73/1952 Sb., o dani z obratu

Schválený:
73/1952 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o dani z obratu
Změna: 112/1966 Sb.
Změna: 107/1990 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé se usneslo na tomto zákoně:
ČLÁNEK I
 
§ 1
Daň z obratu (dále jen "daň") je nástrojem rozdělení a přerozdělení národního důchodu.
 
§ 2
Plátci daně
(1) Plátci daně1) jsou:
a) státní podniky, státní hospodářské organizace, sdružení s právní subjektivitou, akciové společnosti, obchodní společnosti, státní organizace Československé státní dráhy a specializované železniční organizace, bytové, spotřební, výrobní a jiná družstva, svazy družstev, Ústřední rada družstev, družstevní podniky a jednotná zemědělská družstva, společné podniky, podniky a hospodářská zařízení společenských organizací;
b) podniky zahraničního obchodu, účelové zahraničně obchodní organizace, sdružení pro zahraniční obchod, podniky se zahraniční majetkovou účastí;
c) fyzické osoby (podnikatelé), které byly zapsány do podnikového rejstříku;
d) subjekty se sídlem v cizině provádějící hospodářskou činnost na území České a Slovenské Federativní Republiky.
(2) Daň vypořádávají též některé rozpočtové a jiné státní organizace a organizace s mezinárodním prvkem na území České a Slovenské Federativní Republiky, jestliže tak stanoví federální ministerstvo financí, pokud jde o subjekty v působnosti orgánů federace a ministerstvo financí, cen a mezd České republiky a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské republiky, jde-li o ostatní subjekty.
(3) Používá-li se dále pojmu "podnik", rozumějí se jím subjekty uvedené v odstavci 1 a 2.
 
§ 3
Předmět daně
(1) Dani podléhá obrat z prodeje zboží vlastní výroby nebo vlastního nákupu a zboží z dovozu (dále jen "zboží"); obrat téhož zboží se zdaňuje toliko jednou.
(2) Dodává-li podnik zboží do vlastních maloobchodních prodejen, považuje se za prodej zboží jeho převod do těchto prodejen.
(3) Dani podléhá vnitropodnikové použití zboží, stanoví-li tak ministr financí a určí-li zboží, na něž se jeho opatření vztahuje.
(4) Obrat z prodeje zboží do zahraničí nepodléhá dani.
(5) Dovoz neobchodního zboží nepodléhá dani; vztahují-li se na něj předpisy o cle.
 
§ 4
Zdanitelný obrat.
(1) Zdanitelným obratem je prodejní cena zboží.
(2) Zdanitelným obratem je rovněž prodejní cena zboží realizovaného na území České a Slovenské federativní republiky v jednotkách cizí měny.
(3) Zdanitelný obrat vzniká vyhotovením faktury a nebyla-li faktura vyhotovena, vyhotovením jiného dokladu o prodeji, po případě o vnitropodnikovém použití zboží.
 
§ 5
zrušen
 
§ 6
Stanovení daně
Federální ministerstvo financí stanoví způsob výpočtu daně v prováděcí vyhlášce a sazby v Sazebníku daně z obratu.
 
§ 7
Odvod a splatnost daně.
Podnik je povinen si sám daň vypočíst. Ministerstvo financí stanoví, za jaká období a v kterých lhůtách se daň odvádí.
 
§ 8
Daňové hlášení a opravné prostředky.
(1) Podnik je povinen předložit místně příslušnému finančnímu orgánu2) (dále jen "finanční orgán") hlášení o dani z obratu (dále jen "hlášení") na předepsaném tiskopisu ve lhůtách stanovených prováděcí vyhláškou. Podnik je povinen podat na vyzvání finančního orgánu vysvětlení, opravu nebo doplnění hlášení.
(2) Finanční orgán přezkouší hlášení a odchyluje-li se daň jím vypočtená od daně podle hlášení, vyrozumí o rozdílu podnik.
(3) Zjistí-li podnik dodatečně, že hlášení, které předložil finančnímu orgánu, je nesprávné nebo neúplné, je povinen neprodleně to finančnímu orgánu oznámit a zároveň uvést, v čem záleží nesprávnost nebo neúplnost. Jde-li o opravu hlášení, která má mít za následek snížení daně, může podnik opravit hlášení nejpozději do šesti měsíců po uplynutí kalendářního měsíce (čtvrtletí),jehož se hlášení týká.
(4) Podnik je povinný podat do 31. ledna po uplynutí kalendářního roku vyúčtování daně příslušnému finančnímu orgánu na předepsaném tiskopise, ve kterém uvede daňovou povinnost a platby na daň. Finanční orgán přezkouší vyúčtování a v případě, že zjistí neshody, oznámí podniku do třiceti dnů ode dne podání vyúčtování rozdíly mezi vyúčtováním podniku a vyúčtováním finančního orgánu.
 
§ 9
Registrace a oznamovací povinnost.
(1) Podniky jsou povinny přihlásit se k daňové registraci u místně příslušných finančních orgánů podle svého sídla. Finanční orgán vede pro účely daně katastr podniků, v němž vyznačuje daňově důležité skutečnosti a souvislosti.
(2) Podnik písemně oznámí finančnímu orgánu zahájení podnikové činnosti, a to do patnácti dnů od jejího zahájení. Rovněž oznámí do patnácti dnů změny, ukončení, zastavení nebo přesídlení.
 
§ 10
Použití účetnictví
Údaje účetnictví slouží i účelům daňovým.
 
§ 11
Oprava zdanitelného obratu.
Ze zdanitelného obratu se vyloučí částka odpovídající prodejní ceně zboží vráceného odběratelem, pokud dodavatel neobdržel úplatu za toto zboží nebo úplatu za ně přijatou vrátil odběrateli.
 
§ 12
Příslušnost.
(1) Místní příslušnost se řídí místem, v němž je sídlo podniku.
(2) Ministr financí může upravit příslušnost v jednotlivých případech jinak.
 
§ 13
Kontrola daně. Součinnost.
(1) Podniky podléhají kontrole finančních orgánů, jejich účelem je přímo v podniku prověřovat podle skutečností rozhodných pro daň včasnost, správnost a úplnost odvodu daně a hlášení.
(2) Úřady a orgány státní správy, podniky, organizace, instituce, jakož i občané jsou povinni podávat správné, pravdivé a včas všechny údaje a zprávy, které od nich budou požadovat pro účely daně finanční orgány.
 
§ 14
Penále a zvýšení daně
(1) Nebyla-li splatná daň včas odvedena (§ 7), zaplatí podnik za každý den prodlení penále ve výši 0,1% dlužné částky.
(2) Nebylo-li hlášení podáno včas (§ 8), může být daň zvýšena až o 1%.
(3) Zjistí-li finanční orgán, že hlášení bylo nesprávné nebo neúplné, je oprávněn zkrácenou daň zvýšit o 20%. Zjistí-li podnik nesprávnost nebo neúplnost sám a podá dodatečné hlášení, je finanční orgán oprávněn zkrácenou daň zvýšit o 10%.
 
§ 15
Vymáhání daně
Nezaplatí-li podnik daň ve lhůtě, zašle finanční orgán příslušné bance nebo spořitelně příkaz k vybrání a současně o tom zpraví podnik. Tento příkaz provede banka nebo spořitelna přednostně.
 
§ 16
Promlčení.
(1) Daň nelze požadovat, jestliže uplynuly tři roky od konce kalendářního roku, v němž vznikla zdanitelnost obratu.
(2) Je-li proveden úkon k zjištění nebo vymáhání daně, běží promlčecí lhůta znovu od uplynutí kalendářního roku, v němž byl podnik o tomto úkonu zpraven.
 
§ 17
Zvláštní způsoby vybírání daně.
U zboží podléhajícího puncovní povinnosti se daň vybírá při puncování, pokud ministr financí nestanoví jinak a neurčí zboží, na něž se jeho opatření vztahuje; na daň vybíranou při puncování ve vztahují předpisy o puncování.
 
§ 18
Nejvyšší vedení a dozor.
Nejvyšší vedení, dozor a vydávání směrnic zásadního rázu přísluší ministerstvu financí.
 
§ 19
Zmocnění.
(1) Ministr financí se zmocňuje, aby podle potřeb státního národohospodářského plánu vyhláškou v úředním listě nebo jiným vhodným způsobem
a) vydával předpisy k provádění zákona,
b) upravil jinak zdanění v případech, kde toho vyžaduje úspěšné plnění státního národohospodářského plánu nebo jiné důležité zájmy nebo hospodárnější způsob provádění tohoto zákona.
(2) Ministerstvo financí se zmocňuje, aby upravilo řízení ve věcech této daně.
 
§ 20
Závěrečná ustanovení.
Zákon č. 283/1948 Sb., o všeobecné dani, ve znění zákona č. 263/1949 Sb. se zrušuje.
ČLÁNEK II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.
1) Zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku.
Hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 104/1990 Sb., o akciových spolčenostech.
Zákon č. 68/1989 Sb., o organizaci Československé státní dráhy.
Zákon o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví.
Zákon o zemědělském družstevnictví.
Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.
2) Zákon České národní rady č. 33/1970 Sb., o finančních správách a zákon Slovenské národní rady č. 115/1970 Sb., o finančních správách.

Související dokumenty