78/1952 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva

Schválený:
78/1952 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o dani z příjmů obyvatelstva.
Změna: 69/1956 Sb.
Změna: 71/1957 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
 
ČÁST I
Daňová povinnost
 
§ 1
Kdo platí daň
Daň platí fysické osoby ze všech svých příjmů, které nejsou podrobeny dani ze mzdy, dani z literární a umělecké činnosti nebo dani zemědělské.
 
§ 2
Zdaňovací období
Daň se vyměřuje za každý kalendářní rok po jeho uplynutí s výjimkou uvedenou v § 23 odst. 3 č. 2.
Základ daně
 
§ 3
Základem, z něhož se daň vyměřuje, je rozdíl mezi celkovým příjmem poplatníka (peněžním i naturálním) podrobeným téže daňové sazbě a výdaji vynaloženými na dosažení příjmu.
 
§ 4
Má-li poplatník v podniku nebo při výdělečné činnosti zaměstnance a je-li základ daně zjištěný podle § 3 nižší než 30 % nákladu na hrubé mzdy těchto zaměstnanců, je základem daně 30% nákladu na hrubé mzdy; za zaměstnance se však nepovažují manželka (manžel) nebo družka (druh) a nezletilé děti.
 
ČÁST II
Zdanění příjmů z práce nevykonávané v pracovním poměru a příjmů drobných řemeslníků a živnostníků
 
§ 5
Sazba daně
Příjmy ze soukromé činnosti lékařů, dentistů a podobných povolání, odměny za podávání vědeckých, odborných a znaleckých posudků všeho druhu, dále příjmy ze soukromého vyučování všeho druhu a příjmy řemeslníků a živnostníků, kteří nemají zaměstnance, se zdaňují takto:
při základu daně

přes Kčs   do Kčs    činí daň

       15.000        5 %
 15.000   30.000        10 %
 30.000   40.000  3.000 Kčs a 15 % ze základu přesahujícího  30.000 Kčs
 40.000   60.000  4.500 Kčs a 25 %       "       40.000 Kčs
 60.000   90.000  9.500 Kčs a 35 %       "       60.000 Kčs
 90.000   140.000 20.000 Kčs a 45 %       "       90.000 Kčs
 140.000   230.000 42.500 Kčs a 55 %       "       140.000 Kčs
 230.000   500.000 92.000 Kčs a 65 %       "       230.000 Kčs
 500.000       267.500 Kčs a 80 %       "       500.000 Kčs.
 
§ 6
Zvýšení a snížení daně
(1) Daň podle § 5 se zvyšuje
a) poplatníkům, kteří nevyživují žádnou osobu, o 40 % daně a
b) poplatníkům, kteří vyživují jednu osobu, o 20 % daně.
(2) Daň podle § 5 se snižuje o 30 % poplatníkům, kteří vyživují více než tři osoby, nejvýše však o 6.000 Kčs.
(3) Táž osoba může být uznána za vyživovanou osobu pouze u jednoho poplatníka a u téhož poplatníka pouze u jedné daně.
(4) Daň se sníží, jen nebyla-li poplatníku snížena z téhož důvodu daň ze mzdy nebo daň zemědělská.
 
§ 7
Daň podle § 5 se zvýšením podle § 6 nesmí činit více než 80 % daňového základu.
 
§ 8
Daněprosté minimum
Daň se nevyměří, nepřesahuje-li základ daně 12.000 Kčs a je-li poplatník svou výživou a výživou své rodiny odkázán výhradně na příjmy uvedené v § 5.
 
ČÁST III
Zdanění ostatních příjmů
 
§ 9
Sazba daně
(1) Příjmy z budov, příjmy obchodníků, autodopravců, povozníků a hostinských, dále příjmy řemeslníků a živnostníků, kteří mají zaměstnance, a všechny ostatní příjmy kromě příjmů, které se zdaňují podle § 5, se zdaňují takto:
při základu daně

přes Kčs   do Kčs      činí daň

       15.000         6 %
 15.000   30.000         12 %
 30.000   40.000   3.600 Kčs a 18 % ze základu přesahujícího  30.000 Kčs
 40.000   60.000   5.400 Kčs a 27 %       "       40.000 Kčs
 60.000   90.000  10.800 Kčs a 38 %       "       60.000 Kčs
 90.000   140.000  22.200 Kčs a 50 %       "       90.000 Kčs
 140.000   230.000  47.200 Kčs a 62 %       "       140.000 Kčs
 230.000   500.000  103.000 Kčs a 75 %       "       230.000 Kčs
 500.000        305.500 Kčs a 90 %       "       500.000 Kčs.
(2) Do základu daně se započítávají též příjmy poplatníkovy manželky (manžela) nebo družky (druha) a nezletilých dětí, žijí-li s poplatníkem ve společné domácnosti.
 
§ 10
Zvýšení daně
Daň podle § 9 se zvyšuje
a) poplatníkům, kteří nevyživují žádnou osobu, o 40 % daně a
b) poplatníkům, kteří vyživují jednu osobu, o 20 % daně.
 
§ 11
Daň podle § 9 se zvýšením podle § 10 nesmí činit více než 90 % daňového základu.
 
§ 12
Daněprosté minimum
Daň se nevyměří, nepřesahuje-li základ daně částku 9.000 Kčs a je-li poplatník svou výživou a výživou své rodiny odkázán výhradně na příjmy uvedené v § 9.
 
ČÁST IV
Společná ustanovení
 
§ 13
Přiznání
(1) Poplatník je povinen podat do 31. ledna přiznání k dani za uplynulý rok.
(2) Nepodá-li poplatník přiznání včas, může mu být daň zvýšena až o 10 %.
 
§ 14
Vyměření daně
Daň vyměří okresní národní výbor, v jehož obvodu má poplatník svoje bydliště; o vyměření daně vyrozumí poplatníka platebním výměrem.
 
§ 15
Odvolání
(1) Proti platebnímu výměru může poplatník podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání u okresního národního výboru, který platební výměr vydal.
(2) O odvolání rozhodne s konečnou platností krajský národní výbor. Nejde-li o právní otázku a vyhoví-li se plně odvolání, rozhodne o něm s konečnou platností okresní národní výbor, nepřesahuje-li základ daně 250.000 Kčs.
Placení daně
 
§ 16
(1) Poplatník je povinen si daň sám vypočíst a zaplatit ji příslušnému okresnímu národnímu výboru do 31. ledna po uplynutí roku, za který se daň vyměřuje.
(2) Zvýšení daně podle § 13 odst. 2 je splatné do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.
 
§ 17
Poplatník je povinen platit čtvrtletní zálohy na daň za běžný rok, pokud vykonává činnost nebo pobírá příjmy podrobené této dani, a to ve výši jedné čtvrtiny poslední roční daňové povinnosti. Zálohy na daň jsou splatné vždy do konce prvého měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Čtvrtletní zálohy na daň nejsou povinni platit poplatníci, jejichž roční daňová povinnost nepřesahuje 100 Kčs.
 
§ 18
(1) Začne-li nebo přestane-li poplatník vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené této dani, je povinen oznámit to do 15 dnů okresnímu národnímu výboru.
(2) Novým poplatníkům může okresní národní výbor stanovit zálohy na daň (§ 17) přihlížeje k očekavatelnému příjmu poplatníka a k ostatním pro vyměření daně rozhodným poměrům.
 
§ 19
Nebyla-li daň (záloha na daň) zaplacena včas, je poplatník povinen zaplatit penále ve výši 5 % nedoplatků daně (záloh na daň) s příslušenstvím, zjištěných ke dni 31. ledna, 30. dubna, 31. července a 31. října.
 
§ 20
Promlčení.
(1) Daň nelze vyměřit a vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník povinen podat přiznání k dani.
(2) Je-li proveden úkon k vyměření nebo vymáhání daně, běží promlčecí lhůta znovu od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.
 
§ 21
Osvobození
Od daně jsou osvobozeni diplomatičtí zástupci pověření u vlády republiky Československé, konsulové z povolání a jiné osoby požívající práva exteritoriality, nejsou-li československými státními příslušníky a pokud trvá vzájemnost.
 
§ 22
Kontrola daně
Poplatníci podléhají kontrole okresních a krajských národních výborů, které na místě prověřují podle skutečností rozhodných pro daň včasnost, správnost a úplnost placení daně a daňových přiznání.
Závěrečná ustanovení
 
§ 23
(1) Vláda se zmocňuje, aby podle potřeby upravovala procento zvýšení a snížení daně podle §§ 6 a 10.
(2) Vláda může osvobodit od daně určité skupiny poplatníků nebo určité druhy příjmů.
(3) Ministerstvo financí:
1. se zmocňuje povolit pro určité skupiny poplatníků stanovení daně z příjmů obyvatelstva paušální částkou, která by zahrnovala po případě též povinnost na živnostenské dani;
2. stanoví, za jakých podmínek není poplatník povinen podávat každoročně přiznání k dani a kdy vyměření daně platí na více roků;
3. stanoví, v kterých případech jsou organisace socialistického sektoru povinny srážet zálohy na daň z příjmů obyvatelstva;
4. může učinit opatření k zamezení nesrovnalostí a tvrdostí, jež by mohly vzniknout z tohoto zákona;
5. se zmocňuje, aby upravilo řízení ve věcech této daně;
6. vydá předpisy potřebné k provedení tohoto zákona.
 
§ 24
(1) Počínajíc kalendářním rokem 1952 se zrušují předpisy, které jsou v rozporu s ustanoveními tohoto zákona; zejména se zrušují:
1. zákon č. 50/1948 Sb., o živnostenské dani;
2. zákon č. 60/1950 Sb., o dani ze samostatné činnosti.
(2) Počínajíc kalendářním rokem 1953 se zrušuje zákon č. 294/1948 Sb., o zvláštní dani z úroků z úsporných vkladů.
(3) Počínajíc berním rokem 1953 se zrušují dosud platná ustanovení zákona o přímých daních, s výjimkou ustanovení o rentové dani vybírané srážkou, která pozbývají platnosti dnem 31. prosince 1952.
 
§ 25
Daň podle tohoto zákona se vyměří po prvé z příjmů dosažených v kalendářním roce 1952, s výjimkou úroků z úsporných vkladů a jiných požitků, podrobených rentové dani vybírané srážkou.
 
§ 26
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede jej ministr financí.
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.

Související dokumenty