59/1950 Sb., o dani z literární a umělecké činnosti

Schválený:
59/1950 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. května 1950
o dani z literární a umělecké činnosti.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Daňová povinnost.
 
§ 1
(1) Dani z literární a umělecké činnosti podléhají fysické osoby co do příjmů z tvůrčí nebo reprodukční činnosti literární, umělecké nebo vědecké, pokud tyto příjmy nejsou podrobeny dani ze mzdy podle zákona č. 109/1947 Sb.
(2) Vdova (družka) nebo nezletilí sirotci po osobě literárně, umělecky nebo vědecky činné podléhají dani z literární a umělecké činnosti co do příjmů, jež by u uvedené osoby podléhaly této dani, kdyby byla na živu.
 
§ 2
(1) Činností uvedenou v § 1 se rozumí:
a) literární, recitační a přednášková činnost (umělecká, vědecká, odborná a pod.),
b) hudební umělecká činnost (skladatelská, dirigentská a reprodukční),
c) dramatické, hudebně dramatické, režisérské, choreografické a pantomimické, jakož i taneční umění a
d) umělecká činnost výtvarná (malířství, sochařství, grafika, medailérství, umělecká fotografie, architektura, průmyslové výtvarnictví a užité umění a pod.).
(2) Nerozhoduje, jde-li o činnost trvalou nebo příležitostnou.
(3) Ve sporných případech rozhoduje o tom, lze-li určitou činnost pokládati za činnost podle tohoto zákona, ministerstvo financí po slyšení ministerstva školství, věd a umění nebo ministerstva informací a osvěty.
 
§ 3
(1) Předmětem daně jsou příjmy plynoucí poplatníku z činností uvedených v § 2.
(2) Příjmy podle odstavce 1 (dále jen "honoráře") se rozumějí veškeré autorské honoráře nebo jakkoli zvané úplaty za převod autorského práva nebo svolení k užití díla, za zcizení a půjčení díla a pod., úplaty za přednášky a umělecké výkony, jakož i zálohy na tyto úplaty.
 
§ 4
Od daně jsou osvobozeny ceny a odměny z veřejných soutěží vypsaných orgány, úřady a ústavy veřejné správy, zájmovými organisacemi literátů, umělců a vědců a vrcholnými orgány dobrovolných organisací lidu.
Vybrání daně u plátce.
 
§ 5
(1) Při výplatě honorářů se vybere daň srážkou, vyplácejí-li je orgány, úřady a ústavy veřejné správy, právnické osoby nebo politické strany.
(2) Srážka činí při honoráři
do 20.000 Kčs . . . . 3 %,
přes 20.000 Kčs do 60.000 Kčs . . . . 5 %,
přes 60.000 Kčs do 100.000 Kčs . . . . 7 % a
přes 100.000 Kčs . . . . . . . . . . 10 %
z vyplacené částky.
(3) Procento srážky se řídí výší honoráře za dodané dílo nebo právo nebo za provedený výkon bez ohledu, vyplácí-li se najednou či ve splátkách.
(4) Daň se vybere u plátce i tehdy, jestliže ji nesrazil. V tomto případě daň činí tolik, kolik by činila podle odstavců 2 a 3 z honoráře zvýšeného o daň, kterou je plátce povinen odvést, a jde k tíži plátce.
 
§ 6
(1) Daň z honorářů vyplacených v kalendářním čtvrtletí odvedou plátci do konce následujícího měsíce okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu je sídlo vyplácející pokladny.
(2) Nepřesahuje-li úhrn daně čtvrtletně částku 1.000 Kčs, odvede se daň za kalendářní pololetí do konce následujícího měsíce.
(3) Neodvedená daň bude na plátcích vymáhána jako jejich dluh.
 
§ 7
(1) Plátci jsou povinni vésti záznamy o vyplacených honorářích a o sražené a odvedené dani a vydávati příjemcům potvrzení o vyplaceném honoráři a o sražené dani.
(2) Plátci předloží hlášení o vyplacených honorářích a o sražené a odvedené dani okresnímu národnímu výboru ve lhůtě uvedené v § 6.
 
§ 8
(1) Na srážení a odvádění daně dozírá okresní národní výbor, v jehož obvodu je sídlo vyplácející pokladny.
(2) Plátci jsou povinni
a) dovoliti orgánům okresního národního výboru zmocněným ke kontrole daně vstup do provozních místností v obvyklých provozních hodinách a umožniti jim splnění jejich úkolů,
b) dáti potřebná vysvětlení a předložiti doklady okresnímu národnímu výboru, po případě jiným kontrolujícím orgánům.
(3) Osoby, jimž jsou honoráře vypláceny, jsou povinny dáti okresnímu národnímu výboru, po případě jiným kontrolujícím orgánům vysvětlení o druhu a výši těchto honorářů.
(4) Stejná oprávnění ve věci dozoru příslušejí též krajskému národnímu výboru a ministerstvu financí.
 
§ 9
(1) O stížnostech ze sporů, které vzniknou o provádění srážky mezi plátci a osobami, jimž jsou honoráře vypláceny, rozhoduje okresní národní výbor, v jehož obvodu je sídlo vyplácející pokladny.
(2) Okresní národní výbor je povinen sděliti stranám svá rozhodnutí písemně s poučením o opravném prostředku.
(3) Z rozhodnutí okresního národního výboru lze se odvolati ke krajskému národnímu výboru, který rozhodne s konečnou platností.
 
§ 10
(1) Porušení povinností uložených v §§ 5 až 8, pokud nejsou trestná podle odstavce 2 nebo podle hlavy VIII zákona o přímých daních, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, potrestá okresní národní výbor v daňovém trestním řízení pokutou do 5.000 Kčs.
(2) Neodvede-li plátce daň ani na úřední výzvu, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, okresním národním výborem v daňovém trestním řízení pokutou do 100.000 Kčs. Pro případ nedobytnosti pokuty vyměří se zároveň podle míry zavinění náhradní trest vězení (uzamčení) do 3 měsíců.
Vyměření daně.
 
§ 11
(1) Z honorářů, z nichž se daň nevybírá u plátce, vyměří se daň za každý kalendářní rok po jeho uplynutí.
(2) Daň činí
 do         20.000 Kčs . . . 3 %,
přes 20.000 Kčs do 60.000 Kčs . . . 5 %,
přes 60.000 Kčs do 100.000 Kčs . . . 7 % a
přes 100.000 Kčs . . . . . . . . . .10 %
z úhrnu honorářů přijatých v kalendářním roce.
(3) Úhrn honorářů se zaokrouhlí dolů na částku dělitelnou stem; nepřesahuje-li částku 6.000 Kčs, daň se nevyměří.
 
§ 12
Splatnost daně.
Poplatník, jemuž se daň vyměřuje podle § 11, je povinen si daň sám vypočíst a zaplatit ji okresnímu národnímu výboru do 31. ledna po uplynutí kalendářního roku.
 
§ 13
Přiznání.
(1) Poplatník, jemuž se daň vyměřuje podle § 11, je povinen podati okresnímu národnímu výboru do 31. ledna přiznání a uvésti v něm honoráře přijaté v uplynulém kalendářním roce.
(2) Nepodá-li poplatník přiznání včas, může býti daň zvýšena až o 5 %; zvýšení je splatné do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.
 
§ 14
Místní příslušnost.
K vyměření daně je příslušný okresní národní výbor, v jehož obvodu měl poplatník bydliště koncem rozhodného roku. Nelze-li příslušný okresní národní výbor určiti podle poplatníkova bydliště, určí jej ministerstvo financí.
 
§ 15
(1) O vyměření daně vyrozumí okresní národní výbor poplatníka platebním výměrem.
(2) Do vyměření daně lze se písemně odvolat u okresního národního výboru do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. O odvolání rozhoduje s konečnou platností krajský národní výbor. Nejde-li o právní otázku a vyhoví-li se plně odvolání, rozhoduje o něm s konečnou platností okresní národní výbor, nepřesahuje-li základ daně 250.000 Kčs.
 
§ 16
Daň podle §§ 11 až 15 se nevyměří, požádá-li poplatník za vyměření daně ze samostatné činnosti podle zákona č. 60/1950 Sb.
Společná ustanovení.
 
§ 17
Nebyla-li daň odvedena nebo zaplacena včas, je dlužník povinen, činí-li nedoplatek více než 2.000 Kčs, zaplatiti 2 % poplatek z prodlení z nedoplatku k 31. lednu, 30. dubnu, 31. červenci a 31. říjnu.
 
§ 18
(1) Ministerstvo financí může učiniti opatření, kterým se
1. rozšiřuje okruh plátců, u kterých se daň vybírá podle §§ 5 až 10;
2. povolují u příjmů z činností uvedených v § 2 odst. 1 písm. d) úlevy z ustanovení §§ 5 a 11 a zamezují nesrovnalosti a tvrdosti, jež by mohly vzniknouti z tohoto zákona;
3. stanoví podrobnosti o povinnosti plátců vésti záznamy o vyplacených honorářích a o sražené a odvedené dani a o povinnosti vydávati příjemcům potvrzení (§ 7) a vydávají další předpisy o poplatku z prodlení (§ 17);
4. vydává vzor tiskopisů hlášení (§ 7) a přiznání (§ 13).
(2) Opatření podle odstavce 1 č. 1 až 3 všeobecné povahy vyhlásí ministerstvo financí v příslušném úředním listě.
 
§ 19
Písemnosti a úřední úkony ve věcech daně z literární a umělecké činnosti jsou osvobozeny od poplatků a dávek za úřední úkony ve věcech správních.
Přechodná a závěrečná ustanovení.
 
§ 20
Příjmy uvedené v § 3 nejsou počínajíc berním rokem 1950 základem pro vyměření daně důchodové, všeobecné daně výdělkové a daně rentové podle zákona o přímých daních ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; počínajíc dnem 1. července 1950 nevybírá se z nich rentová daň srážkou podle uvedeného zákona.
 
§ 21
(1) Přiznání k dani z literární a umělecké činnosti za rok 1949 jsou poplatníci povinni podati do 30. června 1950.
(2) Daň z literární a umělecké činnosti za rok 1949 je splatná ve dvou stejných splátkách; první splátka do 30. června 1950 a druhá splátka do 30. září 1950.
 
§ 22
Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí obdobně ustanovení zákona o přímých daních ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.
 
§ 23
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Platí pro daň z literární a umělecké činnosti poprvé za rok 1949 vyjímajíc ustanovení §§ 5 až 10, která platí pro honoráře vyplacené až po 30. červnu 1950.
(2) Z honorářů přijatých v roce 1949, u kterých by se jinak daň vybírala u plátce, vyměří se za rok 1949 daň podle ustanovení §§ 11 až 16. Rovněž z honorářů přijatých od 1. ledna 1950 do 30. června 1950, u kterých by se jinak daň vybírala u plátce, vyměří se za rok 1950 daň podle uvedených ustanovení.
(3) Tento zákon provede ministr financí.
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.

Související dokumenty