opatření, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.".
12. V § 3 odst. 6 se slova "a spojů" zrušují.
13. V § 4 odst. 1 písm. i) se slova "prostřednictvím příslušných Evropských fondů" nahrazují slovy "z rozpočtu Evropské unie".
14. V § 4 odst. 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
"m) splátky z úvěrů poskytnutých Fondem včetně příslušenství.".
15. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "31. srpna" nahrazují slovy "30. září".
16. V § 5 odst. 1 písm. d) se za slovo "úroků" vkládá slovo "Fondem".
17. V § 5 odst. 2 se za slovo "financování" vkládají slova "národního podílu".
18. V § 5 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Finanční prostředky Fondu jsou vedeny na účtech u České národní banky. Fond může zřizovat u jiných bank účty, ze kterých lze uskutečňovat výdaje související s pracovní cestou prostřednictvím platebních karet. Prostřednictvím platebních karet lze z těchto účtů uskutečňovat další výdaje na činnost fondu, jejichž úhradu není možné provést jiným způsobem.
(4) V průběhu rozpočtového roku mohou být prováděny změny ve schváleném rozpočtu Fondu
a) výborem Fondu v rámci limitu a podle podmínek stanovených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky při schvalování rozpočtu, nebo
b) nad rámec limitu podle písmene a) hospodářským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.".
19. V § 5a se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
20. V § 5a odst. 3 se slova "odstavce 1" nahrazují slovy "§ 5 odst. 1".
21. V § 5b odst. 1 se slovo "tří" nahrazuje slovem "šesti".
22. V § 5b odst. 2 se slova "podle § 2 písm. a) až k)" nahrazují slovy "podle § 2 odst. 1 a 2" a slovo "investičních" se zrušuje.
23. V § 5b odst. 3 se slova "odstavce 1" nahrazují slovy "§ 5 odst. 1".
24. V § 5b se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Příjemce finančních prostředků je povinen provést s Fondem finanční vypořádání finančních prostředků poskytnutých Fondem a užitých příjemcem v běžném rozpočtovém roce podle stavu k 31. prosinci běžného rozpočtového roku ve lhůtách a způsobem stanovených Fondem, s výjimkou finančního vypořádání prostředků poskytnutých na víceleté akce spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, u kterých se finanční vypořádání poskytnutých prostředků provede podle stavu k 31. prosinci rozpočtového roku, v němž bylo financování akce ukončeno.".
25. V § 5c se za slova "do doby schválení rozpočtu" vkládá slovo "Fondu" a slova "objemem příjmů a výdajů Fondu schváleným pro předchozí rozpočtový rok" se nahrazují slovy "ukazateli rozpočtového provizoria stanovenými ministerstvem podle předpokládaných příjmů Fondu v tomto období".
26. Na konci § 5c se doplňuje věta "V souladu se stanovenými ukazateli používá Fond prostředky na účely podle § 2 odst. 1 a 2 pouze do výše svých příjmů v tomto období a převedeného zůstatku příjmů z předchozího roku.".
27. V § 7 odst. 4 se slova "podle § 2 písm. i)" zrušují.
28. V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a změny schváleného rozpočtu Fondu podle § 5 odst. 4 písm. a)".
29. V § 8 odst. 2 písmena f) až h) znějí:
"f) pravidla pro financování z Fondu,
g) roční plán kontrolních akcí a
h) vyhodnocení kontrolních akcí,".
30. V § 8 odst. 2 písmeno i) zní:
"i) úvěry poskytované Fondem a podmínky pro poskytnutí úvěrů.".
31. V § 8 odst. 3 se slova "ministerstvo ve Věstníku dopravy" nahrazují slovy "Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup".
32. V § 9 odst. 1 na konci druhé věty se doplňují slova "a projednává návrh výroční zprávy a roční účetní závěrku Fondu před jejich předložením vládě".
33. V § 9 odst. 2 se věta poslední zrušuje.
34. V § 9 odst. 5 se slova "podle § 2 odst. 1 písm. k)" zrušují.
35. V § 10 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) rozhoduje o struktuře výdajů na činnost Fondu.".
36. V § 11 odst. 1 se za slova "s pracovním" vkládají slova "nebo služebním".
37. V § 11 odst. 1 se za slovo "byly" vkládají slova "nebo mají být".
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty