101/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
101/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. března 2016,
kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 6 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:
Čl. I
Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vyhlášky č. 507/2005 Sb., vyhlášky č. 452/2008 Sb., vyhlášky č. 390/2011 Sb. a vyhlášky č. 340/2014 Sb., se mění takto:
1. § 27 včetně nadpisu zní:
 
"§ 27
Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti
Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti se poskytuje měsíčně a je splatný do 30 kalendářních dnů od předložení vyúčtování vyplacených náhrad mezd zaměstnanců.".
2. V § 31 větě druhé se za číslo "26" vkládá text " , 27".
3. Část osmá se včetně nadpisu zrušuje.
4. Příloha k vyhlášce se včetně nadpisu zrušuje.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.

Související dokumenty