9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

Schválený:
9/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. ledna 2016
o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 53 odst. 2 písm. c) až f) a i) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., k provedení § 8 odst. 5, § 9 odst. 5, § 11 odst. 3 a § 23 odst. 7:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví termíny a postupy výběru formy podpory elektřiny u operátora trhu, postup registrace formy podpory elektřiny a provozní podpory tepla u operátora trhu (dále jen „registrace podpory“), termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.
 
§ 2
Postup registrace podpory
(1) Výrobce1) nebo výrobce tepla provádí registraci podpory v systému operátora trhu postupem
a) zaevidování údajů o výrobci nebo výrobci tepla,
b) zaevidování údajů o výrobně, výrobním zdroji nebo výrobně tepla a
c) výběru formy podpory elektřiny, případně režimu zeleného bonusu výrobcem nebo registrace provozní podpory tepla.
(2) Operátor trhu ověří údaje k registraci podpory podle § 7. V případě ověření shody údajů je registrace dokončena ke dni zaevidování všech údajů potřebných k registraci podpory podle odstavce 1.
 
§ 3
Evidence údajů o výrobci nebo výrobci tepla
(1) Výrobce nebo výrobce tepla zaeviduje v systému operátora trhu svoje identifikační údaje a další údaje nezbytné pro úhradu podpory v rozsahu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a opatří je platným zaručeným elektronickým podpisem.
(2) Výrobci, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu postupem podle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou přidělí registrační číslo, pokud již nebylo přiděleno, a umožní zabezpečený přístup do systému operátora trhu.
(3) Výrobci tepla, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu přidělí registrační číslo a umožní zabezpečený přístup do systému operátora trhu.
 
§ 4
Evidence údajů o výrobním zdroji elektřiny
(1) Výrobce, kterému byl umožněn zabezpečený přístup do systému operátora trhu podle § 3 odst. 2, dále v systému operátora trhu zaeviduje údaje o výrobním zdroji elektřiny podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Výrobním zdrojem elektřiny se rozumí zařízení výrobny elektřiny určené pro výrobu elektřiny, charakterizované údaji podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(2) V případě elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, kdy dochází k souběhu podpory, zaeviduje výrobce údaje o výrobním zdroji elektřiny pouze jednou.
(3) Operátor trhu přidělí výrobci v systému operátora trhu neprodleně jednoznačný identifikátor každého výrobního zdroje elektřiny a také jednoznačný identifikátor výrobny elektřiny.
 
§ 5
Evidence údajů o výrobně tepla
(1) Výrobce tepla, kterému byl umožněn zabezpečený přístup do systému operátora trhu podle § 3 odst. 3, dále v systému operátora trhu zaeviduje údaje o každé výrobně tepla v rozsahu podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.
(2) Pokud výrobce tepla provozuje výrobnu tepla, která je zároveň výrobnou elektřiny, je povinen zaevidovat současně s údaji podle odstavce 1 údaje v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(3) Operátor trhu přidělí výrobci tepla v systému operátora trhu neprodleně jednoznačný identifikátor výrobny tepla.
 
§ 6
Termín a postup výběru formy podpory
(1) Výrobce zaeviduje v systému operátora trhu pro každý výrobní zdroj elektřiny, kterému byl přidělen jednoznačný identifikátor výrobního zdroje elektřiny podle § 4 odst. 3, údaje potřebné pro výplatu podpory podle cenového rozhodnutí Úřadu, zvolenou formu podpory elektřiny, a pokud zvolil podporu elektřiny formou zelených bonusů, zaeviduje také zvolený režim zeleného bonusu.
(2) Na základě údajů uvedených výrobcem nebo výrobcem tepla při registraci podpory přiřadí operátor trhu kategorie podpory v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.
(3) Výrobce, který hodlá nabídnout elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu, oznámí tuto skutečnost povinně vykupujícímu prostřednictvím systému operátora trhu nejméně 30 dnů před požadovaným zahájením výkupu elektřiny.
(4) Pokud výrobce nabídl elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu, operátor trhu zpřístupní povinně vykupujícímu v systému operátora trhu údaje potřebné pro uzavření smlouvy.
 
§ 7
Ověření údajů k registraci podpory elektřiny a podpory tepla
(1) Operátor trhu neprodleně informuje provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy prostřednictvím systému operátora trhu o evidenci údajů o výrobním zdroji elektřiny podle § 4. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje operátora trhu prostřednictvím systému operátora trhu do 4 pracovních dnů od obdržení informace podle věty první, zda se jeho údaje o identifikačních číselných kódech předávacích míst, způsobu připojení výrobního zdroje, napěťové hladině, hodnotě instalovaného výkonu výrobního zdroje a datu připojení výrobního zdroje k přenosové nebo distribuční soustavě z protokolu o prvním paralelním připojení nebo obdobném dokladu a datu instalace měřicího zařízení v předávacím místě shodují s údaji evidovanými v systému operátora trhu.
(2) Operátor trhu neprodleně po zaevidování údajů podle § 3 a 4 ověří shodu evidovaných údajů o výrobci a výrobním zdroji elektřiny s údaji
a) evidovanými v systému operátora trhu,
b) v rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny nebo rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny a
c) v informaci provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy podle odstavce 1.
(3) Operátor trhu neprodleně po zaevidování údajů podle § 3 a 5 ověří shodu evidovaných údajů o výrobci tepla a výrobně tepla s údaji v rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie nebo rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie.
(4) Pokud operátor trhu zjistí, že se některé z údajů evidovaných výrobcem nebo výrobcem tepla v systému operátora trhu neshodují s údaji ověřovanými podle odstavce 2 nebo 3, není možné dokončit registraci podpory. Operátor trhu o této skutečnosti neprodleně informuje výrobce nebo výrobce tepla prostřednictvím systému operátora trhu s uvedením, o které údaje se jedná.
(5) Operátor trhu informuje neprodleně výrobce nebo výrobce tepla o ověření shody údajů a o dokončení registrace podpory prostřednictvím systému operátora trhu, a pokud výrobce nabídl elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu, informuje rovněž povinně vykupujícího.
 
§ 8
Aktualizace evidovaných údajů k registraci podpory a změna formy podpory elektřiny nebo režimu zeleného bonusu na elektřinu
(1) V případě, že došlo ke změně údajů evidovaných výrobcem nebo výrobcem tepla při registraci podpory, výrobce nebo výrobce tepla neprodleně aktualizuje evidované údaje v systému operátora trhu. Operátor trhu ověří aktualizované údaje postupem podle § 7 přiměřeně. Pokud výrobce nabídl elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu, operátor trhu o této změně neprodleně informuje povinně vykupujícího.
(2) Při změně zvolené formy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo změně režimu zeleného bonusu na elektřinu se použije ustanovení § 6 obdobně. Změnu zvolené formy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo změnu režimu zeleného bonusu na elektřinu zaeviduje výrobce v systému operátora trhu nejpozději do 30. listopadu daného kalendářního roku pro následující kalendářní rok.
 
§ 9
Přechodná ustanovení
(1) Registrace podpory zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
(2) Stávající registrace výrobců a výrobců tepla u operátora trhu provedené na základě vyhlášky č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška), zůstávají v platnosti.
 
§ 10
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška), se zrušuje.
 
§ 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.
 
Příloha 1
Identifikační údaje výrobce a výrobce tepla a další údaje pro registraci podpory v systému operátora trhu
1. Obchodní firma (vyplňuje výrobce - podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku).
2. Název nebo jméno a příjmení (vyplňuje výrobce nezapsaný v obchodním rejstříku).
3. Sídlo v členění: stát, kraj2), obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční.
4. Adresa pro doručování (pokud není shodné s adresou sídla, místa podnikání nebo místa pobytu).
5. Elektronická adresa pro doručování v elektronické podobě.
6. Jméno a příjmení osoby, které má operátor trhu přidělit zabezpečený přístup do systému operátora trhu pro registraci podpory.
7. Identifikační číslo osoby.
8. Daňové identifikační číslo (pokud bylo přiděleno).
9. Bankovní spojení (Bankovní účet v CZK v ČR).
 
Příloha 2
Údaje o výrobním zdroji elektřiny pro registraci podpory v systému operátora trhu
1. Umístění výrobního zdroje elektřiny - kraj2), obec, případně její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo, dále název a číselný kód katastrálního území3), kde je výrobní zdroj elektřiny umístěn, parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí, na kterém je výrobní zdroj elektřiny umístěn.
2. Číslo licence na výrobu elektřiny.
3. Identifikace provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je nebo má být připojena výrobna elektřiny, jejíž součástí je evidovaný výrobní zdroj (dále jen "výrobna elektřiny") včetně uvedení, zda je výrobna elektřiny připojena do soustavy
a) přímo nebo prostřednictvím vlastního odběrného elektrického zařízení,
b) prostřednictvím výrobny elektřiny jiného účastníka trhu, nebo
c) prostřednictvím odběrného elektrického zařízení jiného účastníka trhu.
4. EAN předávacích míst výrobny elektřiny nebo EAN předávacích míst, prostřednictvím kterých je výrobna elektřiny přímo nebo nepřímo připojena do soustavy; v případě, že bude předávací místo výrobního zdroje elektřiny jako dvě výrobní místa, uvádí se EAN, pro který budou předávány skutečné hodnoty z měření za dodávku elektřiny do elektrizační soustavy. EAN může výrobce měnit tak, aby byl výrobní zdroj elektřiny vždy evidován pod EAN, pro který bude provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zasílat naměřené údaje o elektřině dodané do přenosové nebo distribuční soustavy.
5. Instalovaný elektrický výkon výrobního zdroje elektřiny v MW.
6. Druh podporovaného zdroje využívaného výrobním zdrojem elektřiny.
7. Termín prvního paralelního připojení výrobního zdroje elektřiny podle smlouvy o připojení.
8. Datum instalace měřicího zařízení v předávacím místě výrobny elektřiny připojené do přenosové nebo distribuční soustavy nebo do odběrného místa zákazníka nebo do předávacího místa jiné výrobny elektřiny.
9. Má-li výrobce evidováno v systému operátora trhu více bankovních účtů, přiřazuje k výrobnímu zdroji elektřiny číslo konkrétního bankovního účtu.
10. Napěťová hladina distribuční soustavy, ke které je nebo má být připojena výrobna elektřiny.
11. Datum vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů (bylo-li osvědčení vydáno).
*12. Investiční náklady na pořízení nebo rekonstrukci/modernizaci výrobny/výrobního zdroje elektřiny z podporovaného zdroje energie v Kč bez DPH v členění:
a. Výše investičních nákladů, z toho
(i) do technologie,
(ii) do stavební části,
(iii) ostatní.
b. Specifikace účelu investice (výstavba, rekonstrukce, modernizace, nákup).
Investičními náklady se pro účely této vyhlášky rozumí investice související s pořízením, instalováním nebo zprovozněním výrobny nebo výrobního zdroje, provedené nejpozději do 12 měsíců od uvedení výrobny nebo výrobního zdroje elektřiny do provozu. Náklady na pronájem nebo jiné užívací právo a náklady na pořízení pozemku se do výše investičních nákladů nezahrnují.
*13. Nevratná investiční podpora z veřejných prostředků na výstavbu nebo rekonstrukci/modernizaci výrobny/výrobního zdroje elektřiny (dále jen "dotace") v členění:
a. Výše dotace.
b. Název dotačního programu/akce.
c. Poskytovatel dotace.
d. Specifikace účelu poskytnutí dotace.
e. Identifikace rozhodnutí o udělení dotace (číslo rozhodnutí, datum nabytí právní moci) nebo smlouvy o udělení dotace (číslo smlouvy, účinnost).
V případě kumulace několika dotací se výše požadované údaje uvedou pro každou dotaci zvlášť. Je-li dotace součástí větší nevratné investiční podpory z veřejných prostředků, uvede se výše dotace poměrově podle výše investičních nákladů na výstavbu nebo rekonstrukci/modernizaci výrobny/výrobního zdroje elektřiny k celkovým investičním nákladům podporované investiční akce. Pro stanovení investičních nákladů se použijí ustanovení bodu 12 obdobně.
* Tento údaj není povinný pro výrobny uvedené do provozu do 31. 12. 2012 včetně.
 
Příloha 3
Údaje o výrobně tepla pro registraci podpory v systému operátora trhu
1. Umístění výrobny tepla - kraj2), obec, případně její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo, dále název a číselný kód katastrálního území3), kde je provozovna umístěna, parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí, na kterém je provozovna umístěna.
2. Číslo licence na výrobu tepelné energie.
3. Identifikace rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií, do kterého je tepelná energie z výrobny tepla dodávána, včetně čísla licence na rozvod tepelné energie.
4. Identifikace místa měření užitečného tepla v případě výroben podle § 24 odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích energie.
5. Instalovaný tepelný výkon výrobny tepla v MW.
6. Druh obnovitelného zdroje využívaného výrobnou tepla.
*7. Investiční náklady na pořízení nebo rekonstrukci/modernizaci výrobny tepla v Kč bez DPH v členění:
a. Výše investičních nákladů, z toho
(i) do technologie,
(ii) do stavební části,
(iii) ostatní.
b. Specifikace účelu investice (výstavba, rekonstrukce, modernizace, nákup).
Investičními náklady se pro účely této vyhlášky rozumí investice související s pořízením, instalováním nebo zprovozněním výrobny tepla, provedené nejpozději do 12 měsíců od uvedení výrobny tepla do provozu. Náklady na pronájem nebo jiné užívací právo a náklady na pořízení pozemku se do výše investičních nákladů nezahrnují.
*8. Nevratná investiční podpora z veřejných prostředků na výstavbu nebo rekonstrukci/modernizaci výrobny tepla (dále jen "dotace") v členění:
a. Výše dotace.
b. Název dotačního programu/akce.
c. Poskytovatel dotace.
d. Specifikace účelu poskytnutí dotace.
e. Identifikace rozhodnutí/smlouvy o udělení dotace (číslo rozhodnutí/smlouvy, datum nabytí právní moci/účinnosti).
V případě kumulace několika dotací se výše požadované údaje uvedou pro každou dotaci zvlášť. Je-li dotace součástí větší nevratné investiční podpory z veřejných prostředků, uvede se výše dotace poměrově podle výše investičních nákladů na výstavbu nebo rekonstrukci/modernizaci výrobny tepla k celkovým investičním nákladům podporované investiční akce. Pro stanovení investičních nákladů se použijí ustanovení bodu 7 obdobně.
* Tento údaj není povinný pro výrobny uvedené do provozu do 31. 12. 2012 včetně.
1) § 2 písm. n) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavného zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
3) § 9 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

Související dokumenty