301/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů

Schválený:
301/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. srpna 2016,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
Změna: 110/2019 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl.I
V § 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
"l) Českou národní bankou.".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o bankách
Čl.II
V § 38 odst. 2 větě poslední zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., se slova "nebo při" nahrazují slovem " , při" a na konci textu věty se doplňují slova "nebo při plnění povinnosti předávat údaje podle zákona o centrální evidenci účtů".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
Čl.III
V § 25b odst. 2 větě třetí zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 285/2009 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., se slova "nebo při" nahrazují slovem " , při" a na konci textu věty se doplňují slova "nebo při plnění povinnosti předávat údaje podle zákona o centrální evidenci účtů".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl.IV
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 123/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb. a zákona č. 222/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 se za slova "na poskytování" vkládají slova "informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích,".
2. V § 11 odst. 4 se na konci textu písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
"g) činnosti České národní banky v souvislosti s vedením centrální evidence účtů.".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna trestního řádu
Čl.V
V § 8 odst. 2 větě první zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se za slovo "čin," vkládají slova "ke zjištění poměrů obviněného" a slova "k posouzení poměrů obviněného anebo" se zrušují.
 
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
Čl.VI
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl.VII
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty