50/1959 Sb., o zemědělské dani

Schválený:
50/1959 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. července 1959
o zemědělské dani
Změna: 123/1962 Sb.
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
 
§ 1
V úsilí o rozvoj socialistické zemědělské velkovýroby má zemědělská daň významné poslání. Úkolem nové úpravy zemědělské daně je napomáhat k tomu, aby důchody družstev a družstevníků byly v souladu se zásadou odměňování podle práce a aby byly odstraňovány neodůvodněné rozdíly v důchodech jednotných zemědělských družstev a družstevníků, způsobené vlivem odlišných přírodních a ekonomických podmínek. Současně má aktivně působit na rozvoj socialistické zemědělské výroby a její hospodárnosti na základě prohlubování socialistických výrobních vztahů v zemědělství a rozvíjení tvůrčí účasti pracovníků v zemědělství na řízení zemědělské výroby. Zemědělská daň má upevňovat a posilovat zájem jednotných zemědělských družstev na dlouhodobém rozvoji a na rozšiřování vlastních prostředků, zejména nedělitelných fondů. Nová úprava zemědělské daně má ještě více zainteresovat místní a okresní národní výbory, aby aktivně pomáhaly jednotným zemědělským družstvům rozvíjet výrobu a hospodárnost.
ODDÍL I
Daňová povinnost
 
§ 2
Zemědělské dani podléhají jednotná zemědělská družstva a fyzické osoby (dále jen "ostatní poplatníci"), a to z příjmů ze zemědělské výroby provozované na vlastní nebo společný účet. Přitom nerozhoduje, provozuje-li se zemědělská výroba na půdě vlastní, najaté či převzaté do obhospodařování na podkladě jiného právního poměru.
 
§ 3
Osvobození od daně
Od daně jsou osvobozeni členové jednotných zemědělských družstev, a to jak z příjmů, které dostávají od družstva v penězích nebo naturáliích jako odměnu za práci, popřípadě jako splátky investičních půjček, tak z příjmů dosažených provozováním záhumenkového hospodářství, s výjimkou příjmů z pěstování vinné révy.
 
§ 4
Základ daně
Základem daně je dani podrobený příjem (§§ 7 a 12) dosažený v roce rozhodném pro zdanění.
 
§ 5
Zdaňovací období
Daň se vyměřuje
a) u jednotných zemědělských družstev za každý kalendářní rok po jeho uplynutí
b) u ostatních poplatníků na každý kalendářní rok podle stavu k 1. lednu.
ODDÍL II
Vyměření a placení daně u jednotných zemědělských družstev
 
§ 6
U jednotných zemědělských družstev se rozumí zemědělskou výrobou každá činnost družstvem vykonávaná.
 
§ 7
Dani podrobený příjem
(1) Dani podrobeným příjmem jsou skutečně dosažené celkové hrubé peněžní tržby z rostlinné a živočišné výroby, z provozování pomocných hospodářských odvětví a přidružené výroby, příjmy za práce a služby, tržby za zemědělské výrobky dodané členy jednotných zemědělských družstev na splnění nákupních úkolů družstva a hodnota naturálií rozdělovaných na pracovní jednotky. Od dani podrobených příjmů se odečtou částky přidělené nedělitelnému fondu na rozšířenou reprodukci a na splátky investičních půjček členů a hodnota úspor na stavbách prováděných svépomocí.
(2) Podkladem pro určení dani podrobeného příjmu je roční výkaz jednotného zemědělského družstva.
 
§ 8
Sazba daně
(1) Sazba daně činí v oblasti
 
   horské a bramborářsko-ovesné          1 %
   bramborářské                1 - 5 %
   řepařské                  5 - 12 %
   kukuřičné                 4 - 10 %
základu daně.
(2) Ministerstvo financí stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství průměrnou výši daně pro jednotlivé kraje a výrobní oblasti, u nichž je sazba daně určena rozpětím, a to v rámci tohoto rozpětí. Obdobně stanoví krajský národní výbor průměrnou výši daně pro jednotlivé okresy.
(3) Rada okresního národního výboru po projednání s radou místního národního výboru stanoví pro každé jednotné zemědělské družstvo, jehož půda je zařazena do oblasti, pro niž je sazba daně stanovena rozpětím, sazbu daně v rámci tohoto rozpětí s přihlédnutím k místním výrobním podmínkám, zejména k těm, které nejsou dostatečně vyjádřeny zařazením půdy do výrobní oblasti.
(4) Jednotným zemědělským družstvům pěstujícím vinnou révu zvýší národní výbor vyměřenou daň o
a) 5,- až 7,- Kčs za každý vyrobený litr vína,
b) 3,50 až 5,- Kčs za každý kilogram sklizených hroznů,
který nedodají za stanovené nákupní ceny do centrálních fondů nebo který rozdělí, popřípadě prodají svým členům jako naturální odměny nad množství stanovené vlastními stanovami, popřípadě celoročním výrobním a finančním plánem schváleným okresním národním výborem.1)
 
§ 9
Snížení daně
(1) Daň vyměřenou podle § 8 sníží místní národní výbor družstvům, která z vlastních prostředků přidělí nedělitelnému fondu na rozšířenou reprodukci a na splátky investičních půjček členů částku převyšující hranici stanovenou ministerstvem financí a ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství, a to o 10 - 50 % částek přidělených nedělitelnému fondu nad stanovenou hranici.
(2) Výkonný orgán okresního národního výboru může po projednání s výkonným orgánem místního národního výboru snížit daň
a) družstvům v pohraničních okresech, jestliže pro nedostatek pracovních sil dosahují podprůměrných hospodářských výsledků;
b) družstvům nově založeným a družstvům, která nejsou ještě hospodářsky a finančně upevněna.
(3) Snížení podle odstavce 1 spolu se snížením podle odstavce 2 může činit nejvýše polovinu vyměřené daně.
(4) Podmínkou pro snížení daně podle odstavců 1 a 2 je, aby jednotné zemědělské družstvo mělo v pořádku účetní evidenci a aby dodržovalo základní ustanovení družstevních stanov, zejména pokud jde o hospodaření na záhumenku.
 
§ 10
Placení daně
(1) Jednotné zemědělské družstvo je povinno platit zálohy na daň za běžný rok, a to z prozatímní roční povinnosti 20 % vždy nejpozději do 31. března, 30 % do 31. července, 20 % do 30. září a 30 % do 30. listopadu běžného roku.
(2) Prozatímní roční daňovou povinnost stanoví výkonný orgán okresního národního výboru podle celoročního výrobního plánu družstva. Družstvům, která začnou hospodařit společně během roku, může výkonný orgán okresního národního výboru určit zálohy na daň s přihlédnutím k očekávaným příjmům a k ostatním poměrům rozhodným pro vyměření daně.
(3) Jednotné zemědělské družstvo je povinno samo si daň vypočítat a zaplatit ji příslušnému národnímu výboru do 31. března po uplynutí roku, za který se daň vyměřuje.
(4) Zvýšení daně podle § 8 odst. 4, pokud připadá na prošlé splátky daně, je splatné do 15 dnů po doručení platebního výměru. Zbývající částky jsou splatné v pravidelných splátkách daně. Zvýšení daně podle § 20 odst. 3 je splatné do 15 dnů po doručení platebního výměru.
Vyměření a placení daně u ostatních poplatníků
 
§ 11
Zemědělskou výrobou se rozumí veškerá činnost souvisící s obděláváním pozemků věnovaných zemědělství, lesnictví a rybníkářství a patří k ní základní zemědělská činnost, tj. rostlinná a živočišná výroba a dále příležitostná činnost a vedlejší výroba, pokud souvisí se základní zemědělskou činností.
Dani podrobený příjem
 
§ 12
(1) Dani podrobený příjem se vypočítává s výjimkou uvedenou v odstavci 2 podle průměrných norem výnosnosti připadajících na 1 ha zemědělské půdy a podle celkové výměry všech pozemků způsobilých k zemědělskému obdělávání.
(2) Dani podrobený příjem z pozemků věnovaných pěstování zvláštních kultur (plodin) a z některých odvětví specializované živočišné výroby se však vypočítává podle skutečně dosažených peněžních i naturálních příjmů. Druhy zvláštních kultur a odvětví specializované živočišné výroby stanoví ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem zemědělství.
(3) Průměrné normy výnosnosti stanoví vláda na návrh ministrů financí a zemědělství.
 
§ 13
(1) Pro stanovení dani podrobeného příjmu podle průměrných norem výnosnosti je rozhodná celková výměra všech pozemků způsobilých k zemědělskému obdělávání podle stavu k 1. lednu roku, na který se daň vyměřuje, s výjimkou pozemků věnovaných pěstování zvláštních kultur.
(2) Pro stanovení dani podrobeného příjmu ze zvláštních kultur a odvětví specializované živočišné výroby (§ 12 odst. 2) je rozhodný skutečně dosažený příjem v kalendářním roce, který předchází roku, na který se daň vyměřuje.
(3) Základem daně je součet příjmů stanovených podle odstavců 1 a 2.
 
§ 14
Výkonný orgán okresního národního výboru může po projednání s výkonným orgánem místního národního výboru
a) zvýšit dani podrobený příjem vypočítaný podle průměrných norem výnosnosti až o 100 procent s přihlédnutím k mimořádným příjmům poplatníka, zejména k příjmům z příležitostné činnosti a vedlejší výroby,
b) snížit dani podrobený příjem vypočítaný podle průměrných norem výnosnosti u drobných zemědělců až o polovinu, vyžadují-li to místní poměry, zejména v horské a bramborářsko-ovesné oblasti.
 
§ 15
Sazba daně
(1) Zemědělská daň činí:
při základu daně

nad Kčs do Kčs
     4 000       5%
 4 000  8 000  200 Kčs a 7% ze základu přesahujícího 4 000 Kčs
 8 000 12 000  480 Kčs a 10% ze základu přesahujícího 8 000 Kčs
 12 000 20 000  880 Kčs a 15% ze základu přesahujícího 12 000 Kčs
 20 000 30 000 2 080 Kčs a 22% ze základu přesahujícího 20 000 Kčs
 30 000     4 280 Kčs a 30% ze základu přesahujícího 30 000 Kčs.
"(2) Poplatníkům provozujícím zemědělskou výrobu na výměře větší než 20 arů, u nichž jejich příjmy nebo příjmy jejich manželů nebo druhů (manželek nebo družek) z pracovního poměru nebo ze soukromé výdělečné činnosti apod. převyšují příjmy z provozování zemědělské výroby, zvýší národní výbor vyměřenou daň až o 100 %, zpravidla nejméně o 100 Kčs.
(3) Poplatníkům pěstujícím vinnou révu na výměře větší než 5 arů zvýší národní výbor vyměřenou daň o
a) 5,- až 7,- Kčs za každý vyrobený litr vína,
b) 3,50 až 5,- Kčs za každý kilogram sklizených hroznů,
který nedodají za stanovené nákupní ceny do centrálních fondů, popřípadě kterého použijí pro vlastní spotřebu nad stanovené množství.1)
(4) Daň se nevyměří, činí-li po zvýšení nebo snížení méně než 20 Kčs.
 
§ 16
Zvýšení a snížení daně
(1) Poplatníkům, kteří nemají nezletilé děti, se vyměřená daň zvýší o 10 %.
(2) Poplatníkům s dvěma nezletilými dětmi se sníží vyměřená daň o 15 %, s třemi dětmi o 30 % a se čtyřmi nebo více dětmi o 45 %, vždy však nejvýše o 1 200 Kčs. Daň se sníží, jen nebyla-li poplatníku z téhož důvodu snížena jiná daň.
 
§ 17
Daně prosté minimum
Poplatníkům, kteří jsou odkázáni svou výživou a výživou své rodiny výhradně na příjem ze zemědělské výroby, se daň nevyměří, nepřesahují-li tyto příjmy 3000 Kčs ročně.
 
§ 18
(1) Stane-li se poplatník během roku členem jednotného zemědělského družstva, odepíší se mu splátky daně (§ 19 odst. 1), pokud ke dni vstupu do družstva nebyly splatné.
(2) Vystoupí-li během roku člen z jednotného zemědělského družstva nebo byl-li z něho vyloučen, vyměří se mu daň na tento rok z dani podrobného příjmu připadajícího na celkovou výměru pozemků, které mu byly jednotným zemědělským družstvem vyděleny.
 
§ 19
Placení daně
(1) Poplatníci jsou povinni si daň vypočítat sami a zaplatit ji příslušnému národnímu výboru ve splátkách, a to 20 % daně vždy nejpozději do 31. března, 30 % do 31. července, 20 % do 30. září a 30 % do 30. listopadu běžného roku.
(2) Byl-li poplatník vyrozuměn vyložením předpisného seznamu o vyměření daně, je povinen zaplatit splátky na daň podle toho, jak mu byla daň vyměřena.
(3) Zvýšení daně podle § 20 odst. 3 je splatné do 45 dnů ode dne vyložení předpisného seznamu, popřípadě do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru. Rozdíl ve vyměřené dani připadající na zvýšení základu daně podle § 14 a zvýšení daně podle § 15 odst. 2 a 3, pokud připadá na prošlé splátky daně, je splatný do 45 dnů ode dne vyložení předpisného seznamu, popřípadě do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru. Zbývající částky jsou splatné v pravidelných splátkách daně.
ODDÍL III
Společná ustanovení
 
§ 20
Přiznání
(1) Každý, kdo je povinen platit zemědělskou daň, je povinen podat každoročně do konce února příslušnému výkonnému orgánu okresního národního výboru přiznání o všech okolnostech rozhodných pro vyměření daně. Mimo to je povinen podat přiznání každý, koho výkonný orgán okresního národního výboru k podání přiznání vyzve.
(2) Přiznání k dani nemusí podat poplatníci, u nichž nedošlo ke změnám v okolnostech rozhodných pro vyměření daně a kteří tuto skutečnost oznámí ve lhůtě uvedené v odstavci 1 národnímu výboru.
(3) Nepodá-li poplatník přiznání nebo oznámení včas, může mu být daň podle § 15 odst. 1 zvýšena až o 10 %.
 
§ 21
Začne-li nebo přestane-li poplatník vykonávat činnost podrobenou této dani (§§ 6 a 11), je povinen oznámit to do 15 dnů výkonnému orgánu okresního národního výboru.
 
§ 22
Vyrozumění o předpisu daně
(1) O stanovení prozatímní daňové povinnosti a o vyměření daně vyrozumí výkonný orgán okresního národního výboru jednotná zemědělská družstva platebním výměrem. Ostatní poplatníky bydlící v obvodě téhož místního národního výboru vyrozumí o vyměření daně hromadně předpisným seznamem prostřednictvím výkonného orgánu místního národního výboru.
(2) Předpisný seznam vyloží místní národní výbor do 7 dnů po dojití k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů.
 
§ 23
Kontrola daně
(1) Výkonné orgány národních výborů prověřují včasnost, správnost a úplnost placení daně a správnost a úplnost daňových přiznání.
(2) Poplatníci jsou oprávněni a povinni při kontrole spolupůsobit, poskytnout výkonným orgánům provádějícím kontrolu vysvětlení a důkazní prostředky, předložit písemnosti a pomůcky týkající se skutečností rozhodných pro vyměření daně a učinit vše, co je k usnadnění a urychlení kontroly potřebné.
 
§ 24
Odvolání
Proti stanovení prozatímní daňové povinnosti nebo proti vyměření daně je možno se odvolat u výkonného orgánu okresního národního výboru do 15 dnů po doručení platebního výměru anebo do 45 dnů ode dne vyložení předpisného seznamu k veřejnému nahlédnutí.
 
§ 25
Penále
Nebyla-li daň (záloha na daň) zaplacena včas, je poplatník povinen zaplatit penále ve výši 5 % nedoplatků daně s příslušenstvím, zjištěných ke dni 31. března, 31. července a 30. listopadu.
 
§ 26
Promlčení
(1) Daň nelze vyměřit a vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník povinen podat přiznání k dani.
(2) Je-li proveden úkon k vyměření nebo vymáhání daně, běží promlčecí lhůta znovu od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.
ODDÍL IV
Závěrečná ustanovení
 
§ 27
(1) Zemědělská daň je počínaje rokem 1961 rozpočtovým příjmem místních a okresních národních výborů.
(2) Okresní národní výbor může se souhlasem krajského národního výboru přenést správu zemědělské daně na místní národní výbor.
 
§ 28
Zmocnění
(1) Vláda může
1. podle potřeby upravovat procento snížení nebo zvýšení sazby daně podle § 8 odst. 2;
2. poskytnout úlevu od daně pro jednotná zemědělská družstva, pro poplatníky určitých oblastí, popřípadě pro některé jiné skupiny poplatníků a poskytnout úlevy pro škody způsobené živelními pohromami.
(2) Ministerstvo financí
1. může učinit opatření k zamezení nesrovnalostí a tvrdostí, které by mohly vzniknout z tohoto zákona;
2. upraví řízení ve věcech této daně;
3. vydá předpisy potřebné k provedení tohoto zákona.
(3) Ministr zemědělství se zmocňuje, aby v dohodě s ministrem financí stanovil výrobní oblasti a zařazoval do nich jednotlivé obce.
 
§ 29
Počínaje rokem 1960 se zrušuje zákon č. 77/1952 Sb., o zemědělské dani, ve znění právních předpisů jej měnících a doplňujících, a předpisy podle něho vydané.
 
§ 30
Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení a platí pro zemědělskou daň počínaje rokem 1960; provede jej ministr financí v dohodě s ministrem zemědělství a ostatními zúčastněnými členy vlády.
Novotný v.r.
Fierlinger v.r.
Široký v.r.
Ďuriš v.r.
Štrougal v.r.
1) Prodej vína přímo spotřebitelům je zakázán vyhláškou č. 103/1962 Sb., o úpravě prodeje přebytků zemědělských výrobků.

Související dokumenty