496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Schválený:
496/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. října 2012
o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů
(zákon o audiovizi)
Změna: 139/2016 Sb.
Změna: 139/2016 Sb. (část)
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 261/2021 Sb.
Změna: 242/2022 Sb.
Změna: 349/2023 Sb.
Změna: 429/2023 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
AUDIOVIZE
 
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) povinnosti při výrobě a zpřístupňování kinematografických a jiných audiovizuálních děl,
b) postavení a činnost Národního filmového archivu a
c) postavení a činnost Státního fondu kinematografie, jeho financování, poskytování podpory projektům v oblasti kinematografie (dále jen „podpora kinematografie“) a poskytování pobídek filmovému průmyslu (dále jen „filmové pobídky“).
(2) Tento zákon se nevztahuje na audiovizuální díla, která nejsou určena ke zpřístupňování veřejnosti za úplatu.
 
§ 2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) kinematografickým představením zpřístupnění audiovizuálního díla1) veřejnosti v kině nebo podobným způsobem,
b) kinematografickým dílem audiovizuální dílo určené ke zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení; za kinematografické dílo se nepovažuje audiovizuální dílo mající povahu reklamy2),
c) výrobcem osoba, která je držitelem nebo jedním z držitelů oprávnění k výkonu práva užít3) audiovizuální dílo, včetně autorských děl a uměleckých výkonů v něm audiovizuálně užitých, a zároveň jí náleží práva výrobce zvukově obrazového záznamu4) k záznamu audiovizuálního díla nebo podíl na těchto právech,
d) koproducentem každý z výrobců, je-li více výrobců téhož audiovizuálního díla,
e) českým audiovizuálním dílem audiovizuální dílo,
1. na jehož výrobě se výrobce nebo koproducent, který má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky, podílel v rozsahu alespoň 10 % financování celkových výrobních nákladů, nebo
2. na jehož výrobě se koproducent s místem podnikání, místem trvalého pobytu nebo sídlem na území České republiky podílel společně s koproducentem, který nemá místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky, a toto audiovizuální dílo vyhovuje podmínkám Evropské úmluvy o filmové koprodukci (dále jen „Úmluva“)5) nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci, kterou je Česká republika vázána (dále jen „mezinárodní smlouva o filmové koprodukci“), bez ohledu na to, jak se na financování jeho výrobních nákladů podílel,
f) českým kinematografickým dílem české audiovizuální dílo, které je též kinematografickým dílem,
g) distributorem osoba, která při svém podnikání a v rozsahu oprávnění od držitelů práv k užití audiovizuálního díla a jeho záznamu
1. vyrobí nebo nechá vyrobit jeho rozmnoženiny pro účely jejich rozšiřování, pronájmu nebo půjčování6) a takto zhotovené rozmnoženiny dále rozšiřuje, pronajímá nebo půjčuje v České republice,
2. poskytuje třetím osobám oprávnění k užití audiovizuálního díla na území České republiky kinematografickým představením, prostřednictvím audiovizuální mediální služby na vyžádání7) nebo televizním vysíláním8) a pro tento účel nabyvateli oprávnění zpravidla poskytuje též záznam audiovizuálního díla,
h) pořadatelem kinematografického představení osoba, která na své náklady a na svou odpovědnost pořádá kinematografické představení.
(2) Provádí-li činnosti podle odstavce 1 písm. g) výrobce nebo jeden z koproducentů českého audiovizuálního díla, považuje se pro účely plnění povinností podle tohoto zákona za distributora.
 
HLAVA II
POVINNOSTI PŘI VÝROBĚ AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A JEJICH ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
 
§ 3
Titulky pro sluchově postižené
(1) Titulky pro sluchově postižené se rozumí obrazově zachycený a volitelně nastavitelný text v českém jazyce, který je synchronizovaný se zvukovou stopou audiovizuálního díla a zachycuje, popřípadě přibližuje, mluvený projev a ostatní zvuky obsažené v audiovizuálním díle způsobem, který osobám sluchově postiženým umožňuje orientaci v audiovizuálním díle.
(2) Distributor českého audiovizuálního díla je povinen opatřit jeho rozmnoženiny rozšiřované veřejnosti na území České republiky titulky pro sluchově postižené podle odstavce 1 a označit obaly takových rozmnoženin nápisem „Titulky pro sluchově postižené“.
 
§ 4
Klasifikace kinematografických děl
(1) Každé kinematografické dílo musí být před svým prvním zpřístupněním na území České republiky označeno klasifikací z hlediska vhodnosti jeho obsahu pro děti a mladistvé. Účelem klasifikace je omezit přístupnost kinematografických děl, jejichž obsah může ohrozit duševní nebo mravní vývoj dětí nebo mladistvých.
(2) Kinematografické dílo je z hlediska vhodnosti jeho obsahu pro děti a mladistvé klasifikováno jako
a) přístupné bez omezení,
b) nevhodné pro děti do 12 let,
c) nepřístupné pro děti do 15 let, nebo
d) nepřístupné pro děti a mladistvé do 18 let.
 
§ 5
Povinnosti při klasifikaci kinematografických děl
(1) Výrobce nebo koproducent s místem podnikání, místem trvalého pobytu nebo sídlem na území České republiky je povinen klasifikovat české kinematografické dílo a oznámit provedenou klasifikaci jeho distributorovi.
(2) Distributor je povinen klasifikovat jiné než české kinematografické dílo, které distribuuje na území České republiky.
(3) Distributor je povinen oznámit provedenou klasifikaci podle odstavců 1 a 2 každému pořadateli kinematografického představení, poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání9) a ostatním osobám, jimž pro území České republiky poskytne oprávnění k užití díla.
(4) Distributor podle § 2 odst. 1 písm. g) bodu 1 je povinen označit obaly rozmnoženin kinematografického díla označením jeho klasifikace. Obsahují-li takové rozmnoženiny více kinematografických děl, použije se pro označení takových rozmnoženin klasifikace kinematografického díla s nejvyšším omezením přístupnosti podle § 4 odst. 2.
(5) Pořadatel kinematografického představení je povinen zajistit zveřejnění distributorem sdělené klasifikace kinematografického díla v souvislosti s oznámením o konání kinematografického představení. Při konání kinematografického představení je pořadatel povinen zajistit vyloučení účasti osob, na které se vztahuje případné omezení přístupnosti díla podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d).
(6) Osoba, která prodává, pronajímá10) nebo půjčuje11) rozmnoženiny kinematografického díla označené klasifikací podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d), je nesmí prodat, pronajmout nebo půjčit osobě, na kterou se podle provedené klasifikace vztahuje omezení jeho přístupnosti.
(7) Distributor je povinen klasifikovat podle § 4 audiovizuální upoutávky nebo jiné formy reklamy vztahující se k jím distribuovanému kinematografickému dílu určené pro kinematografická představení, pokud z hlediska vhodnosti obsahu pro děti a mladistvé splňují podmínky pro klasifikaci podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d), a je povinen takovou klasifikaci oznámit pořadateli kinematografického představení. Distributor kinematografického díla již klasifikovaného podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d) je povinen zajistit, aby audiovizuální upoutávky nebo jiné formy reklamy vztahující se k takovému kinematografickému dílu obsahovaly označení klasifikace pro takové kinematografické dílo, je-li kinematografické dílo klasifikováno přísněji, než jak byla podle věty prvé klasifikována audiovizuální upoutávka nebo jiná forma reklamy k němu se vztahující.
(8) Pořadatel kinematografického představení nesmí před jeho zahájením, v jeho průběhu a bezprostředně po jeho skončení zpřístupnit veřejnosti audiovizuální upoutávky podle odstavce 7 označené přísnějším stupněm klasifikace, než má kinematografické dílo, které je hlavním programem kinematografického představení.
 
§ 6
Nabídková povinnost
(1) Výrobce českého kinematografického díla nebo jeho koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání v České republice je povinen do 60 dnů ode dne zveřejnění takového díla písemně nabídnout návrhem smlouvy Národnímu filmovému archivu 2 nepoškozené rozmnoženiny tohoto díla v kvalitě rozmnoženiny určené pro kinematografická představení, kopii literárního scénáře a propagační materiály k tomuto dílu.
(2) Je-li pro kinematografická představení příslušného díla používáno více technologicky odlišných druhů jeho rozmnoženin, musí být všechny tyto druhy uvedeny v písemné nabídce podle odstavce 1. Volba druhu rozmnoženin, k jejichž převodu Národní filmový archiv přijme návrh podle odstavce 4, náleží Národnímu filmovému archivu.
(3) V případě, že o to Národní filmový archiv projeví zájem, je výrobce nebo koproducent podle odstavce 1 dále povinen nabídnout Národnímu filmovému archivu návrhem smlouvy nepoškozenou rozmnoženinu českého kinematografického díla v kvalitě vhodné pro výrobu rozmnoženin určených ke zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení; ustanovení odstavce 2 platí obdobně.
(4) Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy podle odstavce 1 činí 6 měsíců ode dne doručení návrhu.
(5) Výrobce nebo koproducent uvedený v odstavci 1 je povinen předat Národnímu filmovému archivu rozmnoženiny českého kinematografického díla, které jsou předmětem smlouvy uzavřené podle odstavce 4, ve lhůtě do 6 měsíců od uzavření smlouvy; digitální rozmnoženiny nesmějí být šifrovány. Ve stejné lhůtě je výrobce nebo koproducent povinen předat Národnímu filmovému archivu rovněž ostatní věci, které jsou předmětem smlouvy.
(6) Na výrobce nebo koproducenta podle odstavce 1, který je současně příjemcem podpory kinematografie podle § 31 odst. 1 písm. b), se povinnost podle odstavce 1 nevztahuje. Takový výrobce nebo koproducent je však povinen do 60 dnů ode dne zveřejnění tohoto díla nabídnout písemně Národnímu filmovému archivu jednu nepoškozenou rozmnoženinu takového díla v kvalitě rozmnoženiny určené pro kinematografická představení, popřípadě více takových rozmnoženin za podmínek podle odstavce 2, propagační materiály k tomuto dílu a kopii jeho literárního scénáře, a to formou návrhu na uzavření darovací smlouvy ve prospěch České republiky. Pro předání věci po přijetí takové nabídky se použije odstavec 5 obdobně.
(7) Okamžikem předání věci podle odstavce 5 nebo 6 se tato věc stává majetkem České republiky, s nímž je příslušný hospodařit Národní filmový archiv 12). Převodem vlastnictví k rozmnoženinám českých kinematografických děl a jiných materiálů podle odstavců 1 až 6 nenabývá Národní filmový archiv právo příslušná česká kinematografická díla a jiné materiály jakkoli užívat, ledaže k tomu získá oprávnění od nositelů práva autorského a práv souvisejících s právem autorským.
(8) Národní filmový archiv je povinen neprodleně písemně oznamovat příslušnému krajskému úřadu osoby, o nichž se dozví, že porušily povinnost podle odstavce 1, 3 nebo 6. V oznámení musí být uvedeno, která osoba, kdy a jakým způsobem porušila stanovenou povinnost.
 
§ 7
Oznamovací povinnost k evidenci kinematografických děl
(1) Výrobce českého kinematografického díla nebo jeho koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky je povinen oznámit toto dílo Národnímu filmovému archivu vždy nejpozději do 31. ledna následujícího po kalendářním roce, v jehož průběhu bylo zpřístupněno veřejnosti v České republice.
(2) Distributor je povinen oznámit Národnímu filmovému archivu každé kinematografické dílo, které bylo v jeho distribuci zpřístupněno veřejnosti v České republice prostřednictvím kinematografických představení nejpozději do 31. ledna následujícího po kalendářním roce, v jehož průběhu bylo zpřístupněno veřejnosti v České republice.
(3) Oznámení podle odstavců 1 a 2 musí obsahovat
a) název kinematografického díla a v případě jiného než českého kinematografického díla jeho název v původní jazykové verzi i název, pod nímž je kinematografické dílo zpřístupněno veřejnosti v České republice, pokud se liší od názvu v původní jazykové verzi,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení autora nebo autorů kinematografického díla a autorů hlavních děl audiovizuálně užitých13), pokud jsou známa a pokud autor neprojevil vůli zveřejnit dílo bez udání jména14); projevil-li autor vůli být označen pseudonymem, bude namísto jeho jména a příjmení uveden pseudonym,
c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, anebo namísto nich pseudonymy výkonných umělců v hlavních hereckých rolích, pokud jsou známy a pokud výkonný umělec neprojevil vůli zveřejnit umělecký výkon bez udání jména14),
d) v případě českého kinematografického díla obchodní firmu, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo, adresu místa podnikání nebo místa trvalého pobytu výrobce nebo všech koproducentů se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky,
e) rok zpřístupnění audiovizuálního díla veřejnosti,
f) klasifikaci kinematografického díla podle § 4,
g) údaj o původní jazykové verzi kinematografického díla,
h) délku kinematografického díla v metrech, u digitálního díla délku jeho trvání v minutách,
i) v případě českého kinematografického díla vyrobeného s účastí zahraničních koproducentů v procentech vyjádřený podíl koproducenta nebo společně všech koproducentů se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky na financování nákladů na výrobu českého kinematografického díla a v procentech vyjádřený podíl koproducenta nebo společně všech koproducentů se sídlem nebo místem podnikání na území každého dalšího státu na financování nákladů na výrobu českého kinematografického díla; tyto údaje se uvedou jen v případě, že koproducent nebo některý z koproducentů se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky obdržel podporu kinematografie ze Státního fondu kinematografie určenou na výrobu českého kinematografického díla podle § 31 odst. 1 písm. b), a
j) údaje o všech druzích rozmnoženin kinematografického díla používaných pro kinematografická představení v České republice a údaje o formátu obrazu a zvuku takových druhů rozmnoženin.
(4) Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na kinematografické dílo, které je v příslušném kalendářním roce v České republice zpřístupněno veřejnosti při nejvýše 10 kinematografických představeních.
(5) Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“) zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor oznamovacího formuláře pro účely plnění povinností podle odstavců 1 a 2.
(6) Neobsahuje-li oznámení podle odstavců 1 a 2 úplné údaje podle odstavce 3, vyzve Národní filmový archiv povinnou osobu, aby oznámení doplnila do 15 dnů ode dne doručení výzvy. Pokud povinná osoba oznámení nedoplní do 15 dnů ode dne doručení výzvy, považuje se povinnost podle odstavců 1 a 2 za nesplněnou.
(7) Národní filmový archiv je povinen neprodleně písemně oznamovat příslušnému krajskému úřadu osoby, o nichž se dozví, že porušily povinnost podle odstavce 1 nebo 2. V oznámení musí být uvedeno, která osoba, kdy a jakým způsobem porušila stanovenou povinnost.
 
HLAVA III
NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV
 
§ 8
(1) Národní filmový archiv (dále jen „Archiv“) se sídlem v Praze, zřízený ministerstvem jako příspěvková organizace15), je specializovaným archivem16) pro audiovizuální archiválie. Jeho posláním je budování, ochrana, restaurování, vědecké zpracování, zpřístupňování a využívání národního filmového dědictví, audiovizuálních archiválií, včetně sbírek soudobé dokumentace, sbírek písemných archiválií, literatury a sbírek knihovny Archivu, spolupráce s českými i zahraničními filmovými a kulturními institucemi při formování a šíření filmové kultury včetně šíření prostřednictvím nových technologií, výzkumná a pedagogická spolupráce se středními a vyššími odbornými školami filmového zaměření a vysokými školami filmového zaměření a vydávání odborné literatury.
(2) Národním filmovým dědictvím se rozumí audiovizuální díla a jejich hmotná zachycení, zejména originální negativy, rozmnožovací a zabezpečovací materiály, duplikační kopie a duplikátní negativy a ostatní audiovizuální archiválie související s jejich tvorbou, distribucí a zpřístupňováním veřejnosti, která dokumentují historii kinematografie, kultury a společnosti, která jsou majetkem České republiky a přísluší s nimi hospodařit Archivu12), jakož i práva výrobce ke zvukově obrazovým záznamům, která Archivu náleží podle jiného právního předpisu17), a práva k předmětům práv duševního vlastnictví nebo k jejich užití Archivem pro Českou republiku smluvně nabytá a jím vykonávaná.
(3) Archiv poskytuje záznamy audiovizuálních děl pro výukové účely středním a vyšším odborným školám filmového zaměření18), vysokým školám filmového zaměření19) a spolkům 20), ústavům 46) nebo obecně prospěšným společnostem21) pořádajícím kinematografická představení, získá-li k tomu Archiv nebo příslušný zájemce oprávnění od nositelů práv. Archiv je oprávněn požadovat pouze náhradu v této souvislosti účelně vynaložených nákladů. Pokud Archiv požaduje takovou náhradu, je osoba, která o poskytnutí záznamu audiovizuálního díla požádala, povinna ji uhradit.
(4) Užití zvukově obrazových záznamů českých audiovizuálních děl vyrobených státem v době od 28. srpna 1945 do 31. prosince 1991, u nichž ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona uplynula nebo po dni účinnosti tohoto zákona uplyne doba trvání práv výrobce zvukově obrazového záznamu, je možné jen na podkladě jejich originálních nosičů, pokud jsou vlastnictvím státu s příslušností k hospodaření Archivu nebo s písemným souhlasem Archivu. Práva autorů audiovizuálního díla nebo děl audiovizuálně užitých tím nejsou dotčena. Archiv je povinen počínat si při poskytování originálních nosičů zájemcům o užití audiovizuálních děl tak, aby nevznikla právní překážka k jejich poskytování dalším zájemcům, opačné ujednání se zájemcem o poskytnutí nosičů je neplatné.
(5) Archiv nesmí převést vlastnická práva k národnímu filmovému dědictví ani jeho části nebo je zatížit právy třetích osob, s výjimkou rozmnoženin audiovizuálních děl nebo audiovizuálních archiválií zhotovených Archivem na objednávku třetích osob pro jejich účely a s výjimkou rozmnoženin publikací nebo záznamů, které Archiv vyrobí pro účely jejich vydání22).
(6) Právní jednání učiněná v rozporu s odstavcem 5 jsou neplatná.
(7) Archiv je povinen poskytovat za rovných podmínek zájemcům licence k užití zvukově obrazového záznamu českých audiovizuálních děl v rozsahu práv, které mu náleží podle jiného právního předpisu nebo podle smluv s nositeli práv, a přepisy audiovizuálních děl nebo jejich částí nebo dokumentačních materiálů spolu se souhlasem k jejich užití podle odstavce 5, ledaže je zájemcem zamýšlený způsob užití v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy nebo slouží k podpoře nebo propagaci protiprávního jednání. Příjmy z úplatných smluv podle tohoto odstavce slouží k financování činnosti Archivu.
(8) Archiv vede evidenci audiovizuálních děl na základě údajů podle § 7 a zpřístupňuje ji veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
HLAVA IV
STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE A POSKYTOVÁNÍ PODPORY KINEMATOGRAFIE
Díl 1
Státní fond kinematografie
Oddíl 1
Postavení Státního fondu kinematografie
 
§ 9
(1) Zřizuje se Státní fond kinematografie (dále jen „Fond“) se sídlem v Praze.
(2) Fond je státním fondem23), který je příslušný hospodařit s majetkem České republiky.
(3) Podrobnosti o činnosti, vnitřní organizaci, hospodaření Fondu a poskytování podpor kinematografie a poskytování filmových pobídek stanoví statut Fondu. Statut Fondu dále upraví podrobnosti ve věcech, o nichž to stanoví tento zákon. Návrh statutu Fondu nebo jeho změn předkládá ředitel Fondu ministru kultury (dále jen "ministr"), a to po projednání s Dozorčím výborem (dále jen "Výbor") a odsouhlasení Radou Fondu (dále jen "Rada"). Rada posuzuje návrh statutu Fondu nebo jeho změn v rozsahu své působnosti podle § 13 odst. 1. Statut Fondu schvaluje vláda na návrh ministra.
(4) Fond patří do působnosti ministerstva. Ministerstvo je nadřízeným správním orgánem Fondu.
(5) Ministerstvo předkládá vládě návrh rozpočtu Fondu vždy do 31. srpna. Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných změnách, které v něm provede, ke schválení Poslanecké sněmovně spolu s návrhem státního rozpočtu.
(6) Není-li Poslaneckou sněmovnou schválen rozpočet Fondu na příslušný rozpočtový rok před prvním dnem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření Fondu v době od prvního dne rozpočtového roku do doby schválení rozpočtu na tento rozpočtový rok objemem příjmů a výdajů Fondu schváleným pro předchozí rozpočtový rok.
(7) Fond vede účetnictví podle jiného právního předpisu24). Po skončení rozpočtového roku sestavuje Fond návrh roční účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti Fondu a předkládá ji prostřednictvím ministra k projednání vládě a ke schválení Poslanecké sněmovně do 3 měsíců po skončení rozpočtového roku. Roční účetní závěrka Fondu musí být před jejím předložením Poslanecké sněmovně ověřena auditorem.
Oddíl 2
Činnost Fondu
 
§ 10
Úkoly a činnost Fondu
(1) Fond zejména
a) vykonává správu audiovizuálních poplatků a správních poplatků podle tohoto zákona,
b) vede evidenci v oblasti kinematografie,
c) poskytuje podporu kinematografie,
d) vykonává majetková autorská práva a majetková práva výkonných umělců, která připadnou státu podle jiného právního předpisu26),
e) vykonává práva výrobce audiovizuálních děl, která na jeho právního předchůdce přešla podle jiného právního předpisu27), a práva výrobce zvukově obrazového záznamu, která mu náleží podle jiného právního předpisu17),
f) přiděluje koprodukční statut podle Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci,
g) poskytuje filmové pobídky,
h) vykonává metodickou, propagační a koncepční činnost v oblasti kinematografie a filmového průmyslu,
i) vykonává činnosti stanovené jinými právními předpisy28).
(2) Fond zveřejňuje svou schválenou výroční zprávu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Oddíl 3
Orgány Fondu
 
§ 11
Orgány Fondu a povinnost mlčenlivosti
(1) Orgány Fondu jsou ředitel Fondu, Rada a Výbor.
(2) Členové Rady, Výboru a zaměstnanci Fondu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti se svou činností ve Fondu dozvěděli.
(3) Úkoly spojené s organizačním a technickým zabezpečením činnosti Fondu plní kancelář Fondu.
(4) Náklady spojené s chodem kanceláře Fondu a náklady na zaměstnance Fondu jsou financovány z dotace poskytnuté ministerstvem.
 
§ 12
Ředitel Fondu
(1) Ředitele Fondu jmenuje a odvolává ministr.
(2) Ředitel Fondu stojí v čele Fondu, je statutárním orgánem Fondu a jeho zaměstnancem. Ředitel Fondu odpovídá za hospodaření s prostředky Fondu.
(3) Ředitel Fondu zejména
a) vykonává rozhodnutí Rady o podpoře kinematografie,
b) kontroluje závěrečné vyúčtování podpory kinematografie,
c) vydává rozhodnutí o filmových pobídkách a pobídkových projektech,
d) vydává rozhodnutí o udělení koprodukčního statutu podle § 53,
e) prošetřuje zjištění a podezření Výboru o tom, že prostředky tvořící podporu kinematografie byly využity v rozporu s účelem stanoveným v rozhodnutí o podpoře kinematografie nebo nehospodárně, a informuje o svých zjištěních Radu a
f) rozhoduje ve věcech, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu Fondu.
 
§ 13
Rada
(1) Rada
a) stanovuje koncepci a strategii podpory kinematografie,
b) stanovuje a následně zveřejňuje kritéria hodnocení projektů na základě politiky podpory filmové tvorby,
c) rozhoduje o formě podpory kinematografie, podpoře projektů a její výši a podmínkách, za nichž je podpora poskytnuta, a
d) vykonává další činnosti svěřené jí tímto zákonem nebo statutem Fondu.
(2) Rada je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání zúčastní alespoň 5 členů. Rada rozhoduje většinou hlasů, není-li dále stanoveno jinak. Při rovnosti hlasů se volba opakuje nejvíce dvakrát, pokud se ani poté nerozhodne, platí, že návrh nebyl přijat.
(3) Člen Rady je vyloučen z rozhodování o podpoře kinematografie v případech podle správního řádu a dále v případě, že má na tomto rozhodování osobní zájem nebo by mu mohla vzniknout osobní výhoda, a to přímo nebo prostřednictvím osoby blízké. Pro účely posouzení usnášeníschopnosti Rady při takovém rozhodování se má za to, že vyloučený člen Rady se jednání nezúčastnil.
(4) Je-li člen Rady vyloučen z rozhodování o žádosti o podporu, je vyloučen z rozhodování o všech žádostech o podporu podaných pro stejný dotační okruh v rámci jedné výzvy podle § 33 odst. 1.
 
§ 14
Složení a jednání Rady
(1) Rada má 9 členů.
(2) Členové Rady jsou voleni a odvoláváni Poslaneckou sněmovnou na návrh ministra z řad uznávaných osobností, které mají zkušenosti z oblasti kinematografie, navržených odborovými organizacemi sdružujícími pouze autory audiovizuálních děl nebo děl audiovizuálně užitých, spolky, obecně prospěšnými společnostmi, ústavy a zájmovými sdruženími právnických osob působícími v oblasti kinematografie, s výjimkou kolektivních správců autorských práv nebo práv souvisejících s právem autorským, a dále středními a vyššími odbornými školami filmového zaměření a vysokými školami filmového zaměření (dále jen "profesní organizace"). Návrhy se podávají Fondu, který je předá ministrovi.
(3) Funkční období členů Rady je 3 roky. Každý rok je Poslaneckou sněmovnou volena jedna třetina členů Rady. Opětovné zvolení je možné. Do doby zvolení nového člena Rady se prodlužuje funkční období původního člena Rady, nejdéle však o 12 měsíců.
(4) Rada na nejbližším jednání po zvolení třetiny členů podle odstavce 3 volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda řídí činnost Rady a svolává její jednání. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda Rady.
(5) Členství v Radě je veřejnou funkcí a výkon této funkce je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu29).
(6) Členu Rady náleží za výkon jeho funkce odměna ve výši, kterou stanoví na návrh ministra vláda usnesením. Členu Rady náleží náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jeho funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům s tím, že za pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad se považuje místo jeho pobytu.
(7) Člen Rady je povinen při jednání Rady, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem. Oznámení podává příslušný člen Rady ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.
(8) Podrobnosti o náležitostech návrhu kandidáta na člena Rady a postupu při jeho projednávání, o volbě předsedy a místopředsedy Rady a o jednání Rady stanoví statut Fondu.
 
§ 15
Předpoklady členství v Radě
(1) Členem Rady může být fyzická osoba, která je
a) plně svéprávná,
b) bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.
(2) Člen Rady nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí v jejich prospěch působit v souvislosti s výkonem funkce člena Rady.
(3) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády nebo jeho náměstka, vedoucího ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu či člena jeho kolegia, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.
(4) Členství v Radě je neslučitelné se základním pracovněprávním vztahem k Fondu.
 
§ 16
Zánik členství v Radě
(1) Členství v Radě zaniká
a) uplynutím funkčního období,
b) dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena Rady předsedovi Poslanecké sněmovny,
c) dnem, kdy bylo členu Rady doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce,
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, jímž byla členu Rady omezena svéprávnost,
e) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Rady odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebo
f) dnem, kdy člen Rady získal funkci podle § 15 odst. 2 nebo 3 anebo mu vznikl základní pracovněprávní vztah k Fondu.
(2) Poslanecká sněmovna odvolá člena Rady z funkce na návrh ministra, pokud
a) přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce,
b) se dopustil jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce,
c) závažným způsobem narušil důstojnost vykonávané funkce,
d) působil ve prospěch politických stran nebo politických hnutí v souvislosti s výkonem funkce člena Rady, nebo
e) se neúčastnil po dobu více než 6 měsíců jednání Rady.
(3) Za člena Rady, jehož členství zaniklo před uplynutím funkčního období, může být nový člen zvolen pouze na dobu, která zbývala do konce funkčního období členovi Rady, jehož členství zaniklo.
 
§ 17
Výbor
(1) Výbor kontroluje činnost a hospodaření Fondu.
(2) Při výkonu kontroly podle odstavce 1 jsou členové Výboru oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů Fondu v držení Fondu.
(3) Člen Výboru je vyloučen z projednání a hlasování o věci a odstavec 2 se nepoužije v případě, že má na projednávané věci osobní zájem nebo by mu v souvislosti s projednávanou věcí nebo s přístupem k dokladům a záznamům podle odstavce 2 mohla vzniknout osobní výhoda, a to přímo nebo prostřednictvím osoby blízké.
 
§ 18
Složení a rozhodování Výboru
(1) Výbor má 9 členů.
(2) Dva členové Výboru jsou jmenováni a odvoláváni ministrem, 2 členové Výboru jsou jmenováni a odvoláváni ministrem financí a 5 členů Výboru je jmenováno a odvoláváno na návrh plátce nebo poplatníka audiovizuálních poplatků ministrem; návrhy se podávají Fondu, který je předá ministrovi.
(3) Funkční období členů Výboru je 3 roky. Opětovné jmenování je možné.
(4) Výbor volí ze svých členů každoročně předsedu a místopředsedu.
(5) Předseda řídí činnost Výboru a svolává jeho jednání. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda Výboru.
(6) Členu Výboru nenáleží za výkon jeho funkce odměna.
(7) Výbor je usnášeníschopný, pokud se jeho jednání zúčastní alespoň 5 členů. Výbor rozhoduje většinou hlasů, není-li stanoveno jinak. Při rovnosti hlasů se volba opakuje nejvíce dvakrát, pokud se ani poté nerozhodne, návrh je považován za nepřijatý.
(8) Člen Výboru je povinen při jednání Výboru, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem. Oznámení podává příslušný člen Výboru ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.
(9) Podrobnosti o náležitostech návrhu kandidáta na člena Výboru a postupu při jeho projednávání, o volbě předsedy a místopředsedy Výboru a o jednání Výboru stanoví statut Fondu.
 
§ 19
Předpoklady členství ve Výboru
(1) Členem Výboru může být fyzická osoba, která je
a) plně svéprávná,
b) bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.
(2) Člen Výboru nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí v jejich prospěch působit v souvislosti s výkonem funkce člena Výboru.
(3) Členství ve Výboru je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády nebo jeho náměstka, vedoucího ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu či člena jeho kolegia, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.
(4) Členství ve Výboru je neslučitelné se základním pracovněprávním vztahem k Fondu.
 
§ 20
Zánik členství ve Výboru
(1) Členství ve Výboru zaniká
a) uplynutím funkčního období,
b) dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena Výboru tomu, kdo je oprávněn jej do funkce jmenovat,
c) dnem, kdy bylo členu Výboru doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce,
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, jímž byla členu Výboru omezena svéprávnost,
e) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Výboru odsouzen pro úmyslný trestný čin,
f) dnem, kdy člen Výboru získal funkci podle § 19 odst. 2 nebo 3 nebo mu vznikl základní pracovněprávní vztah k Fondu, nebo
g) dnem, kdy zanikl poplatník nebo plátce audiovizuálního poplatku, který člena Výboru navrhl.
(2) Ten, kdo je oprávněn člena Výboru jmenovat do funkce, jej odvolá, pokud
a) přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce,
b) se dopustil jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce,
c) závažným způsobem narušil důstojnost vykonávané funkce,
d) působil ve prospěch politických stran nebo politických hnutí v souvislosti s výkonem funkce člena Výboru, nebo
e) se neúčastnil po dobu více než 6 měsíců jednání Výboru,
f) to navrhl a řádně odůvodnil plátce nebo poplatník audiovizuálního poplatku, na jehož návrh byl člen Výboru jmenován.
(3) Za člena Výboru, jehož členství zaniklo před uplynutím funkčního období, může být nový člen zvolen pouze na dobu, která mu zbývá do konce funkčního období.
Oddíl 4
Experti a expertní analýza
 
§ 21
Jmenování expertů a předpoklady pro výkon funkce
(1) Kancelář Fondu vyzve profesní organizace, aby navrhly experty pro každý jednotlivý dotační okruh podle § 31. Návrhy se podávají Fondu, který je předá ministrovi.
(2) Expertem může být fyzická osoba, která
a) je plně svéprávná,
b) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen,
c) je uznávanou osobností v oblasti kinematografie a má zkušenosti s činnostmi, jejichž podpora je předmětem dotačního okruhu podle § 31, za který je navržena, a
d) nebyla v posledních 3 letech odvolána z funkce experta.
(3) Funkce experta je neslučitelná s funkcí člena Rady, člena Výboru, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.
(4) Funkce experta je neslučitelná se základním pracovněprávním vztahem k Fondu.
(5) Ministr na základě návrhů podle odstavce 1 a na doporučení Rady jmenuje experty.
(6) Expert je úřední osobou podle správního řádu31).
 
§ 22
Činnost experta a zánik funkce
(1) Kancelář Fondu vytvoří ze jmenovaných expertů veřejný seznam. Tento seznam je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Funkce experta zaniká
a) dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce experta ministrovi,
b) dnem, kdy bylo expertovi doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce,
c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, jímž byla členu Výboru omezena svéprávnost,
d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl expert odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebo
e) dnem, kdy expert získal funkci podle § 21 odst. 3 anebo mu vznikl pracovní poměr k Fondu.
(3) Ministr odvolá experta na návrh Rady, pokud
a) přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce,
b) se dopustil jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce,
c) závažným způsobem narušil důstojnost vykonávané funkce,
d) působil ve prospěch politických stran nebo politických hnutí v souvislosti s výkonem funkce experta,
e) opakovaně řádně neplní svoje povinnosti podle tohoto zákona, jiných právních předpisů nebo statutu Fondu, nebo
f) expertní analýzy vypracované expertem neplní podle usnesení Rady účel uvedený v § 23 odst. 1.
(4) Pokud funkce experta zanikla nebo pokud byl expert odvolán, kancelář Fondu vyškrtne experta ze seznamu podle odstavce 1.
 
§ 23
Expertní analýza
(1) Účelem expertní analýzy je vytvořit kvalifikovaný podklad pro odborné posouzení obsahu a ekonomické stránky projektu, jehož podpora je předmětem žádosti o podporu kinematografie. Expertní analýza slouží jako podklad pro rozhodnutí Rady.
(2) Kancelář Fondu zajišťuje ke každé žádosti o podporu kinematografie 2 expertní analýzy. Rada si může vyžádat další expertní analýzu.
(3) Podrobnosti o náležitostech návrhu kandidáta na experta a postupu při jeho podávání, o výběru expertů pro vypracování expertních analýz, o náležitostech expertní analýzy a o výši odměny experta stanoví statut Fondu.
Díl 2
Zdroje a výdaje Fondu
 
§ 24
nadpis vypuštěn
(1) Finančními zdroji Fondu jsou zejména
a) audiovizuální poplatky,
b) správní poplatky podle tohoto zákona,
c) příjem ze sjednaných podílů Fondu na zisku z podpořených projektů,
d) příjmy z nakládání s majetkem České republiky, se kterým je Fond příslušný hospodařit,
e) úroky z prostředků Fondu uložených v bance,
f) příjmy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob ve filmovém průmyslu, s nimiž je příslušný hospodařit Fond,
g) příjmy z veřejných sbírek pořádaných ve prospěch Fondu a podpory kinematografie,
h) příjmy z využití kinematografických děl, pokud byla na Fond převedena,
i) příjmy za užití kinematografických děl, u nichž Fond vykonává autorská práva výrobce, která na něj přešla na základě jiného právního předpisu, a u nichž se Fond považuje za výrobce17),
j) příjmy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných osob,
k) dary, dědictví a odkazy pro Fond,
l) odvody za porušení rozpočtové kázně32) včetně penále,
m) dotace ze státního rozpočtu,
n) dotace ze státního rozpočtu účelově určená na filmové pobídky,
o) každoročně poskytovaná dotace ze státního rozpočtu účelově určená na poskytování podpory kinematografie, jejíž výši a způsob výpočtu upravuje § 24a, a
p) další zdroje stanovené jinými právními předpisy33).
(2) Zůstatek finančních zdrojů Fondu na konci kalendářního roku zůstává Fondu a převádí se do následujícího kalendářního roku; zůstatek zdrojů Fondu podle odstavce 1 písm. m) až o) lze použít v následujících letech pouze na účel, na který byla dotace poskytnuta, a v souladu s odstavcem 3, přičemž tyto dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok, v němž dojde k ukončení používání nebo poskytování finančních prostředků na příslušný účel.
(3) Z finančních zdrojů Fondu podle odstavce 1 písm. a) až m), o) a p) se hradí poskytování podpory kinematografie podle okruhů podle § 31 a ostatní výdaje, včetně výdajů podle § 11 odst. 4, pokud nejsou pokryty z dotace podle § 11 odst. 4. Z finančních zdrojů Fondu podle odstavce 1 písm. n) se hradí poskytování filmových pobídek. Dotace ze státního rozpočtu podle odstavce 1 písm. o) je do výše upravené v § 24a nároková.
(4) Fond vytváří fond kulturních a sociálních potřeb, na jehož tvorbu a hospodaření s prostředky se použijí ustanovení zvláštního právního předpisu obdobně47).
(5) Fond může po předchozím souhlasu Ministerstva financí zřídit u banky nebo pobočky zahraniční banky nad rámec účtů u České národní banky účet, popřípadě účty, na kterých bude vedena část finančních zdrojů podle odstavce 1, a ze kterých lze uskutečňovat výdaje související s pracovní cestou prostřednictvím platebních karet při pracovních cestách. Prostřednictvím platebních karet lze z těchto účtů uskutečňovat další výdaje, jejichž úhradu není možné provést jiným způsobem.
 
§ 24a
(1) Finančním zdrojem Fondu je každoročně poskytovaná dotace ze státního rozpočtu, jejíž výše odpovídá částce výnosů Fondu z audiovizuálních poplatků za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, ve kterém se sestavuje rozpočet Fondu na následující kalendářní rok.
(2) Podkladem pro určení částky výnosů podle odstavce 1 je roční účetní závěrka Fondu.
 
§ 24b
(1) Fond zveřejňuje informace o poskytnutých finančních prostředcích nebo zárukách jako otevřená data ve smyslu zvláštního zákona52), a to v rozsahu
a) jméno a příjmení či název příjemce,
b) identifikační číslo osoby příjemce, je-li přiděleno,
c) obec, ve které má příjemce sídlo či místo pobytu,
d) výše přiznané dotace a údaj o tom, jaká částka byla dosud vyplacena,
e) účel, na který je poskytovaná částka určena, včetně odkazu na úplnou dokumentaci dotačního programu, je-li dotace poskytnuta v rámci programu,
f) datum vydání rozhodnutí či uzavření dohody o poskytnutí dotace,
g) informace o tom, že bylo rozhodnuto o porušení rozpočtové kázně na straně příjemce, včetně částky, kterou byl příjemce povinen vrátit, odvést či která nebyla vyplacena.
(2) Informace podle odstavce 1 se zveřejňují do 7 dnů od vydání rozhodnutí či uzavření dohody o poskytnutí dotace, v případě informace podle odstavce 1 písm. g) do 7 dnů po právní moci příslušného rozhodnutí či účinnosti dohody. Informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.
(3) Brání-li jiný právní předpis zveřejnění určité informace způsobem podle odstavců 1 a 2, informace se tímto způsobem nezveřejní.
Díl 3
Audiovizuální poplatky
 
§ 25
Vymezení audiovizuálních poplatků
Audiovizuálními poplatky jsou:
a) poplatek z kinematografického představení,
b) poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,
c) poplatek z převzatého televizního vysílání a
d) poplatek z vysílání reklamy.
 
§ 26
Poplatek z kinematografického představení
(1) Plátcem poplatku z kinematografického představení je pořadatel kinematografického představení.
(2) Předmětem poplatku z kinematografického představení je cena vstupného za zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
(3) Základem poplatku z kinematografického představení je cena vstupného bez poplatku z kinematografického představení, která je placena za zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti. Plátce poplatku z kinematografického představení zahrne poplatek z kinematografického představení do ceny vstupného.
(4) Sazba poplatku z kinematografického představení činí 1 %.
(5) Poplatkovým obdobím je kalendářní čtvrtletí.
(6) Plátce poplatku z kinematografického představení je povinen vést evidenci pro účely poplatku, jež obsahuje veškeré údaje vztahující se k poplatkové povinnosti, zejména
a) název audiovizuálního díla a datum pořádání kinematografického představení,
b) počet diváků kinematografického představení a výši vstupného vybraného za pořádání kinematografického představení.
 
§ 27
Poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
(1) Plátcem poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání7).
(2) Předmětem poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je cena, která je koncovým uživatelem placena poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
(3) Základem poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je cena bez poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, která je koncovým uživatelem placena poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za jednorázové poskytnutí služby, jejíž součástí je zpřístupnění kinematografického díla nebo za jinak než jednorázovým zpřístupněním díla poskytnuté audiovizuální mediální služby na vyžádání bez ohledu na jejich technologickou povahu, zahrnující též všechny formy předplatného, je-li součástí služby zpřístupnění alespoň jednoho kinematografického díla. Plátce poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání zahrne poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání do ceny, která je koncovým uživatelem placena za tyto služby.
(4) Sazba poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání činí 0,5 %.
(5) Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.
(6) Plátce poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je povinen vést evidenci pro účely poplatku, jež obsahuje veškeré údaje vztahující se k poplatkové povinnosti, zejména údaje o počtu osob, kterým je poskytnuta audiovizuální mediální služba na vyžádání, a výši jimi zaplacené ceny za poskytnutí audiovizuální mediální služby na vyžádání.
 
§ 28
Poplatek z převzatého televizního vysílání
(1) Plátcem poplatku z převzatého televizního vysílání je provozovatel převzatého televizního vysílání, který toto vysílání provozuje na základě registrace podle jiného právního předpisu34).
(2) Předmětem poplatku z převzatého televizního vysílání je cena za poskytnutí převzatého televizního vysílání.
(3) Základem poplatku z převzatého televizního vysílání je cena bez poplatku z převzatého televizního vysílání, která je placena plátci poplatku za poskytnutí převzatého televizního vysílání. Plátce poplatku z převzatého televizního vysílání zahrne poplatek z převzatého televizního vysílání do ceny za poskytnutí převzatého televizního vysílání.
(4) Sazba poplatku z převzatého televizního vysílání činí 1 %.
(5) Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.
(6) Plátce poplatku z převzatého televizního vysílání je povinen vést evidenci pro účely poplatku, jež obsahuje veškeré údaje vztahující se k poplatkové povinnosti, zejména údaje o počtu osob, kterým je poskytnuto převzaté televizní vysílání, a výši jimi zaplacené ceny za poskytnutí převzatého televizního vysílání.
 
§ 28a
Poplatek z vysílání reklamy
(1) Poplatníkem poplatku z vysílání reklamy je provozovatel jiného než místního nebo regionálního televizního vysílání nechráněného podmíněným přístupem, který toto vysílání provozuje na základě licence k vysílání šířenému prostřednictvím vysílačů a šíří program, do něhož jsou zařazována rovněž kinematografická díla.
(2) Předmětem poplatku z vysílání reklamy je příjem z vysílání reklamy.
(3) Základem poplatku z vysílání reklamy je u poplatníka, který
a) je účetní jednotkou, výnos z vysílání reklamy,
b) není účetní jednotkou, příjem z vysílání reklamy.
(4) Pokud poplatník dosahuje výnos nebo příjem nepřímým prodejem vysílacího času prostřednictvím osob, které jsou spojenými osobami podle zákona upravujícího daně z příjmů s poplatníkem a které nejsou konečnými uživateli vysílacího času, zahrnuje se do základu poplatku namísto tohoto výnosu nebo příjmu výnos nebo příjem, kterého by poplatník dosáhl přímým prodejem tohoto vysílacího času.
(5) Sazba poplatku z vysílání reklamy činí 2 %.
(6) Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.
(7) Poplatník poplatku z vysílání reklamy je povinen vést v evidenci pro účely poplatku údaje vztahující se k jeho poplatkové povinnosti, a to
a) datum, kdy byl poskytnut vysílací čas pro reklamu,
b) jméno osoby, které poplatník poskytuje vysílací čas,
c) daňové identifikační číslo osoby, které poplatník poskytuje vysílací čas,
d) celkovou peněžní hodnotu vysílacího času pro reklamu, který byl poskytnut k datu podle písmene
a) za poplatkové období,
e) výši vypočteného poplatku za poplatkové období.
 
§ 28b
Dorovnání poplatku z vysílání reklamy
(1) Činí-li celkový výnos poplatku z vysílání reklamy méně než 150 000 000 Kč, poplatek se zvýší o dorovnání poplatku z vysílání reklamy, které se vypočte jako součin
a) rozdílu mezi částkou 150 000 000 Kč a součtem poplatků z vysílání reklamy všech poplatníků a
b) koeficientu.
(2) Koeficient se vypočte jako podíl poplatku z vysílání reklamy poplatníka a součtu poplatků z vysílání reklamy všech poplatníků.
(3) Dorovnání poplatku z vysílání reklamy je příslušenstvím poplatku.
 
§ 28c
Stanovení a placení dorovnání poplatku z vysílání reklamy
(1) Správce poplatku vyměří dorovnání poplatku z vysílání reklamy v platebním výměru, kterým se vyměřuje poplatek.
(2) Dorovnání poplatku z vysílání reklamy je splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.
(3) Doměřuje-li správce poplatku poplatek z vysílání reklamy, správce poplatku doměří z moci úřední dorovnání poplatku z vysílání reklamy všem poplatníkům. Je-li doměřené dorovnání poplatku z vysílání reklamy vyšší než poslední stanovené dorovnání, je rozdíl splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení dodatečného platebního výměru.
 
§ 29
Společná ustanovení k audiovizuálním poplatkům
(1) Do základu audiovizuálního poplatku se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.
(2) Základ audiovizuálního poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(3) Audiovizuální poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.
(4) Údaje, na které se vztahuje evidenční povinnost, je plátce nebo poplatník povinen uchovávat až do uplynutí lhůty pro stanovení poplatku, k němuž se vztahují.
(5) Plátce nebo poplatník audiovizuálního poplatku je povinen podat poplatkové přiznání. Lhůtu pro podání poplatkového přiznání nelze prodloužit.
(6) Strukturu poplatkového přiznání, včetně předepsaných údajů zveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poplatkové přiznání jsou plátci i poplatníci poplatků povinni podávat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) Výnos z audiovizuálního poplatku je příjmem Fondu a správcem tohoto poplatku je Fond.
Díl 4
Evidence v oblasti podpory kinematografie
 
§ 30
Evidence v oblasti podpory kinematografie
(1) Fond eviduje za účelem správy poskytnutých podpor kinematografie a informování veřejnosti o poskytnutých podporách kinematografie
a) žadatele o podporu kinematografie,
b) žádosti o podporu kinematografie a
c) poskytnuté podpory kinematografie.
(2) Evidence podle odstavce 1 jsou informačním systémem veřejné správy35). Tyto evidence se zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Údaje podle odstavce 1 se v evidenci uchovávají po dobu od podání žádosti o podporu kinematografie do uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o podpoře kinematografie.
(4) Při vedení evidence podle odstavce 1 vychází Fond z žádostí o podporu kinematografie a z rozhodnutí o podpoře kinematografie.
Díl 5
Poskytování podpory kinematografie
Oddíl 1
Obecná ustanovení o podpoře kinematografie
 
§ 31
Dotační okruhy a limity poskytovaných prostředků
(1) Podporu kinematografie z Fondu podle § 32 je možné poskytnout na realizaci projektů z okruhů
a) vývoj českého kinematografického díla,
b) výroba českého kinematografického díla,
c) distribuce kinematografického díla,
d) projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie,
e) propagace českého kinematografického díla,
f) publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy,
g) zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví,
h) vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie,
i) filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie, nebo
j) ochrana práv ke kinematografickým dílům a jejich záznamům.
(2) Statut Fondu stanoví
a) uznatelnost nákladů, a to seznam uznatelných nákladů podle jednotlivých okruhů nebo typu projektu a pozitivní a negativní výčet uznatelných nákladů,
b) způsob prokazování nákladů a jejich uznatelnosti.
(3) Fond zveřejní k 31. lednu každého kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup výši prostředků, které plánuje v daném roce poskytnout, zejména odhad
a) celkových výdajů Fondu ve všech dotačních okruzích podle odstavce 1 za kalendářní rok,
b) výdajů v jednotlivých okruzích za kalendářní rok a
c) výdajů v jednotlivých okruzích v návaznosti na jednotlivé výzvy podle § 33 odst. 1.
 
§ 32
Forma podpory kinematografie
(1) Prostředky Fondu na podporu kinematografie se poskytují jako dotace nebo jako dotace s podílem na zisku.
(2) V případě dotace s podílem na zisku se prostředky poskytují jako nenávratné s tím, že ve výroku rozhodnutí o poskytnutí podpory se uvede podíl Fondu na zisku z projektu.
Oddíl 2
Žádost o podporu kinematografie
 
§ 33
Vyhlášení výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie
(1) Fond na základě koncepce Rady vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie.
(2) Ve výzvě se uvede počátek lhůty k podávání žádostí o podporu kinematografie, lhůta pro podávání žádostí o podporu kinematografie, která nesmí být kratší než jeden měsíc od vyhlášení výzvy, a výčet dotačních okruhů podle § 31, na které se výzva vztahuje.
(3) Bližší podmínky vyhlašování výzev stanoví statut Fondu.
 
§ 34
Žádost o podporu kinematografie
(1) Žádost o podporu kinematografie se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace evidence přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup ve lhůtě podle § 33 odst. 2. Žádost o podporu kinematografie musí být žadatelem vložena v elektronické podobě do systému Fondu vedeného způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Při podání žádosti o podporu kinematografie je žadatel povinen uhradit správní poplatek.
(3) Žádost o podporu kinematografie obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu dále
a) označení, charakteristiku a harmonogram projektu, o jehož podporu se žadatel uchází,
b) předpokládanou výši nákladů a údaje o finančním zajištění projektu,
c) údaje o případné zahraniční účasti na projektu,
d) žadatelem upřednostňovanou formu podpory kinematografie a její výši; pokud žadatel požaduje pouze konkrétní formu podpory kinematografie a její výši, výslovně to v žádosti uvede,
e) souhlas s uveřejněním žádosti,
f) číslo bankovního účtu žadatele.
(4) Součástí žádosti o podporu kinematografie jsou dokumenty, jimiž žadatel osvědčí splnění předpokladů podle § 39 odst. 1 písm. b) až f) a v případech uvedených v § 39 odst. 3 rovněž předpokladů podle § 39 odst. 1 písm. a). Splnění předpokladů podle § 39 odst. 1 písm. b) až f) se osvědčuje čestným prohlášením.
(5) K žádosti o podporu kinematografie žadatel připojí dokumenty rozhodné pro její posouzení, které pro každý dotační okruh podle § 31 stanoví statut Fondu.
Oddíl 3
Rozhodování o podpoře kinematografie
 
§ 35
Rozhodování o podpoře kinematografie
(1) Rada není při rozhodování o podpoře kinematografie vázána žadatelem upřednostňovanou formou podpory kinematografie, pokud žadatel nepožadoval pouze konkrétní formu podpory kinematografie, ani požadovanou výší podpory.
(2) Rada při hodnocení žádosti o podporu kinematografie posuzuje, s přihlédnutím k expertním analýzám zpracovaným k příslušnému projektu, zejména
a) kvalitu projektu,
b) přínos projektu k rozvoji a rozmanitosti české a evropské kinematografie,
c) kulturní význam projektu pro českou kinematografii,
d) ekonomickou realizovatelnost projektu,
e) tvůrčí a technickou účast mladých a začínajících filmových profesionálů,
f) přínos projektu k ekonomické životaschopnosti a k posílení nezávislosti a identity české kinematografie,
g) uměleckou nebo dokumentární hodnotu zpracování národnostní tematiky, je-li projekt na tuto tematiku zaměřen, a
h) předchozí práce autora nebo výrobce v případě projektu podle § 31 odst. 1 písm. a) nebo b).
(3) Rozhodnutí o podpoře kinematografie musí kromě obecných náležitostí podle správního řádu obsahovat
a) formu a výši podpory kinematografie,
b) účel, na který je podpora kinematografie poskytována,
c) podmínky použití podpory kinematografie,
d) stanovení základních podmínek pro sjednání podílu Fondu na případném zisku z projektu podle § 32 odst. 2, zejména výše podílu Fondu na případném zisku z projektu,
e) lhůtu pro předložení dokladů podle § 40,
f) dobu podávání hlášení o příjmech podle § 40 odst. 4 a
g) lhůtu pro dokončení projektu.
(4) Postup, jímž jsou přijímána rozhodnutí Rady o žádostech o podporu kinematografie, stanoví statut Fondu. V odůvodnění rozhodnutí se Rada vypořádá též s expertními analýzami.
(5) Rada může ve výjimečných případech rozhodnout i bez expertních analýz, zejména pokud Fond nemá dostatek jmenovaných expertů pro příslušný okruh podle § 31, kteří nejsou vyloučeni pro podjatost, nebo pokud expert, který byl pověřen vypracováním expertní analýzy, nedodá expertní analýzu včas.
(6) Na podporu kinematografie není právní nárok.
(7) Proti rozhodnutí Rady o žádosti o podporu kinematografie se nelze odvolat.
(8) Pro řízení, ve kterém se rozhoduje o podpoře kinematografie podle tohoto zákona, se nepoužije ustanovení § 146 správního řádu.
 
§ 36
Změna rozhodnutí o podpoře kinematografie
(1) Na žádost příjemce, kterému byla pravomocně poskytnuta podpora kinematografie, může Rada rozhodnout o změně rozhodnutí o podpoře kinematografie z důvodu změn okolností. Při rozhodování je vázána návrhem a odůvodněním žádosti o změnu rozhodnutí o podpoře kinematografie.
(2) Změnami okolností podle odstavce 1 jsou faktické změny, které nastaly v průběhu přípravy nebo realizace projektu a které nemohl příjemce při vynaložení obvyklé péče ovlivnit. Takovými změnami jsou zejména změny v harmonogramu realizace projektu, v celkovém rozpočtu projektu a podílech jednotlivých koproducentů.
(3) Při podání žádosti o změnu rozhodnutí o podpoře kinematografie je žadatel povinen uhradit správní poplatek.
(4) Proti rozhodnutí Rady o žádosti o změnu rozhodnutí o podpoře kinematografie se nelze odvolat.
(5) Žádost o změnu rozhodnutí o podpoře kinematografie se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup. Žádost o změnu rozhodnutí o podpoře kinematografie musí být žadatelem vložena v elektronické podobě do systému Fondu vedeného způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 37
Postup a lhůty při posuzování žádosti o podporu kinematografie
(1) Kancelář Fondu zašle žádost o podporu kinematografie, která splňuje formální náležitosti podle § 34, bez zbytečného odkladu vybraným expertům za účelem vypracování expertních analýz. Kancelář Fondu předá Radě žádost o podporu kinematografie podle věty předchozí a expertní analýzy. Na základě toho Rada zhodnotí žádost o podporu kinematografie podle § 35 odst. 2 a na svém zasedání rozhodne o žádosti o podporu kinematografie. O zastavení řízení o žádosti o podporu kinematografie, která nesplňuje formální náležitosti podle § 34, rozhoduje ředitel Fondu.
(2) O žádosti o podporu kinematografie podle odstavce 1 musí Rada rozhodnout nejdéle do 90 dnů od konce lhůty pro podávání žádostí o podporu kinematografie.
(3) O hlasování Rady o žádosti o podporu kinematografie se pořizuje protokol, který obsahuje údaje o tom, jak každý člen Rady žádost hodnotil a jak o ní hlasoval.
 
§ 38
Uveřejnění
(1) Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) žádost o podporu kinematografie a žádost o změnu rozhodnutí o podpoře kinematografie,
b) expertní analýzy a protokol o jednání Rady o žádosti podle písmene a) a protokol o hlasování Rady o žádosti o podporu kinematografie a o žádosti o změnu rozhodnutí o podpoře kinematografie,
c) informace o
1. výši a formě poskytnuté podpory kinematografie a o lhůtě pro dokončení projektu, na jehož realizaci byla podpora kinematografie poskytnuta,
2. změnách výše nebo formy poskytnuté podpory kinematografie nebo lhůty pro dokončení projektu, o nichž bylo rozhodnuto na základě žádosti podle § 36, a
3. zamítnutí žádosti o podporu kinematografie a žádosti o změnu rozhodnutí o podpoře kinematografie.
(2) Z uveřejnění jsou vyloučeny
a) citlivé osobní údaje37),
b) obchodní tajemství,
c) údaje o jiných osobách účastnících se projektu, než je příjemce podpory,
d) umělecká autorská díla přiložená k žádostem podle odstavce 1 písm. a),
e) údaje, o kterých to stanoví jiný právní předpis.
(3) Lhůty pro uveřejnění stanoví statut Fondu.
 
§ 39
Příjemce podpory kinematografie
(1) Příjemce podpory kinematografie musí splňovat tyto předpoklady:
a) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory či členem statutárního orgánu příjemce podpory právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem podpory zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento předpoklad musí příjemce podpory splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu,
c) není v likvidaci,
d) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
e) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
f) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu a
g) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
(2) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele, který je občanem České republiky, si Fond vyžádá podle jiného právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů žadatele. Je-li žadatelem právnická osoba se sídlem na území České republiky, vyžádá si výpis z evidence Rejstříku trestů této právnické osoby a taktéž statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby, a je-li jejím statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu této právnické osoby taktéž právnická osoba se sídlem na území České republiky, vyžádá si též výpis z evidence Rejstříku trestů této právnické osoby, která působí ve funkci statutárního orgánu žadatele a taktéž statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby, která působí ve funkci statutárního orgánu žadatele.
(3) Je-li žadatelem občan jiného státu nebo občan České republiky, který v posledních 3 letech soustavně pobýval v jiném státu po dobu minimálně 6 měsíců, připojí za účelem doložení bezúhonnosti výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo státu, ve kterém v posledních 3 letech soustavně pobýval po dobu minimálně 6 měsíců (dále jen "zahraniční výpis z evidence trestů"). Je-li žadatelem občan jiného státu, připojí za účelem doložení bezúhonnosti taktéž výpis z evidence trestů České republiky (dále jen "tuzemský výpis z evidence trestů"). Je-li žadatelem právnická osoba, připojí za účelem doložení bezúhonnosti zahraniční výpis z evidence trestů a tuzemský výpis z evidence trestů takovéto právnické osoby a taktéž statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu, a je-li jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu právnická osoba, připojí též zahraniční výpis z evidence trestů a tuzemský výpis z evidence trestů této právnické osoby a taktéž statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby. Cizinec, který byl nebo je státním občanem jiného členského státu Evropské unie, nebo který měl nebo má bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo zahraničním výpisem z evidence trestů bezúhonnost doložit výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie48).
(4) Nevydává-li stát uvedený v odstavci 3 zahraniční výpis z evidence trestů, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem státu, jehož je občanem, nebo před notářem státu posledního pobytu, nebo před notářem České republiky. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce a mohou být nahrazeny dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud takový doklad prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti a není starší než 3 měsíce.
 
§ 40
Společná ustanovení o poskytnuté podpoře kinematografie
(1) Fondem poskytnuté prostředky lze použít výhradně k účelu stanovenému v rozhodnutí o podpoře kinematografie.
(2) Příjemce podpory kinematografie je povinen ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o podpoře kinematografie předložit ke kontrole Fondu závěrečné vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.
(3) Příjemce prostředků Fondu ve výši 3 000 000 Kč a výše je povinen předložit Fondu spolu s vyúčtováním podle odstavce 2 zprávu auditora o ověření vynaložených nákladů. Náležitosti zprávy auditora, které jsou v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a standardy Rady pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB), stanoví metodika Fondu.
(4) Příjemce podpory kinematografie ve formě dotace s podílem na zisku z projektu je povinen podat Fondu hlášení o příjmech každoročně do 31. března za předcházející kalendářní rok, a to až do doby stanovené v rozhodnutí o podpoře kinematografie.
(5) Všechna podání související s podporou kinematografie, která žadatel nebo příjemce podpory činí vůči Fondu, se podávají v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup. Taková podání musí být žadatelem nebo příjemcem podpory kinematografie vložena v elektronické podobě do systému Fondu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 41
Společná ustanovení ke správním poplatkům
(1) Správní poplatky podle tohoto zákona jsou příjmem Fondu.
(2) Správní poplatky podle tohoto zákona se platí na účet Fondu.
Díl 6
Poskytování filmových pobídek
Oddíl 1
Obecná ustanovení o filmových pobídkách
 
§ 42
Podmínky pro poskytování filmových pobídek a vymezení pojmů
(1) Filmovou pobídku lze poskytnout na výrobu audiovizuálního díla,
a) jehož výroba alespoň částečně probíhá v České republice,
b) které je
1. hraným nebo animovaným audiovizuálním dílem, jehož délka činí minimálně 70 minut,
2. dokumentárním audiovizuálním dílem, jehož délka činí minimálně 70 minut,
3. dílem hraného audiovizuálního seriálu, jehož délka činí minimálně 30 minut, nebo audiovizuálním seriálem o více takových dílech, nebo
4. dílem animovaného audiovizuálního seriálu, jehož délka činí minimálně 5 minut, nebo audiovizuálním seriálem o více takových dílech,
c) které splňuje obsahové předpoklady, jimiž se pro účely filmové pobídky rozumí, že obsah audiovizuálního díla
1. je v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie49), což se prokazuje kulturním testem při podání žádosti o registraci,
2. je v souladu s právními předpisy České republiky a
3. není pornografické povahy, neschvaluje násilí nebo otevřeně neuráží lidskou důstojnost, a
d) jehož celková výše uznatelných nákladů dosáhne bez daně z přidané hodnoty alespoň
1. 15 000 000 Kč v případě podle písmene b) bodu 1,
2. 2 000 000 Kč v případě podle písmene b) bodu 2,
3. 8 000 000 Kč v případě podle písmene b) bodu 3, je-li pobídkovým projektem jeden díl hraného audiovizuálního seriálu,
4. násobku částky 8 000 000 Kč a počtu dílů v případě podle písmene b) bodu 3, je-li pobídkovým projektem více dílů hraného audiovizuálního seriálu,
5. 1 000 000 Kč v případě podle písmene b) bodu 4, je-li pobídkovým projektem jeden díl animovaného audiovizuálního seriálu, nebo
6. násobku částky 1 000 000 Kč a počtu dílů v případě podle písmene b) bodu 4, je-li pobídkovým projektem více dílů animovaného audiovizuálního seriálu.
(2) Pro účely filmových pobídek se výrobou audiovizuálního díla rozumí pořízení zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla, což zahrnuje
a) přípravné práce,
b) natáčení, v případě animovaných audiovizuálních děl animační práce a
c) dokončovací práce.
(3) Pobídkovým projektem se rozumí výroba audiovizuálního díla a související činnosti směřující k pořízení jeho zvukově obrazového záznamu, na něž jsou vynakládány uznatelné náklady podle odstavce 4. Součástí pobídkového projektu nejsou činnosti předcházející výrobě a tvořící vývoj audiovizuálního díla, mezi které patří zejména tvorba scénářů, na jejichž základě má být audiovizuální dílo vytvořeno a činnosti související se zajištěním finančních zdrojů jeho výroby. Je-li pobídkovým projektem jeden nebo více dílů hraného nebo animovaného audiovizuálního seriálu, zahrnou se do počtu dílů takového seriálu rozhodného pro určení výše uznatelných nákladů podle odstavce 1 písm. d) všechny další díly takového seriálu, jejichž, byť částečnou, výrobu v České republice zajišťuje stejný žadatel v období od podání žádosti o registraci pobídkového projektu do podání žádosti o filmovou pobídku, ledaže je výroba takových dílů součástí jiného pobídkového projektu.
(4) Pro účely filmových pobídek se uznatelnými náklady rozumí bez daně z přidané hodnoty
a) správní poplatek zaplacený žadatelem při podání žádosti o registraci pobídkového projektu a dále náklady žadatele na dodávky zboží a služeb přímo související s pobídkovým projektem ze strany osoby, která má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky a která je v České republice zaregistrována k dani z příjmů, za podmínky, že tomu odpovídající výnos takové osoby není předmětem daně obdobné dani z příjmů v jiném státě než v České republice, a pokud k úhradě takových nákladů žadatelem došlo po podání žádosti o registraci pobídkového projektu, o níž bylo rozhodnuto podle § 45 odst. 3, a před podáním žádosti o filmovou pobídku,
b) náklady žadatele na odměny hercům a členům štábu, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo mimo území České republiky, pokud je tato odměna předmětem daně z příjmů v České republice, a pokud k úhradě takových nákladů žadatelem došlo po podání žádosti o registraci pobídkového projektu, o níž bylo rozhodnuto podle § 45 odst. 3, a před podáním žádosti o filmovou pobídku,
c) výnos žadatele mající povahu jeho odměny za zajištění výroby audiovizuálního díla nebo její části, který byl žadateli uhrazen před podáním žádosti o filmovou pobídku, je-li žadatel osobou, která není výrobcem ani koproducentem audiovizuálního díla, ale osobou, která na objednávku pro výrobce nebo koproducenta audiovizuálního díla zajišťuje výrobu audiovizuálního díla nebo její část v rámci pobídkového projektu a pokud takový výnos žadatele není předmětem daně obdobné dani z příjmů v jiném státě než v České republice. Výnos žadatele podle tohoto písmena však může být uznatelným nákladem nejvýše ve výši rozdílu celkových výnosů žadatele souvisejících s realizací pobídkového projektu a celkových nákladů žadatele souvisejících s realizací pobídkového projektu a současně nejvýše ve výši 7 % celkových nákladů žadatele souvisejících s realizací pobídkového projektu.
(5) Statut Fondu stanoví
a) pozitivní a negativní výčet uznatelných nákladů a podrobnější pravidla uznatelnosti nákladů,
b) způsob prokazování nákladů a jejich uznatelnosti,
c) bližší podmínky poskytování filmových pobídek v zákoně neupravené,
d) způsob prokazování splnění podmínek pro poskytnutí filmové pobídky vyplývajících ze zákona, ze statutu Fondu nebo z rozhodnutí Fondu a
e) výčet činností, které spadají do výroby audiovizuálního díla pro účely filmových pobídek.
(6) Minimální délka trvání audiovizuálního díla podle odstavce 1 písm. b) musí být dodržena při prvním zpřístupnění audiovizuálního díla veřejnosti takovým způsobem, pro které bylo především vytvořeno.
 
§ 43
Účel, forma a výše filmových pobídek
(1) Účelem poskytování filmových pobídek je zejména podpora výroby audiovizuálních děl v České republice a zvýšení konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu.
(2) Filmové pobídky představují jiné peněžité prostředky státních fondů podle jiného právního předpisu41).
(3) Filmové pobídky jsou veřejnou podporou38). Poskytovatelem filmových pobídek je Fond.
(4) Filmová pobídka se poskytuje
a) ve výši odpovídající 20 % uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. a) a c),
b) ve výši odpovídající 66 % z částky daně z příjmů vybrané nebo sražené v České republice z uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. b) a
c) pouze ve vztahu k uznatelným nákladům podle § 42 odst. 4 představujícím v souhrnu nejvýše 80 % celkových nákladů na výrobu audiovizuálního díla; pokud uznatelné náklady podle § 42 odst. 4 přesahují 80 % celkových nákladů na výrobu audiovizuálního díla, vychází se při výpočtu filmové pobídky nejdříve z uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. a), poté z uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. c) a nakonec z uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. b), dokud není uvedené nejvýše přípustné výše uznatelných nákladů dosaženo.
(5) Maximální výše filmové pobídky činí 150 000 000 Kč.
(6) Na filmovou pobídku není právní nárok.
Oddíl 2
Rozhodování o filmové pobídce
 
§ 44
Žádost o registraci pobídkového projektu
(1) Žádost o registraci pobídkového projektu může podat jen osoba, která je daňovým rezidentem České republiky50) nebo je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, má na území České republiky stálou provozovnu51) a bude výrobcem nebo koproducentem audiovizuálního díla, nebo pro výrobce nebo koproducenta audiovizuálního díla na objednávku zajistí výrobu audiovizuálního díla nebo jeho část.
(2) Žádost o registraci pobídkového projektu se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup. Žádost o registraci pobídkového projektu musí být žadatelem vložena v elektronické podobě do systému Fondu vedeného způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Žádost o registraci pobídkového projektu musí obsahovat vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu též kulturní test, jehož obsah stanoví statut Fondu, a další přílohy žádosti, které stanoví statut Fondu.
(4) Při podání žádosti o registraci pobídkového projektu je žadatel povinen uhradit správní poplatek.
(5) Ve vztahu ke shodnému pobídkovému projektu může podat žádost o registraci pobídkového projektu více žadatelů.
(6) Žádost o registraci pobídkového projektu nemůže podat osoba, které bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu vydané na její žádost ve vztahu k témuž pobídkovému projektu podle § 47, pokud toto osvědčení o evidenci pobídkového projektu bylo Fondem zrušeno podle § 47 odst. 4. Žádost o registraci pobídkového projektu nemůže podat osoba, které bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu vydané na její žádost podle § 47 ve vztahu k jinému pobídkovému projektu, pokud toto osvědčení o evidenci pobídkového projektu bylo Fondem zrušeno podle § 47 odst. 4, a to po dobu 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu.
(7) Ředitel Fondu může z důvodu hodného zvláštního zřetele zastavit příjem žádostí o registraci pobídkového projektu. Sdělení o tom, že příjem žádostí o registraci pobídkového projektu je zastaven a dobu, po kterou toto opatření platí, Fond uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po takto vymezenou dobu nelze podávat žádosti o registraci pobídkového projektu.
 
§ 45
Posouzení žádosti o registraci pobídkového projektu a zápis pobídkového projektu do registračního seznamu
(1) Neobsahuje-li žádost o registraci pobídkového projektu veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem nebo statutem, Fond vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud žadatel žádost o registraci pobídkového projektu nedoplní do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Fondu, Fond řízení o žádosti usnesením zastaví. Byla-li žádost o registraci pobídkového projektu podána v době podle § 44 odst. 7, Fond rovněž řízení o žádosti usnesením zastaví. V případě, že žadatel nesplňuje podmínky podle § 44 odst. 1 věty první, nebo byla-li žádost o registraci pobídkového projektu podána v rozporu s § 44 odst. 6, Fond žádost zamítne.
(2) Pokud Fond podle odstavce 1 žádost o registraci pobídkového projektu nezastaví nebo nezamítne, předá žádost o registraci pobídkového projektu Komisi pro filmové pobídky (dále jen "Komise"), která ji posoudí z hlediska splnění obsahových předpokladů a stanoviskem určí, zda pobídkový projekt splňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, a pokud určí, že pobídkový projekt nesplňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, své stanovisko zdůvodní.
(3) Určí-li Komise ve stanovisku, že pobídkový projekt splňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, vydá Fond osvědčení o registraci pobídkového projektu a zapíše pobídkový projekt do registračního seznamu pobídkových projektů. Fond v osvědčení o registraci stanoví lhůtu pro podání žádosti o evidenci pobídkového projektu a podmínky závazné pro žadatele při poskytování informací, týkajících se realizace pobídkového projektu, Fondu. Fond může v osvědčení o registraci pobídkového projektu označit takové podmínky, jejichž porušení žadatelem je považováno za méně závažné.
(4) Registrační seznam pobídkových projektů Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Určí-li Komise ve stanovisku, že pobídkový projekt nesplňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, Fond žádost o registraci pobídkového projektu zamítne.
(6) Proti rozhodnutí Fondu o žádosti o registraci pobídkového projektu a proti usnesení Fondu o zastavení řízení se nelze odvolat.
(7) Žádost o registraci pobídkového projektu lze podat opakovaně, bylo-li o ní rozhodnuto podle odstavce 1 nebo 5. Žadatel může žádost o registraci shodného pobídkového projektu podat až po uplynutí lhůty pro podání žádosti o evidenci pobídkového projektu stanovené v osvědčení o registraci pobídkového projektu; pro účely posouzení uznatelnosti nákladů podle § 42 odst. 4 se v tomto případě za rozhodný považuje den podání opakované žádosti o registraci pobídkového projektu.
(8) Pro účely poskytování filmových pobídek se za shodné považují projekty, v jejichž rámci má být podle podaných žádostí realizována výroba audiovizuálního díla na základě téhož, třebaže pozměněného scénáře, a to bez ohledu na případnou změnu názvu.
 
§ 46
Žádost o evidenci pobídkového projektu
(1) Žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o registraci pobídkového projektu, je oprávněn podat žádost o evidenci pobídkového projektu, a to nejpozději ve lhůtě určené v osvědčení o registraci pobídkového projektu, pokud
a) splňuje předpoklady podle § 50 odst. 2,
b) neporušil podmínky uvedené v osvědčení o registraci pobídkového projektu, s výjimkou takových podmínek, jejichž porušení žadatelem je podle osvědčení o registraci pobídkového projektu považováno za méně závažné,
c) o evidenci shodného pobídkového projektu dosud nepožádala jiná osoba, ledaže osvědčení o evidenci pobídkového projektu vydané na základě takové žádosti bylo zrušeno nebo jiné osobě marně uplynula lhůta pro podání žádosti o filmovou pobídku podle § 48,
d) osvědčení o evidenci pobídkového projektu, které bylo na jeho žádost Fondem vydáno podle § 47 ve vztahu ke shodnému pobídkovému projektu, nebylo Fondem pravomocně zrušeno podle § 47 odst. 4, a
e) žádné jiné osvědčení o evidenci pobídkového projektu, které bylo na jeho žádost Fondem vydáno podle § 47, nebylo Fondem pravomocně zrušeno podle § 47 odst. 4 v průběhu 2 předchozích let.
(2) Žádost o evidenci pobídkového projektu se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup. Žádost o evidenci pobídkového projektu musí být žadatelem vložena v elektronické podobě do systému Fondu vedeného způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Žádost o evidenci pobídkového projektu obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu rovněž přílohy, které stanoví statut Fondu.
 
§ 47
Posouzení žádosti o evidenci pobídkového projektu a evidence pobídkového projektu
(1) Neobsahuje-li žádost o evidenci pobídkového projektu veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem nebo statutem Fondu, Fond vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud je žádost o evidenci pobídkového projektu doplněna ve lhůtě stanovené Fondem, považuje se za datum úplné a řádně podané žádosti datum podání doplnění žádosti o evidenci pobídkového projektu. Pokud žadatel žádost o evidenci pobídkového projektu nedoplní do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Fondu, Fond řízení o žádosti usnesením zastaví.
(2) V případě, že žadatel nebo pobídkový projekt nesplňují podmínky stanovené zákonem nebo statutem Fondu, Fond žádost o evidenci pobídkového projektu zamítne.
(3) Nepostupuje-li Fond podle odstavce 1 věty třetí nebo podle odstavce 2, vydá osvědčení o evidenci pobídkového projektu. Pokud disponibilní prostředky Fondu nepostačují k plnému krytí předpokládané výše filmové pobídky, Fond řízení o žádosti přeruší do doby, kdy získá disponibilní prostředky, které k plnému krytí předpokládané výše filmové pobídky postačují; o dobu přerušení řízení se prodlužuje lhůta podle § 48 odst. 1. Fond vyřizuje žádosti o evidenci pobídkového projektu postupně podle pořadí jejich podání a získané disponibilní prostředky použije přednostně na krytí předpokládané výše filmové pobídky u pobídkových projektů, u nichž řízení o žádosti přerušil. Osvědčení o evidenci pobídkového projektu obsahuje předpokládanou výši částky filmové pobídky. Fond v osvědčení o evidenci pobídkového projektu určí podmínky závazné pro žadatele, pokud jde o stanovení povinnosti podle § 50 odst. 3 písm. d), o dodržení lhůt při realizaci pobídkového projektu a o poskytování informací, týkajících se realizace pobídkového projektu, Fondu. Fond může v osvědčení o evidenci pobídkového projektu určit v souladu se žádostí o evidenci pobídkového projektu pro podání žádosti o pobídku kratší lhůtu, než je lhůta stanovená v § 48 odst. 1. Fond může v osvědčení o evidenci pobídkového projektu označit takové podmínky, jejichž porušení žadatelem je považováno za méně závažné.
(4) Pokud žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, poruší podmínky v něm uvedené, s výjimkou těch, jejichž porušení je podle osvědčení o evidenci pobídkového projektu považováno za méně závažné, Fond může rozhodnout o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu. Pokud po vydání osvědčení o evidenci pobídkového projektu vyjde najevo, že žadatel porušil v době předcházející vydání osvědčení o evidenci pobídkového projektu podmínky uvedené v osvědčení o registraci téhož pobídkového projektu, s výjimkou těch, jejichž porušení je podle osvědčení o registraci pobídkového projektu považováno za méně závažné, Fond může rozhodnout o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu.
(5) Dojde-li po vydání osvědčení o evidenci pobídkového projektu k tomu, že odpadne realizace pobídkového projektu, nebo k tomu, že v důsledku změny okolností nebude možno na výrobu audiovizuálního díla podat žádost o filmovou pobídku, je žadatel povinen o tom bez odkladu informovat Fond. Fond rozhodne o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu.
(6) Dojde-li po vydání osvědčení o evidenci pobídkového projektu k tomu, že se v důsledku změny okolností zvýší nebo sníží předpokládaná výše částky filmové pobídky o více než 5 % nebo o více než 1 000 000 Kč, je žadatel povinen podat žádost o změnu osvědčení o evidenci pobídkového projektu, a to nejpozději ve lhůtě uvedené v osvědčení o evidenci pobídkového projektu. Fond vydá rozhodnutí o změně osvědčení o evidenci pobídkového projektu.
(7) Pokud žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, přestane splňovat podmínky podle § 50 odst. 2, je povinen o tom bez odkladu informovat Fond. Fond rozhodne o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu. Zjistí-li Fond jinak, že žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, přestal splňovat podmínky podle § 50 odst. 2, rozhodne o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu.
(8) Proti rozhodnutí Fondu o přerušení řízení nebo žádosti o evidenci pobídkového projektu, o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu a o změně osvědčení o evidenci pobídkového projektu a proti usnesení Fondu o zastavení řízení se nelze odvolat.
(9) Evidenci pobídkových projektů a lhůty Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 48
Žádost o filmovou pobídku
(1) Žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, je oprávněn podat žádost o filmovou pobídku, a to nejpozději do uplynutí 4 let ode dne, kdy mu bylo doručeno osvědčení o registraci pobídkového projektu, není-li v osvědčení o evidenci pobídkového projektu uvedena kratší lhůta, pokud
a) osvědčení o evidenci pobídkového projektu nebylo Fondem zrušeno,
b) splňuje předpoklady podle § 50 odst. 2.
(2) Žádost o filmovou pobídku se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup. Žádost o filmovou pobídku musí být žadatelem vložena v elektronické podobě do systému Fondu vedeného způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Je-li součástí pobídkového projektu natáčení audiovizuálního díla v České republice v rozsahu alespoň 10 natáčecích dnů a nejde-li o animované audiovizuální dílo, lze žádost o filmovou pobídku ve vztahu k jednomu pobídkovému projektu podat postupně dvakrát, pokaždé ve vztahu k odlišným uznatelným nákladům. První z obou žádostí lze podat nejdříve po ukončení natáčení audiovizuálního díla v České republice. Ve vztahu k první ze dvou takových postupných žádostí o filmovou pobídku však musí být splněn minimální limit uznatelných nákladů podle § 42 odst. 1 písm. d). Jinak lze žádost o filmovou pobídku ve vztahu k jednomu pobídkovému projektu podat pouze jednou, nebyla-li předchozí žádost zamítnuta nebo řízení o ní zastaveno.
(4) Částka odpovídající filmové pobídce podle žádosti o filmovou pobídku může být vyšší než částka předpokládané filmové pobídky uvedená v osvědčení o evidenci pobídkového projektu až o 5 %, nejvýše však o 1 000 000 Kč. Podává-li žadatel postupně 2 žádosti o filmovou pobídku ve vztahu k témuž pobídkovému projektu podle odstavce 3, platí ustanovení věty první pro součet částek uvedených v obou žádostech o pobídku.
(5) Žádost o filmovou pobídku obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu přílohy, které stanoví statut Fondu.
(6) Součástí žádosti o filmovou pobídku je zpráva auditora, který je oprávněn vykonávat auditorskou činnost podle jiného právního předpisu44) a který má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetí osobě a limit sjednaného pojistného plnění činí alespoň 100 000 000 Kč. Náležitosti zprávy auditora, které jsou v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a standardy Rady pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB), stanoví metodika Fondu.
 
§ 49
Posouzení žádosti o filmovou pobídku
(1) Neobsahuje-li žádost o filmovou pobídku veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem, Fond vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud žadatel žádost o filmovou pobídku nedoplní do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Fondu, Fond řízení o žádosti usnesením zastaví.
(2) Pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem, Fond rozhodne o poskytnutí filmové pobídky. V opačném případě Fond žádost o poskytnutí filmové pobídky zamítne. Obsahuje-li však žádost o filmovou pobídku částku odpovídající filmové pobídce vyšší, než jak vyplývá z tohoto zákona, Fond žádost nezamítne a v rozhodnutí o filmové pobídce určí výši filmové pobídky v souladu s tímto zákonem.
(3) Fond žádost o poskytnutí filmové pobídky zamítne také v případě, že žadatel porušil podmínky uvedené v osvědčení o evidenci pobídkového projektu, s výjimkou těch, jejichž porušení je podle osvědčení o evidenci pobídkového projektu považováno za méně závažné.
(4) Fond uvolní a vyplatí filmovou pobídku na účet žadatele do 30 dnů ode dne vydání rozhodnutí o filmové pobídce , pokud žadatel v okamžiku vyplacení filmové pobídky splňuje podmínky podle § 50 odst. 2. Bankovní poplatky spojené s touto transakcí hradí žadatel.
(5) Proti rozhodnutí Fondu o žádosti o filmovou pobídku a proti usnesení Fondu o zastavení řízení se nelze odvolat.
(6) Přehled poskytnutých filmových pobídek Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) Přestane-li žadatel splňovat podmínky podle § 50 odst. 2 před vyplacením filmové pobídky, nebo vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel nebo pobídkový projekt nesplňoval předpoklady pro vydání rozhodnutí o filmové pobídce, Fond rozhodnutí o filmové pobídce zruší. Proti rozhodnutí Fondu o zrušení rozhodnutí o filmové pobídce se nelze odvolat.
 
§ 50
Příjemce filmové pobídky
(1) Příjemcem filmové pobídky se pro účely tohoto zákona rozumí
a) žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o registraci pobídkového projektu,
b) žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu,
c) žadatel, kterému bylo doručeno rozhodnutí o filmové pobídce.
(2) Příjemce filmové pobídky
a) musí splňovat předpoklady podle § 39 odst. 1 a § 44 odst. 1,
b) nesmí být příjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích45),
c) nesmí být osobou, jejíž majetek je postižen nařízeným výkonem rozhodnutí nebo exekucí.
(3) Příjemce filmové pobídky je povinen
a) ve svém účetnictví zabezpečit, aby vybrané účetní operace související s pobídkovým projektem byly vedeny v oddělené analytické evidenci a tak, aby bylo prokazatelné, že příslušné účetní položky jsou vykazovány na pobídkový projekt a souvisejí s jeho realizací,
b) zabezpečit pro účely kontroly archivaci veškeré dokumentace, včetně účetnictví o pobídkovém projektu po dobu 5 let od vyplacení filmové pobídky a na výzvu je poskytnout Fondu,
c) plnit podmínky obsažené v osvědčení o registraci pobídkového projektu a v osvědčení o evidenci pobídkového projektu,
d) v závěrečných titulcích audiovizuálního díla, jehož výroba byla součástí pobídkového projektu, uvést, že výroba audiovizuálního díla byla podpořena filmovou pobídkou podle tohoto zákona, a to způsobem uvedeným v osvědčení o evidenci pobídkového projektu,
e) bezúplatně poskytnout Fondu kopii audiovizuálního díla, jehož výroba byla součástí pobídkového projektu, na nosiči zvukově obrazového záznamu, a to do 6 měsíců od prvního zpřístupnění audiovizuálního díla veřejnosti.
(4) Porušení povinností podle odstavce 3 je považováno za porušení rozpočtové kázně podle jiného právního předpisu43).
Oddíl 3
 
§ 51
Činnost Komise, její složení a rozhodování
(1) Komise
a) posuzuje žádosti o registraci pobídkového projektu z hlediska splnění obsahových předpokladů podle § 42 odst. 1 písm. c) a vydává k nim stanoviska,
b) vykonává další činnosti svěřené jí tímto zákonem nebo statutem Fondu.
(2) Komise je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání zúčastní alespoň 3 členové. Komise rozhoduje většinou hlasů. Při rovnosti hlasů se volba opakuje nejvíce dvakrát, pokud se ani poté nerozhodne, návrh je považován za nepřijatý.
(3) Člen Komise je vyloučen z rozhodování o filmové pobídce v případech podle správního řádu a dále v případě, že má na tomto rozhodování osobní zájem nebo by mu mohla vzniknout osobní výhoda, a to přímo nebo prostřednictvím osoby blízké. Pro účely posouzení usnášeníschopnosti Komise při takovém rozhodování se má za to, že vyloučený člen Komise se jednání nezúčastnil.
(4) Komise má 5 členů.
(5) Členové Komise jsou jmenováni a odvoláváni ministrem z řad uznávaných osobností, které mají zkušenosti v oblasti audiovize, navržených profesními organizacemi. Návrhy se podávají Fondu, který je předá ministrovi.
(6) Funkční období členů Komise je 3 roky. Opětovné jmenování je možné pouze dvakrát.
(7) Komise na svém prvním jednání po jmenování členů Komise zvolí předsedu a místopředsedu.
(8) Členství v Komisi je veřejnou funkcí.
(9) Členu Komise náleží za výkon jeho funkce odměna ve výši, kterou stanoví na návrh ministra vláda usnesením. Členu Komise náleží náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jeho funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům s tím, že za pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad se považuje místo jeho pobytu.
(10) Podrobnosti o náležitostech návrhu kandidáta na člena Komise a postupu při jeho podávání, o volbě předsedy a místopředsedy Komise a o jednání a další činnosti Komise stanoví statut Fondu.
 
§ 52
Předpoklady členství v Komisi a zánik členství v Komisi
(1) Členem Komise může být fyzická osoba, která je
a) plně svéprávná,
b) bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.
(2) Člen Komise nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí v jejich prospěch působit v souvislosti s výkonem funkce člena Komise.
(3) Členství v Komisi je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády nebo jeho náměstka, vedoucího ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu či člena jeho kolegia, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.
(4) Funkce člena Komise je neslučitelná se základním pracovněprávním vztahem k Fondu.
(5) Členství v Komisi zaniká
a) uplynutím funkčního období,
b) dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena Komise ministrovi,
c) dnem, kdy bylo členu Komise doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce,
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, jímž byla členu Komise omezena svéprávnost,
e) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Komise odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebo
f) dnem, kdy člen Komise získal funkci podle odstavce 2 nebo 3 anebo mu vznikl pracovní poměr k Fondu.
(6) Ministr odvolá člena Komise z funkce, pokud
a) přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce,
b) se dopustil jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce,
c) závažným způsobem narušil důstojnost vykonávané funkce,
d) působil ve prospěch politických stran nebo politických hnutí v souvislosti s výkonem funkce člena Komise, nebo
e) opakovaně řádně neplní svoje povinnosti podle tohoto zákona, jiných právních předpisů nebo statutu Fondu.
Díl 7
Koprodukční statut
 
§ 53
Rozhodování o udělení koprodukčního statutu
(1) Fond rozhodne o udělení koprodukčního statutu kinematografickému dílu, který potvrzuje soulad díla s Úmluvou nebo jinou mezinárodní smlouvou o filmové koprodukci, pokud splňuje podmínky Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci.
(2) Koprodukční statut nemůže být udělen audiovizuálním dílům pornografické povahy, kinematografickým dílům schvalujícím násilí nebo kinematografickým dílům otevřeně urážejícím lidskou důstojnost.
(3) Žádost o udělení koprodukčního statutu musí koproducent s místem trvalého pobytu nebo sídlem na území České republiky podat Fondu nejméně 2 kalendářní měsíce přede dnem zahájení natáčení příslušného kinematografického díla, který je uveden v koprodukční smlouvě.
(4) K žádosti o udělení koprodukčního statutu se přikládá
a) kopie licenční nebo obdobné smlouvy, jíž žádající koproducent nebo jiný koproducent získává oprávnění k užití scénáře kinematografického díla a kinematografického díla,
b) scénář kinematografického díla,
c) seznam technické a umělecké účasti koproducentů z každého státu, podílejících se na výrobě kinematografického díla,
d) souhrn plánovaných nákladů na výrobu kinematografického díla (rozpočet),
e) finanční plán, který zachycuje přehled zdrojů plánovaných pro pokrytí výrobních nákladů kinematografického díla,
f) plánovaný harmonogram výroby kinematografického díla a
g) koprodukční smlouva nebo koprodukční smlouvy splňující podmínky podle Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci.
(5) Pokud je finanční příspěvek koproducenta s místem trvalého pobytu nebo sídlem na území České republiky nižší než finanční příspěvek ostatních jednotlivých koproducentů, nerozhodne Fond o udělení koprodukčního statutu dříve, než obdrží sdělení orgánu příslušného pro udělení koprodukčního statutu pro koproducenta s nejvyšší finanční účastí.
(6) Bude-li na základě žádosti o udělení koprodukčního statutu a předložených dokladů udělen kinematografickému dílu koprodukční statut, může jej Fond zrušit, pokud po dokončení výroby kinematografického díla zjistí, že kinematografické dílo tak, jak bylo vyrobeno, neodpovídá podmínkám Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci.
Díl 8
Dozor
 
§ 54
(1) Dozor nad dodržováním povinností podle tohoto zákona s výjimkou povinností Fondu vykonává v přenesené působnosti krajský úřad. Pro tyto účely mu Fond poskytuje nezbytné údaje obsažené v evidenci v oblasti audiovize.
(2) Krajský úřad zašle Fondu opis rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o porušení tohoto zákona právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Díl 9
Přestupky
 
§ 55
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která prodává, pronajímá nebo půjčuje rozmnoženiny kinematografického díla označené klasifikací podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d), dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 5 odst. 6 rozmnoženiny kinematografického díla označené klasifikací prodá, pronajme nebo půjčí osobě, na kterou se podle provedené klasifikace vztahuje omezení jeho přístupnosti.
(2) Výrobce nebo koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky se dopustí přestupku tím, že neprovede klasifikaci českého kinematografického díla nebo neoznámí provedenou klasifikaci jeho distributorovi podle § 5 odst. 1.
(3) Výrobce kinematografického díla nebo jeho koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky se dopustí přestupku tím, že neoznámí kinematografické dílo Archivu podle § 7 odst. 1.
(4) Výrobce českého kinematografického díla nebo jeho koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky se dopustí přestupku tím, že
a) nenabídne písemně návrhem smlouvy Archivu 2 nepoškozené rozmnoženiny českého kinematografického díla v kvalitě rozmnoženiny určené pro kinematografická představení, kopii literárního scénáře nebo propagační materiály k tomuto dílu podle § 6 odst. 1,
b) nenabídne Archivu návrhem smlouvy nepoškozenou rozmnoženinu českého kinematografického díla v kvalitě vhodné pro výrobu rozmnoženin určených ke zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení podle § 6 odst. 3, nebo
c) nenabídne Archivu formou návrhu na uzavření darovací smlouvy ve prospěch České republiky jednu nepoškozenou rozmnoženinu českého kinematografického díla v kvalitě rozmnoženiny určené pro kinematografická představení, kopii literárního scénáře nebo propagační materiály k dílu podle § 6 odst. 6.
(5) Pořadatel kinematografického představení se dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí zveřejnění distributorem sdělené klasifikace kinematografického díla v souvislosti s oznámením o konání kinematografického představení nebo při konání kinematografického představení nezajistí vyloučení účasti osob, na které se vztahuje omezení přístupnosti díla podle § 5 odst. 5, nebo
b) v rozporu s § 5 odst. 8 zpřístupní veřejnosti před zahájením, v průběhu nebo bezprostředně po skončení kinematografického představení audiovizuální upoutávky označené přísnějším stupněm klasifikace, než má kinematografické dílo, které je hlavním programem kinematografického představení.
(6) Distributor se dopustí přestupku tím, že
a) neopatří rozmnoženiny českého audiovizuálního díla rozšiřované veřejnosti na území České republiky titulky pro sluchově postižené nebo jejich obaly neopatří nápisem „Titulky pro sluchově postižené“ podle § 3 odst. 2,
b) neprovede klasifikaci jiného než českého kinematografického díla, které distribuuje na území České republiky podle § 5 odst. 2,
c) neoznámí provedenou klasifikaci pořadateli kinematografického představení, poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání nebo ostatním osobám, jimž pro území České republiky poskytne oprávnění k užití díla podle § 5 odst. 3,
d) jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. g) bodě 1 neoznačí obaly rozmnoženin kinematografického díla označením jeho klasifikace nebo pro označení rozmnoženin nepoužije klasifikace kinematografického díla s nejvyšším omezením přístupnosti, jestliže tyto rozmnoženiny obsahují více kinematografických děl podle § 5 odst. 4,
e) nezajistí, aby audiovizuální upoutávky nebo jiné formy reklamy vztahující se k jím distribuovanému kinematografickému dílu klasifikovanému podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d) obsahovaly označení klasifikace pro takové kinematografické dílo podle § 5 odst. 7, nebo
f) neoznámí Archivu kinematografické dílo, které bylo v jeho distribuci zpřístupněno veřejnosti v České republice prostřednictvím kinematografických představení podle § 7 odst. 2.
(7) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6 písm. a) až e),
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 5 nebo odstavce 6 písm. f).
 
§ 56
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajský úřad.
(2) Odvolacím orgánem proti rozhodnutí o přestupku podle tohoto zákona je ministerstvo.
(3) Krajský úřad zašle Fondu opis rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o přestupku, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(4) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
 
HLAVA V
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Díl 1
Společná ustanovení
 
§ 57
zrušen
 
§ 57a
Intenzita veřejné podpory
(1) Intenzita veřejné podpory, jíž se pro účely tohoto zákona rozumí objem veřejné podpory poskytnuté na projekt, na jehož realizaci byla poskytnuta podpora podle tohoto zákona, nesmí přesáhnout
a) 60 % celkových nákladů projektu, jde-li o projekt, na jehož realizaci je poskytnuta podpora kinematografie v okruhu podle § 31 odst. 1 písm. a) nebo b), a který je realizován v koprodukci žadatele o podporu kinematografie a jednoho nebo více koproducentů s místem podnikání, místem trvalého pobytu nebo sídlem na území jiného členského státu Úmluvy, nebo
b) 50 % celkových nákladů projektu v ostatních případech.
(2) Intenzita veřejné podpory podle odstavce 1 může být zvýšena až na 90 % celkových nákladů projektu, jde-li o kulturně náročný projekt, nebo je-li v rámci projektu realizován vývoj, výroba, distribuce nebo propagace kulturně náročného audiovizuálního díla.
(3) Kritéria pro posouzení kulturní náročnosti projektu nebo audiovizuálního díla podle odstavce 2 stanoví statut Fondu. To, zda příslušný projekt nebo audiovizuální dílo, na jehož realizaci je poskytnuta podpora kinematografie podle tohoto zákona, je kulturně náročným projektem nebo audiovizuálním dílem a to, jaká je v takovém případě nejvyšší intenzita veřejné podpory, stanoví Rada v rozhodnutí o poskytnutí podpory kinematografie, s výjimkou podle následující věty. To, zda audiovizuální dílo, na jehož realizaci je poskytnuta filmová pobídka a ve vztahu ke kterému nebylo ke dni podání žádosti o filmovou pobídku vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory kinematografie v okruhu podle § 31 odst. 1 písm. b), je kulturně náročným audiovizuálním dílem a jaká je v takovém případě nejvyšší intenzita veřejné podpory, určí stanoviskem Komise. Stanovisko Komise je pro Fond závazné při stanovení podmínek poskytnutí filmové pobídky v rozhodnutí o filmové pobídce.
(4) Za veřejnou podporu se považuje podpora kinematografie a filmová pobídka podle tohoto zákona a veškeré další zdroje mající povahu veřejné podpory49), poskytnuté na realizaci projektu žadateli o podporu kinematografie nebo žadateli o filmovou pobídku a všem ostatním fyzickým nebo právnickým osobám, které se účastní financování projektu. Za celkové náklady projektu se považují náklady na realizaci celého projektu vynaložené žadatelem o podporu kinematografie, žadatelem o filmovou pobídku nebo jinými osobami účastnícími se realizace projektu. V případě filmových pobídek se pro tento účel projektem rozumí celá výroba audiovizuálního díla, nikoli jen část výroby, realizovaná v rámci pobídkového projektu.
(5) Statut Fondu stanoví postup při zjišťování a prokazování intenzity veřejné podpory.
Díl 2
Přechodná ustanovení
 
§ 58
(1) Zrušuje se Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Ministerstvo podá návrh na výmaz Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie z obchodního rejstříku do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Fond je právním nástupcem Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se Fond stává příslušným hospodařit s veškerým majetkem České republiky, s nímž byl v uvedeném dni příslušný hospodařit Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, a přecházejí na něj jeho závazky. Týmž dnem vstupuje Fond do všech práv a povinností z právních vztahů, jejichž účastníkem byl Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
 
§ 59
(1) Rada Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie vykonává do 4. dubna 2015 funkci Rady. Po dobu výkonu funkce členů Rady náleží členům Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie odměna stanovená podle § 14 odst. 6. Nového předsedu a místopředsedu Rada zvolí v případě, že většina jejích členů to navrhne.
(2) Poslanecká sněmovna při volbě prvních členů Rady losem určí, kterým členům Rady skončí funkční období po 1 roce, kterým členům Rady skončí funkční období po 2 letech a kterým členům Rady skončí funkční období po 3 letech.
(3) První schůzi Rady svolá ministr nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl zvolen šestý člen Rady.
(4) Na první schůzi Rady podle odstavce 3 zvolí Rada ze svých členů předsedu a místopředsedu.
 
§ 60
O žádostech, předložených Státnímu fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne Fond podle dosavadních právních předpisů.
 
§ 61
Řízení o správních deliktech a řízení o vymáhání nedoplatků, která byla zahájena a nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí ministerstvo podle dosavadních právních předpisů.
 
§ 62
V řízení o projektech, která byla zahájena do dne účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle dosavadních předpisů s tím, že poskytování filmových pobídek přebírá Fond.
 
§ 63
Plnění nabídkové povinnosti vůči Archivu, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.
 
§ 64
Vyúčtování a odvod příplatku k ceně vstupného podle dosavadních právních předpisů provede pořadatel do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
§ 65
Evidence audiovizuálních děl, které byly vedeny podle § 1a zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo převede na Archiv do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
§ 66
Národní filmový archiv zřízený podle dosavadních předpisů se pokládá za Archiv podle tohoto zákona.
Díl 3
Zrušovací ustanovení
 
§ 67
Zrušuje se:
1. Zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
2. Zákon č. 249/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
 
§ 68
V zákoně č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 249/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se část první, třetí a § 13 zrušuje.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna autorského zákona
 
§ 69
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/ /2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 18/ /2012 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 3 zní:
„3) Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).“.
2. V § 26 odst. 2 a v § 106 odst. 4 se slova „České republiky pro podporu a rozvoj české“ zrušují.
3. Část sedmá se zrušuje.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
 
§ 70
V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 143/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb. a zákona č. 255/2012 Sb., se část dvacátá devátá zrušuje.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
 
§ 71
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 196/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 275/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 4 se slova „který je smluvní stranou Evropské úmluvy o přeshraniční televizi,“ zrušují.
2. V § 32a odst. 1 se za slova „na základě licence“ vkládají slova „podle § 12 odst. 3 písm. a)“.
3. V § 32b odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:
„(2) Pokud poplatník dosahuje výnos nebo příjem nepřímým prodejem vysílacího času prostřednictvím třetích osob, které nejsou konečnými uživateli vysílacího času, zahrnuje se do základu poplatku namísto tohoto výnosu nebo příjmu výnos nebo příjem, který by poplatník realizoval přímým prodejem tohoto vysílacího času, a to bez ohledu na to, zda by se takový přímý prodej ve skutečnosti uskutečnil. Ustanovení předchozí věty se uplatní pouze v případě, že třetími osobami podle předchozí věty jsou osoby propojené s poplatníkem ve smyslu jiného právního předpisu19).
19) § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
4. Za § 32f se vkládá nový § 32g, který zní:
 
㤠32g
(1) V případě, že výnos poplatku nedosahuje v celkové částce 150 mil. Kč, poplatník poplatku z vysílání reklamy se podílí na rozdílu mezi celkovými výnosy poplatku a částkou 150 mil. Kč úměrně svému podílu na celkových výnosech z reklamy všech poplatníků poplatku z vysílání reklamy.
(2) Doplatek poplatku z vysílání reklamy zaplatí poplatník do 30 dní od doručení výzvy Státního fondu kinematografie.“.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
§ 72
V zákoně č. 482/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 94/2005 Sb., se část sedmá zrušuje.
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o správních poplatcích
 
§ 73
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb. a zákona č. 274/2012 Sb., se mění takto:
1. V příloze zákona části IV položka 67 zní:
„Položka 67
a) Přijetí žádosti
1. o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání Kč 90 000
2. o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování
televizního vysílání Kč 90 000
3. o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby platnosti
k místnímu televiznímu vysílání Kč 50 000
b) Přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby platnosti
oprávnění k provozování rozhlasového vysílání Kč 25 000
c) Přijetí přihlášky k provozování převzatého vysílání Kč 90 000
d) Přijetí žádosti o změnu údajů uvedených
1. v žádosti o udělení oprávnění k provozování
televizního vysílání Kč 20 000
2. v žádosti o udělení oprávnění k provozování
rozhlasového vysílání Kč 5 000
3. v přihlášce k provozování převzatého vysílání Kč 20 000
Předmětem poplatku není
1. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání podle písmene a) této položky, je-li
žádost podávána podle § 21 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání).
2. Přijetí žádosti o změnu údajů podle písmene d) této položky, zapisuje-li se změna do obchodního rejstříku.“.
2. V příloze zákona části IV se za položku 67 vkládá nová položka 67a, která včetně poznámky pod čarou č. 41a zní:
„Položka 67a
Přijetí žádosti
a) o podporu kinematografie na realizaci projektu z okruhu vývoje českého kinematografického
díla nebo na realizaci projektu z jiného okruhu než výroby českého kinematografického díla41a) Kč 5 000
b) o podporu kinematografie na realizaci projektu z okruhu výroby českého kinematografického
díla41a) Kč 10 000
c) o změně podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie41a) Kč 500
d) o registraci pobídkového projektu41a) Kč 30 000
41a) Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).“.
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
 
§ 74
V zákoně č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., se část šestá zrušuje.
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
§ 75
V zákoně č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 17/2012 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., se část šestá zrušuje.
 
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
 
§ 76
V zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 101/2010 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 17/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 201/2012 Sb., se část třicátá zrušuje.
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
 
§ 77
V zákoně č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, ve znění zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb. a zákona č. 255/2012 Sb., se část čtrnáctá zrušuje.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
 
§ 78
V zákoně č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění zákona č. 89/2012 Sb., se část čtvrtá zrušuje.
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
§ 79
V zákoně č. 465/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část pátá zrušuje.
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
§ 80
V zákoně č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část pátá zrušuje.
 
ČÁST PATNÁCTÁ
ÚČINNOST
 
§ 81
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou ustanovení § 27, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Němcová v. r.
Nečas v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl. II zákona č. 139/2016 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Expertům jmenovaným před nabytím účinnosti tohoto zákona odděleně pro oblast ekonomickou a obsahovou se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ruší specializace a považují se za experty jmenované podle zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. O žádosti o podporu kinematografie podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona Fond rozhodne podle zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. O žádosti o registraci pobídkového projektu, o žádosti o evidenci téhož pobídkového projektu a o žádosti o filmovou pobídku ve vztahu k témuž pobídkovému projektu Fond rozhodne podle zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, byla-li alespoň žádost o registraci pobídkového projektu podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. O žádosti o registraci pobídkového projektu podané po nabytí účinnosti tohoto zákona, avšak před 1. lednem 2017, jakož i o žádosti o evidenci téhož pobídkového projektu a o žádosti o filmovou pobídku ve vztahu k témuž pobídkovému projektu, rozhodne Fond podle zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2017. Žadatelé, o jejichž žádosti o evidenci pobídkového projektu bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnuto podle § 47 odst. 5, 6 nebo 7 zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podají žádost o evidenci pobídkového projektu podle § 46 odst. 2 zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve lhůtě 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. O žádostech o registraci pobídkového projektu podaných před 1. lednem 2017 Fond rozhodne nejpozději do 31. ledna 2017.
4. Pro poplatkové povinnosti u poplatku z vysílání reklamy za poplatková období předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona, a pro poplatkové období, které započalo v roce 2016, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Členové Výboru jmenovaní podle dosavadních právních předpisů vykonávají funkce do doby, než bude jmenováno alespoň 5 členů Výboru podle zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Do doby, než Fond spustí elektronickou aplikaci pro podání žádosti o registraci pobídkového projektu, žádosti o evidenci pobídkového projektu, žádosti o změnu osvědčení o evidenci pobídkového projektu a žádosti o filmovou pobídku, se tyto žádosti podávají písemně s využitím formulářů zveřejněných Fondem způsobem umožňujícím dálkový přístup.
7. Do doby, než Fond spustí elektronickou aplikaci pro podávání poplatkových přiznání, se poplatková přiznání podávají písemně nebo elektronicky s využitím formulářů zveřejněných Fondem způsobem umožňujícím dálkový přístup.
8. Částka výnosů pro účely § 24a zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, určená podle roční účetní závěrky Fondu za rok 2015 odpovídá součtu výnosů z audiovizuálních poplatků a výnosů z poplatku z vysílání reklamy.
Čl.CLX zákona č. 261/2021 Sb.
Přechodné ustanovení
Fond je povinen do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona zveřejnit způsobem uvedeným v § 24b informace o všech dotacích poskytnutých po 1. lednu 2018. Tyto informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.
§ 21 zákona č. 242/2022 Sb.
Přechodné ustanovení
O pobídkovém projektu, u nějž byla podána žádost o registraci pobídkového projektu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, Fond rozhodne podle zákona č. 496/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
1) § 62 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
2) Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 12 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb.
4) § 79 zákona č. 121/2000 Sb.
5) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 26/2000 Sb. m. s., o přijetí Evropské úmluvy o filmové koprodukci.
6) § 14 až 16 zákona č. 121/2000 Sb.
7) Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění zákona č. 302/2011 Sb.
8) § 21 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb.
9) § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 132/2010 Sb.
10) § 15 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb.
11) § 16 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb.
12) § 55 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
13) § 64 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb.
14) § 7 zákona č. 121/2000 Sb.
15) § 53 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
§ 54 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
17) § 106 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb.
18) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
19) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
20) § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
21) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
22) § 4 zákona č. 121/2000 Sb.
23) § 28 zákona č. 218/2000 Sb.
§ 54 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
24) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
26) Například § 26 odst. 2 až 4, § 74 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
27) § 14 zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů.
28) Například § 26 odst. 2 až 4 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb.
29) § 201 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
31) § 14 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
32) § 44 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
33) Například § 26 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb.
34) Zákon č. 231/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
35) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
37) § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
41) § 3 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb.
43) § 44 rozpočtových pravidel.
44) § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).
45) Sdělení Komise (ES) 2004/C 244/02 Pokyny Společenství na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích.
46) § 402 občanského zákoníku..
47) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.
48) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
49) Sdělení Komise 2013/C 332/01 o státní podpoře filmů a dalších audiovizuálních děl.
50) § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
51) § 22 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
52) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Související dokumenty