323/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
323/1996 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. prosince 1996,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 118/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 11 odst. 2 se za slovem "poradce" čárka nahrazuje slovem "nebo" a slova "nebo komerční právník" se nahrazují slovy "(dále jen "daňový poradce")."7a)
2. Poznámka č. 7a) zní:
"7a) Zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.".
3. V § 11 odst. 3 se vypouštějí slova: " , advokát nebo komerční právník".
4. V § 14 odst. 4 se na konci připojuje tato věta:
"Je-li zamítavé rozhodnutí o včas podané žádosti podle odstavce 2 doručeno po uplynutí stanovené lhůty, jejíž prodloužení je žádáno, končí běh žádané lhůty uplynutím tolika dnů po doručení zamítavého rozhodnutí, kolik dnů zbývalo v době podání žádosti do uplynutí stanovené lhůty.".
5. V § 14 odst. 13 se tečka na konci nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "nestanoví-li tento zákon jinak.".
6. V § 16 odst. 8 se před poslední větu vkládá tato věta:
"Při dodatečném stanovení daně správce daně přihlédne ke všem okolnostem, které byly při daňové kontrole zjištěny.".
7. § 34 se doplňuje odstavcem 18, který zní:
"(18) Nejvyšší kontrolní úřad oznamuje správcům daně skutečnosti uvedené v kontrolních protokolech, pokud mají vztah k daňovým povinnostem kontrolovaných osob.".
8. V § 40 odst. 3 se ve třetí větě slova "uložena u správce" nahrazují slovy "podána správci".
9. V § 41 odst. 4 se v první větě za slovo "nižší" vkládají slova "nebo daňovou ztrátu vyšší" a slova "je-li to výslovně stanoveno buď jiným daňovým zákonem, nebo v případech vymezených v § 102b" se nahrazují slovy: "nejsou-li splněny podmínky pro užití mimořádných opravných prostředků podle § 54 a 55b, a to do lhůty stanovené v § 47 odst. 1, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak".
10. § 41 odst. 4 písm. d) zní:
"d) dodatečným přiznáním na nižší daňovou povinnost nebo vyšší ztrátu by byla dotčena část daňové povinnosti již jednou dodatečně stanovená, při použití stejných důkazů.".
11. V § 55a odst. 4 se na konci připojuje tato věta:
"Týká-li se rozhodnutí podle tohoto ustanovení více daňových subjektů, lze je doručit zveřejněním ve Finančním zpravodaji.".
12. V § 63 odst. 2 se na konci připojuje tato věta:
"Penále stanovené podle tohoto ustanovení se uplatní nejdéle za 500 dnů prodlení; za každý další den prodlení se uplatní penále ve výši 140 % diskontní úrokové sazby České národní banky platné v první den kalendářního čtvrtletí.".
13. V § 63 odst. 3 se na konci připojuje tato věta:
"Penále stanovené podle tohoto ustanovení se uplatní nejdéle za 500 dnů prodlení; za každý další den prodlení se uplatní penále ve výši 140 % diskontní úrokové sazby České národní banky platné v první den kalendářního čtvrtletí.".
Čl.II
Ve všech případech, kdy nebyl předpis penále daňovému dlužníku sdělen platebním výměrem do dne účinnosti tohoto zákona, uplatní se od jeho účinnosti pro předpis penále od 1. ledna 1993 ustanovení § 63 odst. 2 a 3.
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Související dokumenty