4/2016 Sb., o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014

Schválený:
4/2016 Sb.
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 10. prosince 2015
o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014
Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb., uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu podle údajů předaných provozovateli soustav operátorovi trhu celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu v České republice ke dni 31. prosince 2014.
Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014 činil
5 932 809
.
Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.

Související dokumenty