31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Schválený:
31/2001 Sb.
VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 10. ledna 2001
o řidičských průkazech a o registru řidičů
Změna: 154/2003 Sb.
Změna: 177/2004 Sb.
Změna: 194/2006 Sb.
Změna: 27/2012 Sb.
Změna: 243/2012 Sb.
Změna: 1/2014 Sb.
Změna: 9/2015 Sb.
Změna: 43/2015 Sb.
Změna: 75/2016 Sb.
Změna: 75/2016 Sb. (část)
Změna: 43/2015 Sb. (část), 456/2017 Sb. (část)
Změna: 456/2017 Sb.
Změna: 370/2023 Sb.
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 87a odst. 9, § 104 odst. 5, § 105 odst. 5, § 106 odst. 4, § 107 odst. 3, § 109 odst. 10, § 110 odst. 6, § 111 odst. 9, § 113 odst. 9, § 115 odst. 8, § 122 odst. 2 a § 125j odst. 3 zákona:
 
ČÁST PRVNÍ
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
 
§ 1
Řidičský průkaz České republiky
(1) Řidičský průkaz České republiky5) (dále jen "řidičský průkaz") je dokument o rozměrech 54 x 86 mm.
(2) Jednotlivé údaje v řidičském průkazu podle odstavce 4 jsou uvedeny v českém jazyce, čitelně, velkým tiskacím písmem latinské abecedy a arabskými číslicemi. Údaje o označení, titulu a vědecké hodnosti držitele řidičského průkazu a o názvu úřadu, který řidičský průkaz vydal, mohou obsahovat rovněž malá tiskací písmena. Podpis držitele řidičského průkazu odpovídá podpisu, který byl vyhotoven vlastní rukou žadatele o vydání řidičského průkazu.
(3) Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je uveden
a) nápis "ČESKÁ REPUBLIKA",
b) rozeznávací značka České republiky "CZ", vytištěná v bílé barvě v modrém obdélníku, který je umístěn v kruhu dvanácti žlutých hvězd,
c) nápis „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ“,
d) nápis "VZOR EVROPSKÉ UNIE" v českém jazyce a slova "řidičský průkaz" v jazycích členských států Evropské unie (dále jen "členský stát") podle přílohy č. 6, která jsou vytištěna v růžové barvě a tvoří podklad přední strany řidičského průkazu.
(4) Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod následujícími číselnými znaky uvedeny tyto údaje:
1. příjmení držitele řidičského průkazu,
2. jméno, popřípadě jména, popřípadě titul držitele řidičského průkazu,
3. datum a místo narození držitele řidičského průkazu,
4a. datum vydání řidičského průkazu,
4b. datum platnosti řidičského průkazu,
4c. název úřadu, který řidičský průkaz vydal,
4d. rodné číslo držitele řidičského průkazu, pokud bylo přiděleno,
5. série a číslo řidičského průkazu,
6. fotografie nebo jinou formou pořízená podobenka držitele řidičského průkazu,1)
7. podpis držitele řidičského průkazu,
9. skupiny vozidel, které je držitel řidičského průkazu oprávněn řídit.
(5) Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod následujícími číselnými znaky uvedeny tyto údaje:
9. skupiny vozidel, které je držitel řidičského průkazu oprávněn řídit,
10. datum vzniku řidičského oprávnění pro jednotlivé skupiny vozidel, které se uvádí v pořadí s uvedením dne, měsíce a roku (ve formátu DD.MM.RR); toto datum se uvádí v každém řidičském průkazu nově vydaném jeho držiteli z důvodu výměny řidičského průkazu nebo v duplikátu řidičského průkazu vydaném z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu,
11. datum ukončení platnosti řidičského oprávnění pro jednotlivé skupiny vozidel (ve formátu DD.MM. RR),
12. záznam o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a profesní způsobilosti řidiče uvedený harmonizovaným kódem podle § 11 a národním kódem podle § 11a,
13. záznam informací významných pro správu řidičského průkazu provedený hostitelským členským státem,
14. jiné záznamy.
(6) Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je vyhrazeno místo pro datový čip.
(7) Jako datum vydání řidičského průkazu podle odstavce 4 číselný kód 4a se uvádí datum podání žádosti o vydání řidičského průkazu (§ 12).
(8) Vzor řidičského průkazu je uveden v příloze č. 1.
 
§ 2
Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou
(1) Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou republikou je stanoven v příloze č. 2 této vyhlášky. Údaje se do mezinárodního řidičského průkazu zapisují způsobem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968).
(2) Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou republikou je stanoven v příloze č. 3 této vyhlášky. Údaje se do mezinárodního řidičského průkazu zapisují způsobem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949).
 
§ 3
Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem
(1) Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) se posuzuje podle přílohy č. 7 této Úmluvy.
(2) Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) se posuzuje podle přílohy č. 10 této Úmluvy.
 
§ 4
zrušen
 
§ 5
zrušen
 
§ 6
(1) Údaj o uložení trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo údaje o podmínění, omezení nebo odnětí řidičského oprávnění zapíše obecní úřad obce s rozšířenou působností na vnitřní stranu třetího dílu obálky mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem podle § 3 do kolonky "Vyloučení".
(2) Skutečnosti podle odstavce 1 oznamuje obecní úřad obce s rozšířenou působností orgánu cizího státu, který mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle odstavce 1 vydal, zasláním kopie pravomocného rozhodnutí prostřednictvím Ministerstva dopravy.
 
§ 7
Řidičský průkaz vydaný cizím státem
(1) Náležitosti řidičského průkazu vydaného cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) se posuzují podle přílohy č. 6 této Úmluvy.
(2) Náležitosti řidičského průkazu vydaného cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) se posuzují podle přílohy č. 9 této Úmluvy.
 
§ 8
zrušen
 
§ 9
zrušen
 
§ 10
zrušen
 
§ 10a
Seznam států
Seznam států, které na základě vzájemnosti uznávají řidičské průkazy, a skupiny vozidel, které odpovídají skupinám vozidel podle zákona o silničním provozu, je stanoven v příloze č. 6a k této vyhlášce.
 
§ 11
Harmonizované kódy
(1) V řidičském průkazu se uvádějí harmonizované kódy pod číselným označením 01 až 99, kterými se zaznamenávají podmínky a omezení řidičského oprávnění, profesní způsobilost řidiče a další administrativní záležitosti.
(2) Seznam harmonizovaných kódů podle odstavce 1 a jejich bližší vymezení jsou uvedeny v části I přílohy č. 5.
 
§ 11a
Národní kódy
(1) V řidičském průkazu se dále uvádějí národní kódy pod číselným označením 100 a vyšším, kterými se zaznamenávají některé další podmínky a omezení řidičského oprávnění a další administrativní záležitosti.
(2) Seznam národních kódů podle odstavce 1 a jejich bližší vymezení jsou uvedeny v části II přílohy č. 5.
 
§ 12
Žádost o řidičské oprávnění, vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
(1) Vzor žádosti o řidičské oprávnění a žádosti o vydání řidičského průkazu je uveden v příloze č. 7.
(2) Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění se vypisuje rukou nebo strojem. V kolonce důvod žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu uvede žadatel státy, ve kterých hodlá řídit motorové vozidlo. Na základě žádosti obecní úřad obce s rozšířenou působností vypíše mezinárodní řidičský průkaz buď podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968), nebo podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949), a to podle státu, ve kterém žadatel bude mezinárodní řidičský průkaz užívat.
(3) Vzor žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je uveden v příloze č. 7a.
 
§ 13
Nakládání s tiskopisy řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů
(1) Ministerstvo dopravy vede evidenci tiskopisů řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů.
(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vedou evidenci přidělených tiskopisů řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů.
(3) Evidence podle odstavců 1 a 2 je vedena chronologicky podle evidenčních čísel přidělených tiskopisů a může být vedena i prostředky výpočetní techniky.
 
§ 14
Odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
(1) Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu zaznamená obecní úřad obce s rozšířenou působností v evidenční kartě řidiče.
(2) Odevzdaný řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, který je neplatný nebo jehož platnost skončila, jakož i řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, který již nebude možné vrátit osobě, na jejíž jméno je vystaven, se znehodnotí odstřižením pravého horního rohu.
(3) Do seznamu, který tvoří přílohu skartačního protokolu, obecní úřad obce s rozšířenou působností při odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu zaznamená následující údaje:
a) jméno a příjmení držitele odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu,
b) rodné číslo držitele podle písmene a); pokud držiteli nebylo rodné číslo přiděleno, uvádí se datum jeho narození,
c) sérii a evidenční číslo odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu a datum jeho odevzdání,
d) sérii, evidenční číslo a datum vydání nového řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.
(4) Podle odstavců 2 a 3 obecní úřad obce s rozšířenou působností nepostupuje v případech, kdy důvodem neplatnosti odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je pozbytí řidičského oprávnění.
(5) Vzor dokladu o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je uveden v příloze č. 8.
 
§ 15
Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
Vzor potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je uveden v příloze č. 9.
 
§ 15a
Náležitosti potvrzení o zadržení řidičského průkazu
(1) Potvrzení o zadržení řidičského průkazu se vyhotovuje v českém jazyce a obsahuje
a) označení útvaru Policie České republiky (dále jen "policie"), jehož je policista, který řidičský průkaz zadržel, příslušníkem,
b) jméno, příjmení a adresu pobytu držitele zadrženého řidičského průkazu,
c) rodné číslo držitele zadrženého řidičského průkazu, pokud mu bylo přiděleno, jinak datum jeho narození,
d) číslo a datum vydání zadrženého řidičského průkazu a označení úřadu, který zadržený řidičský průkaz vydal,
e) důvod zadržení řidičského průkazu, včetně stručného popisu skutku, na jehož základě došlo k zadržení řidičského průkazu, s označením místa a času spáchání tohoto skutku,
f) poučení o důsledku zadržení řidičského průkazu,
g) datum vystavení potvrzení o zadržení řidičského průkazu a podpis policisty, který řidičský průkaz zadržel,
h) vyjádření držitele zadrženého řidičského průkazu, chce-li se k zadržení řidičského průkazu vyjádřit,
i) podpis držitele zadrženého řidičského průkazu, případně policistou učiněnou poznámku, že se držitel zadrženého řidičského průkazu odmítl podepsat.
(2) Vzor potvrzení o zadržení řidičského průkazu je uveden v příloze č. 9a.
 
§ 15b
zrušen
 
§ 15c
zrušen
 
§ 16
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
REGISTR ŘIDIČŮ A CENTRÁLNÍ REGISTR ŘIDIČŮ
 
§ 17
Registr řidičů
(1) Registr řidičů obsahuje evidenční karty řidičů a spisy řidičů.
(2) Evidenční karta řidiče obsahuje
a) osobní údaje o řidiči uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním řidičském průkazu,
b) údaje o skupinách vozidel, které je řidič oprávněn řídit,
c) údaje o vydaných řidičských průkazech,
d) údaje o vydaných mezinárodních řidičských průkazech,
e) údaje o řidičských průkazech vydaných výměnou za řidičské průkazy vydané cizím státem nebo za řidičské průkazy vydané jinými členskými státy,
f) údaje o odevzdaných řidičských průkazech a mezinárodních řidičských průkazech,
g) údaje o spáchaných přestupcích podle zákona o silničním provozu,
h) údaje o podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jejich vrácení,
i) údaje o zrušení podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění,
j) údaje o vzdání se řidičského oprávnění pro skupinu nebo skupiny vozidel,
k) údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených soudem za spáchané trestné činy nebo správním orgánem za spáchané přestupky,
l) údaje o ztracených, odcizených, poškozených nebo zničených řidičských průkazech a mezinárodních řidičských průkazech a údaje o vydaných řidičských průkazech za ztracené, zničené nebo neupotřebitelné řidičské průkazy,
m) údaje o vydaných řidičských průkazech za ztracené, odcizené, zničené nebo poškozené řidičské průkazy vydané jinými členskými státy,
n) údaje o dosažených bodech v bodovém hodnocení řidičů a o započtení a odečtení bodů,
o) údaje o pozbytí řidičského oprávnění a údaje o vrácení řidičského oprávnění,
p) údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu jednoho roku dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení, jedná-li se o řidiče, který je držitelem řidičského průkazu vydaného jiným členským státem, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem,
q) záznamy o provedených dopravně psychologických vyšetřeních,
r) údaje o exekučním příkazu v exekuci pozastavením řidičského oprávnění,
s) údaje o vydaných průkazech profesní způsobilosti řidiče podle jiného právního předpisu6) nebo údaje o profesní způsobilosti řidiče zaznamenané v řidičském průkazu,
t) údaje o vydaných osvědčeních pro učitele výuky a výcviku podle jiného právního předpisu6),
u) údaje o účasti na pravidelném školení řidičů podle jiného právního předpisu6),
v) údaje o zadržení řidičského průkazu,
w) údaje o mentorovi,
x) údaje o absolvování školení začínajícího řidiče a absolvování dopravně psychologického pohovoru,
y) údaje o absolvování terapeutického programu,
z) údaje související se žádostí o zasílání každé změny v bodovém hodnocení.
(3) Ve spisu řidiče se zakládají
a) žádost o řidičské oprávnění,
b) žádost o vydání řidičského průkazu,
c) žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu,
d) žádost o rozhodnutí o profesní způsobilosti řidiče,
e) žádost o výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu Evropských společenství za řidičský průkaz,
f) žádost o vydání řidičského průkazu za ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený řidičský průkaz vydaného jiným členským státem,
g) rozhodnutí o podmínění, omezení nebo odnětí řidičského oprávnění,
h) oznámení o vzdání se některé skupiny řidičského oprávnění nebo řidičského oprávnění,
i) rozhodnutí o zrušení podmínění nebo omezení a o vrácení řidičského oprávnění,
j) rozhodnutí o přestupcích podle zákona o silničním provozu,
k) kopie nebo opisy rozsudků nebo rozhodnutí správních orgánů, kterými byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,
l) oznámení o uložení pokuty příkazem na místě za přestupek podle zákona o silničním provozu,
m) pravomocné rozhodnutí o uložení správního trestu za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, nebo oznámení o nabytí právní moci takového rozhodnutí,
n) oznámení soudu o nabytí právní moci rozsudku, kterým byl uložen trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,
o) kopii písemnosti s uplatněnými námitkami řidiče proti záznamu bodů v bodovém hodnocení a stejnopis písemného vyrozumění o provedené opravě záznamu bodů nebo stejnopis pravomocného rozhodnutí, jímž byly námitky zamítnuty a provedený záznam bodů potvrzen,
p) řidičský průkaz vydaný cizím státem uschovaný podle § 116 odst. 7 zákona,
q) zadržený řidičský průkaz podle § 118c odst. 1 zákona,
r) stejnopis potvrzení o převzetí kauce,
s) posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření a certifikát o absolvování terapeutického programu,
t) potvrzení o absolvování dopravně psychologického pohovoru a potvrzení o absolvování školení začínajících řidičů,
u) exekuční příkaz v exekuci pozastavením řidičského oprávnění,
v) podklady o účasti na pravidelném školení řidičů absolvovaném podle jiného právního předpisu6),
w) žádost o zápis mentora a písemnosti související se zrušením zápisu mentora,
x) žádost o zasílání informací o každé změně v bodovém hodnocení,
y) další úřední záznamy a písemnosti vztahující se k řidiči.
(4) Evidenční kartu řidiče lze vést prostředky výpočetní techniky za předpokladu, že program splňuje následující požadavky:
a) zapsané údaje o řidiči jsou průkazné a vylučují možnost záměny těchto údajů mezi jednotlivými evidovanými řidiči navzájem,
b) zápisy o evidenci řidiče lze provádět průběžně,
c) jednotlivé údaje o řidiči je možno průběžně prohlížet, pořídit v tištěné podobě a uložit na přenosné paměťové médium v požadovaném časovém úseku,
d) tištěná podoba evidenční karty řidiče je označena názvem a adresou příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
e) zapsaná data jsou zabezpečena proti vymazání, přepisu a dalším neautorizovaným zásahům,
f) po celou dobu uchovávání musí program zajišťovat možnost vstupu a změn údajů v evidenční kartě řidiče a možnost tiskového výstupu za dodržení podmínek uvedených v písmenu e).
(5) Spis řidiče a evidenční karta řidiče se vede ještě po dobu jednoho roku od jeho úmrtí.
(6) Vzor evidenční karty řidiče je uveden v příloze č. 10.
 
§ 17a
Informace o každé změně v bodovém hodnocení lze zasílat
a) krátkou textovou zprávou na telefonní číslo evidované v registru obyvatel, nebo
b) na adresu elektronické pošty uvedenou v registru obyvatel.
 
§ 18
Předávání údajů centrálnímu registru řidičů
Obecní úřad obce s rozšířenou působností předává změny údajů z evidenční karty řidiče do centrálního registru řidičů v elektronické podobě. V listinné podobě je obecní úřad obce s rozšířenou působností předává, pokud nevede evidenční karty řidičů podle § 17 odst. 4.
 
§ 18a
Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření
(1) Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření zahrnuje
a) místnost pro provádění vyšetření psychologickou diagnostickou technikou,
b) místnost pro provádění vyšetření jinými technikami,
c) čekárnu, recepci nebo jiné odpovídající zázemí,
d) psychologickou diagnostickou techniku a standardizované testy k provádění vyšetření psychické výkonnosti a osobnostních vlastností.
(2) Jednotlivé místnosti od sebe musí být stavebně technicky odděleny.
 
§ 18b
Informační formulář
Vzor informačního formuláře3) zasílaného společně s oznámením o zahájení řízení o přestupku osobě podezřelé ze spáchání přestupku, která má bydliště v jiném členském státě, je stanoven v příloze č. 4 této vyhlášky.
 
§ 18c
Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření
(1) Dopravně psychologické vyšetření zahrnuje rozbor anamnestických údajů o posuzované osobě, včetně údajů o řidičské praxi, rozhovor, vyšetření posuzované osoby standardizovanými psychodiagnostickými metodami, případně projektivními metodami a pozorováním.
(2) Dopravně psychologické vyšetření se skládá z následujících částí:
a) úvodní rozhovor, při kterém posuzovaná osoba
1. je seznámena s podmínkami, průběhem a účelem dopravně psychologického vyšetření,
2. písemně potvrdí, že její tělesný a psychický stav umožňuje provedení dopravně psychologického vyšetření, a
3. sdělí údaje o případných předchozích provedených dopravně psychologických vyšetřeních,
b) vyšetření psychické výkonnosti z hlediska kvantity a kvality
1. intelektu,
2. pozornosti, zejména její koncentrace, distribuce a rozsahu,
3. senzomotorické reaktivity a koordinace, zejména pokud jde o rychlost a přesnost senzomotorických reakcí na série vizuálních, popřípadě akustických podnětů v situaci časové tísně,
4. rozhodování, zejména pokud jde o rychlost a spolehlivost v časové zátěži,
5. paměti, zejména vizuální, a
6. dalších psychických funkcí v případě potřeby,
c) vyšetření osobnostních vlastností zahrnující zejména vyšetření
1. emocionální stability, lability a impulzivity,
2. přizpůsobivého chování,
3. tendence k riskování,
4. odolnosti vůči zátěži,
5. psychopatologické symptomatiky a
6. dalších osobnostních vlastností v případě potřeby,
d) individuální rozhovor s posuzovanou osobou k získání anamnestických, popřípadě dalších údajů o posuzované osobě,
e) zhodnocení výsledků vyšetření podle písmen b) a c), anamnestických údajů a údajů získaných z rozhovoru a porovnání s objektivními daty a
f) seznámení posuzované osoby se závěrem dopravně psychologického vyšetření a vystavení písemného posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření.
(3) Dopravně psychologické vyšetření se provádí za osobní účasti posuzované osoby na dopravně psychologickém pracovišti uvedeném v akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření.
(4) Vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.
 
§ 18d
Dopravně psychologický pohovor
(1) Dopravně psychologický pohovor se skládá z individuální části v rozsahu 30 minut a skupinové části v rozsahu 210 minut.
(2) Individuální část spočívá v rozhovoru psychologa s účastníkem dopravně psychologického pohovoru bez přítomnosti dalších osob a zaměřuje se na účastníkův popis příčin a okolností porušení pravidel silničního provozu, kvůli němuž se dopravně psychologického pohovoru účastní.
(3) Skupinová část spočívá v rozhovoru psychologa se všemi účastníky dopravně psychologického pohovoru, v němž psycholog vychází z informací získaných od jednotlivých účastníků v rámci individuálních částí a zaměřuje se na poskytnutí informací o
a) psychologických a sociálních příčinách nejčastějších porušení pravidel silničního provozu a důvodech vzniku dopravních nehod,
b) specifikách mladých nebo začínajících řidičů s ohledem na jejich menší zkušenosti s řízením, psychický vývoj, tendenci k riskování a vliv okolí a o vlivu těchto aspektů na vznik dopravních nehod,
c) dopravních nehodách vzniklých v souvislosti s překračováním nejvyšší dovolené rychlosti, s nedodržováním bezpečné vzdálenosti a s reakční dobou řidiče,
d) užívání alkoholu a jiných návykových látek a jejich vlivu na vznik dopravních nehod,
e) nevěnování se řízení vozidla a jeho vlivu na vznik dopravních nehod,
f) doporučené strategii pro prevenci rizikového chování v silničním provozu, předcházení dopravním nehodám a prevenci a řešení mimořádných situací v silničním provozu a
g) následcích prožitku mimořádné situace v silničním provozu nebo dopravní nehody na osobnost řidiče.
(4) Dopravně psychologický pohovor se provádí za osobní účasti účastníka na pracovišti psychologa uvedeném v akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření. Individuální část je možné provádět rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Nejvyšší počet účastníků skupinové části dopravně psychologického pohovoru je 12 osob.
(6) Vzor potvrzení o absolvování dopravně psychologického pohovoru je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.
 
ČÁST TŘETÍ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
 
§ 19
Zrušuje se vyhláška č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění vyhlášky č. 3/1972 Sb., vyhlášky č. 174/1980 Sb., zákona č. 12/1997 Sb., vyhlášky č. 65/1998 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
 
§ 20
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Schling v. r.
 
Příloha 1
Vzor řidičského průkazu
      


 
Příloha 2
Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou republikou
       
Příloha 3

 
Příloha 4
 
                       Vzor

                   Informační formulář

     Příloha oznámení o zahájení řízení o přestupku podle § 125j zákona č. 361/2000 Sb., 
        o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 
            o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů


1. Osoba podezřelá z přestupku:

Příjmení:

Jméno (případně jména):

Bydliště: 

2. Údaje o spáchaném skutku

Místo:

Datum:

Čas:

Registrační značka vozidla:
 

3. Jednáním bylo porušeno následující ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 
ve znění pozdějších předpisů, a za jeho spáchání lze uložit níže uvedené správní tresty:

 

4. Druh, typ, označení nebo číslo automatizovaného technického prostředku, pokud jím 
byl skutek zjištěn:

 
Příloha 5
Harmonizované kódy a národní kódy
I. Harmonizované kódy
 

a) zdravotní důvody

01. Ochrana nebo korekce zraku 
  01.01   Brýle
  01.02   Kontaktní čočky
  01.05   Oční kryt
  01.06   Brýle nebo kontaktní čočky
  01.07   Specifické optické pomůcky

02. Sluchové pomůcky/komunikační pomůcky

03. Protézy/ortézy pro končetiny
  03.01   Protéza/ortéza horní končetiny
  03.02   Protéza/ortéza dolní končetiny

b) přizpůsobení vozidla

10. Upravené ústrojí k ovládání řazení rychlostních stupňů
  10.02   Automatická převodovka
  10.04   Přizpůsobené ústrojí ovládání převodovky

15. Upravené ústrojí ovládání spojky
  15.01   Přizpůsobený pedál spojky
  15.02   Ručně ovládaná spojka
  15.03   Automatická spojka
  15.04   Opatření proti zablokování nebo aktivaci pedálu spojky

20. Upravené brzdové systémy
  20.01   Přizpůsobený brzdový pedál
  20.03   Brzdový pedál upravený na levou nohu
  20.04   Posuvný brzdový pedál 
  20.05   Sklopený brzdový pedál
  20.06   Ručně ovládaná provozní brzda
  20.07   Ovládání brzdy s použitím maximální     síly ... N [například: "20.07(300 N)"]
  20.09   Přizpůsobená parkovací brzda
  20.12   Opatření proti zablokování nebo aktivaci brzdového pedálu
  20.13   Ovládání brzdy kolenem
  20.14   Ovládání brzdového systému s podporou vnější síly


25. Upravené ústrojí ovládání akcelerátoru
  25.01   Přizpůsobený pedál akcelerátoru
  25.03   Sklopený pedál akcelerátoru
  25.04   Ručně ovládaný akcelerátor
  25.05   Ovládání akcelerátoru kolenem
  25.06   Ovládání akcelerátoru s podporou vnější síly
  25.08   Pedál akcelerátoru nalevo
  25.09   Opatření proti zablokování nebo aktivaci akcelerátoru

31. Úpravy a zabezpečení pedálů
  31.01   Další sada paralelních pedálů
  31.02   Pedály ve stejné (nebo téměř stejné) úrovni
  31.03   Opatření proti zablokování nebo aktivaci akcelerátoru a brzdových pedálů, pokud pedály nejsou ovládány nohou
  31.04   Zvýšená podlaha

32. Kombinovaný systém ovládání provozní brzdy a akcelerátoru
  32.01   Akcelerátor a provozní brzda jako kombinovaný systém ovládaný jednou rukou
  32.02   Akcelerátor a provozní brzda jako kombinovaný systém ovládaný vnější silou

33. Kombinovaný systém ovládání provozní brzdy, akcelerátoru a řízení
  33.01   Akcelerátor, provozní brzda a řízení jako kombinovaný systém ovládaný vnější silou jednou rukou
  33.02   Akcelerátor, provozní brzda a řízení jako kombinovaný systém ovládaný vnější silou oběma rukama

35. Upravené uspořádání ovladačů (přepínače světel, stěrač/ostřikovač čelního skla, houkačka, směrová světla apod.)
  35.02   Ovladače ovladatelné bez puštění zařízení pro řízení vozidla
  35.03   Ovladače ovladatelné levou rukou bez puštění zařízení pro řízení vozidla 
  35.04   Ovladače ovladatelné pravou rukou bez puštění zařízení pro řízení vozidla
  35.05   Ovladače ovladatelné bez puštění zařízení pro řízení vozidla a mechanismy akcelerátoru a brzd

40. Upravené řízení
  40.01   Řízení s použitím maximální ovládací síly... N [například "40.01 (140 N)"]
  40.05   Přizpůsobený volant (větší nebo silnější volant, zmenšený průměr volantu, apod.)
  40.06   Přizpůsobená poloha volantu
  40.09   Nožní ovládání řízení
  40.11   Pomocná zařízení na volantu
  40.14   Alternativně přizpůsobený systém řízení vozidla ovládaný jednou rukou/paží
  40.15   Alternativně přizpůsobený systém řízení vozidla ovládaný dvěma rukama/pažemi

42. Upravené zařízení pro výhled dozadu/do stran
  42.01   Přizpůsobené zařízení pro výhled dozadu
  42.03   Přídavné vnitřní zařízení umožňující výhled do stran
  42.05   Zařízení k eliminaci mrtvého úhlu

43. Poloha sedadla řidiče
  43.01   Výška sedadla řidiče umožňující normální výhled a v normální vzdálenosti od volantu a pedálů
  43.02   Anatomicky přizpůsobené sedadlo řidiče
  43.03   Sedadlo řidiče s postranní opěrou pro dobrou stabilitu
  43.04   Sedadlo řidiče s opěrkou ruky
  43.06   Přizpůsobení bezpečnostního pásu
  43.07   Typ bezpečnostního pásu s podporou pro dobrou stabilitu

44. Úpravy motocyklů (povinnost uvedení podkódu)
  44.01   Samostatně ovládaná brzda
  44.02   Přizpůsobená brzda na předním kole
  44.03   Přizpůsobená brzda na zadním kole
  44.04   Přizpůsobená rukojeť akcelerátoru
  44.08   Výška sedadla umožňující řidiči v poloze vsedě mít současně obě nohy na zemi a udržovat motocykl v rovnováze 
      při zastavení a stání.
  44.09   Maximální ovládací síla brzdy předního kola... N [například "44.09 (140 N)"]
  44.10   Maximální ovládací síla brzdy zadního kola... N [například "44.10 (240 N)"]
  44.11   Přizpůsobená stupačka
  44.12   Přizpůsobená řídítka

45. Motocykl pouze s postranním vozíkem

46. Pouze pro tříkolová motorová vozidla

47. Pouze pro vozidla s více než dvěma koly, u kterých řidič nemusí pro rozjetí, zastavení a stání udržovat rovnováhu

50. Omezení na určité vozidlo/číslo podvozku (identifikační číslo vozidla, VIN)

Písmena pro použití v kombinaci s kódy 01 až 44 pro další specifikace:
  a   levý   
  b   pravý  
  c   ruční  
  d   nožní   
  e   prostřední  
  f   paže  
  g   palec  

c) kódy pro omezení užívání 

61. Omezení jízdy podle denní doby (například: jedna hodina po východu slunce a jedna hodina před západem slunce)

62. Omezení jízdy v okruhu ... km od místa bydliště řidiče nebo pouze ve městě/regionu

63. Řízení vozidla bez cestujících

64. Jízda rychlostí nepřesahující ... km/h

65. Řízení vozidla povoleno výhradně v doprovodu jiného držitele řidičského oprávnění minimálně stejné skupiny vozidel

66. Bez přívěsu

67. Zákaz jízdy na dálnici

68. Zákaz jízdy pod vlivem alkoholu

69. Omezení na vozidla vybavená alkoholovým imobilizérem v souladu s normou EN  50436. Stanovení data platnosti je 
  nepovinné [například "69" nebo "69(1.1.2016)"]

d) administrativní záležitosti

70. Výměna řidičského průkazu č ... vydaného ... (kým) (v případě třetí země rozlišovací značka EU/OSN; například "70.0123456789.NL")

71. Druhopis řidičského průkazu č ... (v případě třetí země rozlišovací značka EU/OSN; například "71.987654321.HR") 

73. Pouze pro čtyřkolová motorová vozidla skupiny B (B1)

78. Pouze pro vozidla s automatickou převodovkou 

79. Pouze pro vozidla, která vyhovují specifikacím uvedeným v závorkách v souvislosti s použitím článku 13 směrnice 2006/126/ES

  79.01. Pouze pro dvoukolová motorová vozidla s postranním vozíkem nebo bez něj

  79.02. Pouze pro tříkolová motorová vozidla nebo čtyřkolová motorová vozidla skupiny AM

  79.03. Pouze pro tříkolová motorová vozidla

  79.04. Pouze pro tříkolová motorová vozidla doplněná o přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

  79.05. Lehký motocykl skupiny A1 s postranním vozíkem nebo bez něj s poměrem výkon/hmotnost převyšujícím 0,1 kW/kg

  79.06. Jízdní souprava skupiny B+E, pokud největší povolená hmotnost přípojného vozidla převyšuje 3 500kg

80. Pouze pro držitele řidičského oprávnění skupiny A s omezením pro tříkolová motorová vozidla, kteří nedosáhli věku 24 let 

81. Pouze pro držitele řidičského oprávnění skupiny A s omezením pro motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, kteří 
  nedosáhli věku 21 let

95. Řidič je profesně způsobilý do ...... [ve formátu 95 (DD.MM.RR) ]

96. Motorová vozidla skupiny B s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší 
  povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg

97. Není oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C1, které spadá do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady 
  (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém 
  zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů 
  v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy
 
Poznámka:
Jednotka síly "N" uvedená u harmonizovaných kódů 20.07, 40.01, 44.09 a 44.10 udává schopnost řidiče ovládat systém.
II. Národní kódy
 
105. Jiná zdravotní omezení, která nejsou uvedena v části I této přílohy.

111. Nelze vykonávat činnost:
a) řidiče, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným 
  v pracovní smlouvě,

b) řidiče, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle jiného právního předpisu,

c) učitele výcviku v řízení motorových vozidel podle jiného právního předpisu.
 

115. Posilovač spojky.

117. Řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny B do dosažení věku 18 let pouze s mentorem.
 

172. Omezení řidičského oprávnění skupiny vozidel A pouze k řízení motorového vozíku pro invalidy.

175. Omezení řidičského oprávnění skupiny vozidel D pouze k řízení vozidla městské hromadné dopravy osob.

185. Pouze pro řízení motorových vozidel stanovených v § 83 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. do doby dosažení věku u skupiny vozidel 
   C 21 let, u skupiny vozidel D 24 let.

199. Zkušební doba podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti.
 
Příloha 6
Seznam slov "řidičský průkaz" v jazycích členských států
text v azbuce
Permiso de Conducción
Řidičský průkaz
Korekort
Führerschein
Juhiluba
text v řecké abecedě
Driving Licence
Permis de conduire
Ceadúas Tiomána
Vozačka dozvola
Patente di guida
Vadítája apliecíba
Vairuotojo pažymejimas
Vezetői engedély
Licenzja tas-Sewqan
Rijbewijs
Prawo Jazdy
Carta de Conduçao
Permis de conducere
Vodičský preukaz
Vozniško dovoljenje
Ajokortti
Körkort
 
Příloha 6a
Seznam států, které na základě vzájemnosti uznávají řidičské průkazy, a skupiny vozidel, které odpovídají skupinám vozidel podle zákona o silničním provozu
              1. Japonsko

----------------------------------------------------------------------------------------------
Řidičské oprávnění udělené cizím státem    Skupina řidičského oprávnění podle § 80a zákona
----------------------------------------------------------------------------------------------
Moped                     A1 s omezením do 50 cm
3
---------------------------------------------------------------------------------------------- Obyčejná dvoukolová vozidla - bez omezení A s omezením 400 cm
3
---------------------------------------------------------------------------------------------- Obyčejná dvoukolová vozidla - omezeno A1 do 125 cm
3
---------------------------------------------------------------------------------------------- Velká dvoukolová vozidla A bez omezení ---------------------------------------------------------------------------------------------- Základní třída - obyčejná motorová vozidla B, C1, A1 s omezením do 50 cm
3
---------------------------------------------------------------------------------------------- Základní třída - velká motorová vozidla B, C, D, A1 s omezením do 50 cm
3
---------------------------------------------------------------------------------------------- Základní třída - velká zvláštní vozidla A1 s omezením do 50 cm
3
---------------------------------------------------------------------------------------------- Vysoká třída - obyčejná motorová vozidla B, C1, A1 s omezením do 50 cm
3
---------------------------------------------------------------------------------------------- Vysoká třída - velká motorová vozidla B, C, D, A1 s omezením do 50 cm
3
---------------------------------------------------------------------------------------------- Vysoká třída - velká zvláštní vozidla A1 s omezením do 50 cm
3
---------------------------------------------------------------------------------------------- Malá zvláštní motorová vozidla ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------- Oprávnění k tahání (přípojného vozidla E nad 750 kg) ----------------------------------------------------------------------------------------------
           2. Korejská republika

----------------------------------------------------------------------------------------------
Řidičské oprávnění udělené cizím státem    Skupina řidičského oprávnění podle § 80a zákona
----------------------------------------------------------------------------------------------
1. třída - velká motorová vozidla       B, C, D
----------------------------------------------------------------------------------------------
1. třída - obyčejná motorová vozidla      B, C1, D1
----------------------------------------------------------------------------------------------
1. třída     - zvláštní motorová vozidla      B, B+E, C, C+E
----------------------------------------------------------------------------------------------
2. třída - obyčejná motorová vozidla      B
----------------------------------------------------------------------------------------------
           3. Spojené arabské emiráty
----------------------------------------------------------------------------------------------
Řidičské oprávnění udělené cizím státem    Skupina řidičského oprávnění podle § 80a zákona
----------------------------------------------------------------------------------------------
Jednostopá                   A1 (16 let)
Všechny typy motocyklů             A2 (18 let) 
                        A (24 let) 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Lehká vozidla
Osobní vozidla o maximální povolené      B 
hmotnosti do 2,5 tun
 
Mikrobusy pro přepravu max. 14 osob      D1 
a nákladní vozidla s nosností do 2 tun
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha 7
Žádost o řidičské oprávnění


 
Příloha 7a
      


 
Příloha 8
POTVRZENÍ o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
------------------------------------------------------------------
Jméno:         Příjmení:         Titul:
------------------------------------------------------------------
Datum a místo narození:        Rodné číslo:....../....
------------------------------------------------------------------
Adresa trvalého pobytu:

------------------------------------------------------------------
              odevzdal
----------------------------------------------  ----------------
Dne:       u Obecního úřadu obce s
         rozšířenou působností:
------------------------------------------------------------------
*)řidičský průkaz    série: číslo:  vydaný dne: vydaný kým:

*)mezinárodní řidičský průkaz  číslo:  vydaný dne: vydaný kým:

------------------------------------------------------------------
Důvod odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského
průkazu:

------------------------------------------------------------------
V                dne:
------------------------------------------------------------------

  -------------------          -----------------------
   otisk razítka            podpis oprávněné osoby

*)nehodící se škrtněte
------------------------------------------------------------------
Pozn.: tiskopis je formátu A5.
 
Příloha 9
Vzor potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
      


 
Příloha 9a
Vzor potvrzení o zadržení řidičského průkazu 
Příloha 9b
zrušena
 
Příloha 9c
zrušena
 
Příloha 10
 ------------------------------------------------------------------
           EVIDENČNÍ KARTA ŘIDIČE

Obecní úřad obce   ---------------------------------------------
s rozšířenou působností       Adresa:
------------------------------------------------------------------
Příjmení:          Jméno:       Titul:
------------------------------------------------------------------
Datum a místo narození:          Okres:
------------------------------------------------------------------
Rodné číslo: ....../....
------------------------------------------------------------------
Adresa trvalého pobytu:

------------------------------------------------------------------
            VYDANÉ OPRÁVNĚNÍ
------------------------------------------------------------------
   Druh      Číslo a série     Číslo protokolu
 oprávnění    řidičského průkazu     o zkoušce
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Datum       Pořadové č. knihy      Poznámky
  zkoušky        vyd. ŘP       (omezení apod.)
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
Lékařská prohlídka
platí do:
------------------------------------------------------------------
Zvláštní záznamy:
------------------------------------------------------------------
Datum vyplnění karty:            Podpis:
------------------------------------------------------------------
Pozn: tiskopisu je formátu A5          přední strana

------------------------------------------------------------------
 Záznamy o trestných činech a přestupcích v provozu na pozemních
    komunikacích a záznamy o řidičských oprávněních a
           řidičských průkazech
------------------------------------------------------------------
Datum spáchání  Stručný popis:  Kdo rozhodl  Uložené opatření
                datum rozhodnutí
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Pozn. tiskopis je formátu A5           zadní strana
 
Příloha 11
Vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření


 
Příloha 12
Vzor potvrzení o absolvování dopravně psychologického pohovoru
      


Vybraná ustanovení novel
Čl.II zákona č. 154/2003
Tiskopisy vyrobené před nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat až do vyčerpání jejich zásob, nejpozději však do 31. prosince 2003, za splnění předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny vyplývající z úpravy příloh č. 8, 9 a 10.
Čl.II vyhlášky č. 177/2004 Sb.
Přechodná ustanovení
(1) Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaná před účinností této vyhlášky platí do doby v něm vyznačené.
(2) Tiskopisy žádosti o vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu platné před účinností této vyhlášky mohou být užívány k podání žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu do vyčerpání zásob těchto tiskopisů, nejdéle však do 31. prosince 2009.
Čl. II vyhlášky č. 243/2012 Sb.
Přechodné ustanovení
Omezení řidičských oprávnění zaznamenaných národními harmonizačními kódy 150 a 151 podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají zachována i po nabytí účinnosti této vyhlášky. V řidičských průkazech vydaných ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky se tato omezení zaznamenávají harmonizovaným kódem 79.
Čl. II vyhlášky č. 1/2014 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Řidičský průkaz, jehož tiskopis byl vyroben přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle vzoru obsaženého v příloze č. 1 vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je možné vydávat do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2014.
2. Omezení řidičských oprávnění zaznamenaná harmonizovanými kódy 72., 73., 74., 75., 76. a 77., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají zachována i po nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. II vyhlášky č. 75/2016 Sb.
Přechodné ustanovení
Omezení nebo podmínění řidičských oprávnění zaznamenaná v řidičských průkazech vydaných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky harmonizovanými kódy podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají zachována i po nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. II vyhlášky č. 456/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
Řidičské průkazy na tiskopisu podle vzoru obsaženého v příloze č. 1 vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je možno vydávat do vyčerpání zásob tiskopisu, nejdéle však do 31. prosince 2018.
Čl.II vyhlášky č. 370/2023 Sb.
Přechodné ustanovení
Tiskopisy žádostí o řidičské oprávnění a tiskopisy žádostí o vydání řidičského průkazu podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být užívány do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 30. června 2024.
1) Vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 192/2001 Sb., vyhlášky č. 248/2001 Sb. a vyhlášky č. 543/2002 Sb.
2) § 105 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
3) Čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech. Směrnice Komise 2011/94/EU ze dne 28. listopadu 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.
Směrnice Komise 2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.
Směrnice Rady 2013/22/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti dopravní politiky.
Směrnice Komise (EU) 2015/653 ze dne 24. dubna 2015, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.
6) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty