166/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
166/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. června 2015,
kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 377/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 257/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 4 se slova „ , který je jeho součástí“ zrušují.
2. V § 31 se odstavec 5 zrušuje.
3. Za § 31 se vkládají nové § 31a až 31c, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 28 znějí:
 
㤠31a
Finanční analytický útvar
Součástí ministerstva je Finanční analytický útvar, který je technicky oddělen od jiných pracovišť ministerstva a jsou v něm uplatňována taková organizační, personální a jiná opatření, která zaručují, že s informacemi získanými při provádění jeho činnosti podle tohoto zákona nepřijde do styku nepovolaná osoba.
Kontrola činnosti Finančního analytického útvaru
 
§ 31b
(1) Kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu zřizuje stálou komisi podle zákona upravujícího jednací řád Poslanecké sněmovny (dále jen „stálá komise“), a vláda.
(2) Stálá komise se skládá ze sedmi členů. Členem stálé komise může být pouze poslanec Poslanecké sněmovny.
(3) Stálá komise není oprávněna zasahovat do personálních pravomocí ministerstva a nahrazovat jeho řídicí činnost.
 
§ 31c
(1) Ministerstvo předkládá stálé komisi a vládě zprávu o činnosti Finančního analytického útvaru za uplynulý kalendářní rok do 31. března následujícího kalendářního roku.
(2) Ministerstvo poskytne stálé komisi na její žádost informaci o činnosti Finančního analytického útvaru.
(3) Ve zprávě podle odstavce 1 a informaci podle odstavce 2 se neuvádí identifikační údaje osob ani informace, na které se vztahuje mlčenlivost podle jiného právního předpisu28), a nelze v nich podat informaci o případě, o kterém nebylo ukončeno šetření vedené podle tohoto zákona, a o případě předaném podle § 32, pokud by takový údaj mohl ohrozit probíhající šetření.
(4) Zprávu podle odstavce 1 a informaci podle odstavce 2 lze projednávat pouze na neveřejném zasedání stálé komise nebo uzavřeném jednání schůze vlády; stálá komise je projednává za účasti zástupce ministerstva.
(5) Členové stálé komise mohou vstupovat v doprovodu ředitele nebo jím pověřeného zaměstnance na pracoviště Finančního analytického útvaru.
28) Například § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, § 19 zákona č. 377/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 21 zákona č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
4. V § 38 odst. 1 se slova „informační povinnosti stanovené v § 24“ nahrazují slovy „povinností stanovených v § 24 nebo § 31c“.
5. V § 38 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Zprostit osoby uvedené v odstavcích 1 až 3 povinnosti mlčenlivosti je v odůvodněných případech oprávněn předseda vlády nebo v jednotlivých případech jím pověřený člen vlády.“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty