155/1994 Sb., kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcecm na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
155/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. července 1994,
kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., zákona České národní rady č. 473/1992 Sb. a zákona č. 170/1993 Sb., se doplňuje takto:
V § 15 odst. 2 se doplňuje nové písmeno j), které zní:
"j) k převodu 6,1 miliard Kč do Státního fondu životního prostředí, které budou použity k financování akcí k ozdravění ovzduší.".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1994.
Uhde v. r.
Havel v. r.
v z. Lux v. r.

Související dokumenty