136/2004 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Schválený:
136/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. března 2004,
kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
Změna: 136/2004 Sb. (část)
Změna: 199/2007 Sb.
Změna: 213/2009 Sb.
Změna: 202/2010 Sb.
Změna: 64/2013 Sb.
Změna: 5/2016 Sb.
Změna: 449/2017 Sb.
Změna: 449/2017 Sb. (část)
Změna: 174/2019 Sb.
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 22 odst. 13, § 23 odst. 5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8, § 23c odst. 4 a § 24 odst. 11 zákona:
Díl 1
Obecná ustanovení
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie26), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie27) a upravuje
a) označování a evidenci turů,2) koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí a koz,
b) evidenci drůbeže a živočichů pocházejících z akvakultury,
c) evidenci hospodářství se zvířaty uvedenými v písmenech a) a b) a evidenci osob stanovených zákonem (dále jen "stanovené osoby"),
d) podrobnosti o kontrolách plnění povinností při označování a evidenci podle písmen a) až c).
(2) Tato vyhláška také upravuje
a) označování a evidenci běžců3) a zvěře ve farmovém chovu,
b) evidenci plemenných ryb a včel,
c) evidenci hospodářství se zvířaty uvedenými v písmenech a) a b) a evidenci stanovených osob,
d) podrobnosti o kontrolách plnění povinností při označování a evidenci podle písmen a) až c).
 
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) identifikačním číslem zvířete, s výjimkou koně a osla a jejich kříženců - nejvýše čtrnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního zvířete a který obsahuje
1. na prvních dvou místech alfabetické označení země původu - písmena "CZ" pro Českou republiku,
2. na následujících nejvýše dvanácti místech číselnou řadu,
b) identifikačním číslem koně a osla a jejich kříženců - nejvýše patnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního zvířete a který obsahuje
1. na prvních třech místech kód země registrace - číslo "203" pro Českou republiku,
2. na následujících třech místech alfanumerický kód uznaného chovatelského sdružení nebo pověřené osoby,4) které zvíře zaevidovalo do registrační knihy koní,
3. na posledních nejvýše devíti místech registrační číslo zvířete v databázi uznaného chovatelského sdružení nebo pověřené osoby,4) které zvíře zaevidovalo do registrační knihy koní,
c) registračním číslem nejvýše čtrnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního hospodářství, chovatele včel, provozovny jatek, provozovny líhní, shromažďovacího střediska5), obchodníka6), uživatelského zařízení7) nebo provozovny asanačního podniku8), který obsahuje
1. na prvních dvou místech alfabetické označení země původu - písmena "CZ" pro Českou republiku,
2. na následujících nejvýše dvanácti místech číselnou řadu,
d) přemístěním zvířete - přesun zvířete mezi různými hospodářstvími téhož chovatele, přesun k jinému chovateli, přesun na svody zvířat9) a ze svodů zvířat, přesun k obchodníkovi, přesun k provozovateli jatek, přesun k provozovateli shromažďovacího střediska, přesun do uživatelského zařízení, přesun do asanačního podniku, přemístění z jiného nebo do jiného členského státu Evropské unie (dále jen "členský stát") a dovoz nebo vývoz ze země, která není členským státem Evropské unie (dále jen "třetí země"); za přemístění zvířete se nepovažuje přesun zvířete mezi různými stájemi uvnitř téhož hospodářství (dále jen "přesun zvířete mezi stájemi"),
e) hejnem - skupina drůbeže jednoho druhu a jedné kategorie, která je chovaná v jedné hale hospodářství a která se v této hale nachází současně,
f) příslušným úřadem10) - Ministerstvo zemědělství,
g) dočasným hospodářstvím - hospodářství, na které byly ovce, koza nebo prase přemístěny za účelem domácí porážky a do 7 dnů poraženy,
h) osobou provádějící označování koní - pověřená osoba nebo uznané chovatelské sdružení, které provádějí označování koní podle § 22 odst. 3 a 4 zákona,
i) halou - budova hospodářství, ve které je chováno hejno drůbeže,
j) hustotou osazení - celková živá hmotnost kuřat, která se ve stejném čase nachází v hale, a to na čtvereční metr využitelné plochy,
k) denní mírou úmrtnosti - počet kuřat, která uhynula v jedné hale ve stejný den, včetně kuřat, která byla poražena z důvodu onemocnění nebo i z jiných důvodů, vydělený počtem kuřat, která se v uvedený den nacházejí v hale, vynásobeno 100,
l) kumulativní denní mírou úmrtnosti - součet denních měr úmrtnosti,
m) neplemennou rybou živočichové pocházející z akvakultury37),
n) včelstvem společenstvo včel, schopné přezimovat, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm; odlišná míra rámků se přepočítává.
 
§ 3
Kód příslušného úřadu
Vzor kódu příslušného úřadu pro účely této vyhlášky je uveden v příloze č. 1.
Díl 2
Označování zvířat
(K § 22 odst. 12 zákona)
Oddíl 1
Společná ustanovení
 
§ 4
Druhy identifikačních prostředků
(1) Identifikačními prostředky jsou
a) ušní známky,
b) známky pro označování běžců,
c) tetování,
d) genetický typ,
e) výžehy, pouze u koní,11)
f) slovní a grafický popis,
g) elektronický identifikátor u ovcí a koz11a) a elektronický identifikátor u koní11b),
h) značka na spěnce11a).
(2) Používání elektronických identifikátorů, které ve struktuře kódu obsahují kód výrobce místo kódu země, je možné, pokud to umožňují přímo použitelné předpisy Evropské unie11b). Pro elektronické identifikátory, které ve struktuře kódu obsahují kód země 203 pro Českou republiku, přiděluje číselné řady výrobcům elektronických identifikátorů pověřená osoba4).
 
§ 5
Obecné technické požadavky na ušní známky a známky pro označování běžců
(1) Ušní známky a známky pro označování běžců musí být
a) zhotoveny z materiálu, který je odolný proti opotřebení, biologicky inertní, nedráždivý a zdravotně nezávadný,
b) zhotoveny tak, aby svým tvarem a svou konstrukcí
1. byly uzpůsobeny k zavěšení do jednoho ušního boltce nebo křídla anebo kůže šíje zvířete,
2. minimalizovaly bolest a možnost poranění zvířete,
3. zajišťovaly trvalé připevnění na zvířeti,
4. neumožňovaly opakované použití,
c) neměnitelné, nezaměnitelné a čitelné po celou dobu života zvířete,
d) označeny alfanumerickými znaky, které nelze odstranit; označení ručně psanými alfanumerickými znaky je nepřípustné, s výjimkou nepovinných údajů.
(2) Vzory ušních známek a známek pro označování běžců uvedené v přílohách k této vyhlášce jsou z hlediska rozmístění alfanumerických znaků na nich uvedených a z hlediska požadavků stanovených v této vyhlášce na jejich velikost závazné.
(3) K zavěšování ušních známek a známek pro označování běžců se používají aplikační kleště.
 
§ 6
Obecné technické požadavky na duplikáty ušních známek a známek pro označování běžců
Pro duplikáty ušních známek a duplikáty známek pro označování běžců platí § 5 obdobně.
 
§ 7
Údaje, které musí být uvedeny na duplikátech ušních známek a známek pro označování běžců
(1) Duplikát ušní známky používané pro označování turů, ovcí a koz musí obsahovat
a) údaje totožné s údaji uvedenými na původní ušní známce,
b) kód příslušného úřadu,
c) pořadové číslo duplikátu pro daný kus uvedené římskou číslicí.
(2) Duplikát zahraniční ušní známky používané pro označování turů, ovcí a koz přemístěných z jiného členského státu nebo dovezených ze třetí země musí obsahovat
a) identifikační číslo zvířete uvedené na původní ušní známce,
b) kód příslušného úřadu,
c) pořadové číslo duplikátu vydaného v České republice pro daný kus uvedené římskou číslicí.
(3) Duplikát ušní známky používané pro označování prasat musí obsahovat údaje totožné s údaji uvedenými na původní ušní známce, včetně alfanumerického kódu hospodářství, ve kterém se prasata narodila.
(4) Duplikát známky pro označování běžců musí obsahovat údaje totožné s údaji uvedenými na původní známce.
 
§ 8
Sejmutí ušních známek a známek pro označování běžců a jejich nahrazení jiným identifikačním prostředkem
Sejmout ušní známku nebo známku pro označování běžců ze zvířete, případně ji nahradit jiným identifikačním prostředkem lze pouze
a) v případě uvedeném v § 22 odst. 8 písm. a) zákona; tury, ovce nebo kozy lze identifikovat i na základě označení zvířete pouze jednou ušní známkou,
b) jde-li o zdravotní komplikace zvířete; po tuto dobu chovatel zabezpečí totožnost zvířete, po odeznění zdravotních komplikací se zvíře označí duplikátem sejmuté ušní známky nebo sejmuté známky pro označování běžců,
c) není-li zvíře označeno v souladu se zákonem a touto vyhláškou, nebo
d) v případě přemístění zvířete z jiného členského státu nebo dovozu ze třetí země, které není označeno v souladu se zákonem a touto vyhláškou a které zůstává na území České republiky.
 
§ 9
Zajišťování identifikačních prostředků nebo jejich duplikátů, způsob jejich evidence, vydávání a nahrazování, včetně termínů
(1) Pověřená osoba4) zajistí odeslání identifikačních prostředků nebo jejich duplikátů chovateli do 8 pracovních dnů ode dne doručení jeho žádosti o poskytnutí identifikačních prostředků nebo jejich duplikátů.
(2) Pověřená osoba4) eviduje datum doručení žádosti chovatele o poskytnutí identifikačních prostředků nebo jejich duplikátů.
(3) U chovatelů turů, ovcí a koz pověřená osoba4) eviduje přidělené identifikační prostředky jednotlivým chovatelům pro jejich hospodářství v rámci jednoho kraje s uvedením data přidělení a počtu přidělených identifikačních prostředků, včetně číselné řady pro kraj a chovatele.
(4) Chovateli turů, ovcí a koz pověřená osoba4) poskytuje pouze takový počet ušních známek, aby zásoba sad těchto identifikačních prostředků nepřesáhla v rámci jednoho kraje
a) počet samic starších 12 měsíců na hospodářstvích chovatele turů s evidovaným počtem těchto samic nad 5 kusů,
b) dvojnásobek počtu samic starších 12 měsíců na hospodářstvích chovatele turů s evidovaným počtem těchto samic do 5 kusů včetně,
c) trojnásobek počtu samic starších 12 měsíců na hospodářstvích chovatele ovcí a koz,
d) u plodných plemen ovcí a koz čtyřnásobek počtu samic starších 12 měsíců, pokud chovatel ve formuláři žádosti potvrdí, že chová plodná plemena ovcí nebo koz.
(5) Pověřená osoba4) eviduje vydané duplikáty identifikačních prostředků přímo v databázi registru zvířat u jednotlivých zvířat s uvedením data vydání a pořadí daného duplikátu.
(6) V případech uvedených v § 10 odst. 5 a v § 22 odst. 5 a 6 musí být při každém přemístění spolu se zvířetem předány i ušní známky pro toto zvíře pověřenou osobou poskytnuté.
Oddíl 2
Označování turů
 
§ 10
Způsoby a termín označování turů
(1) Tuři se označují dvěma plastovými ušními známkami.
(2) Každé tele musí být do 20 dní po narození trvale označeno dvěma plastovými ušními známkami, po jedné v každém uchu, a do této doby chovatel musí zabezpečit, aby bylo možné zjistit jeho totožnost. Zvíře však nesmí opustit hospodářství, ve kterém se narodilo, před označením podle odstavce 1.
(3) Ušní známky se zavěšují ke kořenu ušního boltce (mezi kožní řasy boltce).
(4) Způsob označování turů ušními známkami je uveden v příloze č. 2.
(5) Nelze-li tury označit ušní známkou z důvodu poškození, zánětu, či deformace ušních boltců, označí se náhradním způsobem tak, aby nedošlo k jejich záměně s jinými tury. Tento způsob označení chovatel neprodleně zaznamená do stájového registru.
 
§ 11
Ušní známky používané pro označování turů a jejich vzory
(1) Pro označování turů se používají plastové ušní známky typu A nebo kombinace typu A a typu B. Plastová ušní známka se skládá ze dvou částí, které jsou spojeny trvale uzamykatelným trnem, který je součástí jedné části; obě části plastové ušní známky typu A musí být vysoké nejméně 45 mm, široké nejméně 55 mm a výška alfanumerických znaků na nich uvedených musí být nejméně 5 mm.
(2) Obě části plastové ušní známky musí obsahovat
a) identifikační číslo zvířete,
b) kód příslušného úřadu.
(3) Na označení jednoho ucha se vždy použije plastová ušní známka typu A, která obsahuje pouze údaje uvedené v odstavci 2; označení jinými či ručně psanými alfanumerickými znaky je nepřípustné.
(4) Na označení druhého ucha se použije plastová ušní známka typu A nebo typu B.
(5) Ušní známky používané na označení druhého ucha mohou vedle údajů uvedených v odstavci 2 obsahovat i záznamy chovatele, a to na lícové i rubové straně, pokud není porušena čitelnost údajů uvedených v odstavci 2.
(6) Ušní známka používaná pro označování turů musí v identifikačním čísle zvířete obsahovat na sedmém místě u samců číslici 0, u samic číslici 9 a na následujících posledních dvou místech číslice, které se musí shodovat s prvními dvěma číslicemi registračního čísla hospodářství, v němž se zvíře narodilo.
(7) Vzor části plastové ušní známky typu A a variant typu B a vzory části duplikátu plastové ušní známky typu A a variant typu B jsou uvedeny v příloze č. 2.
 
§ 12
Způsoby a termíny označování turů přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí
(1) Turům přemístěným z jiných členských států nebo dovezeným ze třetích zemí přímo na jatka se ponechá původní označení, pokud je zvíře poraženo do 20 dnů ode dne pohraniční veterinární kontroly.
(2) Tuři přemístění z jiných členských států nebo dovezení ze třetích zemí, kteří zůstávají na území České republiky a kteří nejsou označeni v souladu s předpisy Evropské unie, se označují způsobem uvedeným v § 10 a 11 do 72 hodin po příchodu na místo určení.
(3) Tuři přemístění z jiných členských států nebo dovezení ze třetích zemí, kteří zůstávají na území České republiky a kteří jsou označeni v souladu s předpisy Evropské unie, se považují za tury označené v souladu s touto vyhláškou.