79/1952 Sb., o živnostenské dani

Schválený:
79/1952 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o živnostenské dani.
Změna: 69/1956 Sb.
Změna: 71/1957 Sb.
Změna: 34/1958 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Daňová povinnost.
 
§ 1
Kdo a jak platí daň.
(1) Daň platí fysické osoby, které provozují jakoukoli živnost (řemeslo, obchod, hostinství, povoznictví a j.).
(2) Daň se platí pevnými částkami podle druhu živností a podle počtu zaměstnaných osob.
 
§ 2
Sazba daně.
(1) Daň se vybírá podle této tabulky:
+--------------------+-----------------------------------------------------------------------+----------------------+
|          |           Pracuje-li v podniku               | Za každého dalšího |
|          +---------------+------------------+------------------+-----------------+ zaměstnance     |
|          |        | s 1 zaměstnancem | s 2 zaměstnanci | s 3 zaměstnanci |  (včetně učňů)   |
|  Druh živnosti  | poplatník sám |   nebo učněm  |  (včetně učňů) |  (včetně učňů) |  se připočítá   |
|          |        |         |         |         |     Kčs     |
|          +---------------+------------------+------------------+-----------------+           |
|          |        |     činí daň ročně Kčs     |         |           |
+--------------------+---------------+------------------+------------------+-----------------+----------------------+
|Řemeslné živnosti  |        |         |         |         |           |
| I. třídy . . . .  |   4.000   |   8.000    |   15.000   |   23.000   |    10.000    |
+--------------------+---------------+------------------+------------------+-----------------+----------------------+
|Řemeslné živnosti  |        |         |         |         |           |
| II. třídy . . . . |   6.000   |   12.000    |   22.000   |   34.000   |    14.000    |
+--------------------+---------------+------------------+------------------+-----------------+----------------------+
|Hostinství . . . . |   8.000   |   16.000    |   30.000   |   48.000   |    20.000    |
+--------------------+---------------+------------------+------------------+-----------------+----------------------+
|Povoznictví s    |        |         |         |         |           |
|koňskými potahy . . |  10.000   |   20.000    |   35.000   |   55.000   |    25.000    |
+--------------------+---------------+------------------+------------------+-----------------+----------------------+
|Autodoprava . . .  |  12.000   |   25.000    |   45.000   |   70.000   |    30.000    |
+--------------------+---------------+------------------+------------------+-----------------+----------------------+
|Obchodní činnost . |  12.000   |   25.000    |   45.000   |   70.000   |    30.000    |
+--------------------+---------------+------------------+------------------+-----------------+----------------------+
(2) Seznam řemeslných živností I. a II. třídy vydá vláda.
(3) Provozuje-li tatáž osoba více živností, platí daň z každé živnosti zvlášť.
(4) K osobám činným v živnosti se nepočítají poplatníkova manželka (manžel), družka (druh), nezletilé děti a nezletilí vnuci a osvojenci.
 
§ 3
Úleva v daňové povinnosti.
Okresní národní výbory mohou přestárlým nebo prokázaně invalidním poplatníkům, kteří v živnosti pracují sami, povolit částečné nebo úplné osvobození od daně.
Kontrola a placení daně.
 
§ 4
Hlášení o daňové povinnosti.
(1) Poplatník je povinen podat každoročně do 30. června a do 31. prosince hlášení o daňové povinnosti okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu bydlí.
(2) Nepodá-li poplatník hlášení včas, může mu být daň zvýšena až o 10 %.
(3) Poplatník podléhá kontrole okresních a krajských národních výborů, které na místě prověřují podle skutečností rozhodných pro daň včasnost, správnost a úplnost odvodu daně a daňových hlášení.
 
§ 5
Splatnost daně.
(1) Poplatník je povinen platit daň dopředu čtvrtletně, a to za prvé čtvrtletí do 15. února, za druhé čtvrtletí do 15. května, za třetí čtvrtletí do 15. srpna a za čtvrté čtvrtletí do 15. listopadu.
(2) Nebyla-li daň zaplacena včas, je poplatník povinen zaplatit penále ve výši 5 % nedoplatků daně s příslušenstvím, zjištěných ke dni 15. února, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu.
 
§ 6
Promlčení.
(1) Vybrání daně se promlčuje po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž daň byla splatná.
(2) Je-li proveden úkon k předepsání nebo vymáhání daně, běží promlčecí lhůta znovu od konce kalendářního roku, ve kterém byl poplatník o tomto úkonu zpraven.
Závěrečná ustanovení.
 
§ 7
Zmocnění.
(1) Vláda může osvobodit od daně některé druhy dani podrobené činnosti.
(2) Ministerstvo financí:
a) může učinit opatření, kterým se zamezují nesrovnalosti a tvrdosti, jež by mohly vzniknout z provádění tohoto zákona;
b) se zmocňuje upravovat lhůty k podávání hlášení o živnostenské dani odchylně od ustanovení § 4 a stanovit, kdy a za jakých podmínek není poplatník povinen podávat hlášení o živnostenské dani;
c) se zmocňuje, aby upravilo řízení ve věcech této daně;
d) vydá předpisy potřebné k provedení tohoto zákona.
(3) Výkonný orgán příslušného krajského národního výboru může osvobodit určité poplatníky od daně.
 
§ 8
Účinnost a provedení.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede jej ministr financí.
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.

Související dokumenty