365/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
365/2013 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. října 2013,
kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb. a nařízení vlády č. 368/2012 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Zednictví“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti v odstavci prvním větě šesté se slova „nosných příček, rovných a šikmých stropních zavěšených podhledů, suchých podlah a obkladů stěn a sloupů konstrukcemi ze sádrokartonu“ nahrazují slovy „konstrukcí nosných i nenosných příček, rovných a šikmých stropních zavěšených podhledů, suchých podlah a obkladů stěn a sloupů systémy suché výstavby“ a v odstavci druhém se slovo „zděných“ nahrazuje slovem „stavebních“.
2. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Kosmetické služby“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti v odstavci prvním větě páté se slovo „prostředky“ nahrazuje slovem „přípravky“ a v odstavci druhém se slovo „prostředků“ nahrazuje slovem „přípravků“.
3. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se živnost „Výroba a zpracování paliv a maziv“ zrušuje.
4. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Oční optika“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti v odstavci prvním větě první se slova „Zhotovení, prodej, opravy“ nahrazují slovy „Individuální zhotovení, výdej a opravy“ a odstavec druhý zní: „V rámci živnosti lze provádět též prodej a opravy brýlových obrub, hromadně zhotovovaných korekčních očních pomůcek, slunečních a ochranných brýlí. Prodej příslušenství k brýlím, pomůcek a prostředků určených k údržbě, k ochraně korekčních očních pomůcek a ochranných prostředků zraku (například pouzdra na brýle, utěrky a kapaliny určené k čištění brýlových čoček).“.
5. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se na konci textu věty první doplňují slova „ , včetně vedení realizace staveb a jejich změn“.
6. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se věta první nahrazuje větou „Provádění dobrovolných veřejných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách, přičemž dražbou je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě, nebo v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese, s výzvou k podávání nabídek, a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání.“ a ve větě druhé se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.
7. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných v názvu živnosti „Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - podnik“ se slovo „- podnik“ nahrazuje slovy „- obchodní závod“ a ve sloupci Obsahová náplň živnosti větě první se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.
8. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských a zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti větě druhé se slova „hubení původců a přenašečů infekčních onemocnění“ nahrazují slovy „inaktivaci původců a hubení přenašečů onemocnění“ a slovo „přípravků“ se nahrazuje slovem „směsí“.
9. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Průvodcovská činnost horská“ v odstavci prvním se slova „a je vyloučena realizace jakýchkoli lyžařských, skialpinistických a obdobných činností, s výjimkou chůze na sněžnicích po značených turistických cestách“ nahrazují slovy „ ; v rámci živnosti je též možný pohyb na skialpinistických nebo běžeckých lyžích nebo sněžnicích po značených turistických cestách a trasách“.
10. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže“ v odstavci druhém se slova „a další chemické přípravky“ zrušují.
11. V příloze č. 2 v části „OBSAH Živnosti vázané“ se živnost „Výroba a zpracování paliv a maziv“ zrušuje.
12. V příloze č. 2 v části „OBSAH Živnosti vázané“ u živnosti „Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - podnik“ se slovo „podnik“ nahrazuje slovy „obchodní závod“.
13. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných se v názvu živnosti „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)“ doplňují slova „a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ a ve sloupci Obsahová náplň živnosti se na konci odstavce doplňuje věta „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.“.
14. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných u živnosti „Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti větě první se slova „bezpečnostního materiálu“ nahrazují slovy „věcí využitelných k obranným a bezpečnostním účelům“.
15. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných se za živnost „Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu“ vkládá nová živnost, která zní: „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ a text ve sloupci Obsahová náplň živnosti zní: „Řízení a obsluha technologických procesů za účelem zpracování ropy a výroby ropných produktů (paliv a maziv) s využitím velkokapacitních jednotek nebo jednotlivých částí technologických komplexů s prvky běžné automatizace, měření a regulace, včetně kontroly technologického režimu výroby. Ovládání procesů chemicko-fyzikálních přeměn ve všech skupenstvích ručním nebo mechanickým ovládáním prvků řízení. Obsluha čerpacích zařízení s potrubními rozvody, skladovací a manipulační práce. Používání chemických činidel a sloučenin pro zušlechťování polotovarů a výrobků. Shromažďování, zpracování a přenos informací o průběhu výroby i o změnách chemických a fyzikálně-chemických vlastností meziproduktů a hotových výrobků při realizaci technologických úkolů a integrované řízení výrobního procesu. Výroba biopaliv mícháním směsí komponentů uhlovodíkového a neuhlovodíkového (rostlinného) původu (například směsné nafty). Výroba mazacích olejů a plastických maziv. Výroba kapalných uhlovodíkových paliv ze surovin neropného původu. Přepracování odpadních uhlovodíkových produktů (například použitých a odpadních minerálních olejů) na kapalná paliva (topné oleje) a znovupoužitelné mazací oleje (motorové a převodové). Distribuce pohonných hmot, kterou se rozumí jejich prodej, s výjimkou prodeje pohonných hmot z čerpací stanice a prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle energetického zákona.“.
16. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných se v názvu živnosti „Kontrolní testování zařízení na ochranu rostlin“ slova „zařízení na ochranu rostlin“ nahrazují slovy „profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků“.
17. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných u živnosti „Provádění veřejných dražeb - dobrovolných - nedobrovolných“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti větě druhé se za slova „na předem určeném místě“ vkládají slova „ , nebo v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese,“, za slova „licitátora vlastnictví“ se vkládají slova „nebo jiné právo k“, za slova „nebo totéž“ se vkládá slovo „veřejné“, slovo „podnik“ se nahrazuje slovy „obchodní závod“ a ve větě čtvrté se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.
18. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných u živnosti „Vedení spisovny“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:
„Zajištění odborné správy dokumentů původce, popřípadě jeho právních předchůdců, v rozsahu úkonů souvisejících s uchováním těchto dokumentů, výkonem nahlédací agendy a umožnění provedení výběru archiválií, a to ve stejném rozsahu souvisejících povinností, které jsou zákonem o archivnictví a spisové službě stanoveny tomuto původci.“.
19. V příloze č. 3 v části „OBSAH Živnosti koncesované“ u živnosti „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)“ se doplňují slova „a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.
20. V příloze č. 3 v části „OBSAH Živnosti koncesované“ se za živnost „Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu“ vkládá nová živnost, která zní: „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“.
21. V příloze č. 3 v části „OBSAH Živnosti koncesované“ u živnosti „Kontrolní testování zařízení na ochranu rostlin“ se slova „zařízení na ochranu rostlin“ nahrazují slovy „profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků“.
22. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 3. „Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti větě první se slovo „podniky“ nahrazuje slovy „obchodní závody“.
23. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 16. „Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci druhém se slovo „přípravků“ nahrazuje slovem „směsí“.
24. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 17. „Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti text zní:
„Výroba chemických látek a směsí nebo předmětů, například plastů, syntetického kaučuku, nátěrových hmot, barviv a pigmentů, pracích prášků, chemických látek a směsí pro laboratorní účely. Výroba syntetického nekonečného vlákna, spřádacích kabelů, jednoduchých vláken, včetně vysoce houževnatých a tvarovaných přízí, monofilů, vláken, střiže, kabelů, vložek a pásků z celulózy a přírodních polymerů obsahujících dusík a dalších chemických umělých vláken. Zpracování základních organických a anorganických surovin, polotovarů a pomocných látek při výrobě polotovarů a jednotlivých druhů a forem tuhých i kapalných kosmetických přípravků, jejich modifikace a zušlechťování v různých technologických a tepelných režimech. Kosmetickými přípravky jsou látky nebo směsi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího kosmetické přípravky, například toaletní mýdla, přípravky do koupele, šampony na vlasy, barvy na vlasy, pleťové a tělové krémy, zubní pasty, přípravky na holení, dekorativní kosmetika, parfémy, přípravky na slunění, laky na nehty a odlakovače, přípravky na úpravu vlasů, přípravky pro vnější intimní hygienu. V rámci oboru činnosti lze provádět příslušné vývojové činnosti a laboratorní analýzy chemických látek a směsí pro výrobu kosmetických přípravků. Obsahem činnosti není výroba nebezpečných chemických látek a chemických směsí nebo předmětů, paliv a maziv, syntetického a kvasného lihu, léčiv a hnojiv.“.
25. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 48. „Velkoobchod a maloobchod“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci druhém se slovo „přípravků“ nahrazuje slovy „směsí, kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“, za slova „distribuce léčiv,“ se vkládají slova „distribuce pohonných hmot,“ a slovo „(LPG)“ se zrušuje.
26. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 60. „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci prvním větě první se slovo „auditora“ nahrazuje slovem „specialisty“.
27. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 79. „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci prvním se za slova „individuální péče o“ vkládají slova „osoby, zejména“ a slova „péče o osoby vyžadující zvýšenou péči,“ se zrušují a v odstavci druhém se za slovo „není“ vkládají slova „poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách,“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Cieńciała v. r.

Související dokumenty