139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)

Schválený:
139/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o koncesních smlouvách a koncesním řízení
(koncesní zákon)
Změna: 30/2008 Sb.
Změna: 110/2009 Sb.
Změna: 417/2009 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 179/2010 Sb.
Změna: 303/2013 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a základní pojmy
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje podmínky a postup veřejného zadavatele při uzavírání koncesních smluv v rámci spolupráce mezi veřejnými zadavateli a jinými subjekty, pokud tyto podmínky a postup neupravuje zvláštní právní předpis1). Tento zákon dále zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2).
 
§ 2
Veřejný zadavatel
(1) Veřejným zadavatelem (dále jen "zadavatel") se pro účely tohoto zákona rozumí
a) Česká republika4),
b) státní příspěvková organizace,
c) územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek5),
d) jiná právnická osoba, pokud
1. byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a
2. je financována převážně státem nebo jiným zadavatelem nebo je státem nebo jiným zadavatelem ovládána nebo stát nebo jiný zadavatel jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím nebo kontrolním orgánu.
(2) Za zadavatele se též považuje jakékoli spojení zadavatelů nebo zadavatele a jiných osob za účelem společného postupu směřujícího k výběru koncesionáře, je-li alespoň jeden z účastníků spojení zadavatel uvedený v odstavci 1. V takovém případě uzavřou tyto osoby před zahájením koncesního řízení písemnou smlouvu, ve které si upraví vzájemná práva a povinnosti související s koncesním řízením a stanoví způsob jednání vůči třetím osobám.
 
§ 3
Obecné výjimky z působnosti zákona
Tento zákon se nevztahuje na smlouvy uzavírané zadavateli, jestliže
a) jejich předmětem jsou utajované informace6) nebo uveřejnění koncesní dokumentace by mohlo ohrozit ochranu utajovaných informací,
b) jde o koncesní smlouvy, které jsou podle zvláštních právních předpisů spojeny se zvláštními bezpečnostními opatřeními7), nebo jejichž uzavření souvisí s ochranou základních bezpečnostních zájmů státu8),
c) jejich uzavírání se řídí zvláštními procesními pravidly a jsou uzavírány v návaznosti na mezinárodní smlouvu, která se vztahuje k pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky nebo k vyslání ozbrojených sil České republiky na území jiných států, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,
d) na jejich uzavírání se vztahují pravidla daná zvláštními postupy mezinárodních organizací,
e) jsou uzavírány zadavatelem v návaznosti na mezinárodní smlouvu uzavřenou mezi Českou republikou a jiným než členským státem Evropské unie a zahrnují služby nebo stavební práce určené pro společnou realizaci nebo využití smluvními stranami; Česká republika uzavření takové smlouvy sdělí Komisi Evropských společenství,
f) jejich předmětem jsou služby poskytované Českou národní bankou při výkonu její působnosti podle zvláštních právních předpisů9),
g) jejich předmětem je zhotovení veřejných telekomunikačních sítí,
h) jejich předmětem je závazek veřejné služby podle zvláštních předpisů10), nebo
i) jejich předmětem jsou služby ve výzkumu, vývoji a inovacích10a), s výjimkou případů, kdy cena za provedení výzkumu, vývoje a inovací je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu, vývoje a inovací.
 
§ 3a
Zásady postupu zadavatele
Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
 
ČÁST DRUHÁ
KONCESNÍ ŘÍZENÍ
  
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
 
§ 4
Před zahájením koncesního řízení zadavatel zjistí předpokládanou hodnotu předmětu koncesní smlouvy a předpokládaný celkový příjem koncesionáře, který vyplývá z realizace koncesní smlouvy (dále jen "předpokládaný příjem koncesionáře"); způsob výpočtu předpokládané hodnoty předmětu koncesní smlouvy a předpokládaného příjmu koncesionáře stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 5
(1) Zadavatel vybere koncesionáře pro uzavření koncesní smlouvy v koncesním řízení.
(2) Zadavatel nemusí postupovat podle této části zákona, činí-li předpokládaný příjem koncesionáře méně než 20 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 3a.
  
HLAVA II
KONCESNÍ ŘÍZENÍ
Zahájení koncesního řízení
 
§ 6
(1) Koncesní řízení se zahajuje uveřejněním oznámení o zahájení koncesního řízení.
(2) Zadavatel může koncesní řízení zrušit pokud si to vyhradí v oznámení podle odstavce 1. Mimo to platí pro zrušení koncesního řízení rovněž příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách o zrušení zadávacího řízení, včetně důvodů tohoto zrušení.
(3) Pro elektronickou komunikaci v koncesním řízení platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách o elektronických prostředcích a elektronických nástrojích obdobně.
 
§ 7
(1) Oznámení o zahájení koncesního řízení je výzvou neomezenému počtu dodavatelů k podání žádostí o účast v koncesním řízení a k prokázání splnění požadované kvalifikace; oznámení se uveřejní podle § 31. V případě postupu podle odstavce 5 písm. a) zadavatel uvede v oznámení dílčí kritéria pro hodnocení nabídek, včetně jejich váhy; v případě postupu podle odstavce 5 písm. b) zadavatel uvede předběžná dílčí kritéria, včetně jejich váhy.
(2) Lhůta pro doručení žádosti o účast v koncesním řízení nesmí být kratší než 52 dnů ode dne uveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení.
(3) Pro posuzování kvalifikace dodavatelů a pro jejich vylučování platí ustanovení zákona o veřejných zakázkách o kvalifikaci, jejíž prokázání požaduje po dodavateli veřejný zadavatel, a o jejich vylučování obdobně.
(4) Zadavatel může omezit počet dodavatelů, kteří prokázali splnění kvalifikace, pokud to uvedl v oznámení o zahájení koncesního řízení, včetně uvedení kritérií pro jejich omezení; k podání nabídky nebo k účasti v koncesním dialogu vyzve v tomto případě nejméně 3 dodavatele.
(5) Po posouzení kvalifikace dodavatelů a případném omezení jejich počtu zadavatel
a) vyzve dodavatele, kteří prokázali splnění kvalifikace, k podání nabídek (§ 8) s tím, že o těchto nabídkách může dále jednat (§ 9), nebo
b) vyzve dodavatele, kteří prokázali splnění kvalifikace, k účasti v koncesním dialogu (§ 10), jehož účelem je nalezení jednoho nebo více vhodných řešení koncesního projektu; po nalezení jednoho či více vhodných řešení postupuje zadavatel podle písmene a).
(6) Postupuje-li zadavatel podle odstavce 5 písm. b), uvede tuto skutečnost v oznámení o zahájení koncesního řízení.
 
§ 8
Výzva k podání nabídek
(1) Písemná výzva k podání nabídek podle § 7 odst. 5 písm. a) v případě, že zadavatel s dodavateli o podaných nabídkách nejedná, obsahuje alespoň
a) koncesní dokumentaci nebo podmínky jejího poskytnutí; pro obsah koncesní dokumentace platí ustanovení zákona o veřejných zakázkách o zadávací dokumentaci obdobně,
b) lhůtu pro podání nabídek, která nesmí být kratší než 40 dnů ode dne odeslání výzvy k podání nabídek; pokud zadavatel neodešle dodavateli veškeré podklady potřebné pro zpracování nabídky spolu s výzvou k podání nabídek nebo mohou-li být nabídky předloženy pouze po prohlídce místa plnění, zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek,
c) místo podání nabídky a
d) informaci o tom, v jakém jazyce má být nabídka podána.
(2) Pokud se zadavatel rozhodne o nabídkách podaných podle § 7 odst. 5 písm. a) jednat, písemná výzva podle odstavce 1 dále obsahuje
a) způsob jednání o nabídkách, zejména zda bude jednání probíhat se všemi dodavateli současně anebo odděleně,
b) způsob výběru dodavatelů pro další jednání, pokud se zadavatel rozhodne postupně omezovat jejich počet; § 7 odst. 4 věta za středníkem platí obdobně.
(3) Pro zadávací lhůtu, technické podmínky, klasifikaci předmětu koncesní smlouvy, poskytování koncesní dokumentace dodavatelům, dodatečné informace k zadávacím podmínkám a prohlídku místa plnění platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně.
(4) Pro podání nabídek a jejich obsah platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně.
 
§ 9
Jednání o nabídkách
(1) Pokud se zadavatel rozhodne o nabídkách dále jednat, vyzve písemně všechny dodavatele, kteří nebyli vyloučeni z účasti v koncesním řízení, k jednání o nabídkách.
(2) Pokud budou probíhat další jednání, použijí se pro průběh těchto jednání ustanovení zákona o veřejných zakázkách o jednání o nabídkách v jednotlivých fázích jednacího řízení s uveřejněním obdobně; pro úpravu návrhu koncesní smlouvy platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně.
 
§ 10
Výzva k účasti v koncesním dialogu
(1) Písemná výzva k účasti v koncesním dialogu podle § 7 odst. 5 písm. b) obsahuje alespoň
a) popis předmětu jednání, který obsahuje zejména specifikaci potřeb a požadavků zadavatele na předmět koncesní smlouvy,
b) informaci o místě a době jednání,
c) informaci o jazyce jednání.
(2) Pro postup zadavatele při hledání vhodného řešení v koncesním dialogu platí ustanovení zákona o veřejných zakázkách o průběhu soutěžního dialogu obdobně.
(3) O ukončení jednání v koncesním dialogu vyrozumí zadavatel písemně všechny dodavatele, kteří byli vyzváni k účasti v koncesním dialogu, a zároveň je vyzve k podání nabídek; ve výzvě podle § 8 uvede rovněž dílčí kritéria pro hodnocení nabídek, včetně jejich váhy.
 
§ 11
Posouzení a hodnocení nabídek
(1) Pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně.
(2) Pro posouzení a hodnocení nabídek platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně s tím, že hodnotícím kritériem pro výběr koncesionáře je pouze ekonomická výhodnost nabídky.
 
HLAVA III
VÝBĚR KONCESIONÁŘE
 
§ 12
(1) Na základě výsledků koncesního řízení vybere zadavatel pro uzavření koncesní smlouvy dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
(2) Pro oznámení o výběru koncesionáře se použijí ustanovení o oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zákona o veřejných zakázkách obdobně.
(3) Pro podání námitek, způsob jejich vyřízení a zákaz uzavření koncesní smlouvy se použijí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně.
(4) Pro uzavření koncesní smlouvy platí ustanovení zákona o veřejných zakázkách o uzavření smlouvy obdobně.
 
§ 13
Uzavření koncesní smlouvy ve zvláštním případě
Zadavatel může uzavřít koncesní smlouvu místo s vybraným dodavatelem s právnickou osobou, která se koncesního řízení neúčastnila, jestliže
a) v nabídce vybraného dodavatele byla taková možnost uvedena, včetně právní formy, minimálního navrhovaného základního kapitálu, navrhované vlastnické struktury a návrhu obsazení orgánů takové osoby,
b) ji zadavatel nebo vybraný dodavatel v době uzavření koncesní smlouvy přímo nebo nepřímo ovládá11),
c) jejím předmětem činnosti je realizace předmětu koncesní smlouvy, a
d) splňuje základní kvalifikační předpoklady.
 
HLAVA IV
SUBDODÁVKY
 
§ 14
(1) V případě koncesní smlouvy s předpokládanou hodnotou jejího předmětu vyšší než finanční limit stanovený prováděcím právním předpisem, jejímž hlavním předmětem jsou stavební práce (dále jen „nadlimitní koncesní smlouva na stavební práce“), může zadavatel požadovat, aby
a) koncesionář zadal subdodávky na nejméně 30 % z předpokládané hodnoty stavebních prací třetím osobám; minimální výše podílu se uvede v koncesní smlouvě, nebo
b) dodavatel uvedl v nabídce předpokládaný procentní podíl z předpokládané hodnoty stavebních prací, který má v úmyslu zadat třetím osobám jako subdodávky.
(2) Požadavky podle odstavce 1 uvede zadavatel v oznámení o zahájení koncesního řízení.
 
§ 15
(1) Koncesionář, který
a) není zadavatelem podle zákona o veřejných zakázkách, jde-li o nadlimitní koncesní smlouvu na stavební práce, a
b) má v úmyslu zadat třetí osobě část plnění stavebních prací v rozsahu dosahujícím nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem, a nebyly-li by jinak splněny podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění podle zákona o veřejných zakázkách3), tento svůj záměr uveřejní s tím, že lhůta pro podání nabídek činí nejméně 40 dnů ode dne výzvy k podání nabídek. Pro uveřejnění oznámení použije koncesionář formulář podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství.
(2) Za třetí osobu se pro účely odstavce 1 nepovažují osoby, které koncesionáře ovládají, a osoby jím ovládané11); úplný seznam těchto osob je součástí žádosti o účast v koncesním řízení. Dodavatel, a po uzavření koncesní smlouvy koncesionář, tento seznam aktualizují bez zbytečného odkladu poté, co dojde ke změnám v jejich vztazích.
 
ČÁST TŘETÍ
KONCESNÍ SMLOUVA
 
§ 16
(1) Koncesní smlouvou se koncesionář zavazuje poskytovat služby nebo i provést dílo a zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát užitky vyplývající z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla, popřípadě spolu s poskytnutím části plnění v penězích.
(2) Podstatnou část rizik spojených s braním užitků vyplývajících z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla nese koncesionář; rozdělení ostatních rizik mezi zadavatele a koncesionáře stanoví koncesní smlouva.
(3) Koncesní smlouva obsahuje
a) důvody, na jejichž základě může dojít k předčasnému ukončení smlouvy, a
b) vymezení právních vztahů smluvních stran k majetku, který je určen k realizaci koncesní smlouvy včetně pravidel jejich vypořádání, pokud dojde k ukončení smlouvy podle písmene a).
(4) Koncesní smlouvu lze uzavřít pouze na dobu určitou.
(5) Koncesní smlouva musí být písemná a projevy vůle smluvních stran musí být na téže listině.
(6) Koncesní smlouva se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 
§ 17
(1) Koncesní smlouvy může zadavatel uzavírat, pokud to nevylučuje zvláštní právní předpis.
(2) Koncesionář nesmí na předmět koncesní smlouvy ani na jeho část uzavírat další koncesní smlouvy.
 
§ 18
V koncesní smlouvě zadavatel může koncesionáři umožnit vybírat od uživatelů úhrady za poskytované služby pouze v případě, že by sám zadavatel měl právo takové úhrady od uživatelů vybírat.
 
§ 19
(1) Při uzavírání koncesních smluv se zadavatelé mohou zavázat k budoucímu plnění, které není kryto z rozpočtu zadavatele platného v okamžiku uzavření koncesní smlouvy.
(2) Vede-li koncesionář účetnictví podle zvláštního právního předpisu12), sestavuje účtový rozvrh tak, aby účetní závěrka obsahovala i členění položek podle činností spojených s předmětem koncesní smlouvy a podle ostatních činností, kterými se zabývá. Koncesionář uvede v účtovém rozvrhu nákladové a výnosové účty související na straně jedné s činnostmi spojenými s předmětem koncesní smlouvy a na straně druhé s jinými činnostmi, kterými se zabývá. Obsahové vymezení těchto účtů stanoví koncesionář vnitřním předpisem.
(3) Za škodu způsobenou koncesionářem v přímé souvislosti s poskytováním služby uživatelům odpovídá uživatelům služby zadavatel.
 
ČÁST ČTVRTÁ
VÝZNAMNÉ KONCESNÍ SMLOUVY
 
§ 20
(1) Zadavatel postupuje i podle této části zákona, pokud předpokládaný příjem koncesionáře činí nejméně částky uvedené v odstavci 2.
(2) Podle této části zákona postupuje
a) Česká republika, státní příspěvková organizace nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li Česká republika ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2, jestliže předpokládaný příjem koncesionáře činí nejméně 500 000 000 Kč,
b) kraj, hlavní město Praha, příspěvkové organizace, u nichž vykonávají funkci zřizovatele, nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li kraj nebo hlavní město Praha ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2, jestliže předpokládaný příjem koncesionáře činí nejméně 250 000 000 Kč,
c) obec nad 100 000 obyvatel, příspěvková organizace, u níž vykonává funkci zřizovatele, nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li tato obec ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2, jestliže předpokládaný příjem koncesionáře činí nejméně 200 000 000 Kč,
d) obec nad 25 000 do 100 000 obyvatel, příspěvková organizace, u níž vykonává funkci zřizovatele, nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li tato obec ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2, jestliže předpokládaný příjem koncesionáře činí nejméně 100 000 000 Kč,
e) obec do 25 000 obyvatel, příspěvková organizace, u níž vykonává funkci zřizovatele, nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li tato obec ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2, jestliže předpokládaný příjem koncesionáře činí nejméně 50 000 000 Kč, a
f) jiný zadavatel, jestliže předpokládaný příjem koncesionáře činí nejméně 100 000 000 Kč.
 
§ 21
Koncesní projekt
(1) Před zahájením koncesního řízení, nebo v případě postupu podle § 7 odst. 5 písm. b) před podáním výzvy k podání nabídek zadavatel zajistí vypracování koncesního projektu.
(2) Koncesním projektem se rozumí základní vymezení činnosti, která má být předmětem koncesní smlouvy, základní vymezení ekonomických podmínek a právních vztahů vyplývajících z realizace koncesní smlouvy a ekonomické posouzení výhodnosti jejího zajištění formou koncesní smlouvy; podrobnosti obsahu koncesního projektu stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 22
Schválení koncesního projektu
(1) Nejpozději před zahájením koncesního řízení, nebo v případě postupu podle § 7 odst. 5 písm. b) před podáním výzvy k podání nabídek musí být schválen koncesní projekt.
(2) Schválený koncesní projekt je podkladem pro vypracování koncesní dokumentace.
(3) O schválení koncesního projektu rozhoduje
a) vláda v případě koncesního projektu České republiky, státní příspěvkové organizace nebo jiné právnické osoby podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li Česká republika ve vztahu k této osobě v postavení zadavatele podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2,
b) zastupitelstvo kraje v případě koncesního projektu kraje, příspěvkové organizace, u níž plní kraj funkci zřizovatele, nebo jiné právnické osoby podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li tento kraj ve vztahu k této osobě v postavení zadavatele podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2,
c) zastupitelstvo obce v případě koncesního projektu obce, příspěvkové organizace, u níž plní obec funkci zřizovatele, nebo jiné právnické osoby podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li tato obec ve vztahu k této osobě v postavení zadavatele podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2,
d) orgán rozhodující o otázkách hospodaření podle zvláštního právního předpisu13) v případě koncesního projektu jiného zadavatele.
(4) Nedodržení postupu podle odstavce 1 nebo 2 zadavatelem nemá vliv na platnost smlouvy.
 
§ 23
Schválení koncesní smlouvy
(1) Koncesní smlouvu, kterou uzavírá
a) Česká republika, státní příspěvková organizace nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li Česká republika ve vztahu k této osobě v postavení zadavatele podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2, schvaluje vláda,
b) kraj, příspěvková organizace, u níž plní funkci zřizovatele, nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li tento kraj ve vztahu k této osobě v postavení zadavatele podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2, schvaluje zastupitelstvo kraje,
c) obec, příspěvková organizace, u níž plní funkci zřizovatele, nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li tato obec ve vztahu k této osobě v postavení zadavatele podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2, schvaluje zastupitelstvo obce,
d) jiný zadavatel, schvaluje orgán rozhodující o otázkách jeho hospodaření podle zvláštního právního předpisu13).
(2) Právní účinky koncesní smlouvy nastávají jejím schválením podle odstavce 1.
(3) Nebyla-li koncesní smlouva schválena, zruší zadavatel koncesní řízení.
(4) V případě změny koncesní smlouvy, která vede ke zvýšení předpokládaného příjmu koncesionáře o více než 20 %, nebo v jejímž důsledku dosáhne nebo přesáhne předpokládaný příjem koncesionáře částky uvedené v § 20 odst. 2, se postupuje podle odstavců 1 a 2.
 
ČÁST PÁTÁ
DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA
 
§ 24
Dohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
(1) Dohled nad dodržováním tohoto zákona vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).
(2) Úřad při výkonu dohledu nad dodržováním tohoto zákona
a) vydává předběžná opatření,
b) rozhoduje o tom, zda zadavatel postupoval v souladu s tímto zákonem,
c) ukládá nápravná opatření a sankce,
d) projednává správní delikty,
e) kontroluje úkony zadavatele podle jiného právního předpisu14); tím není dotčena působnost jiných orgánů vykonávajících takovou kontrolu podle jiných právních předpisů14a),
f) plní další úkoly, stanoví-li tak jiný právní předpis.
 
§ 24a
Zahájení řízení
Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele se u Úřadu zahajuje na písemný návrh stěžovatele (dále jen „navrhovatel“) nebo z moci úřední.
 
§ 24b
Návrh
(1) Návrh lze podat proti všem postupům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit zásady stanovené v § 3a a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele, a to zejména proti
a) zadávacím podmínkám,
b) obsahu oznámení o zahájení koncesního řízení,
c) vyloučení uchazeče z koncesního řízení,
d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,
e) použití druhu koncesního řízení.
(2) Po uzavření koncesní smlouvy lze podat návrh pouze proti uzavření koncesní smlouvy bez předchozího uveřejnění koncesního řízení nebo proti porušení zákazu uzavření koncesní smlouvy.
(3) Návrh vedle obecných náležitostí podání15) musí obsahovat přesné označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, příslušné důkazy, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu zasílaného Úřadu je doklad o složení kauce podle § 24c a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením koncesní smlouvy rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.
(4) Návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Návrh na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy podle odstavce 2 musí být doručen pouze Úřadu, a to do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o výsledku koncesního řízení způsobem podle § 31 odst. 3 s uvedením důvodu pro uzavření koncesní smlouvy bez uveřejnění oznámení koncesního řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této koncesní smlouvy.
(5) Pokud zadavatel námitky nevyřídil podle § 12 odst. 3 lze návrh na uložení opatření k nápravě podat a doručit Úřadu a zadavateli nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem.
(6) Zadavatel je povinen zaslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 7 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle příslušnou dokumentaci koncesní smlouvy. V případě návrhu na zákaz plnění koncesní smlouvy je zadavatel povinen současně Úřadu zaslat kopii koncesní smlouvy a označit případné důvody pro pokračování plnění smlouvy ve smyslu § 25 odst. 3.
 
§ 24c
Kauce
(1) S podáním návrhu je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty předmětu koncesní smlouvy, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.
(2) Kauce je příjmem státního rozpočtu, jestliže Úřad řízení zahájené na návrh pravomocným rozhodnutím zastaví podle § 25 odst. 4 písm. a), jinak Úřad kauci spolu s úroky vrátí navrhovateli do 30 dnů ode dne, kdy se dozví o nabytí právní moci rozhodnutí. Kauce se vrátí rovněž v případě, kdy Úřad společně se zamítnutím návrhu podle § 25 odst. 4 písm. a) rozhodne o spáchání správního deliktu podle § 27 odst. 1.
 
§ 24d
Účastníci řízení
Účastníkem řízení je zadavatel a v řízení zahájeném na návrh též navrhovatel; je-li předmětem řízení přezkoumání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, je účastníkem řízení též vybraný uchazeč.
 
§ 24e
Předběžné opatření
(1) Úřad může před vydáním rozhodnutí ve správním řízení zahájeném podle § 24a v rozsahu nezbytně nutném na návrh účastníka řízení nebo z moci úřední k zajištění účelu řízení nařídit zadavateli toto předběžné opatření:
a) zakázat uzavřít koncesní smlouvu v koncesním řízení, nebo
b) pozastavit koncesní řízení.
(2) Návrh na nařízení předběžného opatření vedle obecných náležitostí podání obsahuje přesné označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli bezprostředně hrozí újma na jeho právech, příslušné důkazy, a čeho se navrhovatel předběžným opatřením domáhá. Nemá-li návrh stanovené náležitosti, předběžné opatření Úřad nenařídí.
(3) Úřad zruší předběžné opatření, jakmile pomine důvod, pro který bylo nařízeno, jinak pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí podle § 25 nabylo právní moci.
(4) Odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nemá odkladný účinek.
 
§ 24f
Zastavení řízení
Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže
a) návrh nemá předepsané náležitosti podle § 24b odst. 3 nebo § 24e odst. 2 a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené Úřadem nedoplní,
b) nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 24c odst. 1 a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem,
c) návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 24b odst. 4,
d) návrh nebyl podán oprávněnou osobou,
e) návrh nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle tohoto zákona v koncesním řízení, nebo
f) v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 25 nebo pro uložení sankce podle § 27 nebo § 27a.
nadpis vypuštěn
 
§ 25
Nápravná opatření a neplatnost smluv
(1) Nedodrží-li zadavatel postup stanovený tímto zákonem, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření koncesní smlouvy, Úřad uloží nápravné opatření tím, že zruší koncesní řízení nebo jednotlivý úkon zadavatele.
(2) Úřad svým rozhodnutím na základě návrhu podle § 24b uloží zákaz plnění koncesní smlouvy, pokud se zadavatel
a) dopustí správního deliktu podle § 27 odst. 1 písm. c), s výjimkou případů, kdy zadavatel uveřejnil dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 31 odst. 3 a postupoval v souladu s § 12 odst. 4 a § 12 odst. 5, nebo
b) dopustí správního deliktu podle § 27 odst. 1 písm. a) a současně správního deliktu podle § 27 odst. 1 písm. d).
(3) Úřad zákaz plnění koncesní smlouvy dle odstavce 2 neuloží, pokud shledá, že důvody hodné zvláštního zřetele vyžadují pokračování plnění koncesní smlouvy. Ekonomický zájem na plnění koncesní smlouvy může být považován za takový důvod pouze za výjimečných okolností, kdy by přerušení plnění koncesní smlouvy vedlo k nepřiměřeným důsledkům. Ekonomické zájmy přímo spojené s dotčenou koncesní smlouvou, zejména náklady vyplývající z prodlení při plnění koncesní smlouvy, náklady spojené se zahájením nového koncesního řízení, náklady spojené se změnou subjektu plnícího koncesní smlouvu a náklady spojené s právními povinnostmi vyplývajícími ze zákazu plnění koncesní smlouvy, nepředstavují důvody hodné zvláštního zřetele vyžadující pokračování plnění koncesní smlouvy.
(4) Úřad návrh zamítne, pokud
a) nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle odstavce 1 nebo 2, nebo
b) byly zjištěny důvody pro uložení zákazu plnění smlouvy podle odstavce 2, ale zadavatel prokáže naplnění důvodů hodných zvláštního zřetele vyžadujících pokračování plnění smlouvy podle odstavce 3.
(5) Koncesní smlouva je neplatná z důvodu nedodržení postupu podle tohoto zákona pouze v případech, kdy Úřad uloží zákaz jejího plnění podle odstavce 2.
 
§ 26
Náklady řízení
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, nesou Úřad i účastníci řízení své náklady řízení.
(2) Součástí rozhodnutí Úřadu podle § 25 odst. 2 je též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou stanovenou prováděcím právním předpisem.
(3) Z důvodů zvláštního zřetele hodných lze od uložení povinnosti uhradit náklady řízení podle odstavce 2 zcela nebo zčásti upustit.
(4) Pro náklady řízení platí dále ustanovení zákona o veřejných zakázkách.
 
§ 27
Správní delikty zadavatelů
(1) Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) nedodrží postup stanovený tímto zákonem, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře koncesní smlouvu,
b) nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo ji splní v rozporu s § 31 odst. 4,
c) uzavře koncesní smlouvu bez uveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení podle § 31 odst. 4,
d) uzavře koncesní smlouvu v rozporu se zákazem jejího uzavření podle § 12 odst. 3 a § 12 odst. 4 anebo v rozporu s předběžným opatřením dle § 24e odst. 1,
e) zruší koncesní řízení v rozporu s § 6 odst. 2,
f) nepořídí nebo neuchová dokumentaci koncesního řízení podle § 33, nebo
g) odmítne námitky v rozporu s § 12 odst. 3 a nebo postupuje při přezkoumávání námitek v rozporu s § 12 odst. 3.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 5 % z předpokládané hodnoty předmětu koncesní smlouvy, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g).
(3) Sazba pokuty podle odstavce 2 se zvyšuje na dvojnásobek, jestliže se zadavatel dopustí opakovaně některého ze správních deliktů podle odstavce 1. Správní delikt je spáchán opakovaně, pokud před uplynutím 5 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt nabylo právní moci, byl znovu spáchán týž správní delikt.
 
§ 27a
Správní delikty dodavatelů
(1) Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že předloží k prokázání splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v koncesním řízení.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč a zákaz plnění koncesní smlouvy na dobu 3 let.
(3) Zákazem plnění koncesní smlouvy se rozumí zákaz účasti v koncesním řízení a zákaz plnění koncesní smlouvy, činí-li předpokládaný příjem koncesionáře méně než 20 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Doba 3 let, na kterou se zákaz plnění koncesní smlouvy ukládá, začíná dnem, kdy rozhodnutí podle odstavce 2, kterým byl uložen zákaz plnění koncesní smlouvy, nabylo právní moci.
 
§ 27b
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Byl-li uložen zákaz plnění smlouvy podle § 25 odst. 2, přihlédne se rovněž k tomu, v jakém rozsahu bylo již ze smlouvy plněno.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
 
§ 28
Povinnost mlčenlivosti a ochrana obchodního tajemství
(1) Zaměstnanci Úřadu, jakož i ti, kdo byli pověřeni plněním úkolů náležejících do jeho působnosti, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dověděli při plnění pracovních povinností. Povinnost mlčenlivosti neplatí, jestliže uvedené osoby podávají o takových skutečnostech svědectví orgánům činným v trestním řízení nebo v řízení před soudem, popřípadě jestliže na výzvu těchto orgánů nebo soudu podávají písemné vyjádření15a). Povinností mlčenlivosti zaměstnanců Úřadu není dotčeno poskytování údajů a informací Úřadem podle jiných právních předpisů15b).
(2) Dozví-li se Úřad skutečnost, která je předmětem obchodního tajemství, je povinen učinit opatření, aby obchodní tajemství nebylo porušeno.
 
§ 29
Uveřejňování pravomocného rozhodnutí Úřadu
Úřad průběžně uveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí podle tohoto zákona na své internetové adrese.
 
ČÁST ŠESTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  
HLAVA I
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 30
Rozpočtový dozor Ministerstva financí
(1) K uzavření koncesní smlouvy územním samosprávným celkem, příspěvkovou organizací, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, nebo jinou právnickou osobou podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li územní samosprávný celek ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 (dále jen "žadatel"), a k její změně, je žadatel povinen vyžádat si předchozí stanovisko Ministerstva financí (dále jen "stanovisko"). Vyžádání stanoviska k uzavření nebo změně koncesní smlouvy a jeho projednání při schvalování koncesní smlouvy nebo její změny je podmínkou platnosti koncesní smlouvy. O stanovisko ke změně koncesní smlouvy není nutné žádat, pokud se navrhované změny koncesní smlouvy netýkají vybraných náležitostí uzavřené koncesní smlouvy podle odstavce 2.
(2) Žádost o stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo její změně podle odstavce 1 obsahuje kromě obecných náležitostí15) vybrané náležitosti koncesní smlouvy nebo jejich změny, ekonomický rozbor dopadů koncesní smlouvy nebo její změny na ekonomickou situaci žadatele, včetně údajů o stavu zadluženosti žadatele, které jsou nezbytné pro posouzení jeho schopnosti dostát závazkům z koncesní smlouvy; náležitosti obsahu žádosti stanoví prováděcí právní předpis. Ministerstvo financí při posuzování žádosti nemůže hodnotit žádné jiné skutečnosti, než ty, které jsou podle odstavce 4 rozhodné pro posouzení žádosti.
(3) Územní samosprávný celek předkládá žádosti o stanovisko k uzavření nebo změně koncesní smlouvy i za ostatní žadatele uvedené v odstavci 1.
(4) Ministerstvo financí žádost o stanovisko posoudí z hlediska možných dopadů přijímaných závazků obsažených v koncesní smlouvě a jejich vlivu na ekonomickou situaci žadatele nebo na mezinárodní závazky České republiky.
(5) Pokud se Ministerstvo financí nevyjádří do 60 dnů od doručení, platí, že Ministerstvo financí nemá námitek k uzavření nebo změně koncesní smlouvy.
 
§ 31
Uveřejňování
(1) Oznámení o zahájení koncesního řízení, jde-li o nadlimitní koncesní smlouvy na stavební práce, a oznámení koncesionáře podle § 15 odst. 1 se uveřejní v informačním systému o veřejných zakázkách podle zákona o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské unie prostřednictvím Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství. Pro uveřejnění oznámení se použije formulář podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství16).
(2) Oznámení o zahájení koncesního řízení u ostatních koncesních smluv se uveřejní pouze v informačním systému podle odstavce 1. Pro uveřejnění oznámení se použije formulář, který obsahuje zejména identifikační údaje o zadavateli, stručný popis koncesního projektu, kritéria pro výběr koncesionáře; podrobnosti obsahu formuláře stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Zadavatel v případech, kdy nebyl povinen uveřejnit oznámení o zahájení koncesního řízení, může uveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu.
(4) Pro uveřejňování platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách.
 
§ 31a
Rejstřík osob se zákazem plnění koncesních smluv
(1) Do rejstříku osob se zákazem plnění koncesních smluv (dále jen „rejstřík“) jsou zapisovány právnické nebo podnikající fyzické osoby, kterým byl podle § 27a odst. 2 uložen zákaz plnění koncesních smluv. Rejstřík vede ministerstvo.
(2) Úřad uvědomí bezodkladně ministerstvo o nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byl podle § 27a odst. 2 uložen zákaz plnění koncesních smluv, sdělí identifikační údaje právnické nebo podnikající fyzické osoby, která má být na základě tohoto rozhodnutí do rejstříku zapsána, a uvede den, od kterého výkon zákazu plnění koncesních smluv začíná, a den, kdy končí. Ministerstvo nejpozději do 5 pracovních dnů od sdělení Úřadu zapíše tyto údaje do rejstříku.
(3) Rejstřík je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 32
Rejstřík koncesních smluv
(1) Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje vedení
rejstříku koncesních smluv
. Rejstřík je veřejně přístupný a je součástí informačního systému o veřejných zakázkách podle zákona o veřejných zakázkách.
(2) Předmětem zápisu do rejstříku jsou
a) u zadavatele obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma a identifikační číslo osoby,
b) u koncesionáře, je-li právnickou osobou, obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma a identifikační číslo osoby,
c) u koncesionáře, je-li fyzickou osobou, jméno, příjmení, případně obchodní firma, datum narození, sídlo, případně místo trvalého pobytu, je-li odlišné od sídla, a identifikační číslo osoby,
d) základní vymezení předmětu koncesní smlouvy,
e) předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy a předpokládaný příjem koncesionáře,
f) oprávnění vybírat úhrady od uživatelů a jejich výše, případně způsob jejich určení, nebo jejich limity, pokud takové oprávnění vyplývá z koncesní smlouvy,
g) doba, na kterou se koncesní smlouva uzavírá,
h) datum uzavření koncesní smlouvy.
(3) Zadavatel předá Ministerstvu pro místní rozvoj údaje podle odstavce 2 do 30 dnů ode dne účinnosti koncesní smlouvy; v případě změn, které se týkají zapsaných údajů, postupuje obdobně.
(4) Pro účely odstavce 3 zadavatel použije formulář podle prováděcího právního předpisu.
(5) Ministerstvo pro místní rozvoj zapíše údaje podle odstavce 2 do 30 dnů ode dne jejich předání zadavatelem do rejstříku koncesních smluv a vymaže tyto údaje z rejstříku koncesních smluv ke dni ukončení platnosti koncesní smlouvy.
 
§ 33
Uchovávání dokumentace
Zadavatel uchovává dokumentaci koncesního řízení po dobu 5 let od ukončení účinnosti koncesní smlouvy nebo ode dne zrušení koncesního řízení. Dokumentací koncesního řízení se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné podobě nebo na nosičích dat, jejichž pořízení vyžaduje tento zákon v průběhu koncesního řízení, popřípadě po jeho ukončení, včetně úplného znění nabídek všech dodavatelů, koncesní smlouvy a všech jejích změn.
  
HLAVA II
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 34
Zmocňovací ustanovení
(1) Ministerstvo pro místní rozvoj vydá ve spolupráci s Ministerstvem financí vyhlášku k provedení § 4, 21, § 31 odst. 2 a § 32 odst. 4.
(2) Ministerstvo financí vydá vyhlášku k provedení § 30 odst. 2.
(3) Vláda vydá nařízení k provedení § 14 odst. 1 a § 15 odst. 1 písm. b).
(4) Ministerstvo pro místní rozvoj vydá vyhlášku k provedení § 26 odst. 2.
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
 
§ 35
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl. II zákona č. 30/2008 Sb.
Přechodné ustanovení
Koncesní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. IV zákona č. 417/2009 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Zahájená koncesní řízení, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem a řízení o uložení sankce zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. V řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a v řízení o uložení sankce, která byla zahájena po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a která na koncesní řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona navazují, se postupuje podle dosavadních právních předpisů. Návrh na zahájení řízení podle věty první je zpoplatněn podle dosavadních právních předpisů.
Čl. LXXVII zákona č. 303/2013 Sb.
Přechodné ustanovení
Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zahájeno koncesní řízení, řídí se soukromá práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené na základě tohoto koncesního řízení, včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, dosavadními právními předpisy, ledaže zadavatel v zadávacích podmínkách určí jinak. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich soukromá práva a povinnosti budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
1) Například § 18a až 18f zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.
Směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění příloha XX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a příloha VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o veřejných zakázkách.
3) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
4) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
7) Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
8) Například ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
10) Například § 19 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
10a) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.
11) § 66a obchodního zákoníku.
12) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
13) Například § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
14) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
14a) Například zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
15) § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
15a) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
15b) Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
16) Nařízení Komise č. 1564/2005.

Související dokumenty