174/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník

Schválený:
174/2009 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. června 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník
Vláda nařizuje k provedení občanského zákoníku:
Čl. I
Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, se mění takto:
1. V nadpisu § 5 a 6 se v odkazu na paragraf zákona číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.
2. V § 5 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech,“.
3. V § 5 odst. 2 písm. d) se slovo „kohoutů“ nahrazuje slovem „ventilů“.
4. V § 5 odst. 2 písmeno f) zní:
„f) opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody.“.
5. V § 5 odst. 5 se částka „300 Kč“ nahrazuje částkou „500 Kč“.
6. V § 5 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení opravy, se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají, jsou však součástí ročního limitu podle odstavce 6.“.
7. V § 5 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:
„(6) Součet nákladů za drobné opravy uvedené v odstavcích 2 až 5 nesmí přesáhnout částku 70 Kč/m
2
podlahové plochy bytu za kalendářní rok, včetně nákladů na dopravu a jiných nákladů spojených s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení opravy.
(7) Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu a jeho příslušenství, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.“.
8. V § 6 se slovo „stoupačce“ nahrazuje slovy „svislým rozvodům“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Vondruška v. r.

Související dokumenty