77/1952 Sb., o zemědělské dani

Schválený:
77/1952 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o zemědělské dani.
Změna: 69/1956 Sb.
Změna: 71/1957 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
 
§ 1
V zájmu dalšího rozvoje zemědělství a k podpoře přechodu malých a středních zemědělců k družstevní výrobě s vyšší produktivitou práce zavádí se nová zemědělská daň.
ODDÍL I
Daňová povinnost.
 
§ 2
(1) Zemědělské dani podléhají příjmy ze zemědělského hospodářství s výjimkou příjmů ze zemědělských hospodářství státního socialistického sektoru.
(2) Daní jsou povinny osoby (jednotlivci i jednotná zemědělská družstva), které provozují na vlastní nebo společný účet zemědělské hospodářství. Přitom nerozhoduje, zda se zemědělské hospodářství provozuje na půdě vlastní, najaté či převzaté do obhospodařování na podkladě jiného právního poměru.
 
§ 3
Zemědělským hospodářstvím je souhrn všech majetkových předmětů a práv, které tvoří hospodářský celek a slouží trvale zemědělství, lesnictví nebo rybnikářství jako hlavnímu účelu, s výjimkou cenných papírů a úsporných vkladů.
 
§ 4
K provozu zemědělského hospodářství patří též:
1. vedlejší výroba, pokud se obmezuje na zpracování výrobků vlastního hospodářství;
2. prodej výrobků vlastního zemědělského hospodářství;
3. vedlejší zaměstnání (povoznictví, orání za mzdu, tření lnu a pod.);
4. u jednotných zemědělských družstev všechny ostatní druhy jejich činnosti.
 
§ 5
Zdaňovací období.
Daň se vyměřuje na každý kalendářní rok s výjimkou uvedenou v § 19 odst. 2.
Dani podrobený příjem.
 
§ 6
(1) Základem daně je příjem podrobený dani. Tento příjem se vypočítává podle průměrných norem výnosnosti připadajících na 1 ha zemědělské půdy a podle celkové výměry všech pozemků způsobilých k zemědělskému obdělávání patřících k zemědělskému hospodářství. Dani podrobené příjmy z pozemků věnovaných pěstování zvláštních kultur (plodin) se však vypočítávají podle skutečně docílených příjmů (peněžních a naturálních).
(2) Průměrné normy výnosnosti stanoví každoročně vláda na návrh ministra financí a ministra zemědělství a lesního hospodářství podle výrobní oblasti, v níž leží zemědělské hospodářství, podle úrodnosti půdy a s přihlédnutím k výrobním úkolům v rostlinné a živočišné výrobě.
(3) Druhy zvláštních kultur (plodin), okruh poplatníků, u nichž se dani podrobené příjmy z pěstování zvláštních kultur (plodin) vypočítávají podle skutečně docílených příjmů, a způsob výpočtu základu daně stanoví ministr financí v dohodě s ministrem zemědělství a lesního hospodářství.
 
§ 7
Okresní národní výbor může k návrhu místního národního výboru nebo na základě vlastního zjištění zvýšit dani podrobený příjem vypočtený podle průměrných norem výnosnosti až o 30 % s přihlédnutím k mimořádným příjmům poplatníka, zejména k příjmům z činností uvedených v § 4.
ODDÍL II
Vyměření daně samostatně hospodařícím zemědělcům.
 
§ 8
Pro stanovení dani podrobeného příjmu je rozhodná celková výměra všech pozemků (§ 6 odst. 1) podle stavu k 1. lednu roku, na který se daň vyměřuje.
 
§ 9
Sazba daně.
Zemědělská daň činí
 
   při základu daně
   nad Kčs  do Kčs
        20.000        2 %
   20.000  40.000   400 Kčs a 2,5 % základu přesahujícího 20.000 Kčs
   40.000  60.000   900 " a 3 %  "    "    40.000   "
   60.000  100.000  1 500 " a 7 %  "    "    60.000   "
   100.000  150.000  4.300 " a 15 %  "    "   100.000   "
   150.000  200.000 11.800 " a 25 %  "    "   150.000   "
   200.000      24.300 " a 40 %  "    "   200.000   ".
 
§ 10
Zvýšení a snížení daně.
(1) Poplatníkům bezdětným se zvyšuje daň o 10 % vyměřené daně.
(2) Poplatníkům s dvěma nezletilými dětmi se snižuje daň o 15 %, se třemi dětmi o 30 % a se čtyřmi nebo více dětmi o 45 % vyměřené daně, vždy však nejvýše o 6.000 Kčs. Daň se sníží, jen nebyla-li poplatníku z téhož důvodu snížena jiná daň.
(3) Okresní národní výbor může sám nebo k návrhu místního národního výboru zvýšit vesnickým boháčům vyměřenou daň až o 30 %.
 
§ 11
Daněprosté minimum.
Zemědělcům, kteří jsou odkázáni svou výživou a výživou své rodiny výhradně na příjmy ze zemědělství, se daň nevyměří, nepřesahuje-li základ daně 15.000 Kčs.
Vyměření daně členům jednotných zemědělských družstev.
 
§ 12
(1) U členů jednotných zemědělských družstev III. a IV. typu nepodléhá dani podíl na společném hospodaření družstva, který se jim vyplácí v penězích nebo naturáliích podle pracovních jednotek.
(2) Dani podrobeným příjmem u těchto členů jsou příjmy ze záhumenků vypočtené způsobem uvedeným v § 6 odst. 1 a u členů jednotných zemědělských družstev III. typu též příjmy, které jsou jim vypláceny v penězích nebo v naturáliích jako náhrada za užívání půdy, s níž členové vstoupili do družstva. Pro stanovení dani podrobeného příjmu ze záhumenku je rozhodná jeho výměra podle stavu k 1. lednu roku, na který se daň vyměřuje.
(3) Příjmy v naturáliích se ocení výkupními cenami.
 
§ 13
(1) Daň se vyměří sazbami uvedenými v § 9. Ustanovení § 10 odst. 1 a 2 platí obdobně.
(2) Členům jednotných zemědělských družstev III. a IV. typu se daň nevyměří, nepřesahují-li dani podrobené příjmy (§ 12 odst. 2) spolu s příjmy vyplacenými jim podle pracovních jednotek částku 15.000 Kčs.
 
§ 14
(1) U členů jednotných zemědělských družstev I. a II. typu podléhá dani příjem z jejich zemědělského hospodářství, včetně pozemků, které odevzdali družstvu do společného obdělávání.
(2) Dani podrobený příjem se vypočítá způsobem uvedeným v § 6 odst. 1. Pro stanovení dani podrobeného příjmu je rozhodná celková výměra pozemků uvedených v odstavci 1 podle stavu k 1. lednu roku, na který se daň vyměřuje.
(3) Daň se vyměří sazbami uvedenými v § 9. Členům jednotných zemědělských družstev II. typu se poskytne sleva ve výši 10 % vyměřené daně. Ustanovení § 10 odst. 1 a 2 a § 11 platí obdobně.
 
§ 15
(1) Stane-li se zemědělec během roku členem jednotného zemědělského družstva vyššího typu, přepočítají se splátky, které ke dni vstupu do tohoto družstva dosud nedospěly, tak jako by šlo o vyměření daně členu jednotného zemědělského družstva onoho typu, jehož členem se nově stal.
(2) Přestane-li zemědělec během roku být členem jednotného zemědělského družstva, vyměří se mu zemědělská daň na tento rok jako samostatně hospodařícímu zemědělci. Pro stanovení dani podrobeného příjmu v tomto případě je rozhodná celková výměra všech pozemků (§ 6 odst. 1), která mu byla jednotným zemědělským družstvem vydělena.
Vyměření daně jednotným zemědělským družstvům.
 
§ 16
(1) U jednotných zemědělských družstev III. a IV. typu podléhá dani příjem odpovídající výměře všech pozemků společně obhospodařovaných. Příjmy ze záhumenků se zdaňují u jednotlivých členů družstva (§ 12 odst. 2).
(2) Dani podrobený příjem se vypočítá způsobem uvedeným v § 6 odst. 1. Pro stanovení dani podrobeného příjmu je rozhodná celková výměra společně obhospodařovaných pozemků podle stavu k 1. lednu roku, na který se daň vyměřuje.
(3) Daň činí 2 % základu daně. Jednotným zemědělským družstvům, která přijala provozní řády III. nebo IV. typu (vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev), poskytne se po dva roky sleva ve výši 50 % vyměřené daně.
 
§ 17
(1) U jednotných zemědělských družstev I. a II. typu podléhá dani příjem odpovídající výměře společně obdělávaných pozemků, které tato družstva získala k obdělávání jinak než od svých členů. Příjmy z pozemků, které odevzdali družstvu do společného obdělávání jeho členové, zdaňují se u jednotlivých členů družstva (§ 14).
(2) Dani podrobený příjem se vypočítá způsobem uvedeným v § 6 odst. 1. Pro stanovení dani podrobeného příjmu je rozhodná celková výměra pozemků uvedených v odstavci 1 větě prvé podle stavu k 1. lednu roku, na který se daň vyměřuje.
(3) Daň činí 3 % základu daně. Jednotným zemědělským družstvům II. typu se poskytne sleva ve výši 10 % vyměřené daně.
 
§ 18
Jednotným zemědělským družstvům, která během roku přijmou provozní řády vyššího typu, přepočítají se splátky, které ke dni přijetí provozního řádu vyššího typu dosud nedospěly, tak jako by šlo o vyměření daně jednotnému zemědělskému družstvu onoho typu, jehož provozní řád přijala.
ODDÍL III
Společná ustanovení.
 
§ 19
Přiznání.
(1) S výjimkou členů jednotných zemědělských družstev III. a IV. typu je povinen podat každý, komu má být zemědělská daň vyměřena, každoročně do 31. ledna finančnímu odboru rady příslušného okresního národního výboru přiznání o všech okolnostech rozhodných pro vyměření daně na běžný rok. Mimo to je povinen podat přiznání každý, kdo bude finančním odborem rady okresního národního výboru k podání přiznání vyzván.
(2) Členové jednotných zemědělských družstev III. a IV. typu jsou povinni podat přiznání k zemědělské dani pouze na rok, který následuje po roce, v němž se stali členy družstva. První vyměření na podkladě tohoto přiznání platí bez podávání přiznání a bez vyměření i na další léta, nedojde-li ke změnám v okolnostech rozhodných pro vyměření daně. Dojde-li k takovým změnám, jsou členové těchto družstev povinni podat přiznání do 31. ledna roku, který následuje po nastalé změně. Ustanovení předchozích vět platí obdobně i pro členy jednotných zemědělských družstev III. a IV. typu, kterým byla vyměřena daň na podkladě přiznání již na rok 1956; na další léta platí u nich vyměření na tento rok.
(3) Nepodá-li poplatník přiznání včas, může být daň zvýšena až o 10 %.
 
§ 20
Vyrozumění o předpisu daně.
(1) O vyměření daně vyrozumí okresní národní výbor poplatníky bydlící v obvodu téhož místního národního výboru hromadně předpisným seznamem prostřednictvím místního národního výboru.
(2) Seznam vyloží místní národní výbor do 7 dnů po dojití k veřejnému nahlédnutí.
 
§ 21
Placení daně.
(1) Poplatník je povinen si daň sám vypočíst a zaplatit ji finančnímu odboru rady příslušného okresního národního výboru ve třech splátkách, a to 20 % daně do 31. března, 30 % daně do 31. července a 50 % daně do 30. listopadu běžného roku. Nečiní-li daň více než 100 Kčs, je poplatník povinen zaplatit celou daň do 31. března běžného roku.
(2) Byl-li poplatník vyrozuměn vyložením předpisného seznamu o vyměření daně, je povinen zaplatit splátky na daň podle toho, jak mu byla daň vyměřena.
(3) Zvýšení daně podle § 19 odst. 3 je splatné do 45 dnů ode dne vyložení předpisného seznamu.
(4) Nebyla-li daň zaplacena včas, je poplatník povinen zaplatit penále ve výši 5 % nedoplatků daně s příslušenstvím, zjištěných ke dni 31. března, 31. července a 30. listopadu.
 
§ 22
Promlčení.
(1) Daň nelze vyměřit a vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník povinen podat přiznání k dani.
(2) Je-li proveden úkon k vyměření nebo vymáhání daně, běží promlčecí lhůta znovu od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.
 
§ 23
Odvolání.
(1) Do vyměření daně lze se písemně odvolat u okresního národního výboru do 45 dnů ode dne vyložení předpisného seznamu.
(2) O odvolání rozhoduje s konečnou platností krajský národní výbor. Nejde-li o právní otázku a vyhoví-li se plně odvolání, rozhoduje o něm s konečnou platností okresní národní výbor, nepřesahuje-li základ daně 250.000 Kčs.
ODDÍL IV
Závěrečná ustanovení.
 
§ 24
Zmocnění.
(1) Vláda může poskytnout úlevu od daně pro jednotná zemědělská družstva, pro poplatníky určitých oblastí, po případě pro některé jiné skupiny poplatníků a poskytnout úlevu pro škody způsobené živelními pohromami.
(2) Ministerstvo financí:
1. může učinit opatření, kterým se zamezují nesrovnalosti a tvrdosti, jež by mohly vzniknout z tohoto zákona;
2. se zmocňuje, aby upravilo řízení ve věcech této daně;
3. vydá předpisy potřebné k provedení tohoto zákona.
 
§ 25
Počínajíc rokem 1953 se zrušuje zákon č. 49/1948 Sb., o zemědělské dani.
 
§ 26
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, platí pro zemědělskou daň po prvé na rok 1953; provede jej ministr financí v dohodě s ministrem zemědělství a ostatními zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.

Související dokumenty