264/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

Schválený:
264/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. července 2016,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona
Změna: 250/2021 Sb.
Změna: 283/2021 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna trestního řádu
Čl.I
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb. a zákona č. 163/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 81b odst. 1 se slova "nebo radioaktivní materiál" nahrazují slovy " , jaderný materiál nebo radioaktivní látka".
2. V § 87a odst. 1 se slova "radioaktivní materiál" nahrazují slovy "jaderný materiál nebo radioaktivní látky".
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.II
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
Změna horního zákona
Čl.III
V § 18 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 85/2012 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) V chráněném území pro zvláštní zásahy do zemské kůry stanoveném pro ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech nelze povolit činnosti, které by mohly vést k narušení izolačních bariér úložných prostor a ke kontaminaci osob nebo složek životního prostředí radioaktivní látkou.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o metrologii
Čl.IV
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 85/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova " , v případě měřidel určených nebo používaných pro měření ionizujícího záření a radioaktivních látek v dohodě se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost".
2. § 14a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2d zrušuje.
3. V § 23 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2d zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
Čl.V
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 250/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:
1. V části I se hlavy první až čtvrtá a hlava šestá včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1, 1b, 1c, 2, 2a, 3, 3a, 4b, 5, 6, 6a, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 12, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 24, 25, 41 a 41 zrušují.
2. Nadpis části I se zrušuje.
3. V § 32 odst. 2 se slova "obecných právních předpisů27),28) o odpovědnosti za škodu" nahrazují slovy "občanského zákoníku".
4. V § 34 odst. 1 se slova "obecných právních předpisů o odpovědnosti za škodu27)" nahrazují slovy "občanského zákoníku".
5. V § 34 odst. 3 se slova "Prováděcí předpis stanoví" nahrazují slovy "Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen "Úřad") stanoví vyhláškou".
6. V § 36 odst. 1 a 2 se slova "odpovědnosti za jadernou škodu" nahrazují slovy "vzniku povinnosti k náhradě jaderné škody".
7. V § 36 odst. 3 se slova "Pojistná částka" nahrazují slovy "Limit pojistného plnění".
8. V § 36 odst. 5 se věta první zrušuje.
9. V § 38 odst. 1 se slova " , popřípadě po uplynutí platnosti pojištění, pokud byla platnost pojištění delší" nahrazují slovy " ; v případě pojištění začínají tyto lhůty běžet uplynutím jednoho roku ode dne vzniku pojistné události".
10. V § 38 odst. 2 se slova "podle § 3 odst. 3 písm. j), že za jadernou škodu způsobenou touto událostí odpovídá" nahrazují slovy " , že má povinnost k náhradě jaderné škody způsobené touto událostí".
11. § 46 až 48 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 39 až 40 zrušují.
12. Příloha k zákonu se zrušuje.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl.VI
V § 10 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb., se za slovo "dluhu" vkládají slova "a s výjimkou výdajů financovaných z prostředků jaderného účtu podle atomového zákona".
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl.VII
V § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, se za slova "s radioaktivními odpady" vkládají slova "a zdroji ionizujícího záření".
Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o státní pomoci při obnově území
Čl.VIII
Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění zákona č. 347/2005 Sb. a zákona č. 278/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
2. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) V případě vzniku radiační havárie se Státní úřad pro jadernou bezpečnost podílí na přípravě návrhu strategie obnovy území podle odstavce 2.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.IX
Položky 106 a 107 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 249/2011 Sb., včetně poznámky pod čarou č. 65 znějí:
"Položka 106
1. Přijetí žádosti o povolení65)
a) k umístění jaderného zařízení        Kč   5 000
b) k výstavbě jaderného zařízení        Kč   5 000
c) k prvnímu fyzikálnímu spouštění 
  jaderného zařízení s jaderným reaktorem   Kč   3 000
d) k prvnímu energetickému spouštění 
  jaderného zařízení s jaderným reaktorem   Kč   3 000
e) k uvádění do provozu jaderného zařízení 
  bez jaderného reaktoru           Kč   3 000
f) k provozu jaderného zařízení        Kč   5 000
g) k provedení změny ovlivňující jadernou 
  bezpečnost, technickou bezpečnost 
  a fyzickou ochranu jaderného zařízení    Kč   3 000
h) k nakládání s jaderným materiálem      Kč   1 000
i) k dovozu nebo vývozu jaderné položky 
  nebo k průvozu jaderného materiálu 
  a vybrané položky v jaderné oblasti     Kč   1 000
j) k výstavbě pracoviště IV. kategorie; 
  kromě pracoviště s jaderným zařízením    Kč   5 000
k) k provozu pracoviště III. kategorie     Kč   3 000
l) k provozu pracoviště IV. kategorie     Kč   5 000
m) k uvolňování radioaktivní látky 
  z pracoviště                Kč   1 000
n) k nakládání s radioaktivním odpadem 
  s výjimkou shromažďování, třídění 
  a skladování radioaktivního odpadu 
  přímo u původce radioaktivního odpadu, 
  který je oprávněn s ním nakládat jako 
  s otevřeným radionuklidovým zdrojem     Kč   1 000
o) k uzavření úložiště radioaktivního 
  odpadu                   Kč   1 000
p) k úplnému vyřazení             Kč   1 000
q) ke zpětnému dovozu radioaktivního odpadu 
  vzniklého při zpracování materiálu 
  vyvezeného z České republiky nebo jeho 
  zpětnému transferu z členského státu 
  Euratomu                  Kč   1 000
r) k dovozu radioaktivního odpadu do 
  České republiky nebo jeho transferu 
  z členského státu Euratomu pro účely 
  jeho zpracování nebo opětovného využití   Kč   1 000
 
2. Přijetí žádosti o povolení65)
a) k jednotlivým etapám vyřazování 
  z provozu jaderného zařízení        Kč   1 000
b) k jednotlivým etapám vyřazování 
  z provozu pracoviště III. kategorie 
  a pracoviště IV. kategorie         Kč   1 000
c) k nakládání se zdrojem ionizujícího 
  záření                   Kč   1 000
d) k přepravě radioaktivní nebo štěpné 
  látky                    Kč   1 000
e) k vykonávání služeb významných 
  z hlediska radiační ochrany         Kč   1 000
f) k přidávání radioaktivní látky do 
  spotřebního výrobku při jeho výrobě nebo 
  přípravě nebo k dovozu a vývozu takového 
  spotřebního výrobku             Kč   1 000
g) k poskytování služeb v kontrolovaném 
  pásmu provozovateli pracoviště IV. 
  kategorie                  Kč   1 000
h) k dodávání stavebního materiálu na trh   Kč   1 000
i) k odborné přípravě a další odborné 
  přípravě pracovníků vykonávajících 
  činnosti zvláště důležité z hlediska 
  jaderné bezpečnosti a radiační ochrany   Kč   1 000
j) k přípravě fyzické osoby zajišťující 
  radiační ochranu osoby, jejíž registrace 
  byla provedena podle atomového zákona    Kč   1 000
 
3. Přijetí žádosti o registraci        Kč    500
Osvobození
Od poplatků uvedených v této položce je osvobozen státní podnik, v jehož předmětu činnosti je dobývání radioaktivních nerostů nebo odstraňování následků po dobývání radioaktivních nerostů.
Položka 107
1. Vydání rozhodnutí o schválení typu 
  obalových souborů
a) typů určených pro vyhořelé jaderné 
  palivo z jaderných elektráren        Kč  100 000
b) typů určených pro ozářené jaderné palivo 
  z výzkumných jaderných zařízení       Kč  100 000
c) typů určených pro čerstvé jaderné palivo 
  pro jaderné elektrárny           Kč  50 000
d) typů určených pro čerstvé jaderné palivo 
  pro výzkumná jaderná zařízení        Kč  10 000
e) typů určených pro ostatní radioaktivní 
  nebo štěpné látky              Kč   5 000
f) v případech opakovaného vydání 
  rozhodnutí uvedeného v písmenech a) 
  až e)                    Kč   1 000
 
2. Vydání dokladu zvláštní odborné 
  způsobilosti podle atomového zákona     Kč    500
 
3. Vydání rozhodnutí o schválení typu
a) velmi významných zdrojů ionizujícího 
  záření                   Kč   5 000
b) ostatních zdrojů ionizujícího záření    Kč   1 000
 
4. Vydání osobního radiačního průkazu     Kč    50
65) Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon.".
 
ČÁST DESÁTÁ
zrušena
Čl.X
zrušen
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákoníku práce
Čl.XI
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013, zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 303 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 19, který zní:
"19. Správě úložišť radioaktivních odpadů,".
2. V § 347 odst. 3 se slova "vyhlášky o radiační ochraně" nahrazují slovy "atomového zákona".
Poznámka pod čarou č. 99a se zrušuje.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o zdravotních službách
Čl.XII
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. a zákona č. 147/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 16 odst. 1 se písmeno i) včetně poznámky pod čarou č. 15 zrušuje.
Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena i) až k).
2. V § 16 odst. 2 písm. a) se slova "a l)" nahrazují slovy "a k)".
3. V § 16 odst. 2 písm. c) se slova "až k)" nahrazují slovy "až j)".
4. V § 16 odst. 3 písm. c) se slova "až k)" nahrazují slovy "až j)".
5. V § 18 odst. 2 písm. a) se bod 7 zrušuje.
Dosavadní body 8 až 12 se označují jako body 7 až 11.
6. V § 18 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova "bodech 2, 11 a 12" nahrazují slovy "bodech 2, 10 a 11".
7. V § 18 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova "bodech 4 až 9" nahrazují slovy "bodech 4 až 8".
8. V § 18 odst. 2 písm. c) bodě 4 se slova "bodech 3 až 11" nahrazují slovy "bodech 3 až 10".
9. V § 27 odst. 3 se slova "§ 16 odst. 1 písm. l)" nahrazují slovy "§ 16 odst. 1 písm. k)", slova "§ 16 odst. 1 písm. f) až k)" se nahrazují slovy "§ 16 odst. 1 písm. f) až j)", slova "nebo povolení uvedené v § 16 odst. 1 písm. h) nebo i)" se nahrazují slovy "uvedené v § 16 odst. 1 písm. h)", slova "§ 16 odst. 1 písm. j)" se nahrazují slovy "§ 16 odst. 1 písm. i)" a slova "bodě 6, 7 nebo 9" se nahrazují slovy "bodě 6 nebo 8".
10. V § 108 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Státní úřad pro jadernou bezpečnost kontroluje dodržování pravidel lékařského ozáření poskytovatelem.".
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o specifických zdravotních službách
Čl.XIII
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 47/2013 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 205/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 71 odst. 1 písm. e) se slova " , při ozařování pro lékařsko-právní účely" zrušují.
2. V § 72 odstavec 1 zní:
"(1) Lékařské ozáření pacientů v rámci ověřování nezavedené metody s lékařským ozářením, pro které není vydáváno závazné stanovisko Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle § 36, lze provádět jen ve zvlášť odůvodněných případech a za použití přiměřených technik tak, aby byly používány pouze postupy odpovídající národním radiologickým standardům.".
3. V § 72 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena b) až g).
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl.XIV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
v z. Pokorná-Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty