76/1952 Sb. o dani ze mzdy

Schválený:
76/1952 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o dani ze mzdy
Změna: 43/1953 Sb.
Změna: 112/1953 Sb.
Změna: 71/1957 Sb.
Změna: 101/1964 Sb.
Změna: 90/1968 Sb.
Změna: 578/1991 Sb.
Změna: na22/66
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
 
§ 1
Za účelem rovnoměrného zdanění dělníků a úředníků, v souladu s jejich výdělkem, a v zájmu dalšího zvýšení produktivity práce a zjednodušení vybírání daně a pojistného národního pojištění zavádí se daň ze mzdy, v níž jsou zahrnuty i příspěvky dělníků a úředníků na pojistné národního pojištění.
Daňová povinnost
 
§ 2
(1) Poplatníky daně ze mzdy jsou:
a) osoby, které pobírají mzdu za práci vykonávanou v tuzemsku, bez ohledu na bydliště;
b) zaměstnanci československých zastupitelských úřadů a jiní státní zaměstnanci činní v cizině, pokud jsou československými státními příslušníky;
c) zrušeno
(2) Dani ze mzdy nepodléhají diplomatičtí zástupci pověření u vlády republiky Československé, konsulové z povolání a jiné osoby požívající práva exteritoriality, nejsou-li československými státním příslušníky a pokud trvá vzájemnost.
 
§ 3
(1) Dani podléhá mzda za práci.
(2) Mzdou za práci podle odstavce 1 jsou:
a) veškeré příjmy plynoucí poplatníkovi z pracovního poměru nebo v souvislosti s ním, tedy veškeré opakující se i jednorázové pří