75/1952 Sb., o důchodové dani družstev a jiných organisací

Schválený:
75/1952 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o důchodové dani družstev a jiných organisací.
Změna: 59/1956 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Daňová povinnost.
 
§ 1
Kdo platí daň.
(1) Důchodové dani družstev a jiných organisací podléhají:
a) družstva a jejich organisace s výjimkou jednotných zemědělských družstev;
b) podniky dobrovolných a jiných organisací;
c) akciové společnosti a ostatní sdružení osob.
(2) Osoby a podniky uvedené v odstavci 1 nepodléhají dani, pokud odvádějí zisk do státního rozpočtu.
 
§ 2
Z čeho se platí daň.
Družstva, jejich organisace a osoby uvedené v § 1 odst. 1 písm. c) platí daň ze zisku z veškeré své činnosti a z hospodaření veškerým svým majetkem, podniky dobrovolných a jiných organisací platí daň ze zisku z hospodářské činnosti.
 
§ 3
Zdaňovací období.
Daň se vyměřuje za každý kalendářní rok po jeho uplynutí.
 
§ 4
Základ daně.
(1) Základem daně je bilanční zisk, dosažený za zdaňovací období a upravený podle odstavce 2.
(2) Bilanční zisk se zvýší o částky, které jej zkrátily a které nepatří k nákladům vynaloženým na jeho dosažení, a sníží se o částky, které jej zvýšily a které nejsou výsledkem dani podrobené činnosti. Způsob, jak se zjistí tento dani podrobený zisk, stanoví ministr financí.
(3) Je-li u soukromě hospodařících poplatníků dani podrobený zisk nižší než 30 % nákladu na hrubé mzdy, je základem daně 30% nákladu na hrubé mzdy.
 
§ 5
Sazba daně.
Daň činí:
1. u výrobních družstev: při rentabilitě
 
 do 3 %         25 % z dani podrobeného zisku,
nad 3 %  do 5 %    25 % z části dani podrobeného zisku,
             která se rovná 3 % úplných vlastních
             nákladů, a 50 % ze zbytku zisku,
nad 5 %  do 8 %    35 % z části dani podrobeného zisku,
             která se rovná 5 % úplných vlastních
             nákladů, a 55 % ze zbytku zisku,
nad 8 %  do 12 %   42,5 % z části dani podrobeného zisku,
             která se rovná 8 % úplných vlastních
             nákladů, a 65 % ze zbytku zisku,
nad 12 %  do 15 %   50 % z části dani podrobeného zisku,
             která se rovná 12 % úplných vlastních
             nákladů a 75 % ze zbytku zisku,
nad 15 %  do 20 %   55 % z části dani podrobeného zisku,
             která se rovná 15 % úplných vlastních
             nákladů, a 80 % ze zbytku zisku,
nad 20 %  do 25 %   61,2 % z části dani podrobeného zisku,
             která se rovná 20 % úplných vlastních
             nákladů, a 85 % ze zbytku zisku,
nad 25 %         66 % z části dani podrobeného zisku,
             která se rovná 25 % úplných vlastních
             nákladů, a 90 % ze zbytku zisku;
2. u spotřebních družstev a jejich organisací, u svazů výrobních
  družstev a u Ústřední rady družstev ................... 25 %
  dani podrobeného zisku;
3. u ostatních družstev, jakož i u podniků svazů výrobních družstev a u podniků Ústřední rady družstev:
 
při dani podrobeném zisku do 50.000 Kčs ................. 40 %,
při dani podrobeném zisku nad 50.000 Kčs do 80.000 Kčs ... 50 % a
při dani podrobeném zisku nad 80.000 Kčs ................ 60 %
dani podrobeného zisku;
4. u podniků dobrovolných a jiných organisací:
 
z prvních 80.000 Kčs dani podrobeného zisku ............. 10 % a
ze zbytku dani podrobeného zisku ........................ 20 %;
5. u ostatních poplatníků:
 
z prvních 80.000 Kčs základu daně ....................... 75 % a
ze zbytku základu daně .................................. 90 %.
(2) Družstvům invalidů se daň podle odstavce 1 č. 1 sníží o částku, která činí 5 % dani podrobeného zisku.
(3) Rentabilitou se pro účely tohoto zákona rozumí poměr dani podrobeného zisku k úplným vlastním nákladům.
Vyměření a placení daně.
 
§ 6
Přiznání.
(1) Poplatník je povinen podat do 31. března po uplynutí zdaňovacího období přiznání o všech okolnostech rozhodných pro vyměření daně za uplynulý kalendářní rok.
(2) Nepodá-li poplatník přiznání včas, může mu být daň zvýšena až o 10 %.
 
§ 7
Vyměření a kontrola daně.
(1) O vyměření daně zpraví okresní národní výbor poplatníka platebním výměrem.
(2) Poplatníci podléhají kontrole okresních a krajských národních výborů, které přímo v podniku prověřují podle skutečností rozhodných pro daň včasnost, správnost a úplnost odvodu daně a daňových přiznání.
 
§ 8
Odvolání.
(1) Do vyměření daně lze se písemně odvolat u okresního národního výboru, který platební výměr vydal, do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.
(2) O odvolání rozhoduje s konečnou platností krajský národní výbor. Nejde-li o právní otázku a vyhoví-li se plně odvolání, rozhoduje o něm s konečnou platností okresní národní výbor, nepřesahuje-li základ daně 250.000 Kčs.
 
§ 9
Placení daně.
(1) Poplatník je povinen si daň sám vypočíst a zaplatit ji okresnímu národnímu výboru do 31. března po uplynutí kalendářního roku. Je-li vyměřená daň vyšší, je rozdíl splatný do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.
(2) Poplatník je povinen platit pravidelné čtvrtletní zálohy na daň za běžný kalendářní rok, a to ve výši jedné čtvrtiny poslední roční daňové povinnosti. Zálohy na daň jsou splatné vždy koncem kalendářního čtvrtletí, za které se daň odvádí.
(3) Nebyla-li daň podle odstavců 1 a 2 včas zaplacena, je poplatník povinen zaplatit za každý den prodlení penále ve výši 0,1 % dlužné částky.
 
§ 10
Promlčení.
(1) Daň nelze vyměřit a vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník povinen podat přiznání k dani.
(2) Je-li proveden úkon k vyměření nebo vymáhání daně, běží promlčecí lhůta znovu od konce kalendářního roku, ve kterém byl poplatník o tomto úkonu zpraven.
 
§ 11
Zmocnění.
(1) Vláda může od daně zcela nebo částečně osvobodit určité poplatníky nebo skupiny poplatníků.
(2) Ministr financí může upravit sazbu daně odchylně od § 5, vyžaduje-li to úspěšné plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství nebo jiné důležité zájmy.
(3) Ministerstvo financí:
a) může upravit zálohové odvádění daně způsobem odchylným od ustanovení § 9 odst. 2;
b) může učinit opatření, kterým se zamezují nesrovnalosti a tvrdosti, jež by mohly vzniknout z provádění tohoto zákona;
c) se zmocňuje, aby upravilo řízení ve věcech této daně;
d) vydá předpisy potřebné k provedení tohoto zákona.
Závěrečná ustanovení.
 
§ 12
Daň podle tohoto zákona se vyměří po prvé za kalendářní rok 1952.
 
§ 13
Veškeré právní předpisy, které jsou v rozporu s ustanoveními tohoto zákona, se zrušují.
 
§ 14
Účinnost a provedení.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede jej ministr financí.
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.

Související dokumenty