165/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
165/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. června 2015,
kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb. a zákona č. 86/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 214 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.
2. V § 214 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nová alinea, která zní:
„kdo se ke spáchání takového činu spolčí,“.
3. V § 216 odst. 1 se za slovo „umožní“ vkládají slova „nebo se ke spáchání takového činu spolčí“.
4. V § 230 odst. 1 a v § 231 odst. 1 se slova „jeden rok“ nahrazují slovy „dvě léta“.
5. V § 230 odst. 2 se slovo „dvě“ nahrazuje slovem „tři“.
6. V § 230 odst. 3 se slovo „tři“ nahrazuje slovem „čtyři“.
7. V § 281 odst. 1 a v § 282 odst. 1 a 2 se za slovo „povolení“ vkládají slova „ , byť i z hrubé nedbalosti,“.
8. V § 298a odst. 1 se slova „v nikoli malém rozsahu“ nahrazují slovy „ , byť i z hrubé nedbalosti,“.
9. V § 311 odst. 1 písm. e) se slova „nebo jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo nad ním vykonává kontrolu“ nahrazují slovy „ , jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo pevné plošiny na pevninské mělčině, nebo nad takovým dopravním prostředkem nebo pevnou plošinou vykonává kontrolu“.
10. V § 311 odst. 2 alinea třetí se slova „nebo člena teroristické skupiny“ nahrazují slovy „ , teroristickou skupinu nebo jejího člena“.
11. V § 311 odst. 3 písm. a) se za slova „v odstavci 1“ vkládají slova „nebo 2“.
12. V § 333 odst. 1 se za slovo „žádá“ vkládají slova „ , dá si slíbit“.
13. V poznámce pod čarou č. 1 se slovo „2011/92/EU“ nahrazuje slovem „2011/93/EU“ a na konci textu se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV.“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2015.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty