46/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
46/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. ledna 2016,
kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 253/2012 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 se za slova „potřeb ozbrojených sil“ vkládají slova „a ministerstva,“.
2. V § 2 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 13 se označují jako odstavce 4 až 12.
3. V § 2 odst. 10 se slova „ , vojenského záchranného útvaru“ zrušují.
4. V § 2 se doplňují odstavce 13 a 14, které znějí:
„(13) Operačním nasazením se rozumí
a) použití ozbrojených sil při obraně České republiky proti vnějšímu napadení nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí, nebo
b) plnění úkolů ozbrojených sil v prostředí ozbrojeného konfliktu nebo v prostředí ohroženém bojovou činností.
(14) Úkolovým uskupením se rozumí dočasné uskupení vojenských útvarů, vojenských zařízení, jednotek, jejich částí nebo jednotlivých vojáků v činné službě pod velením stanoveného velitele, které je sestaveno za účelem operačního nasazení, k provedení konkrétní operace nebo splnění konkrétního úkolu, a které nemá stálou organizační strukturu. Velitel má vůči vojákům úkolového uskupení postavení služebního orgánu.“.
5. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 24 zní:
 
㤠3a
Vojenská přísaha
Voják24) skládá vojenskou přísahu, která zní:
„Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.
Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil a budu dodržovat právní a vojenské předpisy. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k obraně České republiky a budu ji bránit proti vnějšímu napadení.
Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.
Tak přísahám!“.
24) § 1 odst. 4 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.
6. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Ve vojenských objektech a při plnění úkolů ozbrojených sil mimo vojenské objekty je zakázáno pořádat politická shromáždění a volební kampaně.“.
7. V § 5 písm. c) a d) se čárka za slovy „vojenským útvarům“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a vojenským záchranným útvarům“ se zrušují.
8. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠6a
Příslušníci ozbrojených sil určení k plnění úkolů civilní obrany
Vláda stanoví nařízením s využitím čl. 67 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů vojenské útvary, vojenská zařízení anebo jejich části nebo kategorie příslušníků ozbrojených sil k plnění úkolů civilní obrany podle čl. 61 tohoto protokolu.“.
9. V § 7 odst. 1 písm. b) se čárka za slovy „vojenské útvary“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a vojenské záchranné útvary“ se zrušují.
10. V § 7 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) vytváří podmínky pro příslušníky ozbrojených sil k výkonu státní sportovní reprezentace.“.
11. V § 7 odstavec 3 zní:
„(3) Součástí ministerstva je Generální štáb Armády České republiky, který zabezpečuje velení armádě a který se v rozsahu své působnosti podílí na plnění úkolů stanovených ministerstvu zvláštním právním předpisem. V čele Generálního štábu Armády České republiky je náčelník Generálního štábu Armády České republiky (dále jen „náčelník Generálního štábu“).“.
12. V § 7 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:
„(5) Vláda stanoví na návrh ministra systemizaci Generálního štábu Armády České republiky na příslušný kalendářní rok, a to v tomto rozsahu:
a) počet systemizovaných míst vojáků klasifikovaných hodnostmi,
b) počet systemizovaných míst zaměstnanců v pracovním poměru, kteří nejsou vedoucími zaměstnanci, klasifikovaných platovými třídami,
c) počet systemizovaných míst vedoucích zaměstnanců v pracovním poměru klasifikovaných platovými třídami,
d) objem prostředků na platy vojáků a
e) objem prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru.
(6) Není-li systemizace Generálního štábu Armády České republiky schválena do 31. prosince, použije se pro následující kalendářní rok dosavadní systemizace.
(7) Organizační strukturu Generálního štábu Armády České republiky schvaluje ministr na základě návrhu připraveného náčelníkem Generálního štábu v souladu se systemizací Generálního štábu Armády České republiky schválenou vládou.“.
13. V § 10 odst. 2 se slova „z povolání“ nahrazují slovy „v činné službě“.
14. V § 13 se čárka za slovy „vojenské útvary“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a vojenské záchranné útvary“ se zrušují.
15. V § 14 odst. 1 písm. k) se slovo „ochrany“ nahrazuje slovem „obrany“.
16. V § 15 se čárka za slovy „územní samosprávy“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo vojenské záchranné útvary“ se zrušují.
17. V § 16 odst. 1 se slovo „vyžadovat“ nahrazuje slovem „vyžadovat25)“.
Poznámka pod čarou č. 25 zní:
„25) § 20 a násl. zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
18. V § 18 se slova „osoby, požární“ nahrazují slovy „osoby nebo požární“, slova „nebo vojenské záchranné útvary“ se zrušují a za slova „o použití vojenské techniky“ se vkládá slovo „neprodleně“.
19. § 19 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11a zrušuje.
20. V § 21 se slova „Hrozí-li nebezpečí z prodlení a nestačí-li síly a prostředky pro zajištění letadel pro zdravotnickou záchrannou službu, podílí se armáda“ nahrazují slovy „Armáda se podílí“.
21. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠22a
Bezplatné používání vozidla ozbrojených sil k výkonu služby
(1) Náčelník Generálního štábu a jeho zástupce mají nárok na bezplatné používání vozidla ozbrojených sil k výkonu služby nebo v souvislosti s ní anebo k osobní potřebě.
(2) Služební orgán může v odůvodněných případech vojákovi v činné službě povolit použití vozidla ozbrojených sil k cestě do místa výkonu služby a zpět v souvislosti s plněním úkolů ozbrojených sil.“.
22. V § 24a odst. 1 písmeno g) zní:
„g) příslušníků bezpečnostních sborů České republiky a materiálního vybavení pro zabezpečení činnosti bezpečnostních sborů České republiky při řešení mimořádných nebo krizových situací v zájmu ochrany života, zdraví a majetku občanů České republiky nebo při plnění úkolů příslušníků bezpečnostních sborů České republiky a při ochraně zájmů České republiky v zahraničí.“.
23. V § 29 odst. 2 se slova „ , vojenských záchranných útvarech“ zrušují.
24. V § 31 odst. 3 se slovo „ochranu1)“ nahrazuje slovem „obranu1)“.
25. V § 31 odst. 4 se slova „i vojáci mimo činnou službu a další osoby“ nahrazují slovy „vojáci v záloze a také osoby“.
26. V § 32 odstavec 2 zní:
„(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) druhy a kategorie vojenských vozidel a vojenských pracovních strojů a způsob schvalování jejich technické způsobilosti,
b) podmínky uznávání osvědčení o schválení typu vojenského vozidla vydaného jiným státem,
c) technické podmínky, konstrukci a provedení vojenských vozidel a možné výjimky,
d) předpoklady technické nezpůsobilosti a zákazu provozu vojenských vozidel a
e) doplňkovou výstroj a vybavení vojenských vozidel.“.
27. V § 32a odst. 2 se slovo „misích“ nahrazuje slovem „operacích“.
28. V § 32a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) V případě, že platnost pravidelné technické prohlídky a měření emisí vozidla ozbrojených sil nasazeného v zahraniční operaci končí v průběhu zahraniční operace nebo během návratu z ní, má se za to, že tato platnost končí posledním dnem šestého měsíce následujícího po dni návratu vozidla ze zahraniční operace.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
29. V § 34 odst. 6 se slova „v dohodě s Ministerstvem dopravy a spojů“ zrušují.
30. V § 40 odst. 4 se slova „v dohodě s Ministerstvem dopravy a spojů“ zrušují.
31. Nadpis § 42 zní: „Použití vojenské zbraně při výkonu pořádkové, strážní, eskortní a dozorčí služby mimo bojovou situaci“.
32. V § 42 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „Voják“ vkládají slova „v činné službě“ a na konci textu úvodní části ustanovení se doplňují slova „nebo zvláštní prostředky uvedené v § 42a odst. 2“.
33. V § 42 odst. 3 a 7 se za slovo „voják“ vkládají slova „v činné službě“.
34. V § 42 odst. 4 a 5 se za slovo „Voják“ vkládají slova „v činné službě“.
35. V § 42a odst. 1 a 3 se slova „z povolání“ nahrazují slovy „v činné službě“.
36. V § 44 odst. 3 se za slovo „údajích“ vkládají slova „strojníků, cvičitelů strojnického výcviku, zkušebních komisařů ženijního vojska,“.
37. Na konci textu nadpisu části desáté se doplňují slova „A SLUŽEB“.
38. Za část desátou se vkládá nová část jedenáctá, která včetně nadpisu zní:
 
„ČÁST JEDENÁCTÁ
RIZIKOVÝ PŘÍSPĚVEK
 
§ 44b
Občanskému zaměstnanci, který se podílí na zabezpečení úkolů ozbrojených sil v zahraničí podle § 10 a který je vyslán na pracovní cestu k výkonu práce do místa, kde probíhá zahraniční operace, náleží rizikový příspěvek ve výši 700 až 3 500 Kč denně. Výši příspěvku v závislosti na míře rizika, intenzitě a době působení stanoví pro konkrétní zahraniční operaci ministr.“.
Dosavadní část jedenáctá se označuje jako část dvanáctá.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Vojenská přísaha složená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za vojenskou přísahu složenou podle zákona č. 219/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2016.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty