37/2016 Sb. o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Schválený:
37/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. ledna 2016
o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., k provedení § 6 odst. 1 a § 47 zákona:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů a podmínky pro jeho vydávání,
b) způsob výpočtu úspory primární energie,
c) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů.
 
§ 2
Základní pojmy
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) kogenerační jednotkou zařízení schopné pracovat v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla,
b) kogenerační jednotkou malého výkonu kogenerační jednotka s instalovaným elektrickým výkonem nejvýše 1 MW,
c) mikrokogenerační jednotkou kogenerační jednotka s instalovaným elektrickým výkonem nejvýše 50 kW,
d) celkovým palivem energie v palivu vstupující do kogenerační jednotky, která odpovídá jeho množství a výhřevnosti a je využita v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla k výrobě elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, mechanické energie a užitečného tepla a elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla, anebo se jedná o teplo vstupující do kogenerační jednotky, které nepochází z kombinované výroby elektřiny a tepla a které vzniklo jako vedlejší produkt jiné výroby nebo v jiném než spalovacím procesu; kondenzát vrácený z procesu kombinované výroby elektřiny a tepla v případě parního výstupu se nezahrnuje do celkového paliva,
e) poměrem elektřiny a tepla poměr mezi elektřinou z kombinované výroby elektřiny a tepla a užitečným teplem při plném kombinovaném režimu na základě provozních údajů kogenerační jednotky.
(2) Dále se pro účely této vyhlášky technologií kombinované výroby elektřiny a tepla rozumí
a) paroplynové zařízení s dodávkou tepla,
b) parní protitlaká turbína,
c) parní kondenzační odběrová turbína,
d) plynová turbína s dodávkou tepla,
e) spalovací motor,
f) mikroturbína,
g) Stirlingův motor,
h) palivový článek,
i) parní stroj,
j) organický Rankinův cyklus, nebo
k) kombinace zařízení uvedených v písmenech a) až j), pokud může pracovat v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla.
 
§ 3
Způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
(1) Množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se stanoví pro kogenerační jednotku vymezenou systémovou hranicí za období podle vyhlášky upravující vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů (dále jen „vykazované období“).
(2) Za systémovou hranici jedné kogenerační jednotky se považuje vymezená oblast tvořená vstupem celkového paliva do kotle nebo kotlů nebo jinými zdroji tepla a výstupem energie vyrobené v kombinované výrobě elektřiny a tepla ve formě elektřiny naměřené na svorkách generátorů, mechanické energie a užitečného tepla z výstupu technologie kombinované výroby elektřiny a tepla.
(3) Jsou-li technologie kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobně elektřiny zapojeny za sebou v sériové kombinaci tak, že teplo ve formě páry nebo plynu z jedné technologie vstupuje do technologie další, považují se propojené technologie vždy za součást jedné kogenerační jednotky.
(4) Jsou-li technologie kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobě elektřiny připojeny paralelně na společnou parní sběrnici, považuje se za systémovou hranici kogenerační jednotky poměrná část z celkového paliva odpovídající spotřebě páry pro technologie kombinované výroby elektřiny a tepla a výstup energie vyrobené v kombinované výrobě elektřiny a tepla z této technologie ve formě elektřiny naměřené na svorkách generátorů, mechanické energie a užitečného tepla.
(5) Je-li ve výrobně elektřiny současně uspořádání technologií kombinované výroby elektřiny a tepla podle odstavců 3 a 4 (například sérioparalelní nebo kaskádové zapojení různých technologií kombinované výroby elektřiny a tepla), pak se za systémovou hranici kogenerační jednotky považuje nejmenší možné vymezení oblasti kogenerační jednotky, u kterého lze jednoznačně stanovit vstup celkového paliva a výstup energie vyrobené v kombinované výrobě elektřiny a tepla ve formě elektřiny naměřené na svorkách generátorů, mechanické energie a užitečného tepla.
(6) Za elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla se považuje celkové množství vyrobené elektřiny za vykazované období naměřené na výstupu generátorů elektřiny kogenerační jednotky, pokud celková účinnost stanovená postupem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce za vykazované období dosáhla
a) v případě kogenerační jednotky s technologií kombinované výroby elektřiny a tepla uvedenou v § 2 odst. 2 písm. b) a d) až k) nejméně 75 %,
b) v případě kogenerační jednotky s technologií kombinované výroby elektřiny a tepla uvedenou v § 2 odst. 2 písm. a) a c) nejméně 80 %.
(7) Pro kogenerační jednotku s celkovou účinností za vykazované období nižší, než je uvedena v odstavci 6, se množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla za vykazované období stanoví postupem podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.
(8) Úspora primární energie při kombinované výrobě elektřiny a tepla se stanoví postupem podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 4
Způsob určení množství elektřiny z druhotných zdrojů
Množství elektřiny z druhotných zdrojů se stanoví za výrobnu elektřiny za vykazované období. Výpočet množství elektřiny z druhotných zdrojů za vykazované období se provede podle vyhlášky upravující vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů.
 
§ 5
Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
(1) Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se vydává pro kogenerační jednotku.
(2) Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
 
§ 6
Osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů
(1) Osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů se vydává pro výrobnu elektřiny.
(2) Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 
§ 7
Přechodné ustanovení
Pokud vykazované období skončí až po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, stanoví se množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla podle této vyhlášky.
 
§ 8
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů, se zrušuje.
 
§ 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 3 odst. 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.
Příloha 1
Způsob stanovení celkové účinnosti, množství mechanické energie a určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla
1. Celková účinnost kogenerační jednotky éta
celk
se stanoví podle vzorce:
 

   éta
celk
= (E
sv
+ E
M
+ Q
)/(Q
PAL KJ
), kde: E
sv
je množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce měřené na svorkách generátorů [MWh] E
M
je množství mechanické energie získané transformací energie v kogenerační jednotce v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla, která není dále transformována na elektřinu [MWh] Q
je množství užitečného tepla [MWh] Q
PAL KJ
je množství celkového paliva [MWh].
2. Je-li část paliva zpětně získána v chemikáliích a využita, lze ji před výpočtem celkové účinnosti odečíst od celkového paliva.
3. Množství mechanické energie E
M
se stanoví jako množství tepelné energie využité k přeměně na mechanickou energii, která nebyla využita k výrobě elektřiny, nebo jako množství mechanické energie, které bylo předáno látce nebo jinému zařízení, které nevyrábí elektřinu.
4. Stanovená hodnota mechanické energie E
M
se použije pouze jako vstup pro výpočet celkové účinnosti kogenerační jednotky nebo při stanovování elektrické účinnosti kombinované výroby elektřiny a tepla používané při výpočtu úspory primární energie podle bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce.
5. Pokud je celková účinnost kogenerační jednotky nižší, než stanoví § 3 odst. 6 a pokud v kogenerační jednotce dochází k výrobě elektřiny, která není vázaná na užitečné teplo, rozdělí se celkové množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce na množství elektřiny pocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla a na množství elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla. V tomto případě se množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla stanoví podle následujícího vzorce:
 

   E
KVET
= Q
* C
SKUT
, kde: E
KVET
je množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla [MWh] Q
je množství užitečného tepla [MWh] C
SKUT
je poměr elektřiny a tepla [-].
6. Pokud je celková účinnost kogenerační jednotky nižší než hodnoty uvedené v § 3 odst. 6 a veškerá vyrobená elektřina je vázaná na užitečné teplo, pak je množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla rovno svorkové výrobě elektřiny kogenerační jednotky a nedochází k rozdělování celkového množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce na množství elektřiny pocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla a na množství elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny.
7. Pokud je vypočtená hodnota množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla E
KVET
vyšší než naměřená hodnota celkového množství vyrobené elektřiny v kogenerační jednotce měřené na svorkách generátorů, použije se jako množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla naměřená hodnota celkového množství vyrobené elektřiny v kogenerační jednotce měřené na svorkách generátorů.
8. Do množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla se nezapočítává množství elektřiny vyrobené samostatně bez dodávky užitečného tepla.
9. Do množství užitečného tepla Q
se započítává například teplo dodané do soustavy zásobování tepelnou energií, teplo ve spalinách vzniklé z procesu kombinované výroby elektřiny a tepla použité pro přímé vytápění nebo potřeby sušení nebo teplo určené k dalšímu využití pro technologické účely s výjimkou odběru tepla pro vlastní spotřebu kogenerační jednotky využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii. Do množství užitečného tepla se nezapočítává například množství tepla dodaného přímo z kotlů nebo redukčních stanic bez výroby elektřiny. Dodávka užitečného tepla se sníží o množství tepla obsaženého v kondenzátu vráceném z procesu kombinované výroby elektřiny a tepla v případě parního výstupu.
10. V případě, že kogenerační jednotky využívají společnou parní sběrnici, rozdělí se množství celkového paliva mezi jednotlivé kogenerační jednotky v poměru podle množství páry spotřebované jednotlivými kogeneračními jednotkami.
11. Poměr elektřiny a tepla C
SKUT
se stanoví na základě skutečně změřeného množství užitečného tepla a elektřiny vázané na výrobu užitečného tepla v období, kdy kogenerační jednotka pracuje v plném kombinovaném režimu s pouze užitečným teplem, nejpozději poslední den před předáním prvního výkazu podle vyhlášky o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanoveních zákona o podporovaných zdrojích energie do systému operátora trhu nebo bezprostředně po každé změně, která může poměr elektřiny a tepla významně ovlivnit. Jedná se o jednorázové měření hodnot užitečného tepla a příslušné elektřiny, ze kterých je stanoven poměr C
SKUT
.
12. V případě, že s ohledem na poptávku po užitečném teple nebo vlastnosti kogenerační jednotky není provoz při plném kombinovaném režimu s výrobou elektřiny vázanou pouze na užitečné teplo možný, stanoví výrobce poměr elektřiny a tepla C
SKUT
podle vzorce:
 

   C
SKUT
= (E
sv1
- E
sv2
)/Q
, kde E
sv1
je množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce měřené na svorkách generátorů při provozním stavu s nejvyšší v běžném provozu dosažitelnou výrobou užitečného tepla Q
a současně při nejvyšší v běžném provozu dosažitelné spotřebě paliva [MWh] E
sv2
je množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce měřené na svorkách generátorů při provozním stavu vycházejícím z provozního stavu měření E
sv1
, kdy je zastavena dodávka užitečného tepla a dodávka paliva je snížena takovým způsobem, aby produkce jiného než užitečného tepla byla totožná s provozním stavem při stanovení E
sv1
[MWh] Q
je množství užitečného tepla [MWh].
13. Měření se provádí po stejnou dobu pro oba provozní stavy při venkovní teplotě do 15 °C. Pokud je to možné, je venkovní teplota stejná pro oba provozní stavy.
14. Nelze-li poměr elektřiny a tepla C
SKUT
věrohodně stanovit z naměřených hodnot získaných v rámci jednorázového měření podle bodů 11 až 13, je možné stanovit průměrnou hodnotu poměru elektřiny a tepla C
SKUT
výpočtem s použitím energetické bilance sestavené za kalendářní měsíc na základě skutečně naměřených hodnot.
Příloha 2
Způsob určení úspory primární energie při kombinované výrobě elektřiny a tepla
1. Výše úspory primární energie (UPE) při kombinované výrobě elektřiny a tepla se pro kogenerační jednotku vypočte podle vzorce:
 

   UPE = ( 1 - 1 / ( éta
q
T / éta
r
V + éta
e
T / éta
r
E ) ) * 100 [%] přičemž dílčí účinnosti výroby tepla éta
q
T a elektřiny éta
e
T se stanoví podle vzorců: éta
q
T = Q
/ Q
PAL KVET
[-] éta
e
T = E
KVET
/ Q
PAL KVET
[-], kde: éta
q
T je účinnost tepla z kombinované výroby elektřiny a tepla definovaná jako množství užitečného tepla vyrobeného v kogenerační jednotce dělené množstvím části celkového paliva připadající na výrobu elektřiny pocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla, mechanické energie a užitečného tepla [-] éta
e
T je elektrická účinnost kombinované výroby elektřiny a tepla definovaná jako množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce vázané na výrobu užitečného tepla dělené množstvím části celkového paliva připadající na výrobu elektřiny pocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla, mechanické energie a užitečného tepla; pokud kogenerační jednotka vyrábí mechanickou energii, může být elektřina z kombinované výroby elektřiny a tepla navýšena o množství elektřiny ekvivalentní této mechanické energii uvedené v bodě 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce [-] éta
r
V je harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro oddělenou výrobu tepla uvedená v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla ) [-] éta
r
E je harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny stanovená podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla2) přizpůsobená průměrným klimatickým podmínkám v České republice na průměrnou roční teplotu 8 °C [-] E
KVET
je množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla [MWh] Q
je množství užitečného tepla [MWh] Q
PAL KVET
je část množství celkového paliva připadající na výrobu elektřiny pocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla, mechanické energie a užitečného tepla [MWh].
2. Část množství celkového paliva připadající na výrobu elektřiny pocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla, mechanické energie a užitečného tepla Q
PAL KVET
se stanoví ze vzorce:
 

   Q
PAL KVET
= Q
PAL KJ
- Q
PAL NEKVET
[MWh], kde: Q
PAL KJ
je množství celkového paliva [MWh] Q
PAL NEKVET
je část množství celkového paliva připadající na výrobu elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla [MWh]. Q
PAL KVET
je část množství celkového paliva připadající na výrobu elektřiny pocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla, mechanické energie a užitečného tepla [MWh].
Část množství celkového paliva připadající na výrobu elektřiny pocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla, mechanické energie a užitečného tepla Q
PAL KVET
musí splnit podmínku:
 

   Q
PAL KVET
>= E
KVET
+ Q
+ E
M
[MWh].
Pokud není výše uvedená podmínka splněna, bude hodnota Q
PAL KVET
rovna součtu hodnot elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla E
KVET
, užitečného tepla Q
a mechanické energie E
M
.
3. Hodnota QP
AL NEKVET
se stanoví ze vztahu:
 

   Q
PAL NEKVET
= E
NEKVET
/ éta
E NEKVET
[MWh], kde: E
NEKVET
je množství elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla [MWh] éta
E NEKVET
je účinnost kogenerační jednotky pro výrobu elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla[-] E
NEKVET
= E
sv
- E
KVET
[MWh], kde: E
sv
je celkové množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce měřené na svorkách generátorů [MWh].
4. Hodnota éta
E NEKVET
a) se stanoví pro kogenerační jednotku s technologií podle § 2 odst. 2 písm. b) a d) až k) na základě provozních údajů kogenerační jednotky za vykazované období podle vzorce:
 

   éta
E NEKVET
= E
sv
/ Q
PAL KJ
[-], kde: E
sv
je celkové množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce měřené na svorkách generátorů [MWh] Q
PAL KJ
je množství celkového paliva [MWh],
b) se stanoví pro kogenerační jednotku s technologií podle § 2 odst. 2 písm. a) a c) na základě provozních údajů kogenerační jednotky pracující při nejvýše dosažitelném elektrickém výkonu v obvyklém provozu a současně provozované bez dodávky užitečného tepla v plně kondenzačním režimu provozu nebo v provozu blížícím se stavu, kdy bude užitečné teplo blízké nulové hodnotě při respektování technických možností daného zařízení a jeho nepoškozování, při venkovní teplotě nižší než 15 °C podle vzorce uvedeného v písmeni a), tato účinnost může být stanovena z průměrných hodnot za vykazované období nebo jednorázově z provozních údajů,
c) se v případě obtížného zjištění množství elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla ve vykazovaném období z důvodu zapojení kogenerační jednotky do poskytování podpůrných služeb podle jiného právního předpisu 3) může stanovit pro zařízení s převažující výrobou elektřiny a malými dodávkami tepla v poměru E
sv
/Q
rovným nebo větším než je hodnota 4,4 podle vzorce:
 
éta
E NEKVET
= ( E
sv
- E
KVET
) / (Q
PAL KJ
- s
PAL
* ( Q
+ E
KVET
/ ( éta
m
* éta
g
) ) ) [-], kde: E
sv
je celkové množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce měřené na svorkách generátorů [MWh] E
KVET
je množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla [MWh] Q
PAL KJ
je množství celkového paliva [MWh] Q
je množství užitečného tepla [MWh] s
PAL
je měrná spotřeba energie v palivu na výrobu tepla na výstupu z kogenerační jednotky [MWh /MWh] éta
m
je mechanická účinnost turbíny; v případě, že výrobce neprokáže, že dosahuje vyšší účinnosti, použije se hodnota 0,99 [-] éta
g
je účinnost generátoru; v případě, že výrobce neprokáže, že dosahuje vyšší účinnosti, použije se hodnota 0,98 [-]. Hodnota s
PAL
se stanoví podle vzorce: spal = m
pal
* k
q
kde: m
pal
je měrná spotřeba paliva na výrobu tepla (m
pal
= 1/éta
k
); kde éta
k
je účinnost kotle k
q
je koeficient vlastní spotřeby a ztrát tepla
Příloha 3
VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY


Příloha 4
VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z DRUHOTNÝCH ZDROJŮ1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.
2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2402 ze dne 12. října 2015, kterým se přezkoumávají harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise 2011/877/EU
3) § 23 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění.

Související dokumenty