169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Schválený:
169/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. května 2016
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Změna: 405/2017 Sb.
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví k provedení § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 
§ 2
Rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce
(1) Dokumentací podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek je dokumentace, která rozsahem odpovídá
a) projektové dokumentaci pro provádění stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb,
b) projektové dokumentaci pro provádění staveb podle vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, nebo
c) dokumentaci bouracích prací podle vyhlášky o dokumentaci staveb.
(2) Dokumentace podle odstavce 1 (dále jen "dokumentace pro zadání stavebních prací") určuje stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen "soupis prací") včetně výkazu výměr.
 
§ 3
Soupis prací
Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce.
 
§ 4
Struktura soupisu prací
(1) Soupis prací je zpracován v členění podle dokumentace pro zadání stavebních prací a člení se na stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory nebo ostatní a vedlejší náklady.
(2) Každý stavební objekt a inženýrský objekt je zatříděn do druhu a oboru stavebnictví podle klasifikace stavebních děl a produkce, která je uveřejněna na Portálu o veřejných zakázkách spravovaném Ministerstvem pro místní rozvoj.
(3) Každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor, definovaný dokumentací pro zadání stavebních prací, má vlastní soupis prací nebo více dílčích soupisů prací.
(4) Soupis prací obsahuje položky veškerých předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru.
(5) Soupis prací může být v rámci každého stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru členěn do stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v závislosti na druhu a charakteru stavebních prací, dodávek a služeb.
(6) Pokud je stavba popsána ve více soupisech prací, zadávací dokumentace obsahuje rovněž seznam všech dílčích soupisů prací.
 
§ 5
Položky soupisu prací
(1) Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu s dokumentací pro zadání stavebních prací.
(2) Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu.
(3) Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. V položce soupisu prací je možné pro tuto specifikaci užít odkazu na příslušnou část dokumentace pro zadání stavebních prací.
(4) Položky soupisu prací popisující vedlejší a ostatní náklady musí obsahovat jednoznačný popis obsahu příslušné položky; pro tento popis lze použít i odkaz na jiné části zadávací dokumentace, které danou položku specifikují.
(5) Pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených touto vyhláškou je možné u celého soupisu prací nebo u některých jeho položek použít odkaz na cenovou soustavu podle § 11, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.
(6) Položky uvedené v jednom dílčím soupisu prací mohou odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu podle § 11.
(7) Pravidla stanovená touto vyhláškou se na položky soupisu prací, u kterých zadavatel postupuje podle § 92 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, nepoužijí.
 
§ 6
Obsah položky soupisu prací
Položka soupisu prací je začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu nebo provoznímu souboru nebo ostatním a vedlejším nákladům a obsahuje
a) pořadové číslo položky,
b) označení cenové soustavy podle § 11, pokud je použita,
c) kód položky podle cenové soustavy podle § 11, pokud byla cenová soustava podle § 11 použita,
d) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky,
e) měrnou jednotku,
f) množství,
g) výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství položky soupisu prací potřebný.
 
§ 7
Výkaz výměr
(1) Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací.
(2) Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.
 
§ 8
Vymezení vedlejších a ostatních nákladů
(1) Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí.
(2) Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo činnosti.
(3) Vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací.
 
§ 9
Vedlejší náklady
Předmětem vedlejších nákladů mohou být zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené podmínky související s umístěním stavby nebo omezení v zastavovaném území, pokud jsou zadavatelem požadována, případně pokud vyplývají z dokumentace pro zadání stavebních prací.
 
§ 10
Ostatní náklady
Ostatními náklady mohou být zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončené stavby nebo náklady na publicitu spojené s realizací stavby financované z fondů Evropské unie.
 
§ 11
Cenová soustava
(1) Cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.
(2) V případě odkazu na cenovou soustavu uvede zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu a poskytne dodavatelům část cenové soustavy vymezující popis a podmínky použití příslušných položek soupisu prací tím, že k této části zajistí neomezený dálkový přístup nebo ji zahrne do zadávací dokumentace.
 
§ 12
Elektronická podoba soupisu prací
(1) V případě použití soupisu prací v elektronické podobě má soupis prací takový otevřený formát, který umožní přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný.
(2) Elektronická podoba soupisu prací musí být pro danou veřejnou zakázku jednotná.
(3) Elektronická podoba soupisu prací musí umožnit zpracování nabídky doplněním údajů požadovaných zadávací dokumentací.
(4) V případě použití soupisu prací v elektronické podobě zadavatel uvede v zadávací dokumentaci pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu nebo způsobů jejich zjištění; to neplatí, pokud je formátem elektronického soupisu prací formát, jehož dokumentace je k dispozici na Portálu o veřejných zakázkách spravovaném Ministerstvem pro místní rozvoj.
 
§ 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.
Ministryně:
Ing. Šlechtová v. r.

Související dokumenty