496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Schválený:
496/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. října 2012
o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů
(zákon o audiovizi)
Změna: 139/2016 Sb.
Změna: 139/2016 Sb. (část)
Změna: 183/2017 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
AUDIOVIZE
 
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) povinnosti při výrobě a zpřístupňování kinematografických a jiných audiovizuálních děl,
b) postavení a činnost Národního filmového archivu a
c) postavení a činnost Státního fondu kinematografie, jeho financování, poskytování podpory projektům v oblasti kinematografie (dále jen „podpora kinematografie“) a poskytování pobídek filmovému průmyslu (dále jen „filmové pobídky“).
(2) Tento zákon se nevztahuje na audiovizuální díla, která nejsou určena ke zpřístupňování veřejnosti za úplatu.
 
§ 2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) kinematografickým představením zpřístupnění audiovizuálního díla1) veřejnosti v kině nebo podobným způsobem,
b) kinematografickým dílem audiovizuální dílo určené ke zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení; za kinematografické dílo se nepovažuje audiovizuální dílo mající povahu reklamy2),
c) výrobcem osoba, která je držitelem nebo jedním z držitelů oprávnění k výkonu práva užít3) audiovizuální dílo, včetně autorských děl a uměleckých výkonů v něm audiovizuálně užitých, a zároveň jí náleží práva výrobce zvukově obrazového záznamu4) k záznamu audiovizuálního díla nebo podíl na těchto právech,
d) koproducentem každý z výrobců, je-li více výrobců téhož audiovizuálního díla,
e) českým audiovizuálním dílem audiovizuální dílo,
1. na jehož výrobě se výrobce nebo koproducent, který má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky, podílel v rozsahu alespoň 10 % financování celkových výrobních nákladů, nebo
2. na jehož výrobě se koproducent s místem podnikání, místem trvalého pobytu nebo sídlem na území České republiky podílel společně s koproducentem, který nemá místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky, a toto audiovizuální dílo vyhovuje podmínkám Evropské úmluvy o filmové koprodukci (dále jen „Úmluva“)5) nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci, kterou je Česká republika vázána (dále jen „mezinárodní smlouva o filmové koprodukci“), bez ohledu na to, jak se na financování jeho výrobních nákladů podílel,
f) českým kinematografickým dílem české audiovizuální dílo, které je též kinematografickým dílem,
g) distributorem osoba, která při svém podnikání a v rozsahu oprávnění od držitelů práv k užití audiovizuálního díla a jeho záznamu
1. vyrobí nebo nechá vyrobit jeho rozmnoženiny pro účely jejich rozšiřování, pronájmu nebo půjčování6) a takto zhotovené rozmnoženiny dále rozšiřuje, pronajímá nebo půjčuje v České republice,
2. poskytuje třetím osobám oprávnění k užití audiovizuálního díla na území České republiky kinematografickým představením, prostřednictvím audiovizuální mediální služby na vyžádání7) nebo televizním vysíláním8) a pro tento účel nabyvateli oprávnění zpravidla poskytuje též záznam audiovizuálního díla,
h) pořadatelem kinematografického představení osoba, která na své náklady a na svou odpovědnost pořádá kinematografické představení.
(2) Provádí-li činnosti podle odstavce 1 písm. g) výrobce nebo jeden z koproducentů českého audiovizuálního díla, považuje se pro účely plnění povinností podle tohoto zákona za distributora.
 
HLAVA II
POVINNOSTI PŘI VÝROBĚ AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A JEJICH ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
 
§ 3
Titulky pro sluchově postižené
(1) Titulky pro sluchově postižené se rozumí obrazově zachycený a volitelně nastavitelný text v českém jazyce, který je synchronizovaný se zvukovou stopou audiovizuálního díla a zachycuje, popřípadě přibližuje, mluvený projev a ostatní zvuky obsažené v audiovizuálním díle způsobem, který osobám sluchově postiženým umožňuje orientaci v audiovizuálním díle.
(2) Distributor českého audiovizuálního díla je povinen opatřit jeho rozmnoženiny rozšiřované veřejnosti na území České republiky titulky pro sluchově postižené podle odstavce 1 a označit obaly takových rozmnoženin nápisem „Titulky pro sluchově postižené“.
 
§ 4
Klasifikace kinematografických děl
(1) Každé kinematografické dílo musí být před svým prvním zpřístupněním na území České republiky označeno klasifikací z hlediska vhodnosti jeho obsahu pro děti a mladistvé. Účelem klasifikace je omezit přístupnost kinematografických děl, jejichž obsah může ohrozit duševní nebo mravní vývoj dětí nebo mladistvých.
(2) Kinematografické dílo je z hlediska vhodnosti jeho obsahu pro děti a mladistvé klasifikováno jako
a) přístupné bez omezení,
b) nevhodné pro děti do 12 let,
c) nepřístupné pro děti do 15 let, nebo
d) nepřístupné pro děti a mladistvé do 18 let.
 
§ 5
Povinnosti při klasifikaci kinematografických děl
(1) Výrobce nebo koproducent s místem podnikání, místem trvalého pobytu nebo sídlem na území České republiky je povinen klasifikovat české kinematografické dílo a oznámit provedenou klasifikaci jeho distributorovi.
(2) Distributor je povinen klasifikovat jiné než české kinematografické dílo, které distribuuje na území České republiky.
(3) Distributor je povinen oznámit provedenou klasifikaci podle odstavců 1 a 2 každému pořadateli kinematografického představení, poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání9) a ostatním osobám, jimž pro území České republiky poskytne oprávnění k užití díla.
(4) Distributor podle § 2 odst. 1 písm. g) bodu 1 je povinen označit obaly rozmnoženin kinematografického díla označením jeho klasifikace. Obsahují-li takové rozmnoženiny více kinematografických děl, použije se pro označení takových rozmnoženin klasifikace kinematografického díla s nejvyšším omezením přístupnosti podle § 4 odst. 2.
(5) Pořadatel kinematografického představení je povinen zajistit zveřejnění distributorem sdělené klasifikace kinematografického díla v souvislosti s oznámením o konání kinematografického představení. Při konání kinematografického představení je pořadatel povinen zajistit vyloučení účasti osob, na které se vztahuje případné omezení přístupnosti díla podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d).
(6) Osoba, která prodává, pronajímá10) nebo půjčuje11) rozmnoženiny kinematografického díla označené klasifikací podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d), je nesmí prodat, pronajmout nebo půjčit osobě, na kterou se podle provedené klasifikace vztahuje omezení jeho přístupnosti.
(7) Distributor je povinen klasifikovat podle § 4 audiovizuální upoutávky nebo jiné formy reklamy vztahující se k jím distribuovanému kinematografickému dílu určené pro kinematografická představení, pokud z hlediska vhodnosti obsahu pro děti a mladistvé splňují podmínky pro klasifikaci podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d), a je povinen takovou klasifikaci oznámit pořadateli kinematografického představení. Distributor kinematografického díla již klasifikovaného podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d) je povinen zajistit, aby audiovizuální upoutávky nebo jiné formy reklamy vztahující se k takovému kinematografickému dílu obsahovaly označení klasifikace pro takové kinematografické dílo, je-li kinematografické dílo klasifikováno přísněji, než jak byla podle věty prvé klasifikována audiovizuální upoutávka nebo jiná forma reklamy k němu se vztahující.
(8) Pořadatel kinematografického představení nesmí před jeho zahájením, v jeho průběhu a bezprostředně po jeho skončení zpřístupnit veřejnosti audiovizuální upoutávky podle odstavce 7 označené přísnějším stupněm klasifikace, než má kinematografické dílo, které je hlavním programem kinematografického představení.
 
§ 6
Nabídková povinnost
(1) Výrobce českého kinematografického díla nebo jeho koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání v České republice je povinen do 60 dnů ode dne zveřejnění takového díla písemně nabídnout návrhem smlouvy Národnímu filmovému archivu 2 nepoškozené rozmnoženiny tohoto díla v kvalitě rozmnoženiny určené pro kinematografická představení, kopii literárního scénáře a propagační materiály k tomuto dílu.
(2) Je-li pro kinematografická představení příslušného díla používáno více technologicky odlišných druhů jeho rozmnoženin, musí být všechny tyto druhy uvedeny v písemné nabídce podle odstavce 1. Volba druhu rozmnoženin, k jejichž převodu Národní filmový archiv přijme návrh podle odstavce 4, náleží Národnímu filmovému archivu.
(3) V případě, že o to Národní filmový archiv projeví zájem, je výrobce nebo koproducent podle odstavce 1 dále povinen nabídnout Národnímu filmovému archivu návrhem smlouvy nepoškozenou rozmnoženinu českého kinematografického díla v kvalitě vhodné pro výrobu rozmnoženin určených ke zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení; ustanovení odstavce 2 platí obdobně.
(4) Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy podle odstavce 1 činí 6 měsíců ode dne doručení návrhu.
(5) Výrobce nebo koproducent uvedený v odstavci 1 je povinen předat Národnímu filmovému archivu rozmnoženiny českého kinematografického díla, které jsou předmětem smlouvy uzavřené podle odstavce 4, ve lhůtě do 6 měsíců od uzavření smlouvy; digitální rozmnoženiny nesmějí být šifrovány. Ve stejné lhůtě je výrobce nebo koproducent povinen předat Národnímu filmovému archivu rovněž ostatní věci, které jsou předmětem smlouvy.
(6) Na výrobce nebo koproducenta podle odstavce 1, který je současně příjemcem podpory kinematografie podle § 31 odst. 1 písm. b), se povinnost podle odstavce 1 nevztahuje. Takový výrobce nebo koproducent je však povinen do 60 dnů ode dne zveřejnění tohoto díla nabídnout písemně Národnímu filmovému archivu jednu nepoškozenou rozmnoženinu takového díla v kvalitě rozmnoženiny určené pro kinematografická představení, popřípadě více takových rozmnoženin za podmínek podle odstavce 2, propagační materiály k tomuto dílu a kopii jeho literárního scénáře, a to formou návrhu na uzavření darovací smlouvy ve prospěch České republiky. Pro předání věci po přijetí takové nabídky se použije odstavec 5 obdobně.
(7) Okamžikem předání věci podle odstavce 5 nebo 6 se tato věc stává majetkem České republiky, s nímž je příslušný hospodařit Národní filmový archiv 12). Převodem vlastnictví k rozmnoženinám českých kinematografických děl a jiných materiálů podle odstavců 1 až 6 nenabývá Národní filmový archiv právo příslušná česká kinematografická díla a jiné materiály jakkoli užívat, ledaže k tomu získá oprávnění od nositelů práva autorského a práv souvisejících s právem autorským.
(8) Národní filmový archiv je povinen neprodleně písemně oznamovat příslušnému krajskému úřadu osoby, o nichž se dozví, že porušily povinnost podle odstavce 1, 3 nebo 6. V oznámení musí být uvedeno, která osoba, kdy a jakým způsobem porušila stanovenou povinnost.
 
§ 7
Oznamovací povinnost k evidenci kinematografických děl
(1) Výrobce českého kinematografického díla nebo jeho koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky je povinen oznámit toto dílo Národnímu filmovému archivu vždy nejpozději do 31. ledna následujícího po kalendářním roce, v jehož průběhu bylo zpřístupněno veřejnosti v České republice.
(2) Distributor je povinen oznámit Národnímu filmovému archivu každé kinematografické dílo, které bylo v jeho distribuci zpřístupněno veřejnosti v České republice prostřednictvím kinematografických představení nejpozději do 31. ledna následujícího po kalendářním roce, v jehož průběhu bylo zpřístupněno veřejnosti v České republice.
(3) Oznámení podle odstavců 1 a 2 musí obsahovat
a) název kinematografického díla a v případě jiného než českého kinematografického díla jeho název v původní jazykové verzi i název, pod nímž je kinematografické dílo zpřístupněno veřejnosti v České republice, pokud se liší od názvu v původní jazykové verzi,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení autora nebo autorů kinematografického díla a autorů hlavních děl audiovizuálně užitých13), pokud jsou známa a pokud autor neprojevil vůli zveřejnit dílo bez udání jména14); projevil-li autor vůli být označen pseudonymem, bude namísto jeho jména a příjmení uveden pseudonym,
c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, anebo namísto nich pseudonymy výkonných umělců v hlavních hereckých rolích, pokud jsou známy a pokud výkonný umělec neprojevil vůli zveřejnit umělecký výkon bez udání jména14),
d) v případě českého kinematografického díla obchodní firmu, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo, adresu místa podnikání nebo místa trvalého pobytu výrobce nebo všech koproducentů se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky,
e) rok zpřístupnění audiovizuálního díla veřejnosti,
f) klasifikaci kinematografického díla podle § 4,
g) údaj o původní jazykové verzi kinematografického díla,
h) délku kinematografického díla v metrech, u digitálního díla délku jeho trvání v minutách,
i) v případě českého kinematografického díla vyrobeného s účastí zahraničních koproducentů v procentech vyjádřený podíl koproducenta nebo společně všech koproducentů se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky na financování nákladů na výrobu českého kinematografického díla a v procentech vyjádřený podíl koproducenta nebo společně všech koproducentů se sídlem nebo místem podnikání na území každého dalšího státu na financování nákladů na výrobu českého kinematografického díla; tyto údaje se uvedou jen v případě, že koproducent nebo některý z koproducentů se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky obdržel podporu kinematografie ze Státního fondu kinematografie určenou na výrobu českého kinematografického díla podle § 31 odst. 1 písm. b), a
j) údaje o všech druzích rozmnoženin kinematografického díla používaných pro kinematografická představení v České republice a údaje o formátu obrazu a zvuku takových druhů rozmnoženin.
(4) Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na kinematografické dílo, které je v příslušném kalendářním roce v České republice zpřístupněno veřejnosti při nejvýše 10 kinematografických představeních.
(5) Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“) zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor oznamovacího formuláře pro účely plnění povinností podle odstavců 1 a 2.
(6) Neobsahuje-li oznámení podle odstavců 1 a 2 úplné údaje podle odstavce 3, vyzve Národní filmový archiv povinnou osobu, aby oznámení doplnila do 15 dnů ode dne doručení výzvy. Pokud povinná osoba oznámení nedoplní do 15 dnů ode dne doručení výzvy, považuje se povinnost podle odstavců 1 a 2 za nesplněnou.
(7) Národní filmový archiv je povinen neprodleně písemně oznamovat příslušnému krajskému úřadu osoby, o nichž se dozví, že porušily povinnost podle odstavce 1 nebo 2. V oznámení musí být uvedeno, která osoba, kdy a jakým způsobem porušila stanovenou povinnost.
 
HLAVA III
NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV