74/1952 Sb., o dani z výkonů

Schválený:
74/1952 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o dani z výkonů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
 
§ 1
Aby se pravidelně a včas odčerpávala do státního rozpočtu část akumulace vytvářené podniky socialistického sektoru prováděním prací a poskytováním služeb, zavádí se daň z výkonů (dále jen "daň")
 
§ 2
Kdo odvádí daň.
Daň odvádějí podniky, organisace a zařízení socialistického sektoru (dále jen "podniky") s výjimkou podniků určených nebo zřízených pro provozování zahraničního obchodu.
 
§ 3
Co podléhá dani.
Dani podléhá obrat z těchto prací a služeb (dále jen "výkony") prováděných podnikem pro jiného:
1. zhotovování výrobků z materiálu dodaného tím, kdo zhotovení výrobku objednal,
2. oprav a správek věcí,
3. silniční dopravy,
4. jiných výkonů (též poslužných) s výjimkou výkonů průmyslových a s výjimkou výkonů v zemědělské výrobě.
 
§ 4
Zdanitelný obrat.
(1) Zdanitelným obratem je cena výkonu včetně ceny drobného materiálu opatřeného a použitého podnikem, který výkon provádí.
(2) Zdanitelnost obratu vzniká vyhotovením faktury a nebyla-li faktura vyhotovena, vyhotovením jiného dokladu o výkonu.
 
§ 5
Osvobození.
(1) Jednotná zemědělská družstva se u výkonů jimi prováděných od daně osvobozují.
(2) Vláda může stanovit další osvobození od daně.
 
§ 6
Jak se stanoví daň.
Sazba daně se určuje od 1 % do 20 % z ceny výkonu a stanoví ji vláda.
 
§ 7
Podpůrná platnost zákona o dani z obratu.
Ustanovení §§ 7 až 10 a §§ 12 až 16 zákona o dani z obratu platí obdobně pro daň podle tohoto zákona.
 
§ 8
Nejvyšší vedení a dozor.
Nejvyšší vedení, dozor a vydávání směrnic zásadního rázu přísluší ministerstvu financí.
 
§ 9
Zmocnění.
(1) Ministr financí se zmocňuje, aby podle potřeb státního národohospodářského plánu vyhláškou v Úředním listě nebo jiným vhodným způsobem
a) vydával předpisy k provádění zákona,
b) upravil jinak zdanění v případech, kde toho vyžaduje úspěšné plnění státního národohospodářského plánu nebo jiné důležité zájmy nebo hospodárnější způsob provádění tohoto zákona.
(2) Ministerstvo financí se zmocňuje, aby upravilo řízení ve věcech této daně.
 
§ 10
Účinnost zákona.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.

Související dokumenty